aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ARR: zmiany w zasadach rejestracji przedsiębiorców

19 maja 2006

Agencja Rynku Rolnego przypomina - Z dniem 9 lutego 2005 roku zmieniły się zasady rejestracji w ARR. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować się w ARR, powinni przesłać do ARR dokumenty wymienione w „Zasadach rejestracji przedsiębiorców” (wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym WPR_P1_f1).

Przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali się w ARR przed dniem 9 lutego 2005 r. (bez składania dodatkowych dokumentów) – zobowiązani są do uzupełnienia wymaganych dokumentów, które należy przesłać do ARR w formie załączników do nowego formularza rejestracyjnego WPR_P1_f1 w wersji 5.0.

Obowiązek ponownego nadesłania formularza rejestracyjnego WPR_P1_f1 oraz uzupełnienia brakujących dokumentów nie dotyczy osób fizycznych wyłącznie prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, nie zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej.

Zasady rejestracji przedsiębiorców

Przedsiębiorca zamierzający uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) zobowiązany jest zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

Do rejestracji dochodzi na podstawie wypełnionego i złożonego w ARR formularza rejestracyjnego (WPR_P1_f1), stanowiącego załącznik do niniejszego Biuletynu Informacyjnego/Przewodnika Informacyjnego/warunków uczestnictwa w mechanizmach/warunków ofertowych.

Przedsiębiorcy rejestrują się w ARR składając formularz rejestracyjny oraz następujące dokumenty potwierdzające dane zawarte w formularzu:

Osoby fizyczne – składają następujące dokumenty:
- Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- Kopię dokumentu tożsamości zawierającego numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL),
- Zaświadczenie wystawione przez bank o posiadaniu rachunku bankowego z podaniem numeru tego rachunku.
- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – składają:
- Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają takiego wpisu albo odpis zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia niniejszego formularza,
- Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany,
- Zaświadczenie wystawione przez bank o posiadaniu rachunku bankowego z podaniem numeru tego rachunku.

Osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne – składają następujące dokumenty: - Odpis z właściwego rejestru (KRS) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia niniejszego formularza,
- Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany,
- Zaświadczenie wystawione przez bank o posiadaniu rachunku bankowego z podaniem numeru tego rachunku.

Przedsiębiorca uczestniczący w mechanizmie na rynku cukru jako producent cukru/izoglukozy, do formularza rejestracyjnego załącza dodatkowo wniosek o zatwierdzenie producenta cukru/izoglukozy (WPR_P1_z3).

Dokumenty przesyłane do ARR muszą być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałami przez:
- organ, który wystawił oryginał dokumentu,
- radcę prawnego, notariusza lub adwokata,
- osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy
- a w przypadku osób fizycznych – przez samego przedsiębiorcę.

UWAGA: Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi wyłącznie prowadzącymi działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, nie zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej – nie mają obowiązku składania dokumentów potwierdzających zgłoszone ARR dane.

Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez ARR.

I. Kiedy należy wypełnić formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1)?

Zasadą jest, aby rejestrować się na podstawie formularza rejestracyjnego, który należy wypełnić przed przystąpieniem przedsiębiorcy do uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez ARR.

Przedsiębiorca rejestruje się tylko raz, w momencie przystępowania do mechanizmu administrowanego przez ARR, a nadany numer rejestracyjny będzie wykorzystywał we wszystkich mechanizmach, w których będzie uczestniczył.

II. Gdzie można otrzymać formularz rejestracyjny?

Formularz rejestracyjny można uzyskać: - w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa)
- w Oddziałach Terenowych ARR – Sekcja Administracji
- poprzez wydruk ze strony internetowej (www.arr.gov.pl)

III. Jak wypełnić formularz rejestracyjny?

- 1. Przy wypełnieniu niniejszego formularza proszę wpisywać wyłącznie jeden znak (cyfrę/literę) w jedną kratkę, drukowanymi literami, maszynowo lub odręcznie /czytelnie/, kolorem czarnym lub niebieskim,
- 2. Jeżeli formularz jest składany po raz pierwszy – nie wypełnia się pola nr 1 /z uwagi na brak numeru rejestracyjnego i nalepek identyfikacyjnych/.
- 3. Jeżeli formularz jest składany po raz kolejny – celem aktualizacji danych – w polu nr 1 nakleja się nalepkę identyfikacyjną i/lub wpisuje w kratkach otrzymany z ARR numer rejestracyjny a w polu nr 2 należy wpisać krzyżyk a następnie należy ponownie wypełnić wszystkie pola formularza.
- 4. Jeżeli formularz rejestracyjny składany jest przez przedsiębiorcę pragnącego uczestniczyć w mechanizmach na rynku cukru jako producent cukru/izoglukozy jest on zobowiązany złożyć wniosek o zatwierdzenie producenta cukru/izoglukozy (WPR_P1_z3). Jeżeli formularz jest składany w celu aktualizacji danych przez przedsiębiorcę uczestniczącego w mechanizmach na rynku cukru jako producent cukru/izoglukozy, przedsiębiorca składa jedynie formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1).
- 5. Wszyscy członkowie grupy/organizacji producentów rolnych którzy nie są zarejestrowani w ARR - muszą złożyć formularz rejestracyjny.
- 6. W polach nr 9 - 11 podając nr NIP, PESEL, REGON – proszę wpisać wszystkie znaki (cyfry i litery), bez odstępów i bez myślników.
- 7. W polu nr 13 przedsiębiorca wskazuje kod kraju w którym ma zarejestrowaną działalność, jeżeli w Polsce – podaje kod - PL
- 8. Wypełnienie pól adresowych nr 12 – 22 jest obowiązkowe.
- 9. Pola nr 23 – 25 należy wypełnić, jeżeli przedsiębiorca posiada telefon, faks i adres e-mail’owy. Podając numer telefonu i faksu – należy podać numer kierunkowy.
- 10. Formularz rejestracyjny musi zawierać czytelny, wyraźny podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, przy czym osoby prawne przystawiają imienną pieczątkę osoby podpisującej formularz rejestracyjny.
- 11. Wypełnienie pola nr 27 /numer rachunku bankowego/ jest obowiązkowe. W przypadku rachunku bankowego w banku zagranicznym (tj. poza terytorium Polski) należy również wypełnić pierwsze dwie kratki pola nr 27 i należy w polu nr 28 podać nr BIC.
- 12. Przedsiębiorca pragnący uczestniczyć w mechanizmach na rynku cukru jako producent cukru/izoglukozy zaznacza krzyżykiem pole nr 29 i składa dodatkowo wniosek o zatwierdzenie producenta cukru/izoglukozy (WPR_P1_z3).

Dodatkowe wymagania konieczne dla akceptacji formularza rejestracyjnego złożonego przez grupę/organizację producentów rolnych:
- załączenie kopii decyzji wojewody w sprawie: wstępnego uznania grupy/organizacji lub uznania grupy/organizacji lub wpisu do rejestru grup/organizacji oraz listy wszystkich członków grupy/organizacji zawierającej: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, NIP, numer rejestracyjny ARR członków już zarejestrowanych,
- załączenie formularzy rejestracyjnych (WPR_P1_f1) wypełnionych przez członków grupy/organizacji, którzy jeszcze nie są zarejestrowani w ARR.

Informacja o sposobie wypełnienia formularza przez przedsiębiorcę zagranicznego.

- 1. Przedsiębiorca zagraniczny, który nie prowadzi działalności gospodarczej zarejestrowanej na terenie Polski, wypełnia pole nr 2, obowiązkowo pola nr 7, 8, 9, (Numer Identyfikacji Podatkowej z kraju przedsiębiorcy), 13 (odpowiedni kod kraju pochodzenia przedsiębiorcy), obowiązkowo wypełnia pole nr 26 (adres do korespondencji), pole nr 27 (numer rachunku bankowego) oraz pole nr 28 (nr BIC - jeżeli rachunek bankowy został założony w banku zagranicznym) oraz ewentualnie pola nr 23 – 25.
- 2. Przedsiębiorca zagraniczny załącza do formularza rejestracyjnego dokumenty potwierdzające NIP /z kraju przedsiębiorcy/, rachunek bankowy oraz BIC - jeżeli rachunek bankowy został założony w banku zagranicznym.
- 3. Przedsiębiorca zagraniczny dołącza odpis z właściwego rejestru albo zaświadczanie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia formularza.
- 4. Jeżeli w kraju pochodzenia przedsiębiorcy lub w kraju, w którym przedsiębiorca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2 i 3 – formularza, zamiast tych dokumentów, dołącza się oświadczenie potwierdzone przez notariusza, właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju pochodzenia przedsiębiorcy lub kraju, w którym przedsiębiorca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające w/w dane.
- 5. Dokumenty przedkładane przez przedsiębiorcę zagranicznego muszą być urzędowo przetłumaczone na język polski. (1)
- 6. Dokumenty przedkładane przez przedsiębiorcę zagranicznego muszą być poświadczone urzędowo (2) w formie odpowiedniego dokumentu lub poświadczenia „apostille” wydanego przez właściwe organy wyznaczone przez dane państwo.

IV. Oświadczenia składane przy wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania szeregu warunków wynikających z uczestnictwa w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej i obowiązków nałożonych przez ARR w tym:
- niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku zaistnienia zmian dotyczących informacji podanych w formularzu, przy czym przedsiębiorca zostaje uprzedzony iż w przypadku podania fałszywych danych, zatajenia prawdy albo podania nieaktualnych danych – nie będzie mógł uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez ARR,
- zgody na przeprowadzanie kontroli przez ARR lub instytucji z jej upoważnienia – w zakresie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
- zgody na przeprowadzenie kontroli i czynności sprawdzających przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania warunków/zasad realizacji mechanizmów WPR oraz dotyczących ich przepisów krajowych i UE, w których to mechanizmach przedsiębiorca uczestniczy lub będzie uczestniczył
- zgody na dokonywanie przez ARR potrąceń wzajemnych należności,
- zgody na wystawianie przez ARR w imieniu przedsiębiorcy i na jego rachunek faktury VAT.

Przedsiębiorca przyjmuje też do wiadomości, iż ARR nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub nieaktualne informacje wynikające ze złożonego formularza, które nie zostały zaktualizowane.

V. Gdzie można złożyć formularz rejestracyjny?

Przedsiębiorcy krajowi (osoby fizyczne oraz osoby prowadzący zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą oraz osoby reprezentujące grupę producentów rolnych) – składają formularz rejestracyjny w Oddziałach Terenowych ARR lub Centrali ARR.

Przedsiębiorcy zagraniczni nie posiadający zarejestrowanej w Polsce działalności gospodarczej – składają formularz rejestracyjny w Centrali ARR.

Przedsiębiorcy pragnący uczestniczyć lub uczestniczący w mechanizmach na rynku cukru jako producent cukru/izoglukozy składają W Centrali ARR wraz z formularzem rejestracyjnym (WPR_P1_f1) wniosek o zatwierdzenie producenta cukru/izoglukozy (WPR_P1_z3).

VI. Obowiązek aktualizacji danych zawarty w formularzu rejestracyjnym.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian dotyczących danych zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym, przedsiębiorca musi ponownie złożyć nowy formularz rejestracyjny, w którym zakreśla pole nr 2, zaznaczając tym samym, że formularz składany jest w celu aktualizacji danych.

W przypadku ponownego wypełniania formularza rejestracyjnego – przedsiębiorca ponownie wypełnia wszystkie pola formularza, zamieszczając w nim aktualne dane.

VII. W przypadku przedsiębiorców zamierzających uczestniczyć w mechanizmie kwotowania produkcji mleka, przewidziano możliwość rejestracji i aktualizacji danych – na podstawie innych dokumentów niż formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1), to znaczy na podstawie:
- wniosków merytorycznych Biura Kwotowania Produkcji Mleka, na podstawie których przewidziano możliwość zarejestrowania przedsiębiorcy:
- wniosku o dokonanie tymczasowego wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na spadkobiercę gospodarstwa rolnego (Kml_P3_f1) – jedynie w OT ARR,
- wniosku o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do indywidualnej ilości referencyjnej (Kml_P5_f1) – jedynie w OT ARR,
- wniosku o zatwierdzenie umowy oddania w używanie indywidualnej ilości referencyjnej (Kml_P6_f1) – jedynie w OT ARR,
- wniosku o dokonanie wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na nabywcę lub dzierżawcę gospodarstwa rolnego (Kml_P7_f1) – jedynie w OT ARR,
- wniosków merytorycznych Biura Kwotowania Produkcji Mleka, na podstawie których przewidziano możliwość zaktualizowania danych przedsiębiorcy:
- formularz uaktualniania danych podmiotu skupującego (Kml_P1_f7) – jedynie w Centrali ARR,
- formularza zgłoszenia zmiany danych zawartych w rejestrze producentów (Kml_P2_f5) – jedynie w OT ARR.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę