aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Warunki dostosowujące produkcję mleka w gospodarstwie do wymagań przepisów UE

28 marca 2003

Wymagania zdrowotne i sanitarne dotyczące warunków produkcji mleka obejmują331:

  • zwierzęta, od których pozyskiwane jest mleko surowe,
  • pomieszczenia do doju i przechowywania mleka,
  • personel obsługujący dój mleka. Gospodarstwa produkujące mleko muszą zostać zweryfikowane i zarejestrowane jako spełniające wymagania określone przepisami UE. Do wydawania zaświadczeń uprawnieni będą powiatowi lekarze weterynarii. Rolnik - producent mleka musi zapewnić odpowiednie warunki higieniczne pozyskiwania i przechowywania mleka.

Wobec powyższej definicji warunki sanitarne w produkcji mleka muszą być spełnione przez wszystkie gospodarstwa produkujące mleko na rynek.

Wymagania w stosunku do krów mlecznych

Mleko surowe powinno pochodzić od krów zdrowych, z gospodarstw wolnych od gruźlicy i brucelozy. U zwierząt nie mogą występować uszkodzenia wymienia, mające wpływ na jakość mleka. Odpowiednia musi być też jakość paszy podawanej krowom mlecznym. Gospodarstwa powinny być wyposażone w dobrej jakości wodę pitną dla krów mlecznych oraz wykorzystywanej do mycia urządzeń do doju i przechowywania mleka. Zwierzętom, od których uzyskuje się mleko nie można podawać substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi, przechodzących do mleka, lub musi upłynąć odpowiedni dla tych substancji okres karencji. Krowy muszą być poddane kontroli, co najmniej raz na rok, przez nadzór weterynaryjny.

Jakość mleka surowego, system kontroli

Mleko surowe odbierane z gospodarstwa produkcyjnego, nie powinno zawierać więcej niż 100 tyś. drobnoustrojów w l mili litrze, oznaczonych metodą płytkową w temperaturze 30°C i 400 tyś. komórek somatycznych. Mleko surowe nie powinno zawierać wody dodanej oraz posiadać punkt zamarzania w temperaturze nie wyższej niż - 0,52°. Ciężar litra mleka pełnego w temperaturze 20° nie powinien być niższy niż 1028 gramów. Mleko to powinno zawierać minimum 28 gramów białka w l litrze i nie mniej niż 8,5% suchej masy beztłuszczowej dla mleka całkowicie odtłuszczonego. Mleko nie może być dopuszczone do konsumpcji jeżeli zawiera ślady antybiotyków w ilości przekraczającej ustalony przepisami poziom.

System kontroli jakości mleka musi obejmować oznaczanie punktu zamarzania mleka, pochodzącego z każdego gospodarstwa produkcyjnego. Mleko surowe jest kontrolowane w poszczególnych gospodarstwach poprzez badanie losowo pobranych próbek. W przypadku kwestii spornych na tle jakości mleka, jednostki nadzoru spowodują pobranie próbki autentycznej mleka bezpośrednio w gospodarstwie.

W przypadku nieprzestrzegania norm ustalonych dla jakości mleka (ilość bakterii, komórek somatycznych) zakład przetwórczy ma obowiązek poinformować kompetentne władze. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia o wynikach kontroli nie będzie poprawy jakości mleka, takiemu gospodarstwu zostanie odebrane zezwolenie na dostawy mleka, do czasu gdy mleko ponownie zacznie odpowiadać normom.

Higiena produkcji - pomieszczenia do doju i przechowywania mleka w gospodarstwie

Pomieszczenia do doju i przechowywania mleka powinny zapobiegać zanieczyszczeniu mleka. Powinny być należycie odizolowane od wszelkich źródeł zanieczyszczeń, takich jak toalety, składy obornika i gnojowicy. Wszelkie urządzenia i wyposażenie muszą być łatwe do mycia, czyszczenia i dezynfekcji. Ściany i posadzki powinny mieć gładkie powierzchnie. Posadzki powinny być ułożone w sposób ułatwiający spływ cieczy i usuwanie nieczystości. Do pomieszczeń tych musi być doprowadzona dostateczna ilość wody zdatnej do picia dla potrzeb doju oraz mycia wyposażenia i sprzętu do dojenie mleka. Nieodpowiednia jakość wody (zawierająca pewne bakterie) może spowodować pogorszenie jakości mleka. Pomieszczenia muszą mieć zapewnioną dobrą wentylację i oświetlenie.

Pomieszczenia do przechowywania mleka powinny być wydzielone od pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta. Powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia chłodnicze oraz zabezpieczone przed owadami, gryzoniami oraz innymi szkodnikami. Teren wokół pomieszczeń powinien być czysty i utrzymany w porządku.

Mleko bezpośrednio po udoju powinno być umieszczone w czystym pomieszczeniu wyposażonym w chłodnię, by można je było schłodzić do temperatury nie wyższej niż 8°, jeśli jest codziennie odstawiane lub do temperatury 6°, i niższej gdy nie jest odstawiane codziennie.

Schłodzenie nie jest wymagane w przypadku przekazywania mleka do mleczarni w ciągu 2 godzin po udojeniu. Wyposażenie, zbiorniki oraz powierzchnie mające kontakt z mlekiem (pojemniki, zbiorniki cystern) muszą być wykonane z gładkich materiałów łatwych do czyszczenia i dezynfekowania, odpornych na korozję i uniemożliwiających przedostanie się do mleka substancji mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i negatywnie wpłynąć na jakość mleka.

Po użyciu, dojarki mechaniczne oraz pojemniki, które miały kontakt z mlekiem muszą zostać umyte i zdezynfekowane - przynajmniej raz dziennie. W pomieszczeniach powinny znajdować się stanowiska do mycia rąk, nie uruchamiane ręcznie (uruchomienie nożne lub fotokomórką).

W gospodarstwie produkującym mleko powinno być wydzielone pomieszczenie do odizolowania ze stada sztuk chorych lub podejrzanych o chorobę.

Wymagania dla personelu obsługującego produkcję mleka w gospodarstwie

Osoby pracujące przy doju mleka i mające kontakt z mlekiem surowym muszą być zdrowe, czyli powinni udokumentować organom nadzoru, że nie ma przeciwwskazań by mogły wykonywać taką pracę, podlegają więc one badaniom lekarskim. Osoby te winny dbać o czystość: nosić odpowiedni czysty ubiór, myć ręce bezpośrednio przed dojeniem oraz utrzymywać je w czystości przez cały czas doju.

Organem nadzorującym warunki sanitarne w produkcji mleka będą inspekcje weterynaryjne, upoważnione również do wydawania atestów zdrowotnych gospodarstwom produkcyjnym.

W wielu gospodarstwach procesy poprawy warunków produkcji mleka są już zaawansowane. Zakłady przetwórcze wymuszają poprawę jakości mleka, stosując różnorodne formy oddziaływania, w wielu przypadkach wprowadzone bodźce finansowe skutecznie zachęcają rolników do poprawy jakości dostarczanego mleka. Dla wielu gospodarstw ten proces jeszcze się nie rozpoczął, wobec tego nakreślone powyżej kierunki dostosowań będą wymagały poniesienia nakładów na modernizację produkcji mleka w gospodarstwach, w kierunku poprawy jakości i skali produkcji. Na tego typu dostosowania są przewidziane środki z UE, i będą dostępne dla rolników w ciągu 3 lat po akcesji, w wysokości nie przekraczającej 200 EURO/hektar UR (w następnych latach kwoty zmniejszające się).


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę