Ustawa o regionach górskich

3 października 2001

z dnia 6 września 2001 r.

o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów górskich


Art. 1.

Ustawa określa ogólne warunki i zasady wspomagania aktywizacji i zrównoważonego rozwoju regionów górskich oraz udzielania pomocy rolnikom, samorządom lokalnym, organizacjom pozarządowym i placówkom naukowo-badawczym, umożliwiając optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych, przy zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego.

Art. 2.

1. Do regionu górskiego zalicza się gminy lub ich części, w których co najmniej 50% powierzchni jest położona powyżej 350 metrów nad poziomem morza albo o nachyleniu przekraczającym 9 albo położone na wysokości od 250-350 metrów nad poziomem morza i o nachyleniu od 6-9. Powyższe kryteria obowiązują również w
stosunku do gospodarstwa górskiego.
2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnia się:
1) obszar Karpat wraz z Pogórzem, zwany dalej "Regionem karpackim",
2) obszar Sudetów wraz z Pogórzem, zwany dalej "Regionem sudeckim",
3) obszar Gór Świętokrzyskich wraz z Pogórzem, zwany dalej "Regionem świętokrzyskim".
3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa, w drodze rozporządzenia, granice regionów górskich w oparciu o kryteria określone w ust. 1.

Art. 3.

Gmina może być uznana za posiadającą status gminy górskiej, jeżeli została zaliczona w całości lub w części do regionu górskiego. Wykaz gmin górskich określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Art. 4.

1. Za gospodarstwo górskie uznaje się gospodarstwo, które:
1) spełnia kryteria określone w art. 2 ust. 1 oraz gdy łączna powierzchnia użytków rolnych i leśnych wynosi co najmniej 2 ha, użytki rolne są wykorzystywane rolniczo, a gospodarstwo jest całorocznie zasiedlone,
2) prowadzone jest w oparciu o pracę rolnika posiadającego odpowiednią wiedzę i umiejętności zawodowe oraz jego rodziny, a praca ta stanowi dla tych osób główne źródło utrzymania,
3) prowadzone jest w oparciu o zasadę dobrej praktyki rolniczej,
4) posiada plan urządzeniowy gospodarstwa spełniający standardy dotyczące ochrony środowiska i higieny produkcji oraz zapewniające dobre warunki bytowania zwierząt, a prowadzący gospodarstwo zobowiąże się do przestrzegania ustaleń tego planu; plan taki na wniosek rolnika sporządza właściwy Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
5) prowadzi rachunkowość rolną lub zaprowadzi taką rachunkowość w okresie wymienionym w planie urządzeniowym, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od dnia otrzymania statusu gospodarstwa górskiego.
2. Uznanie gospodarstwa za gospodarstwo górskie lub odmowa nadania takiego statusu następuje w drodze decyzji wojewody, na wniosek zainteresowanego rolnika, zaopiniowany przez zarząd gminy górskiej.
3. Od decyzji o odmowie uznania gospodarstwa za gospodarstwo górskie przysługuje zainteresowanemu rolnikowi odwołanie do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
4. Szczegółowe warunki i zasady uzyskania oraz utracenia statusu gospodarstwa górskiego określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Art. 5.

Zadania w zakresie wspomagania aktywizacji i rozwoju regionów górskich realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją".

Art. 6.

1. Agencja realizuje zadania, o których mowa w art. 5, w szczególności poprzez:
1) bezpośrednie dopłaty dla rolników lub członków wspólnot gruntowych prowadzących gospodarstwa mające status gospodarstwa górskiego w wysokości stanowiącej równowartość 10 q żyta na 1 ha użytków rolnych; na
powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie górskim powyżej 100 ha dotacja nie przysługuje,
2) jednorazową pomoc dla młodych rolników do 40 lat posiadających przynajmniej zawodowe wykształcenie rolnicze i podejmujących gospodarowanie po raz pierwszy (pomoc instalacyjna) w wysokości stanowiącej równowartość 50 q żyta na 1 ha użytków rolnych,
3) dotacje na powiększenie gospodarstwa górskiego powyżej średniej dla danego województwa, w którym położone jest to gospodarstwo.
2. Szczegółowy sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, określają przepisy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Art. 7.

1. Przy Prezesie Agencji działa Centrum Monitoringu, którym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Agencji.
2. Centrum realizuje tematy badawcze i wdrożeniowe ustalone przez Agencję. Centrum może wykonywać, na zasadzie odpłatności, opinie, ekspertyzy i prace studialne dotyczące terenów górskich, zlecone przez gminy, instytucje i podmioty gospodarcze położone na terenach górskich.

Art. 8.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320 i Nr 38, poz. 452) w art. 3 w ust. 1 dodaje się pkt 13-21 w brzmieniu: "13) działań na rzecz utrzymania trwałości funkcjonowania wspólnoty wiejskiej, ochrony środowiska i krajobrazu poprzez:
a) zgodne z warunkami przyrodniczymi kierunki produkcji rolnej,
b) utrzymanie trwałych systemów gospodarki rolnej i zapewnienie ciągłości ich użytkowania,
c) zwiększanie lesistości i trwałych zadarnień,
d) utrzymanie tradycyjnych zawodów, pasterstwa górniczego, w tym pasterstwa kulturowego,
14) działań w zakresie zwiększania retencji wodnej terenu,
15) działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
16) działań w zakresie zapobiegania erozji,
17) działań w zakresie ochrony bioróżnorodności siedlisk górskich,
18) działań w zakresie zachowania architektury regionalnej, dziedzictwa kulturowego oraz ich promowania,
19) rozwoju energii z zasobów odnawialnych,
20) turystyki wiejskiej i funkcjonowania stowarzyszeń agroturystycznych,
21) regionalnych wyrobów górskich, rękodzieła artystycznego oraz opracowań regionalnych znaków graficznych.".

Art. 9.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.


POWIĄZANE

Do 30 maja 2022 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię na rozpoc...

Tylko do 31 maja 2022 r. ci, którzy chcą założyć własny biznes na wsi, mogą ubie...

Indywidualni hodowcy pszczół mogą jeszcze do 31 maja 2022 r. ubiegać się w Agenc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę