Advertisement

Zmiany w opodatkowaniu działalności pozarolniczej

19 czerwca 2002

Obowiązująca od 1 stycznia 2001r. ustawa - prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178) nie obejmuje działalności wytwórczej w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
Również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie dotyczą przychodów z działalności rolniczej (z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej) i przychodów z gospodarki leśnej. Zwolnione z podatku dochodowego są także dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.
Pozostałe przychody uzyskiwane przez rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a podjęcie działalności może nastąpić po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U.Nr 116, poz. 1222) rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10.000 zł w roku podatkowym, są obowiązani prowadzić zbroszurowaną księgę przychodów i rozchodów, o kolejno ponumerowanych stronach, według podanego wzoru.

wzór

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
PRZEZNACZONA DLA ROLNIKÓW
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

........................................................................................

Imię i nazwisko (firma)

.........................................................................................

Adres

Rodzaj działalności

Lp. Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego Przychód Wydatki (koszty) Uwagi
gr gr  
1 2 3 4 5 6
               
             
           
           

 

Rolnicy są zobowiązani do zawiadomienia właściwego miejscowo urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi do 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podejmą pozarolniczą działalność gospodarczą w ciągu roku, muszą zawiadomić urząd skarbowy w ciągu 7 dni od założenia księgi. W roku bieżącym rolnicy mogą zawiadomić urząd skarbowy o prowadzeniu ksiąg do 20 lutego.


W kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer zapisów do księgi. Tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu. W kolumnie 2 wpisuje się datę wynikającą z dokumentu stanowiącego podstawę dokonania wpisu (datę poniesienia wydatku lub uzyskania przychodu, albo datę uzyskania przychodu lub datę zestawienia sprzedaży). W kolumnie 3 wpisuje się kolejny numer faktury lub innego dowodu. Jeżeli zapisów dokonuje się na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży, należy wpisać numer zestawienia faktur. W kolumnie 4 należy wpisywać przychody ze sprzedaży towarów lub usług.
W kolumnie 5 wpisuje się koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, np.: zakup materiałów lub towarów handlowych według cen zakupu, koszty uboczne związane z zakupem (m.in. transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze), wydatki na czynsz za lokal, opłatę energii elektrycznej, gaz, wodę, centralne ogrzewanie, opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów. W przypadku jednoczesnego dokonywania sprzedaży towarów i usług opodatkowanych i zwolnionych z podatku VAT po zakończeniu miesiąca należy dokonać korekty zapisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów o tę cześć naliczonego podatku VAT, która nie może być odliczona od podatku należnego.W kolumnie 6 wpisuje się uwagi do treści zapisów z kolumn 2 - 5 ( w tym np. pobranych zaliczek, obrotu opakowaniami zwrotnymi).
Po zakończeniu miesiąca wpisy dokonane w danym miesiącu należy podkreślić. Podsumowane oddzielnie kolumny 4 i 5 należy również podkreślić. Rolnik może pod podsumowaniem danego miesiąca wpisać w poszczególnych kolumnach sumy od początku roku do miesiąca poprzedzającego dany miesiąc i w kolejnej pozycji wpisać w poszczególnych kolumnach sumę od początku roku. Jeżeli rolnik nie dokonuje podsumowania zapisów kolejnych miesięcy narastająco od początku roku, po zakończeniu roku podatkowego musi na oddzielnej stronie w księdze sporządzić zestawienie roczne.


Księga oraz dowody na podstawie których dokonywane są w niej zapisy musi znajdować się na stałe w miejscu zamieszkania rolnika, a jeżeli jej prowadzenie zostało zlecone biuru rachunkowemu - rolnik zawiadamia o tym urząd skarbowy wskazując nazwę i adres biura oraz miejsce prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem.
Rolnicy z uzyskanego dochodu będącego różnicą między przychodami a kosztami uzyskania przychodów wpłacają miesięczne zaliczki a następnie dokonują rozliczenia rocznego.
Przekroczenie uzyskiwanych przez rolników przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej powyżej 10 tys. zł skutkuje koniecznością prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych lub opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

A. Szelągowska
Departament Budżetu i Finansów
tel. 623-17-64

Źródło: Biuletyn Informacyjny MRiRW

POWIĄZANE

17 października 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek ...

17 października 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek ...

Prawie 90 proc. Polaków zna pojęcie sztucznej inteligencji, jednak nie zawsze wi...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę