W sprawie opłaty planistycznej

26 września 2008
Prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na interpelację Posła na Sejm RP Andrzeja Grzyba, w sprawie obowiązku uiszczania opłaty planistycznej z tytułu zbycia nieruchomości rolnej w drodze darowizny na rzecz następców.
Zgodnie z art. 36 ust. 4 w/w ustawy, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości.
Przesłanka pobierania jednorazowej opłaty planistycznej, stanowi powiększenie majątku zbywcy wskutek odpłatnego zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stanowisko takie jest zgodne z orzeczeniem NSA przyjętym w uzasadnieniu do uchwały Składu Pięciu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2000 r. OPK 16/2000. Zdaniem Sądu, zbycie nie może być tożsame ze wszystkimi formami przeniesienia własności lub prawa użytkowania wieczystego, bez względu na charakter takiego przeniesienia (odpłatny albo nieodpłatny).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie podaje definicji zbycia nieruchomości. Stosując jednak wykładnię celowości tego przepisu, należy stwierdzić, że przez pojęcie zbycia, należy rozumieć formy przeniesienia własności o charakterze odpłatnym, mające na celu powiększenie majątku zbywcy. Zatem, w świetle przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pojęciem zbycia nie można objąć m.in. umowy darowizny.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy podkreślić, iż przekazanie gospodarstwa na podstawie umowy darowizny w celu uzyskania renty strukturalnej, nie jest tożsame z odpłatnym przeniesieniem prawa własności, w związku z czym, taki stan rzeczy nie będzie skutkował obowiązkiem uiszczania jednorazowej opłaty planistycznej, wynikającej z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ponadto, w odpowiedzi na zapytania postawione w niniejszej interpelacji poselskiej, pragnę poinformować, iż w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są mocno zaawansowane prace nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych ustaw związanych z systemem planowania przestrzennego i procesem realizacji inwestycji. Zakłada się, iż projekt ustawy zostanie poddany konsultacjom społecznym w drugiej połowie maja br.
Uprzejmie informuję, że kwestia nakładania obowiązku uiszczania opłaty planistycznej przy przekazaniu gospodarstwa rolnego nie została objęta przedmiotową nowelizacją, ponieważ art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stanowi istotnej przeszkody w tym temacie - co zostało opisane powyżej.


POWIĄZANE

Dla ułatwienia osobom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy w zakresie rzetelności...

W 2022 r. wykryto 260 publikacji medialnych, powielających fałszywe informacje d...

Doprecyzowując przepisy, nie dokręcajmy regulacyjnej śruby! Od dawna wiadomo, że...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę