Zestawienie instrumentów wsparcia sektora rolno-spożywczego

27 marca 2003
Instrument
Wysokość wsparcia
Kryteria/warunki
Aplikacja
1
2
3
4
Program: Bezpośrednie wsparcie produkcji
Szacunkowy poziom dopłat bezpośrednich w systemie uproszczonym w przeliczeniu na ha uprawnionej powierzchni 2004 r.
A- 160 PLN
Bl- 88 - 282 PLN
B2- 68 -181 PLN
(58 -130 PLN)
2005 r.
A-198 PLN
Bl- 79 - 285 PLN
B2- 61 - 225 PLN
(52 -163 PLN)
2006 r.
A- 238 PLN
Bl- 64 - 284 PLN
B2- 49 - 279 PLN
(42 - 203 PLN)
A) Stawka podstawowa dopłaty dla wszystkich uprawnionych użytków rolnych :
- Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku,
- Utrzymanie powierzchni w dobrej kulturze rolnej.

Stawka uzupełniająca:
(Bl) Do produkcji roślinnej wspieranej w UE dopłatami bezpośrednimi,
(B2) Do powierzchni paszowej. W nawiasach podano stawki dopłat przy powiększeniu tej powierzchni o uprawy na pasze zielone.
Złożenie wniosku ARiMR
Program: Wsparcie w ramach Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dopłata dla gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (LFA)

Dotacje wyrównawcze (PLN/ha)
Nizinne
strefa I -
136 -224
strefa II - 208 - 348

Górskie
strefa l - 220 - 368
strefa II - 272 - 452

Dotacja wyrównawcza może być przyznana rolnikowi91, którego gospodarstwo w całości lub części położone jest w granicach LFA, jeśli:
1) gospodarstwo w całości lub częściowo jest zlokalizowane w granicach LFA,
2) powierzchnia UR należących do danego gospodarstwa, zlokalizowanych w obszarze LFA i wykorzystywanych do produkcji rolniczej, wynosi co najmniej 2 ha.,
3) wnioskodawca przestrzega zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej (tzw. minimum rolno-środowiskowego),
4) wnioskodawca zobowiąże się do prowadzenia produkcji rolnej na gruntach położonych na obszarze LFA przez okres co najmniej 5 lat od otrzymania pierwszej premii z tytułu gospodarowania na terenie LFA,
5) wnioskodawca przestrzega zakazów odnośnie stosowania substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta - agonistycz-nym w żywieniu zwierząt,
6) wnioskodawca złoży wniosek o płatność z tytułu prowadzenia działalności rolniczej na terenach LFA.
Złożenie w ARiMR wniosku o płatność bezpośrednią, który będzie zawierał część dotyczącą płatności LFA.
Dopłaty w ramach programów rolno-środowi-skowych

Średnia stawka pomocy finansowej w programie wynosi około 500 PLN (125 EURO)/ha/rok.

Dotacja wyrównawcza może być przyznana rolnikowi lub grupie rolników, jeśli:
1) przygotuje i złoży 5-letni plan działalności rolno-środowiskowej, zatwierdzony przez doradcę rolno-środowiskowego;
2) posiada wymaganą dokumentację niezbędną do kontroli planu rolno-środowiskowego ;
3) posiada gospodarstwo o powierzchni co najmniej 2 hektarów UR, a w przypadku ekologicznego gospodarstwa rolnego - o powierzchni co najmniej l ha (dla grupy rolników, składającej się z co najmniej 3 osób, wymagana jest minimalna łączna powierzchnia 10 ha UR, tworząca zwartą powierzchnię, z zachowaniem sąsiedztwa działek).
Złożenie wniosku w ARiMR. Pomoc finansowa będzie wy-1 płacana corocznie jako sumaj dopłat za poszczególne działania j wdrażane w gospodarstwie.

Wsparcie dla gospodarstw niskotowaro-wych Płatność do 5000 PLN (1250 EURO) na "gospodarstwo niskotowarowe"w. rocznie. Płatności nie podlegają zwrotowi, nawet w przypadku braku realizacji założonego planu. Warunkiem otrzymania, przez rolników1", w 3 kolejnych latach, zryczałtowanej dotacji jest:
-  kwalifikowanie się gospodarstwa do grupy "gospodarstw niskoto-warowych",
-  posiadanie dokumentów zaświadczających prawo rolnika do nieruchomości (akt własności, umowa dzierżawy);
-  przedstawienie planu rozwoju gospodarstwa. Przedłużenie na dwa kolejne lata nastąpi jeśli:
-  rolnik wykaże, że plan został przynajmniej częściowo zrealizowany.
Złożenie wniosku w ARiMR. Pomoc finansowa będzie wył płacana raz w roku.

Wsparcie dla gospodarstw na dostosowania do standardów UE

Wsparcie (do 5 lat) z degresywnymi płatnościami do ha lub SD lub na gospodarstwo. Max płatności do 800 PLN/ha/rok

-  wsparcie możliwe w przypadku gospodarstw które mogą się wykazać żywotnością ekonomiczną w momencie składania wniosku lub po zakończeniu wsparcia,
- 
wystąpienie z wnioskiem o wsparcie w ramach inwestycji w gospodarstwie, lub
- 
przygotowanie planu osiągnięcia standardów, zatwierdzonego przez służby doradcze.
Wsparcie będzie ograniczone do tych gospodarstw, które korzystać będą z okresu przejściowego na dostosowania do standardów UE (np. gospodarstwa mleczarskie, fermy kur niosek).
Złożenie wniosku w ARiMR Pomoc finansowa będzie w płacana raz w roku.

Wcześniejsze emerytury Wysokość wcześniejszej emerytury będzie ustalana jako odpowiedni procent kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych121. Podstawowa (minimalna) wysokość renty strukturalnej/osobę - wyniesie 210 % kwoty najniższej emerytury. Maksymalna wysokość wcześniejszej emerytury/osobę - wyniesie 374% kwoty najniższej emerytury. Rolnik musi wystąpić z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę, zanim osiągnie wiek emerytalny, tj.
-  kobieta po ukończeniu 55 roku życia, a przed ukończeniem 60 roku życia;
-  mężczyzna po ukończeniu 55 roku życia, a przed ukończeniem 65 roku życia.
Gospodarstwo rolne może być przekazane osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej, nie posiadającej osobowości prawnej jedynie w sposób trwały, tj. poprzez przekazanie własności aktem notarialnym lub w przypadku AWRSP, w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast przekazanie gospodarstwa osobie fizycznej może nastąpić zarówno w sposób trwały, jak również poprzez zawarcie pisemnej umowy dzierżawy na co najmniej 10 lat oraz zarejestrowanej w ewidencji gruntów i budynków. W przypadku przekazania gospodarstwa jednej z następujących osób:
(a) zstępnemu lub pasierbowi,
(b) osobie pozostającej z przekazującym we wspólnym gospodarstwie domowym,
(c) małżonkowi osoby wymienionej w lit. a lub b, gospodarstwo musi być przekazane w sposób trwały.
Programem wcześniejszych emerytur objęci zostaną także rolnicy, którzy mają młodych następców (poniżej 40 roku życia), posiadających odpowiednie umiejętności zawodowe do prowadzenia działał ności rolniczej, jeżeli zawarli z nimi "umowę z następcą" w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i przekażą im
gospodarstwo rolne w całości w sposób trwały. Do tego programu z tytułu przekazania następcy gospodarstwa rolnego będą jednak mogli wejść tylko ci rolnicy, którzy posiadają już gospodarstwa rolne o powierzchni większej niż w przypadkach określonych wyżej - tj. muszą spełniać kryteria żywotności ekonomicznej gospodarstwa określone w Planie.
Złożenie wniosku w KRUS. Renta strukturalna będzie wy-j płacana co miesiąc w terminie! określonym w decyzji, ale niej dłużej niż przez okres 10 lat. l
Wsparcie dla grup producentów rolnych Kalkulacja płatności na podstawie rocznej sprzedaży na rynek, przez 5 pierwszych lat: 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości sprzedaży w kolejnych latach, jeśli nie przekracza rocznie 4 min PLN oraz 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% jeśli przekracza 4 min PLN. Wsparcie przeznaczone dla nowopowstałych grup producentów rolnych w celu ułatwienia im powstania i obsługi administracyjnej. Wsparcie to, uwzględniając wartości odniesienia do rocznej sprzedaży, nie może przekroczyć następujących kwot: w pierwszym roku - 400 000 PLN, w drugim - 400 000 PLN, w trzecim 320 000 PLN, w czwartym - 240 000 PLN oraz w piątym - 200 000 PLN. Wsparcie dla grup producentów, które są formalne uznane przez odpowiednie władze kraju członkowskiego, w okresie od uzyskania członkostwa w UE do zakończenia bieżącego okresu programowania, na bazie ustawodawstwa krajowego lub UE.
Wsparcie zalesiania gruntów rolnych

Dopłata do zalesienia na:

założenie uprawy 3400 - 6200 PLN/ha (jednorazowa)
pielęgnacja
400 - 520 PLN/ha (co rok, do 5 lat)
premia zalesieniowa 600 PLN/ha (co rok, do 20 lat)

Płatności mogą być przyznane rolnikowi131 lub grupie rolników. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie spełnienie następujących wymogów:
- zalesienia mogą być wykonywane na gruntach rolnych stanowiących własność prywatną, które na podstawie ewidencji gruntów rolnych zostały zakwalifikowane do: gruntów ornych, trwałych użytków zielonych, sadów i plantacji owocowych;
- do zalesienia powinny być przeznaczane grunty, które są w stałym użytkowaniu rolniczym i zaliczane są głównie do V - VI klasy bonitacyjnej oraz stanowią grunty niekorzystnie położone na skłonach o spadku powyżej 9°. Udział gruntów wyższych klas bonitacyjnych (I-1V) nie może przekraczać 15% powierzchni zalesianej;
- minimalna łączna powierzchnia zalesienia wynosi 0,5 ha, przy minimalnej szerokości zalesionej działki - 20 m. W przypadku wniosku składanego przez grupę rolników łączna powierzchnia zakwalifikowana do zalesienia musi wynosić 5 ha;
-
do nowych zalesień wykorzystywane będą jedynie rodzime gatunki drzew i krzewów;
- ustalając skład gatunkowy należy brać pod uwagę rolniczą klasyfikację gruntów rolnych oraz regionalizację przyrodniczo-leśną;
- materiał sadzeniowy musi spełniać wymagania jakościowe zgodne z Polską Normą i pochodzić z uznanej bazy nasiennej;
- plantacje choinek świątecznych oraz drzew szybko rosnących nie będą objęte systemem dotacji.
Złożenie wniosku w ARiMR. Pomoc finansowa będzie wypłacana raz w roku.

Program: Wsparcie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.
Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% lub - w przypadku gdy gospodarstwo położone jest na obszarze LFA - maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dla młodych rolników poziom pomocy wynosi odpowiednio maksymalnie 55 lub 65% wysokości kosztów kwalifikowanych. Pomoc może być przyznana na dofinansowanie kosztów inwestycji Złożenie wniosku w ARiMR. w gospodarstwach rolnych, jeżeli:
- gospodarstwo rolne przedstawi wypełniony wniosek o udzielenie pomocy wraz z biznesplanem,
- gospodarstwo spełnia wymogi żywotności ekonomicznej lub osiągnie żywotność ekonomiczną po zakończeniu inwestycji,
- po realizacji planowanej inwestycji gospodarstwo osiągnie standardy w zakresie ochrony środowiska, higieny i utrzymania (dobrostanu) zwierząt,
- gospodarstwo jest prowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje rolnicze, wynikające z posiadanego wykształcenia lub doświadczenia z pracy w rolnictwie,
Pomoc nie może być przeznaczona na inwestycję, która z powodu je wzrost produkcji, dla której brak normalnego zbytu rynkowego. W dziedzinach produkcji, dla których istnieją ograniczenia, co do wielkości produkcji ustanowione na poziomie gospodarstwa, pomoc może być przyznana na inwestycję, która odpowiada limitowi produkcji, jakim dysponuje to gospodarstwo. Dla innych sektorów, w których planowana inwestycja jest skierowana na zwiększenie produkcji, jest wymagane przedstawienie planu sprzedaży, lub umowy przedwstępnej z odbiorcą na zbyt całości produkcji wytwarzanej w ramach inwestycji.
Złożenie wniosku ARiMR.
Pomoc dla młodych rolników Pomoc udzielana będzie w formie premii, w wysokości określonej w Uzupełnieniu Programu. Pomoc może być przyznana rolnikowi, który:
- jest pełnoletni i nie przekroczył 40 roku życia w dniu złożenia kompletnego wniosku o pomoc finansową,
- podjął prowadzenie gospodarstwa rolnego, nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, oparte na wykształceniu, lub doświadczeniu nabytym w trakcie pracy w rolnictwie,
- jest właścicielem gospodarstwa lub dzierżawi gospodarstwo z zasobu skarbu państwa,
- jest ubezpieczony w KRUS jako prowadzący gospodarstwo rolne,
- zobowiązuje się do prowadzenia gospodarstwa przez okres, co najmniej 5 lat od dnia wypłacenia pomocy finansowej. Gospodarstwo młodego rolnika musi spełniać wymogi żywotności ekonomicznej oraz ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w chwili, gdy rolnik ubiega się o pomoc lub spełnić je, nie później niż po 3 latach od rozpoczęcia prowadzenia tego gospodarstwa przez odbiorcę pomocy.
Złożenie wniosku w ARiMR przez młodego rolnika, nie później niż 12 miesięcy po podjęciu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Szkolenia Pokrycie całkowitych kosztów kwalifikowanych szkolenia. Instytucja Wdrażająca wyłoni instytucje szkoleniowe na podstawie kryteriów ustalonych przez Instytucję Zarządzającą (MRiRW). Pomoc na działalność szkoleniową nie może być przyznawana na organizację zajęć edukacyjnych stanowiących realizację programu nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych i szkołach ponad gimnazjalnych oraz w szkołach wyższych. Zlożenie wniosku w FAPA przez Instytucje szkoleniowe.
Wsparcie doradztwa rolniczego Pokrycie całkowitych kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez instytucje doradcze. Instytucja Wdrażająca wyłoni instytucje doradcze na podstawie kryteriów ustalonych przez Instytucję Zarządzającą (MRiRW). Złożenie wniosku w FAPA przez Instytucje doradcze.
Wsparcie scalania gruntów Pokrycie całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wystąpienie o podjęcie scalenia gruntów złożone, przez co najmniej 50% właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze, lub właścicieli nieruchomości, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru. Wielkość projektu zgodna z wytycznymi dla danego regionu. Parametry dotyczące wielkości obszaru objętego scaleniem, liczby uczestników takiego postępowania oraz wartości inwestycji (wartości minimalne, maksymalne) określone będą w Uzupełnieniu Programu. Złożenie wniosku do władz samorządowych szczebla wojewódzkiego przez starostę powiatu reprezentującego właścicieli gospodarstw rolnych.
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Pokrycie całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Kompleksowość inwestycji - objęcie inwestycją właściwego obszaru o nieprawidłowych stosunkach wodnych lub zagrożonych powodzią. W przypadku melioracji szczegółowych wymagane jest złożenie przez właścicieli gruntów wniosków przeprowadzenie prac melioracyjnych. Złożenie wniosku do władz samorządowych szczebla wojewódzkiego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
W przypadku inwestycji dotyczących melioracji szczegółowych, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, występuje jako inwestor zastępczy, reprezentujący właścicieli gruntów objętych projektem.
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Pokrycie do 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Finansowaniu podlegają projekty obejmujące swym zasięgiem miejscowości, należące do gmin wiejskich lub miejsko - wiejskich, liczące nie więcej niż 5 rys. mieszkańców.
Projekty dotyczyć mogą opracowania lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z tej strategii zadań inwestycyjnych i towarzy-szących (w zakresie promocji lub wymiany doświadczeń i współpracy z lokalnymi grupami działania z terenu UE). Projekty opracowywane są przez stowarzyszenia lokalne (lokalne grupy działania) i podlegają opiniowaniu przez samorząd lokalny (radę sołectwa). Projekty zgłaszane są za pośrednictwem samorządu szczebla gminnego. Zadania inwestycyjne, wchodzące w zakres projektu, mogą być przyjęte do realizacji pod warunkiem, że są zgodne z przyjętą dla danego obszaru strategią rozwoju.
Złożenie wniosku do władz samorządowych szczebla wojewódzkiego przez samorządy lokalne.
Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów. Poziom pomocy wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych. Wybór projektów przez Regionalny Komitet Sterujący, w oparciu o kryteria określone przez władzę Zarządzającą (MRiRW). Założenie wniosku do ARiMR przez prowadzących gospodarstwo rolne właścicieli, lub posiadaczy zależnych tego gospodarstwa oraz osób prawnych.
Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem. Poziom pomocy wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych. Wspierane będą inwestycje zlokalizowane w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich, poza miejscowościami liczącymi więcej niż 5 tysięcy mieszkańców. Złożenie wniosku do ARiMR przez osoby fizyczne lub prawne, które zamieszkują bądź prowadzą działalność gospodarczą, lub rolniczą na terenach wiejskich.
Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych. Pomoc jest udzielana w formie całkowitego zwrotu 100% kosztów kwalifikowanych. Wspierane będą projekty, obejmujące obszary dotknięte zniszczeniami w roku 2002, związane z:
- odnawianiem lasów;
- pielęgnacją drzewostanu;
- wzmocnieniem systemu ochrony przeciwpożarowej.
Złożenie wniosku do ARiMR przez Lasy Państwowe, właścicieli lasów prywatnych.
Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. Pomoc udzielana w formie zwrotu do 50% kwalifikowanych wydatków. Maksymalna wysokość pomocy, jaka może być wypłacona podmiotowi zostanie określona w Uzupełnieniu programu. Pomoc może być przyznawana podmiotom, które wykazują żywotność ekonomiczną, tj. są zdolne do realizacji planowanego przedsięwzięcia. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie dysponuje środkami na realizację całości planowanej inwestycji, wymagane jest przedstawienie zgody banku na udzielenie kredytu inwestycyjnego. Planowana inwestycja wiąże się z korzyściami dla producentów rolnych - przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać, że zaopatruje się w surowce na podstawie długoletnich umów z krajowymi producentami rolnymi.
W przypadku inwestycji zakładających wzrost mocy produkcyjnych, projekty będą kwalifikowane do wsparcia na podstawie analizy rynkowej w danym sektorze przetwórstwa. Celem analizy będzie uniknięcie nadmiernej rozbudowy mocy produkcyjnych, ponad normalny rynek zbytu.
Pomoc może być przyznana na inwestycje związane z przetwórstwem produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu Akcesyjnego z wyłączeniem produktów rybnych, leśnych i produktów pochodzących z krajów trzecich. Inwestycje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej. Warunkiem udzielenia pomocy jest spełnianie przez zakład standardów higieniczno - sanitarnych, ochrony środowiska i dobro-stanu zwierząt. W przypadku zakładów branży przetwórstwa mleka i mięsa, które wystąpiły o okres na dostosowanie się i przygotowały indywidualne harmonogramy działań naprawczych, standardy te muszą być spełnione po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
Złożenie wniosku do ARiMR przez przedsiębiorstwa rolno -przemysłowe oraz inne przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego i/lub marketingu odpowiedzialne za inwestycje.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę