aaa_TSW_2023
CTR_2023

ARiMR przeprowadza ocenę wniosków złożonych na "Modernizację gospodarstw rolnych"

3 października 2008
ARiMR realizuje kolejny – po wstępnej weryfikacji (preselekcji) – etap oceny wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w 2007 r. w ramach Działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych. Proces ten został uruchomiony po przyznaniu Agencji w dniu 22 sierpnia b.r., przez Ministra Finansów, szerszego zakresu akredytacji, obejmującego obsługę wszystkich ww. wniosków w pełnym zakresie, włącznie z podpisywaniem umów z beneficjentami.

Proces oceny wniosku o przyznanie pomocy - poza etapem preselekcji - obejmuje:

 • ocenę kompletności i poprawności oraz zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy w ramach działania i weryfikację krzyżową,
 • ocenę techniczną i ekonomiczną,
 • wizytację w miejscu (w przypadku wystąpienia okoliczności wymagających wyjaśnienia w miejscu realizacji operacji).

 

Do 1 października br. kolejnemu etapowi oceny zostało poddanych 6 160 (34,3%) wniosków spośród ogólnej liczby
17 982, które wcześniej przeszły pozytywnie preselekcję. Liczby te nie obejmują tzw. wniosków „azotanowych”, w przypadku których podpisywanie umów zakończono w wymaganym przepisami UE terminie tj. do 30 kwietnia 2008 r.

 

Z ww. liczby 6 160  wniosków tylko 1,9% uznano za kompletne i poprawne, zaś 1,3% za kwalifikujące się do odmowy przyznania pomocy. W przypadku 96,8% wniosków wymagane jest ich uzupełnienie. Najczęstszą przyczyną wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia jest:

 • brak dokumentów potwierdzających tytuł prawny do gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja,
 • brak lub niewłaściwe sporządzony plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa budynków, budowli, plantacji wieloletnich,
 • niewłaściwie wypełnione oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, 
 • brak  oferty  przy  planowanym zakupie  nowej  maszyny, 

 • brak pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych we wnioskach, w których te dokumenty są wymagane zgodnie z prawem budowlanym.

 

Obowiązujący termin dokonywania uzupełnień przez wnioskodawców  wynosi 21 dni. Do dnia 1 października br. rolnicy uzupełnili blisko 10% ww. wniosków.

 

Przyjęty w procedurach obowiązek wezwania wnioskodawcy w formie pisemnej do usunięcia w określonym terminie braków w przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań będących przedmiotem oceny na poszczególnych etapach jego weryfikacji (poza preselekcją), wynika z przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Tak duży odsetek wniosków wymagających uzupełnienia spowalnia proces ich obsługi. W przypadku wniosków złożonych w 2007 r. w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych termin rozpatrywania wszystkich wniosków wynosi 12 miesięcy od dnia ich złożenia.

W celu jak najszybszego przeprowadzenia pełnej oceny wniosków o przyznanie pomocy i podpisania stosownych umów z beneficjentami, w Oddziałach Regionalnych Agencji zostały podjęte stosowne działania organizacyjne usprawniające i przyspieszające proces oceny wniosków. Działania te są zróżnicowane w zależności od Oddziału Regionalnego i obejmują najczęściej:

 • zwiększenie liczby pracowników w komórkach organizacyjnych oceniających wnioski,
 • zwiększenie wymiaru czasu pracy (nadgodziny, praca w soboty),
 • wprowadzenie dwuzmianowego systemu pracy. 

Jednocześnie Agencja prosi tych Wnioskodawców, którzy otrzymują pisma z prośbą o uzupełnienie złożonych wniosków lub dostarczenie brakujących załączników, o dokonywanie wskazanych w nich uzupełnień i usuwanie braków w jak najszybszym terminie. Skróci to czas weryfikacji wniosków i przyspieszy tempo zawierania umów.

 

Agencja podpisze umowy przyznania pomocy ze wszystkimi wnioskodawcami, którzy dokonają stosownych uzupełnień, a ich wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.

 

W oddzielnym komunikacie ARiMR informuje o możliwości zmiany zakresu rzeczowego inwestycji we wnioskach o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę