aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ARiMR wprowadza działanie "Zalesianie gruntów rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 września 2004

Od 1 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza działanie "Zalesianie gruntów rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ma ono na celu wycofanie gruntów rolnych o małej przydatności produkcyjnej oraz poprawę struktury agrarnej i krajobrazu obszarów wiejskich. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji.

Producent rolny podejmujący się zalesienia gruntów rolnych może otrzymać następujące rodzaje płatności:

 1. Wsparcie na zalesienie, czyli finansowanie kosztów założenia uprawy, wykonania poprawek w drugim roku i zabezpieczenia przed zwierzyną. Wsparcie to ma formę zryczałtowanej płatności na 1 ha zalesionych gruntów i zależy m.in. od:
 1. proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze drzewostanu,
 2. zabezpieczenia przed zwierzyną (ogrodzenia młodej uprawy),
 3. ukształtowania terenu, przy czym przyjęto, że na stokach o spadku większym niż 12° koszty zalesień zwiększają się o 40% w stosunku do kosztów zalesień gruntów o korzystnej konfiguracji.

Wysokość wsparcia na zalesienie może wahać się od 4300 zł/ha do 8300 zł/ha.

 1. Premię pielęgnacyjną, czyli zryczałtowaną płatność za utrzymanie uprawy (koszty prac pielęgnacyjnych np. zwalczania chwastów, a także jeżeli to konieczne, zastosowania repelentów). Jej wysokość ustalana jest w przeliczeniu na 1 ha zalesionych gruntów. Premię pielęgnacyjną wypłaca się corocznie przez pierwszych pięć lat od założenia uprawy. Wysokość premii wynosi od 420 zł/ha do 750 zł/ha (bez zastosowania repelentów) lub od 700 zł/ha do 1100 zł/ha ( z zastosowaniem repelentów).
 2. Premię zalesieniową, czyli zryczałtowaną płatność wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych w grunty leśne. Jej wysokość ustalana jest w przeliczeniu na 1 ha zalesionych gruntów. Premię zalesieniową wypłaca się co roku przez 20 lat od założenia uprawy leśnej. Wysokość premii jest zróżnicowana w zależności od udziału dochodu z produkcji rolniczej w całkowitych dochodach beneficjenta. Producent rolny, którego dochód z rolnictwa wynosi co najmniej 20% ogólnego dochodu, będzie otrzymywał premię w wysokości 1400 zł/ha rocznie, zaś producent rolny uzyskujący mniej niż 20% dochodu z rolnictwa będzie otrzymywał premię zalesieniową w wysokości 360 zł/ha/rok .

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej na zalesienie jest spełnienie m.in. następujących wymogów:

 • zalesienia zostaną wykonane na użytkach rolnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • do zalesienia zostaną przeznaczone grunty, które są użytkowane rolniczo i przewidziane do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • zalesienie zostanie wykonane z wykorzystaniem wyłącznie rodzimych gatunków drzew i krzewów.

Minimalna powierzchnia zalesienia wynosi 0,3 ha przy minimalnej szerokości działki 20 m.

Ubiegający się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych składa wniosek wraz z załącznikami w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się:

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia;
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia;
 • oświadczenie producenta rolnego o uzyskiwanych dochodach z pracy w gospodarstwie rolnym;
 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności, wydane przez urząd skarbowy - w przypadku gdy producent rolny uzyskał takie dochody;
 • oświadczenie producenta rolnego o pomocy uzyskanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności - w przypadku gdy producent rolny uzyskał taką pomoc;
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów innych niż określone w ww. załącznikach w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności - w przypadku gdy producent rolny uzyskał takie dochody;
 • kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniami poszczególnych działek rolnych przewidzianych do zalesienia.

Na zalesienia przewidziano w PROW 101,8 mln euro, co pozwoli na objęcie tego rodzaju wsparciem powierzchni około 47 tys. ha.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę