a_konopie_targi_2023
EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 750

Komunikat ministerstwa rolnictwa po posiedzeniu Rady Ministrów

19 lutego 2004

Fragmenty komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu po posiedzeniu Rady Ministrów jaki odbyło się 17 lutego 2004 roku.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów przyjęto m.in. projekty następujących ustaw:

 •  o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt; 
 •  o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych; 
 •  o nadmiernych zapasach produktów rolnych; 

Rada Ministrów przyjęła też informację o sytuacji na rynku pieczywa.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt. Projekt nowelizacji ustawy o środkach żywienia zwierząt wynika z konieczności dostosowania obowiązujących w Polsce przepisów do regulacji i wymagań Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą następujących zagadnień: 

• wymagań odnoszących się do wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania pasz leczniczych

• urzędowej k0ntroli środków żywienia zwierząt i stosowanych pasz leczniczych;

• kontroli granicznej pasz, dodatków paszowych, premiksów i pasz leczniczych.

 Projekt nowelizacji ustawy implementuje przepisy Dyrektyw Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego. Najważniejsze propozycje zmian dotyczą: 

 1. uprecyzyjnienia zakresu regulacji ustawowych, które obejmują zasady wytwarzania i stosowania środków żywienia zwierząt i stosowania pasz leczniczych, prowadzenie obrotu paszami, a także zasady sprawowania nadzoru nad Inspekcją Weterynaryjną;  
 2. doprecyzowania niektórych definicji w tako sposób, aby były one zbieżne i zgodne z prawem wspólnotowym;
 3.  prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania pasz leczniczych (wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, znakowanie, transport oraz dokumentacja używanych do produkcji oraz przechowywania premiksów leczniczych zakupionych przez zakład wytwarzający pasze). Pasze lecznicze mogą być wytwarzane po uzyskaniu decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego terytorialnie wojewódzkiego lekarza weterynarii;
 4. przyznania powiatowemu lekarzowi weterynarii prowadzenia całokształtu zadań związanych z udzielaniem zezwoleń na prowadzenia działalności dotyczącej wytwarzania określonych środków żywienia zwierząt. W jego zakresie obowiązków będzie też ewidencjonowanie przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu środkami żywienia zwierząt - tzw. dealerów, którzy we wniosku muszą podać również oświadczenie o prowadzeniu spisu środków żywienia zwierząt, które wprowadzają do obrotu; 
 5. dopuszczenia możliwości wytwarzania pasz leczniczych z mieszaniny (dopuszczonego do obrotu) premiksu leczniczego z paszą, zwanego produktem pośrednim - wytwórca tego produktu musi mieć zezwolenie wojewódzkiego lekarza weterynarii;
 6. dopuszczenia możliwości sprowadzania na obszar celny UE materiałów paszowych, które nie były stosowane w żywieniu zwierząt i nie były przedmiotem obrotu, ze względu na brak możliwości nie spełniają wymagań w zakresie oznakowania. Importer zobowiązany będzie zawiadomić o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii i przeprowadzić stosowne badania, wykorzystując krajowy potencjał laboratoryjny. W terminie do 10 dni powinien przekazać nabywcy i powiatowemu lekarzowi informacje o wynikach badań. Lekarz weterynarii musi przekazać informacje o każdej tego typu przesyłce Głównemu Lekarzowi Weterynarii, a ten z kolei powiadomić Komisję Europejską o wszelkich, podjętych w tej sprawie działaniach;
 7. przekazania całokształtu zadań dotyczących nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt oraz pasz leczniczych i obrotu tymi produktami Inspekcji Weterynaryjnej, szczególnie jeśli chodzi o: 
 • o określenie wartości pokarmowej środków żywienia zwierząt;
 • o określenie zawartości substancji niepożądanych pochodzenia roślinnego; o wymagań technicznych i organizacyjnych obowiązujących w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków żywienia zwierząt;
 • o prawidłowości oznakowania środków żywienia zwierząt wprowadzanych do obrotu; 
 • o pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego;
 • o zawartości substancji zabronionych pochodzenia roślinnego w paszach; 
 • o obecności żywych szkodników w paszach. 

Przepisy projektowanej ustawy przewidują, że zadania dotyczące nadzoru nad obrotem środkami żywienia zwierząt domowych (oprócz zakładów leczniczych dla zwierząt) będzie pełnić Inspekcja Handlowa. Urzędowa kontrola środków żywienia zwierząt będzie przeprowadzana w celu ustalenia, czy środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze spełniają wymagania określone w ustawie, jej plan będzie sporządzał Główny Lekarz Weterynarii. Główny Lekarz Weterynarii, w uzgodnieniu z ministrem rolnictwa, ochrony środowiska i ministrem zdrowia, będzie upoważniony do opracowania operacyjnego planu gotowości, określającego potencjalne źródła zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt i dla środowiska związane z wytwarzaniem i obrotem środkami żywienia zwierząt lub paszami leczniczymi. Operacyjny plan gotowości określa także zadania i zakres współpracy organów administracji publicznej związany z usuwaniem zagrożeń i skutków ich wystąpienia. Przyjęto, że organem właściwym do kontaktów z Komisją Europejską w sprawach związanych z organizacją urzędowych kontroli w dziedzinie żywienia zwierząt będzie Główny Lekarz Weterynarii. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 3, który wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

* * *

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Projekt stanowi wykonanie zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej nałożonych na państwa członkowskie, dotyczących wdrożenia mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, a dotyczącej rynku mleka i przetworów mlecznych. Projektowana ustawa uchyli z dniem akcesji obecnie obowiązującą ustawę z 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych. W projekcie ustawy wprowadza się m.in. przepisy dotyczące kwotowania produkcji mleka i mechanizmów interwencyjnych stosowanych w sektorze mleczarskim. Projekt przewiduje też dalsze funkcjonowanie Komisji Porozumiewawczej ds. Mleka i Przetworów Mlecznych oraz Funduszu Promocji Mleczarstwa utworzonych na podstawie przepisów ustawy z 6 września 2001 r. W sprawie kwotowania produkcji mleka projekt ustawy przewiduje m.in.:

 •   podział kompetencji między organy zaangażowane w realizację przepisów ustawy tj. ministra rolnictwa i rozwoju wsi, prezesa oraz dyrektorów oddziałów terenowych Agencji rynku rolnego;
 •  zasady zatwierdzania podmiotów skupujących ( przewidziano prowadzenie rejestru podmiotów skupujących, wpis do tego rejestru jest warunkiem koniecznym do prowadzenia skupu mleka);
 •  obowiązki i zadania podmiotów skupujących;
 •  obowiązki i zadania dostawców bezpośrednich (roczne i miesięczne rejestry o ilości wykorzystanego mleka); 
 • obowiązek prowadzenia przez Agencje Rynku Rolnego rejestru producentów mleka;
 •  obowiązek ustalania krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej i zasad jej rozdysponowania; 
 •  zasady przyznawania referencyjnej zawartości tłuszczu dla producentów rozpoczynających produkcję mleka lub dokonujących konwersji sprzedaży bezpośredniej na dostawy mleka;
 •  nałożenie obowiązku na ministra rolnictwa i rozwoju wsi by określił laboratorium referencyjne do badania zawartości tłuszczu w mleku oraz do określania metod pobierania próbek mleka do ww. badań i oznaczania zawartości tłuszczu w tym mleku; 
 • zasady zbywania, dzierżawy, dziedziczenia i konwersji indywidualnych ilości referencyjnych.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych. Celem ustawy jest wdrożenie rozporządzeń Komisji Europejskiej w sprawie środków przejściowych w sektorze rolnym, w związku z przystąpieniem nowych państw do Unii Europejskiej. Regulacja ta ma zapobiec gromadzeniu w okresie przedakcesyjnym zapasów produktów rolnych, przez podmioty z krajów przystępujących do Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia ich do obrotu na obszar Unii po akcesji. Ma to uniemożliwić spekulację, polegającą na wykorzystaniu różnicy między stawkami celnymi stosowanymi przed akcesją, a stawkami celnymi Unii Europejskiej. Przepisy projektu ustawy dotyczą sposobu określania nadmiernych zapasów produktów objętych projektem ustawy, opłat pobieranych od podmiotów posiadających takie zapasy, sposobu oraz trybu ich naliczania i kontroli. Kara polegająca na pobieraniu opłat odpowiadających wysokości równej stawkom celnym UE, ma spowodować nieopłacalność gromadzenia zapasów przed akcesją. Kontrola polegać będzie na sprawdzaniu pisemnych informacji składanych przez przedsiębiorców, potwierdzających istnienie zapasów w dniu 1 maja 2004 roku. Dokumenty te będą składane po tej dacie, do 30 czerwca 2004 roku. W projekcie zawarto również przepisy nakładające obowiązek eliminacji z obszaru celnego Unii Europejskiej cukru, izoglukozy, fruktozy oraz cukru zawartego w towarach przetworzonych o wysokiej zawartości cukru. Ustawa wchodzi w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii.

***

Rada Ministrów przyjęła informację o sytuacji na rynku pieczywa. Ceny zbóż mają wpływ na kształtowanie się cen produktów przetwórstwa, w tym pieczywa, ale tylko w pewnej ich części. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w okresie od zbiorów do końca grudnia ub.r. udział ceny zboża w cenie detalicznej chleba kształtował się w granicach 13-17,5 proc. Oznacza to, że znacznie wyższy wpływ na poziom cen pieczywa mają koszty przetwórstwa, m.in. koszty paliw i transportu oraz marża handlowa. Według Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszej połowie sezonu 2003/2004 ceny produktów zbożowych i pieczywa pozostawały na niezmienionym poziomie. W grudniu ub.r. ceny pieczywa i produktów zbożowych były wyższe niż w grudniu 2002 roku o 1,9 proc., w tym pieczywa o 2,2 proc. W tym samym okresie ceny gazu wzrosły o 4,6 proc., paliw - o 4,4 proc. i energii elektrycznej - o 3,9 proc. W bieżącym sezonie 2003/2004 ceny zbóż utrzymują się na wysokim poziomie. Według GUS w grudniu ub.r. ceny skupu pszenicy i żyta były wyższe niż przed rokiem o ponad 40 proc. Wysokie ceny zbóż są także w całej Europie. W perspektywie przystąpienia naszego kraju do Wspólnoty, taki układ cen jest korzystny, gdyż w momencie otwarcia granic mogłoby wystąpić zagrożenie wywozem zbóż za granicę, co w konsekwencji prowadziłoby do jeszcze większych niedoborów w ich podaży. Z notowań cen zbóż w transakcjach terminowych wynika, że w najbliższych miesiącach bieżącego sezonu giełdowe ceny pszenicy na rynkach europejskich będą utrzymywały się w dalszym ciągu na bardzo wysokim poziomie. Zdecydowanie niższe ceny, podobnie jak w transakcjach natychmiastowych, notowane będą na rynku amerykańskim. Przy istniejącej sytuacji cenowej na światowym rynku zbóż ich import do Polski jest mało opłacalny. Barierą przywozu ziarna z krajów europejskich jest wysoki poziom cen, a z Ameryki Północnej i Południowej - wysokie koszty transportu, mimo atrakcyjnych ofert cenowych sprzedaży. W celu stabilizowania sytuacji cenowej na rynku zbóż prowadzone są działania: 1. Na początku br. ustanowiono taryfowy kontyngent na bezcłowy przywóz 600 tys. ton zbóż ze wszystkich kierunków. Ma być on zrealizowany w okresie od stycznia do kwietnia 2004 roku. Przygotowywane jest powiększenie kontyngentu, umożliwiające bezcłowy import zbóż do 1 mln ton - przed 1 maja br. Przewidywany termin wejścia w życie stosownego rozporządzenia - 1 marca 2004 roku. 2. W celu ochrony krajowego rynku przed wywozem zbóż za granicę, już w sierpniu 3003 roku wprowadzono opłaty wywozowe na zboża i produkty przemysłu młynarskiego w wysokości: 300 zł za tonę pszenicy i jej pochodnych oraz 200 zł za tonę pozostałych zbóż, które będą obowiązywać do końca kwietnia 2004 roku. Według GUS w okresie lipiec-listopad 2003 roku eksport zbóż wyniósł zaledwie ok. 11 tys. ton. 3. Poza wprowadzanymi regulacjami w handlu zagranicznym, w lutym br. podjęto decyzje o sprzedaży zbóż z krajowych zapasów. 9 lutego br. spółki z udziałem kapitałowym Agencji Rynku Rolnego rozpoczęły bezpośrednią sprzedaż pszenicy i żyta (będących ich własnością) na rynkach lokalnych. Odbiorcami zboża mają być w pierwszej kolejności zakłady przetwórcze (młyny). Przewiduje się, że sprzedaż ziarna, która będzie kontynuowana do połowy marca br. osiągnie poziom ponad 50 tys. ton, w tym głównie dotyczyć będzie ona pszenicy konsumpcyjnej. 4. Po zakończeniu sprzedaży zbóż przez ww. spółki zostanie uruchomiona sprzedaż zbóż z zapasów stałych w ilości do 300 tys. ton. Sprzedaż będzie prowadzona w systemie przetargowym, po cenach wywoławczych zbliżonych do cen rynkowych. Do przetargów będą mogli przystąpić wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie wytwarzania produktów przemiału zbóż. Nie będzie możliwości powierzania przemiału zbóż osobom trzecim. Aby stworzyć możliwość zakupu zbóż wielu przetwórcom, na jednym przetargu będzie można nabyć ziarno w ilości nie większej niż 1000 ton.


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę