3,5 tys. projektów inwestycyjnych gmin w bazie ISEKP

12 maja 2003

Do Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów (ISEKP), utworzonego przez Ministerstwo Gospodarki, wpłynęło już ponad 3,5 tysiąca projektów inwestycji, które będą się ubiegać o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2004-2006.

Internetowy System Ewidencji Kart Projektów  jest bazą danych o projektach, które mogą być realizowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju (NPR) w latach 2004-2006, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Inwestorzy realizujący te projekty będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z unijnych funduszy strukturalnych i funduszu spójności.

Jak informuje Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej większość z ponad 3,5 tysiąca zgłoszonych do tej pory projektów nie została jeszcze oceniona. Do tej pory tylko 880 projektów zostało zarejestrowanych i ocenionych (w przypadku Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego NPR dokonują tego urzędy marszałkowskie). Projekty ocenione przez urzędy marszałkowskie są następnie oceniane przez Ministerstwo Gospodarki.

Z tych 880 ocenionych projektów ocenę 1 ( co oznacza że projekt jest w pełni przygotowany do wdrożenia od 2004 roku) uzyskało tylko 78 projektów. Projektów, które zostały ocenione jako wymagające uzupełnień – ocena rankingowa 2 – było 521, a projektów ocenionych na 3 (projekty o nikłych szansach na wdrożenie, z dużymi brakami, mało spójne z celami NPR) było 242.

Jak powiedziała Anna Wernikowska z tego departamentu, wśród 880 ocenionych projektów nie ma projektów z kilku województw, gdyż nie wszystkie urzędy marszałkowskie oceniły projekty ze swojego regionu (nie zrobiły tego urzędy lubuski, wielkopolski, lubelski, łódzki i pomorski).

Według niej najwięcej zgłoszonych projektów dotyczy jednego z programów operacyjnych NPR – Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), zwłaszcza inwestycji infrastrukturalnych. Dużo mniej projektów dotyczy jednego z sześciu sektorowych programów operacyjnych NPR, które przewidują inwestycje większe o znaczeniu krajowym. Najwięcej jest zgłoszeń z gmin i miast.

O dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą się ubiegać jednostki samorządowe (gminy, miasta, starostwa, związki gmin), a także przedsiębiorstwa komunalne i organizacje publiczno-prywatne.

– Zdarzają się projekty, które są gotowe do realizacji, a ich autorzy nie potrzebują naszej pomocy, ale duża część projektów to projekty niedojrzałe, niekompletne. Dobry projekt musi zawierać coś więcej niż tylko pomysł. Potrzeba w nich konkretów, fachowych analiz, studium wykonalności, oceny oddziaływania na region itd. – powiedział wicedyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dionizy Smoleń.

Smoleń bierze udział w pracach zespołu zajmującego się drugą fazą oceny projektów z bazy ISEKP (projektów ocenionych już przez urzędy marszałkowskie). Zespół ten działa dopiero od kwietnia i nie ma jeszcze wyników tej oceny. Zespół ten ma udzielać autorom projektów wskazówek i uwag, które pomogą im przygotować dobre projekty (i uzyskać dotacje z UE). Zespół musi też sprawdzić zgodność projektów z NPR.

W ministerstwie trwają też prace nad przygotowaniem właściwych wniosków aplikacyjnych, na podstawie których można się będzie ubiegać o dofinansowanie projektów z UE. Prace nad wnioskami mają zakończyć się jeszcze w tym roku, a wraz z nimi mają być też wydane instrukcje ich wypełniania w specjalnym podręczniku.

Ostatecznie wybór projektów, które otrzymają dofinansowanie odbędzie się w drodze konkursu, rekomendować będą je Regionalne Komitety Sterujące. Realizację projektów w każdej chwili będą mogli kontrolować unijni audytorzy (na przykład zgodność z procedurami przetargowymi obowiązującymi w UE). – Zachęcamy wszystkich potencjalnych beneficjentów funduszy pomocowych by składali swoje projekty do bazy ISEKP. Dzięki temu nauczą się wypełniania kart projektów, które są bardzo podobne do stosowanych w Unii wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie – dodał Smoleń. ISEKP jest między innymi po to, by przygotować potencjalnych beneficjentów do efektywnego wykorzystania właściwych (poakcesyjnych) funduszy pomocowych UE.

Według niego to szansa, by poznali oni obowiązujące w Unii wymogi co do realizacji projektów i przygotowali się do zdobycia dofinansowania. Dzięki temu będą mogli "wystartować" zaraz po przystąpieniu do Unii – już 1 maja 2004 roku.

"Odpowiednio wcześniejsze przygotowanie dobrych projektów, spełniających wymogi Funduszy Strukturalnych, umożliwi efektywne i sprawne wykorzystanie dostępnych środków w momencie przystąpienia Polski do UE" – czytamy w informacji ministerstwa o ISEKP.

– Choć karta opisu projektu w bazie danych w znacznej mierze przypomina, zakresem wprowadzanych informacji, przyszły wniosek aplikacyjny, to jednak nim nie jest – podkreśla Smoleń. Zadaniem systemu nie jest gromadzenie gotowych wniosków o finansowanie projektów z funduszu ERDF (wypełnienie karty i wprowadzenie danych o planowanym projekcie do bazy nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o finansowanie takiego projektu z funduszy strukturalnych).

Projekty gromadzone w systemie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie mniejsze niż 1 mln euro wkładu wspólnoty.

Według ministerstwa, utworzenie ISEKP miało cel informacyjny nie tylko dla beneficjentów. Dzięki ISEKP instytucje mające zarządzać programami operacyjnymi NPR i pośredniczące w zarządzaniu nimi (ministerstwa, urzędy marszałkowskie) mogą zdobyć informacje na temat liczby i stanu przygotowania potencjalnych projektów, które mają być zgłoszone do finansowania ze środków strukturalnych UE. Jest to konieczne do uzupełnienia programów operacyjnych NPR.

Z bazy mogą korzystać beneficjenci (składają projekty), przyszłe jednostki zarządzające lub pośredniczące w zarządzaniu programami operacyjnymi (urzędy marszałkowskie, ministerstwa - rejestrują karty opisu projektu w bazie, oceniają je pod względem stanu ich gotowości do wdrażania oraz spójności z celami programów operacyjnych i doradzają potencjalnym beneficjentom w zakresie przygotowania kart opisu projektów) oraz jednostka koordynująca.

Koordynatorem i jednostką zarządzającą całym systemem jest Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej MGPiPS.

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 określa najważniejsze działania strukturalne, które Polska, będąc członkiem UE, zamierza podjąć w latach 2004-2006, aby zapewnić warunki sprzyjające długotrwałemu wzrostowi gospodarczemu i podniesieniu poziomu życia mieszkańców. NPR składa się z 8 programów operacyjnych, a dokładniej z sześciu programów sektorowych (transport, rybołówstwo, ochrona środowiska, rozwój zasobów ludzkich, restrukturyzacja wsi i konkurencyjność gospodarki) oraz zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego (ZPORR - z 16 komponentami wojewódzkimi) i programu operacyjnego pomocy technicznej.

Fundusze Strukturalne są instrumentem Polityki Regionalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów wspólnoty. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

Do każdego z programów muszą być utworzone Uzupełnienia Programu, które są szczegółowymi dokumentami określającymi między innymi finansową alokację, kryteria wyboru projektów, beneficjentów oraz propozycje projektów. Szczegółowe informacje o Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności dostępne są na stronach internetowych http://isekp.mg.gov.pl. Tam też można zgłosić swój projekt. Aby to zrobić trzeba uzyskać od swojego urzędu marszałkowskiego (w przypadku ZPORR) albo ministerstwa (w przypadku programów sektorowych) indywidualnego konta (hasła i loginu) umożliwiającego poruszanie się w bazie projektów.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę