aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Nowe zasady przyznawania rent strukturalnych

25 czerwca 2007
Działanie ma na celu poprawę struktury agrarnej oraz przyśpieszenie procesu wymiany pokoleniowej osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw. Wniosek o rentę strukturalną wraz z załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

wniosek o przyznanie renty

instrukcja do wniosku

Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który:

   1.      ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty;
   2.      prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników zwanemu dalej „ubezpieczeniem emerytalno-rentowym”, przez co najmniej 5 lat;
   3.      przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej:
          *            1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo
          *            3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach;
   4.      został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
   5.      w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:
          *            podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
          *            nie zalegał z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników;
   6.      zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Gospodarstwo można przekazać:

   1.      Następcy – poprzez przeniesienie własności (sprzedaż, darowiznę) w całości na rzecz jednej osoby, która wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej. Powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w danym województwie lub w kraju. Takiego warunku nie ma, jeśli gospodarstwo przekazuje się zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce itd.) W przypadku zstępnych wystarczy by przejęte gospodarstwo miało, w zależności od województwa, 3 ha lub 1 ha użytków rolnych.
   2.      Na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych – poprzez przeniesienie własności na rzecz jednego lub kilku rolników. Powiększone gospodarstwo musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie lub w kraju.
   3.      Na cele ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody - przez przeniesienie własności na rzecz firm, fundacji, stowarzyszeń itp,
   4.      Z przeznaczeniem do zalesienia - przez przeniesienie własności na rzecz osób fizycznych, firm, fundacji, stowarzyszeń itp, jeżeli użytki te zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskujący o rentę strukturalną i jego małżonek mogą pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedliskiem, o ile będą na nich prowadzić działalność rolniczą służącą wyłącznie zaspokajaniu własnych potrzeb oraz potrzeb osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Warunki jakie musi spełniać przejmujący gospodarstwo
Jeśli przejmujący gospodarstwo jest osobą fizyczną, musi:

   1.      mieć mniej niż 40 lat w przypadku następcy albo mniej niż 50 lat w przypadku przejmującego gospodarstwo na powiększenie;
   2.      posiadać kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej;
   3.      nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty;
   4.      zobowiązać się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez co najmniej 5 lat oraz do złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Wysokość renty strukturalnej

Podstawowa wysokość renty strukturalnej odpowiada kwocie 150 % najniższej emerytury.
Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o 100% kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. 

Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o 15 % kwoty najniższej emerytury, jeśli przekazano gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha osobie w wieku poniżej 40 lat. 

Rentę wypłaca się za każdy miesiąc, nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę