Departament Programowania i Analiz informuje

24 stycznia 2008
Zamieszczamy odpowiedź  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na pismo Krajowej Rady Izb rolniczych  w sprawie korzystania z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym przez beneficjentów działania 6 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej oraz beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (SPO), jak również możliwości objęcia łąk i pastwisk zalesieniami w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne.

- Zasady przyznawania pomocy określone dla działania 6 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2004-2006) zostały zawarte w ramach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 17, poz. 142 późn. zm.). Zgodnie z § 3 pkt 4 ww. dokumentu płatność udzielana jest producentowi rolnemu, który nie pobiera innych środków publicznych z tytułu realizacji przedsięwzięcia, oraz zobowiąże się, że nie będzie ubiegał się o uzyskanie środków publicznych na realizację tych przedsięwzięć.
Mając na uwadze przepisy obligatoryjnego aktu prawnego oraz pytania skierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z prośbą o zajęcie stanowiska sprawie możliwości stosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym przez beneficjentów działania 6 PROW, w resorcie rolnictwa przeprowadzono analizy zaistniałego problemu.
Na ich podstawie, w piśmie z dnia 30 lipca 2007 r. skierowanym do wójtów i burmistrzów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określiło jednoznaczne wytyczne, w świetle których zgodnie z rozporządzeniem regulującym warunki przyznawania pomocy w ramach Dostosowania gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej pobieranie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, w odniesieniu do inwestycji realizowanych z tegoż działania, wiąże się z koniecznością zwrotu uzyskanego na nie wsparcia. Jednocześnie należy mieć
na uwadze, iż udzielona na dostosowanie gospodarstwa pomoc finansowa ma postać zryczałtowaną pokrywającą 100% wartości planowanej inwestycji. W związku z powyższym producent rolny nie ponosi żadnych kosztów na realizację inwestycji, w odniesieniu do której wystąpił o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.
Dlatego też beneficjenci, którzy uzyskali ulgę inwestycyjną w podatku rolnym, w celu  uniknięcia skutków prawnych związanych z podwójnym finansowaniem inwestycji ze środków publicznych,  czyli rolnicy – zarówno beneficjenci PROW jak i SPO - którym w drodze decyzji właściwego organu, została przyznana ulga inwestycyjna, powinni wystąpić z wnioskami o uchylenie przedmiotowych decyzji na mocy art. 253a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być za jej zgodą uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes strony. Należy zauważyć, iż w przypadku osób fizycznych uchylenie decyzji o przyznaniu ulgi inwestycyjnej powoduje konieczność dokonania zmiany decyzji ustalającej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, bowiem stosowanie do art. 13 ust. 3a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) ulga inwestycyjna odliczana jest z urzędu z decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
Pragnę zaznaczyć, że decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego
dla osoby fizycznej może zostać wyeliminowana z obrotu prawnego w trybie art. 240 § 1 pkt 7 ustawy – Ordynacja podatkowa, a zatem poprzez wznowienie postępowania podatkowego, które zakończy się wydaniem nowej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 47 § 1 ww. ustawy, termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
Oznacza to, że w przypadku uchylenia decyzji o przyznaniu ulgi inwestycyjnej
i ponownego określenia wysokości zobowiązania podatkowego na mocy art. 240 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej, zaległość podatkowa nie powstanie, a zatem podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę.
Natomiast, mając na uwadze udzielanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej czyli podatnikom składającym deklaracje na podatek rolny, należy stwierdzić, że zmiana lub uchylenie przedmiotowej decyzji w sprawie przyznania ulgi nie jest konieczne. Wynika to z faktu, iż korzystanie z przyznanej ulgi jest prawem podatnika, a rezygnacja z ulgi może nastąpić w drodze korekty złożonej deklaracji podatkowej. Należy zaznaczyć, że złożenie korekty deklaracji podatkowej spowoduje powstanie zaległości podatkowej i będzie wiązało się z obowiązkiem uregulowania odsetek za zwłokę powstałych od terminu płatności.
Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że takie rozwiązanie umożliwi podatnikom podatku rolnego będącym jednocześnie beneficjentami PROW lub SPO zachowanie prawa do środków finansowych otrzymanych w ramach działania 6 PROW w ramach odpowiednich działań SPO. W przypadku działania 6 PROW beneficjenci, którzy zrezygnują z ulgi inwestycyjnej, unikną sankcji, polegających na konieczności zwrotu tych środków z tytułu naruszenia § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 142 z późn. zm.).
Natomiast w przypadku SPO beneficjenci, którzy wystąpią o zmianę decyzji
w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej lub złożą odpowiednią korektę deklaracji podatkowej, nie będą zobowiązani do zwrotu odpowiedniej części pomocy z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowanie projektów.
Jednocześnie pragnę uprzejmie poinformować, iż wyżej opisana, szczegółowa ścieżka postępowania, opracowana w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, stanowi uzupełnienie wcześniejszych informacji kierowanych zarówno do beneficjentów działania Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, jak również SPO.
Odnosząc się do drugiej kwestii, dotyczącej § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych
oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 114, poz. 786, z późn. zm.), pragnę poinformować, że wykluczenie trwałych użytków zielonych (łąk i pastwisk) z ww. działania wynika z ustaleń podjętych w trakcie negocjacji z Komisją Europejską w ramach PROW 2007-2013.
Komisja Europejska wyraziła duże zastrzeżenia co do możliwości zalesiania TUZ, mając na uwadze doświadczenia płynące z funkcjonowania tego działania w ramach PROW 2004-2006, gdzie zalesienia przeprowadzano na cennych trwałych użytkach zielonych na obszarach Natura 2000. Niekorzystny wpływ zalesień prowadzonych na TUZ, w szczególności na obszarach dolin rzecznych, gdzie znajdują się cenne ptaki obszarów otwartych, podkreślane w trakcie negocjacji z Unią Europejską, stały się podstawą decyzji o nieprzyznawaniu wsparcia finansowego z tytułu zalesiania tych obszarów - informuje Nina Dobrzyńska , Dyrektor Departamentu Programowania i Analiz  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...

Ponad dwustu dolnośląskich sołtysów przyjechało w czwartek, 10 marca do Wrocławi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę