aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wołowina i cielęcina

28 marca 2003

Wspólna organizacja rynku wołowiny i cielęciny obejmuje następujące pozycje:

 • żywe bydło i cielęta;
 • świeżą, schłodzoną lub mrożoną wołowinę i cielęcinę;
 • wołowinę i cielęcinę soloną, w solance, suszoną lub wędzoną;
 • podroby wołowe lub cielęce świeże, schłodzone, mrożone, solone, suszone lub wędzone;
 • przetwory wolowe i cielęce;
 • tłuszcz wołowy i cielęcy.

Ceny i interwencja

Cena interwencyjna ustalana jest na okres 12 miesięcy (lipiec-czerwiec). Wraz z ceną poubojową żywca wołowego stosowana jest przy uruchamianiu skupu interwencyjnego. Podobnie jak w przypadku zbóż, w ostatnich latach cena interwencyjna była corocznie zmniejszana. W okresie l stycznia -30 czerwca 2000 r. wynosiła 3 475 EURO/t, od l lipca 2000 r. do 30 czerwca 2001 r. 3 242 EURO/t i od lipca 2001 r. do 30 czerwca 2002 r. - 3 013 EURO/t.

Cena referencyjna jest ceną rynkową na żywiec rzeźny w Unii. Jest to średnia ważona (współczynnikami uwzględniającymi wielkość pogłowia bydła w państwach członkowskich w spisie grudniowym) referencyjnych cen bydła w państwach członkowskich ustalanych na postawie cen notowanych na reprezentatywnych rynkach i w rzeźniach tych krajów. Cena referencyjna obliczana jest co tydzień i służy do oceny sytuacji rynkowej.

Ceny poubojowe notowane są co tydzień przez kraje członkowskie dla poszczególnych klas profilu (klasyfikacja EUROP) i otłuszczenia (klasy od l do 5) tuszy wolców161, jałówek171, młodych byczków i krów. Ceny są ważone współczynnikami ustalanymi raz do roku i uwzględniającymi strukturę ubojów w krajach członkowskich i w całej Unii. W ten sposób obliczane są średnie ceny poubojowe w poszczególnych krajach i w UE.

Cena podstawowa obowiązuje od l lipca 2002 r. i służy do uruchamiania dotowania prywatnego magazynowania półtusz wołowych. Została ustalona na poziomie 2 224 EURO/t.

W zależności od średnich poziomów ceny unijnej i cen krajowych w relacji do ceny interwencyjnej stosuje się dwa typy interwencji - podstawową oraz dodatkową ("siatka bezpieczeństwa"). W ramach interwencji podstawowej ustalono maksymalny roczny limit skupu w wysokości 350 tyś. ton. Ilości skupione w ramach interwencji

dodatkowej nie są do tego limitu wliczane. Od 1992 r. znacznie zmniejszyły się zakupy interwencyjne wołowiny. W1999 r. wyniosły niewiele ponad 9 tyś. ton., podczas gdy w 1991 r. przekraczały l min ton.

Interwencja podstawowa rozpoczyna się, gdy w ciągu dwóch kolejnych tygodni spełnione są dwa warunki:

 • średnie ceny rynkowe określonej kategorii bydła (wolców lub młodych byczków) w UE spadają poniżej 84% ceny interwencyjnej;
 • średnie ceny rynkowe w kraju członkowskim dla tej kategorii bydła wynoszą poniżej 80% ceny interwencyjnej.

Interwencja jest przerywana, jeśli w ciągu kolejnych dwóch tygodni na skutek wzrostu cen rynkowych powyższe warunki nie są już spełnione.

Interwencja dodatkowa rozpoczyna się, gdy:

 • ceny rynkowe w UE dla określonej kategorii bydła (wolców lub młodych byczków) są poniżej 78% ceny interwencyjnej;
 • ceny rynkowe w państwie członkowskim dla tej samej kategorii bydła spadają poniżej 60% ceny interwencyjnej.

Od l lipca 2002 r. producenci wołowiny mogą korzystać także ze skupu interwencyjnego w ramach tzw. "siatki bezpieczeństwa". Gdy cena rynkowa na byki lub wólce w danym państwie członkowskim będzie utrzymywać się poniżej l 560 EURO/t wagi poubojowej przez dwa kolejne tygodnie, zostanie uruchomiony mechanizm interwencyjny (w formie przetargów) w danym państwie członkowskim.

W skupie interwencyjnym wołowina sprzedawana jest na przetargach odbywających się dwa razy w miesiącu (raz w grudniu). Składanie ofert kończy się w południe (czasu brukselskiego) drugiego i czwartego wtorku każdego miesiąca. Zawiadomienie o przetargu podawane jest w Offidal Journal mniej więcej na 4 dni przed końcem składania ofert. Minimalna oferowana ilość wynosi 10 ton (tusze lub półtusze). Cenę ofertową podaje się w przeliczeniu na cenę wolców lub młodych byczków R318), w EURO/100 kg. Do przetargu przyjmowane są tylko te oferty, w których podana cena nie przekracza ustalonego marginesu ponad ekwiwalent ceny krajowej R3 dla danej kategorii bydła. Margines ten jest zróżnicowany w zależności od typu interwencji (podstawowa lub dodatkowa). Przy składaniu ofert trzeba wpłacić kaucję w wysokości 36 EURO/100 kg. Sprzedający otrzymuje pieniądze po 120-140 dniach. Waga tusz nie może przekraczać 340 kg.

Oprócz zakupów interwencyjnych funkcjonuje dotowanie prywatnego magazynowania, w ramach którego podmioty prywatne zobowiązują się do przechowywania wołowiny (tusze, półtusze, kompensowane ćwierci) przez uzgodniony okres i otrzymują z tego tytułu zapłatę. Mięso musi pochodzić ze zwierząt ubitych nie więcej niż 10 dni przed przyjęciem go do magazynu, musi być świeże/schłodzone i musi być przechowywane w stanie mrożonym. Na ogół podawana jest minimalna ilość (dla każdego produktu), która może być objęta tym systemem. Ceny ustalane są najczęściej w drodze przetargu. Do lipca 2002 r. Komisja Europejska mogła uruchamiać procedurę dotowania prywatnego magazynowania, kiedy uznała to za stosowne. Od l lipca 2002 r. dotowanie prywatnego magazynowania może być rozpoczęte dopiero wtedy, gdy średnia cena rynkowa we Wspólnocie jest niższa niż 103% ceny podstawowej.

Premie zwierzęce

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z roku 1992, w ramach której obniżono ceny interwencyjne wołowiny, miała znaczący wpływ na organizację rynku tego mięsa w UE. Wysokość dopłat na sztukę zwierząt, które istniały przed reformą, została podniesiona (premia na krowy mamki191, specjalna premia wolowa201), a ponadto wprowadzono nowe dopłaty (premia za ekstensyfikację produkcji, premia za ubój poza sezonem). W ramach Agendy 2000 zaplanowano dalsze obniżki cen interwencyjnych, którym towarzyszył stopniowy wzrost dopłat. Wprowadzono także premię za ubój. Obecnie dopłaty bezpośrednie są podstawowym elementem wsparcia rynku wewnętrznego UE.

W ramach systemu dopłat uproszczonych przyjętego przez Polskę na pierwsze 3 lata po akcesji, premie zwierzęce będą realizowane poprzez system dopłat obszarowych do UR do produkcji zwierzęcej.

Instrumenty polityki handlowej

Cła, kontyngenty, SSG

Przy imporcie żywych zwierząt i mięsa wołowego stosowane są stawki ad walorem (w %) w połączeniu ze stawkami specyficznymi (w EURO/100 kg). Przy imporcie zwierząt rasowych stosowana jest stawka zerowa. Cześć specyficzna cła zastąpiła stosowane uprzednio opłaty wyrównawcze. Stało się tak z chwilą wejścia w życie postanowień RU GATT, tj. l lipca 1995 r. Stawki specyficzne podawane są z 12-miesięcznym wyprzedzeniem i obowiązują w okresie lipiec-czerwiec. Stosowane są w odniesieniu do:

 • zwierząt żywych, nierasowych (CN 0102 90);
 • mięsa wołowego i cielęcego, świeżego, schłodzonego i mrożonego (CN 0201 i 0202);
 • mięsa wołowego i cielęcego, solonego, suszonego lub wędzonego (CN 0210 20);
 • przetworów z wołowiny lub cielęciny, nie-gotowanych (CN 1602 50 10).

Corocznie, na podstawie szacowanych potrzeb, Komisja Europejska ustala kwartalne kontyngenty na import młodego bydła opasowego. W ramach kontyngentów stosowane cło wynosi 582 EURO/t, powiększone o 16% stawki ad valorem. W okresie l lipca 1999 - 30 czerwca 2000 całkowity kontyngent wyniósł 169 tyś. sztuk bydła. Większość zwierząt trafia do Grecji (143,65 tyś. sztuk) i Włoch (21,97 tyś. sztuk).

Przy reeksporcie przetworów z wołowiny do krajów trzecich, importerzy tego mięsa mogą być zwolnieni z opłat celnych (ad ualorem i specyficznych). W takim przypadku nie mogą oczywiście starać się o subsydia eksportowe.

W stosunku do importowanego mięsa wołowego w określonych warunkach może być zastosowana klauzula SSG umożliwiająca nałożenie dodatkowych ceł.

Subsydia eksportowe

Subsydia eksportowe stosowane są przy eksporcie do krajów trzecich bydła i cieląt oraz wołowiny i cielęciny. Przy obliczaniu wysokości dopłat uwzględnia się: bieżącą i przyszłą sytuację na rynku światowym, stan rynku unijnego oraz sytuację na rynkach krajów-odbiorców unijnego eksportu.

Na ogół wysokość subsydiów jest ustalana na relatywnie długi okres, ale może być zmieniana częściej, w świetle rozwoju sytuacji na rynkach UE i rynku światowym.

W styczniu 1982 r. przyjęto rozporządzenie umożliwiające różnicowanie wysokości dopłat eksportowych na wołowinę pochodzącą z bydła męskiego i żeńskiego. Od maja 1982 r. wyższe subsydia stosowane są w przypadku tego pierwszego (świeże lub schłodzone tusze i półtusze, kompensowane ćwierci, przednie i tylne ćwierci z dorosłego bydła). Te dopłaty noszą nazwę Specjalnych Subsydiów Eksportowych. Od sierpnia 1982 r. zakres produktów objętych tymi dopłatami rozszerzono o świeże lub schłodzone elementy b A z ćwierci tylnych, a od marca 1984 r. - o elementy z A z ćwierci tylnych. W sierpniu 1987 r. objęto nim świeże lub mrożone pakowane luzem elementy b/k (w tym mięso mielone) o zawartości chudego mięsa 78% i więcej, a w styczniu 1998 r. - o indywidualnie pakowane elementy z ćwierci przednich b/k. W maju 1989 r. w odniesieniu do mięsa z bydła żeńskiego zrównano wysokość dopłat do eksportu mięsa schłodzonego i mrożonego.

Licencje eksportowe

Zarówno wolumen dotowanego eksportu jak i wartość subsydiów eksportowych podlegają corocznej redukcji w ramach GATT. Od 2000/01 subsydiowany eksport nie może przekroczyć 817 tyś. ton.

Kontrolę w tym zakresie umożliwia stosowanie licencji eksportowych. Na licencji podana jest stawka dopłaty. Uzyskanie licencji wymaga wpłacenia odpowiedniej kaucji. Licencje wydawane są 5-go dnia roboczego po wpłynięciu wniosku. Jeśli istnieje ryzyko naruszenia zobowiązań GATT,

Komisja może:

 • zmniejszyć wolumen o który wnioskowali eksporterzy;
 • odrzucić te wnioski o licencje, które jeszcze nie zostały rozpatrzone;
 • wstrzymać przyjmowanie wniosków.

Jeśli eksporterzy otrzymują licencje na mniej niż 90% wnioskowanego wolumenu, mogą wycofać swoje wnioski.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę