Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Od czwartku 5 czerwca br. można składać wnioski na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

24 grudnia 2015
Od czwartku, 5 czerwca br. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczną przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007 - 2013. Prezes ARiMR Dariusz Wojtasik zwrócił się do dyrektorów Oddziałów Regionalnych ARiMR o uruchomienie, w razie konieczności, dodatkowych stanowisk przyjmujących wnioski na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Dyrektorzy Oddziałów mogą też wydłużyć czas pracy pracownikom przyjmującym wnioski.

Wniosek o przyznanie wsparcia, wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio w Oddziale Regionalnym właściwym ze względu na miejsce realizacji projektu. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

Na wsparcie rolników, ich domowników lub małżonków rolników, którzy podejmą lub rozwijają działalność nierolniczą na terenach wiejskich, ARiMR może przeznaczyć w 2008 r. ponad 229 mln zł. Pieniądze te zostały podzielone na koperty wojewódzkie. Oddział Regionalny zakończy przyjmowanie wniosków na to działanie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią limit środków przewidziany dla danego województwa w co najmniej 120% lecz nie później niż 31 grudnia 2008 r.

Środki przewidziane dla poszczególnych województw

Lp. Oddział Regionalny limit [w zł] 120% limitu [w zł]
1 Dolnośląski            8 358 775,37 zł          10 030 530,45 zł
2 Kujawsko-Pomorski          10 717 552,59 zł          12 861 063,10 zł
3 Lubelski          32 862 585,44 zł          39 435 102,53 zł
4 Lubuski            3 458 016,24 zł            4 149 619,49 zł
5 Łódzki          22 053 428,70 zł          26 464 114,44 zł
6 Małopolski          19 854 954,25 zł          23 825 945,10 zł
7 Mazowiecki          36 641 210,81 zł          43 969 452,98 zł
8 Opolski            4 946 563,01 zł            5 935 875,61 zł
9 Podkarpacki          16 671 750,47 zł          20 006 100,56 zł
10 Podlaski          13 580 147,24 zł          16 296 176,69 zł
11 Pomorski            6 458 011,72 zł            7 749 614,06 zł
12 Śląski            6 893 126,94 zł            8 271 752,33 zł
13 Świętokrzyski          17 083 963,75 zł          20 500 756,50 zł
14 Warmińsko-Mazurski            6 320 607,29 zł            7 584 728,75 zł  
15 Wielkopolski          19 007 629,35 zł          22 809 155,22 zł
16 Zachodniopomorski            4 099 234,50 zł            4 919 081,40 zł

Razem

229 007 557,67 zł

  274 809 069,21 zł

 O przyznanie pomocy finansowej w ramach tego działania może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy wiejskiej; gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców; lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. Osoba taka musi być m.in. ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie, przez co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz spełniać pozostałe kryteria dostępu określone w rozporządzeniu wykonawczym dla ww. działania i w PROW 2007-2013. Wsparcie przewidziane jest dla osób podejmujących lub rozwijających działalność nierolniczą w celu zapewnienia dodatkowego, pozarolniczego źródła dochodu. W całym okresie realizacji PROW 2007-2013 rolnik, domownik lub małżonek tego rolnika, może otrzymać wsparcie w wysokości do 100 tys. zł. W ramach tej kwoty wnioskodawca może złożyć kilka wniosków, ale nie więcej niż jeden wniosek rocznie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na podstawie uprzednio złożonego wniosku nie przyznano pomocy. Przyznana kwota pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych, które zostały poniesione na stworzenie pozarolniczego źródła dochodu.

Rolnik może ubiegać się o refundację (zwrot) kosztów kwalifikowalnych poniesionych na budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz na nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych służących do realizacji danej operacji (projektu), wraz z zakupem instalacji technicznej. W ramach otrzymanej pomocy można wykonać prace związane z zagospodarowaniem terenu, zakupem maszyn, urządzeń, środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych do przewozu mniej niż 8 osób, czy też sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia działalności nierolniczej.

Udzielona przez ARiMR w ramach tego działania pomoc finansowa musi być wykorzystana na inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej. Na liście działalności, które mogą być dofinansowywane jest ponad 380 pozycji. Są to m.in. usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym związane z wynajmowaniem pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedażą posiłków domowych lub świadczeniem innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym, usługi transportowe, komunalne, wspieranie rzemiosła i rękodzielnictwa, rachunkowość, doradztwo czy usługi informatyczne.

Szczegółowy wykaz kategorii działalności nierolniczych (gospodarczych) w ramach działania „Różnicowanie w   kierunku działalności nierolniczej”, sporządzony został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i zawarty jest w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z dnia 17 października 2007 r. Zmiany uwzględniające obowiązujący od 1 stycznia 2008 r. schemat klasyfikacji PKD zostały wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r, Nr 85, poz.519). Podmioty ubiegające się o pomoc finansową będą mogły posługiwać się dwoma systemami klasyfikacji do końca grudnia 2009 r. Po tej dacie będzie obowiązywała wyłącznie klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełnienia są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacje na temat działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii
0 800 38 00 84.


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę