aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26 maja 2003

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

 I. Punkty i stawki dotacji na dofinansowanie hodowli roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych.

1. Ważne gospodarczo gatunki roślin rolniczych i ogrodniczych określa tabela nr 1.

2. Liczbę programów objętych dotowaniem w poszczególnych gatunkach roślin określa tabela nr 1.

3. Znaczenie gospodarcze gatunków roślin w ‰ określa tabela nr 1.

Dla każdego gatunku wylicza się współczynnik znaczenia gospodarczego (WZG) wg wzoru:

4. Wycena programów hodowlanych:

1) zgodność realizowanego kierunku hodowli z potrzebami gospodarki narodowej - od 0 do 5 punktów,

a zwłaszcza:

  • hodowla odmian uwzględniająca podniesienie jakości (hodowla jakościowa),
  • hodowla odmian przystosowanych do nowych technologii produkcji,
  • hodowla odmian uwzględniająca wymogi ochrony środowiska (hodowla odpornościowa),

2) wiarygodność podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie programu hodowlanego - od 0 do 30 punktów łącznie,

w tym:

a) rośliny rolnicze, warzywnicze i sadownicze - od 0 do 10 punktów:

  • rośliny rolnicze: udział odmian podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2002 r, (w procentach) w powierzchni zakwalifikowanej danego gatunku w roku poprzedzającym dofinansowanie,
  • rośliny warzywnicze: wartość sprzedaży materiału siewnego własnych odmian pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2002 r. w stosunku do ogólnej wartości sprzedaży materiału siewnego danego gatunku w roku poprzedzającym dofinansowanie w jednostkach objętych dofinansowaniem,
  • rośliny sadownicze: udział drzewek i sadzonek poszczególnych odmian pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2002 r. w stosunku do ogólnej liczby drzewek i sadzonek danego gatunku zakwalifikowanych w roku poprzedzającym dofinansowanie,

b) procentowy udział wartości opłaty hodowlanej uzyskanej przez dany podmiot w roku poprzedzającym dofinansowanie w stosunku do ogólnej wartości opłat hodowlanych uzyskanych przez wszystkie podmioty ubiegające się o dofinansowanie hodowli danego gatunku - od 0 do 15 punktów,

c) udział środków własnych w finansowaniu kosztów hodowli roślin poniesionych w okresie 3 ostatnich lat - od 0 do 5 punktów,

3) zaawansowanie prac hodowlanych mierzone liczbą rodów w doświadczeniach rejestrowych w dniu 31 grudnia 2002 r. - od 0 do 5 punktów,

4) posiadana kadra twórców odmian (na podstawie ich udziału w tworzeniu odmian w procentach) - od 0 do 5 punktów,

5) współpraca z placówkami naukowo-badawczymi w zakresie dotyczącym wnioskowanego programu hodowlanego - od 0 do 5 punktów.

5. Punkt przeliczeniowy ustala się jako procentowy udział wycenionego programu zgodnie z ust. 4 w łącznej sumie punktów dla programów w ramach danego gatunku.

6. Wartość jednego punktu stanowi iloraz kwoty dotacji i sumy punktów przeliczeniowych dla gatunków wymienionych w tabeli nr 1.

7. Stawka dotacji za jeden punkt wynosi 5 600 zł

Tabela nr 1

Gatunek
Liczba programów
Znaczenie gospodarcze gatunku w ‰
1
2
3
1. pszenica ozima
7
102
2. pszenica jara
2
32
3. żyto ozime
3
60
4. pszenżyto ozime
2
47
5. jęczmień jary
4
59
6. jęczmień ozimy
2
12
7. owies
3
30
8. kukurydza
2
40
9. burak pastewny
1
8
10. burak cukrowy
1
58
11. ziemniak
3
176
12. rzepak
1
45
13. groch siewny
2
20
14. łubin żółty
1
12
15. łubin wąskolistny
1
12
16. bobik niskotaninowy
1
6
17. koniczyna łąkowa
1
11
18. kostrzewa łąkowa
1
6
19. życica trwała
1
6
20. życica wielokwiatowa
1
4
21. tymotka łąkowa
1
4
22. festulolium
1
3
23. wiechlina łąkowa
1
5
24. kostrzewa czerwona
1
4
25. trawy gazonowe
1
10
26. mak
1
4
27. len, konopie
1
2
28. chmiel
1
2
29. kapusta biała
2
17
30. pomidor gruntowy
3
16
31. papryka pod osłony
1
4
32. pomidor pod osłony
2
7
33. ogórek gruntowy
4
27
34. marchew
3
27
35. cebula
3
27
36. burak ćwikłowy
2
11
37. fasola szparagowa
3
16
38. fasola na suche nasiona
2
4
39. pietruszka
1
2
40. seler
1
3
41. groch
3
14
42. sałata
1
1
43. jabłoń
1
9
44. wiśnia
1
6
45. śliwa
1
6
46. porzeczka czarna
1
6
47. malina
1
5
48. agrest
1
2
49. truskawka
1
773
50. podkładki dla drzewiastych gatunków roślin sadowniczych
1
3
ŁĄCZNIE
87
1000

II. Stawki dotacji za zadania z zakresu wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli roślin

Lp.
Nazwa zadania z zakresu wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli
Stawki dotacji w zł
1
2
3
1.
Wyprowadzenie form pszenicy ozimej i jarej odpornych na fusariozy kłosa
120.000
2.
Wytworzenie linii DH pszenicy ozimej o skróconym źdźble i podwyższonej odporności na septoriozę liści i plew
210.000
3.
Analiza zmienności cech jakościowych pszenicy ozimej
34.000
4
Wykorzystanie technik in vitro dla uzyskania homozygotycznych linii pszenic o dobrej wartości wypiekowej
50.000
5
Wykorzystanie elektroforetycznych markerów białkowych do oceny wyrównania i odrębności pszenicy ozimej i jarej
120.000
6
Wytwarzanie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej tolerancyjnej na zakwaszenie gleby
70.000
7
Wytworzenie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej odpornej na mączniaka prawdziwego i rdze o dobrych cechach jakościowych
200.000
8
Analiza statystyczno-genetyczna wyników doświadczeń hodowlanych celem wyodrębnienia materiałów wyjściowych jako komponentów do hodowli nowych odmian zbóż
30.000
9
Charakterystyka molekularna restorerów żyta i jej wykorzystanie do wytworzenia nowych linii z genami przywracającymi płodność u żyta
230.000
10
Tworzenie męskojałowych linii wsobnych żyta ze sterylizującą cytoplazmą źródła CMS-C
70.000
11
Pszenżyto tetraploidalne jako źródło zmienności dla pszenżyta heksaploidalnego
65.000
12
Wytwarzanie materiałów wyjściowych pszenżyta heksaploidalnego o skróconym źdźble, odpornego na Septoria nodorum
120.000
13
Wytworzenie linii męskosterylnych do hodowli heterozyjnych mieszańców F1 pszenżyta heksaploidalnego
70.000
14
Poszukiwanie form pszenżyta ozimego o wysokiej odporności na porastanie
50.000
15
Uzyskiwanie linii DH pszenżyta z wykorzystaniem kultur pylnikowych
40.000
16
Wykorzystanie elektroforetycznych markerów białkowych do oceny wyrównania odrębności materiałów hodowlanych pszenżyta
30.000
17
Poszerzenie zmienności genetycznej pszenżyta poprzez krzyżowania oddalone
50.000
18
Wykorzystanie elektroforetycznych markerów białkowych do oceny wyrównania i odrębności materiałów hodowlanych jęczmienia
60.000
19
Wytworzenie materiałów wyjściowych jęczmienia jarego o wysokiej jakości browarnej
100.000
20
Wytworzenie materiałów wyjściowych jęczmienia jarego pastewnego odpornego na mączniaka i rdzę karłową
80.000
21
Określenie zmienności jakości browarnej w materiałach hodowlanych jęczmienia jarego
60.000
22
Występowanie chorób wirusowych u jęczmienia, źródła odporności, opracowanie skutecznych metod selekcji
80.000
23
Wytwarzanie materiałów wyjściowych jęczmienia ozimego browarnego odpornego na mączniaka i plamistość siatkowaną
30.000
24
Wykorzystanie gatunków tetraploidalnych w poszerzaniu genetycznej zmienności i wytworzenie linii DH owsa
80.000
25
Wytwarzanie linii wsobnych kukurydzy techniką podwojonych haploidów
70.000
26
Wytwarzanie materiałów wyjściowych kukurydzy o podwyższonej odporności na fuzariozę kolb, zgorzel podstawy łodyg i drobną plamistość liści
65.000
27
Opracowanie wielocechowych indeksów selekcyjnych dla materiałów wyjściowych kukurydzy
65.000
28
Wytwarzanie linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego
50.000
29
Określenie dystansu genetycznego oraz badanie materiałów roślinnych rzepaku ozimego na obecność sterylnej cytoplazmy typu ogura przy pomocy markera PCR-SCAR
100.000
30
Wyprowadzenie materiałów wyjściowych do hodowli maku o wysokiej zawartości tebainy niezawierających morfiny
20.000
31
Określenie zmienności w zawartości glukozynolanów w rzepaku ozimym oraz morfiny w maku
50.000
32
Wytwarzanie mieszańców międzygatunkowych komponentów do hodowli nowych form rzepaku o podwyższonej odporności na patogeny grzybowe
30.000
33
Tworzenie materiałów wyjściowych dla hodowli ziemniaka przydatnego do przetwórstwa spożywczego
119.700
34
Identyfikacja materiałów wyjściowych do hodowli ziemniaka wyróżniających się wybranymi cechami jakości i odporności
184.200
35
Synteza średniowczesnych tetraploidalnych form rodzicielskich ziemniaka o różnych kierunkach użytkowania
119.700
36
Ocena wybranych genotypów ziemniaka jako materiału wyjściowego dla hodowli odmian przydatnych dla przetwórstwa
41.400
37
Badania porażenia PLRV materiałów wyjściowych do hodowli ziemniaka w warunkach naturalnych Polski pomocnej
27.600
38
Badania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w materiałach wyjściowych do hodowli ziemniaka
41.400
39
Identyfikacja czystości i jednorodności genotypowej roślin ziemniaka w materiałach hodowlanych podczas mikropropagacji w warunkach in vitro
21.200
40
Określenie fizjologicznych wskaźników tuberyzacji i plonowania roślin ziemniaka celem zastosowania ich w hodowli bardzo wczesnych odmian
64.100
41
Opracowanie metody selekcji odpornych genotypów na mątwika ziemniaczanego Globodera rostochiensis na wczesnych etapach hodowli przy zastosowaniu markerów molekularnych
108.900
42
Wykorzystanie zmienności gatunków diploidalnych Solanum w tworzeniu komponentów krzyżowania użytecznych w hodowli nowych odmian ziemniaka
51.800
43
Wytwarzanie materiałów wyjściowych buraka cukrowego do hodowli odmian tolerancyjnych na chwościk (Cercospora beticola)
100.000
44
Opracowanie i wdrożenie do praktyki hodowlanej metodyki uzyskiwania dihaploidów buraka cukrowego
80.000
45
Występowanie rizomanii buraka cukrowego, źródła odporności i opracowanie skutecznych metod selekcji
70.000
46
Poszukiwanie źródeł odporności na antraknozę łubinu
58.000
47
Możliwości poprawy sztywności łodygi grochu
65.000
48
Wytworzenie źródeł genetycznych niskotaninowego bobiku odpornego na askochytozę i czekoladową plamistość oraz grochu siewnego odpornego na zgorzelową plamistość
98.000
49
Pozyskiwanie i wstępna ocena materiałów wyjściowych w życicy trwałej, wiechlinie łąkowej i kostrzewie czerwonej dla potrzeb hodowli odmian traw gazonowych oraz w wiechlinie łąkowej - typ pastewny
70.000
50
Wytwarzanie materiałów wyjściowych traw o podwyższonych: odporności na choroby i wartości gospodarczej
80.000
51
Hodowla linii pomidora z odpornością na bakteryjną plamistość (Pseudomonas syringae pr. tomato)
108.200
52
Wyprowadzenie linii ogórka gruntowego tolerancyjnego na obniżone temperatury, z uwzględnieniem odporności na mączniaka rzekomego i parcha dyniowatych
116.100
53
Wykorzystanie haploidów do otrzymania homozygotycznych materiałów wyjściowych w hodowli odpornościowej kapusty
100.000
54
Uzyskanie nośników odporności na mączniaka rzekomego cebuli (Peronospora destructor) oraz chwościka u buraka ćwikłowego (Cercospora beticola)
85.000
55
Opracowanie i wykorzystanie markerów DNA w tworzeniu materiałów wyjściowych dla hodowli wybranych gatunków warzyw: pomidor, fasola
120.000
56
Uzyskanie linii fasoli zwyczajnej o podwyższonej tolerancji na chłody
77.080
57
Badanie nad odpornością grochu siewnego ogrodowego na porażenie grzybem Mycosphaerella pinodes
77.940
58
Wytworzenie materiałów wyjściowych dla hodowli twórczej odmian jabłoni odpornych i małopodatnych na groźne patogeny (parch i mączniak jabłoni, zaraza ogniowa) o dobrej jakości owoców (smak, aromat oraz podwyższonej zawartości ekstraktu, witaminy C i kwasowości)
89.880
59
Hodowla klonów porzeczki czarnej (Ribes nigrum) odpornych na wielkopąkowca i wirusa rewersji
65.800
60
Otrzymywanie haploidów i podwojonych haploidów ogórka (Cucumis sativus L.) z wartościowych materiałów roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem cech partenokarpii
100.000
61
Wytworzenie jednonasiennych linii męskosterylnych i dopełniających buraka ćwikłowego oraz zastosowanie markerów molekularnych
100.000
62
Wytwarzanie materiałów wyjściowych dla hodowli maliny o podwyższonej zawartości składników biologicznie czynnych (kwas elagowy, antocjany, witamina C)
60.000

III. Stawki dotacji za zadania z zakresu ochrony zasobów genowych roślin

Lp.
Nazwa zadania z zakresu ochrony zasobów genowych
Stawki dotacji w zł
1
2
3
1
Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych pszenżyta i pszenicy twardej
44.000
2
Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych fasoli
23.000
3
Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych uzyskanych w badaniach genetycznych
22.000
4
Gromadzenie, ocena i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych dla potrzeb hodowli i badań naukowych
Prowadzenie kolekcji patogenów ziemniaka
Koordynacja krajowego programu ochrony zasobów genowych roślin użytkowych
852.000
5
Prowadzenie kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin
192.000
6
Gromadzenie i ocena materiałów nasiennych jako banku genów chronionych roślin leczniczych i ocena ich zasobów w stanie naturalnym w kraju
85.500
7
Gromadzenie i ocena zasobów genowych roślin sadowniczych i ozdobnych
291.000
8
Gromadzenie i ocena kolekcji tytoniu oraz odmian uprawnych, ekotypów i roślin męskich chmielu
135.000
9
Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych roślin warzywnych, grzybów uprawnych i dziko rosnących
173.000
10
Gromadzenie i ocena kolekcji odmian i ekotypów lnu oraz konopi
41.000
11
Gromadzenie i zachowanie materiałów kolekcyjnych dzikich, prymitywnych form i wybranych linii wsobnych żyta oraz innych gatunków dzikich roślin zbożowych
Gromadzenie i zachowanie kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawianych w ubiegłym stuleciu odmian jabłoni
73.000
12
Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych z rodzaju łubinów, grochu i seradeli
79.000
13
Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych odmian, linii i form roślin dyniowatych
46.500

POWIĄZANE

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Jak wynika z danych przekazanych przez GIP PIP, w I kw. 2024 r. wpłynęło 255 ska...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę