Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Ustawa o zmianie ustawy o podatku VAT

19 czerwca 2002

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Art. 1.

W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz.1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459 i Nr 56, poz. 580) w art. 33b:

a) w ust. 3 w zdaniu wstępnym po wyrazach "również zawierać" dodaje się wyrazy " , z zastrzeżeniem ust. 3a,";

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 oraz datę zawarcia i przedmiot umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.

3b. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 7, składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 3a, informuje o tym niezwłocznie nabywcę.

3c. Faktura VAT RR zawierająca imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania tej faktury, nie musi zawierać podpisu rolnika ryczałtowego, jeżeli złożył on pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 lub 3a, że jest rolnikiem ryczałtowym i upoważnił nabywcę na piśmie do wystawienia faktury bez jego podpisu.";

c) w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach "rolnika ryczałtowego" dodaje się wyrazy "nie później niż 14 dnia od dnia zakupu";

d) w ust. 7 po wyrazach "VAT RR" dodaje się wyrazy "oraz dokument, o którym mowa w ust. 3a,".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 3 września 2001 r.


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę