aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Odpowiadając na wniosek KRIR

30 kwietnia 2008
Odpowiadając na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 18 marca w sprawie rozważania przez resort rolnictwa możliwości oddzielenia wypłat dla rolników z tytułu płatności do gruntów rolnych od płatności cukrowej oraz środków przyznawanych w ramach wsparcia prowadzenia działalności rolniczej na terenach ONW za 2007 rok Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby płatności bezpośrednie były realizowane na bieżąco i bez zbędnej zwłoki.
Co do zasady, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna dążyć do zakończenia postępowania w sprawie przyznania płatności w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek. W przeciwnym przypadku, zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217, z późn. zm.), o każdym przypadku niezałatwienia sprawy dotyczącej przyznania płatności w wymienionym terminie, Agencja zawiadamia rolnika, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 Jednocześnie, zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), płatności przekazywane są raz w roku w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. Jest to termin wypłaty obwiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ponieważ przepisy rozporządzeń wspólnotowych obowiązują wprost we wszystkich Państwach Członkowskich. Przewidziany przepisami termin wypłaty płatności ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji tego wsparcia. Przyznanie płatności musi bowiem zostać poprzedzone szeregiem czynności takich jak: kontrole administracyjne i krzyżowe wniosków, typowanie wniosków do kontroli na miejscu, przeprowadzenie kontroli w terenie, opracowanie wyników kontroli i przekazanie materiałów do wydania decyzji, wydanie decyzji.Mając na uwadze powyższy zakres czynności, jakie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa musi wykonać, należy stwierdzić, że maksymalny termin przewidziany na wypłatę płatności gwarantuje prawidłową realizację tego zadania.
Natomiast w regionach, w których ze względu na nadzwyczajne okoliczności, rolnicy stoją w obliczu dotkliwych trudności finansowych, na podstawie art. 28 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1782/2003, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 144 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, Komisja Europejska może upoważnić Państwa Członkowskie, w zależności od sytuacji budżetowej, do przekazania rolnikom z tych regionów, przed dniem 1 grudnia, płatności zaliczkowych:
  • w wysokości do 50 % należnych płatności, lub
  • w wysokości do 80 % należnych płatności w przypadku, gdy zaliczki zostały już przewidziane.
Opóźnienia w przyznawaniu płatności za 2007 r. tym rolnikom, którzy ubiegali się także o przyznanie płatności cukrowej wynikają z przekroczenia wielkości środków finansowych przewidzianych dla Rzeczypospolitej Polskiej na realizację płatności cukrowej w 2006 r. Zaistniała zatem konieczność zastosowania zmniejszenia (redukcji) kwoty płatności cukrowej. W związku z tym, iż płatność cukrowa przyznawana jest w decyzji w sprawie przyznania płatności (art. 24 ust. 3 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego), wstrzymano wydawanie decyzji tym rolnikom, którzy ubiegają się o przyznanie płatności cukrowej, do czasu wejścia w życie przepisów wprowadzających redukcję stawki płatności cukrowej. Jednocześnie mając na uwadze, że w przypadku konieczności zastosowania w stosunku do rolnika sankcji i dokonania zmniejszenia płatności na skutek wykrytych nieprawidłowości, w tym także w kolejnych latach, zmniejszeniom tym podlega cała kwota przyznanych płatności.
W 2006r. rolnikom w Rzeczypospolitej Polskiej została przyznana i wypłacona płatność cukrowa w kwocie przekraczającej pułap określony dla Polski na rok 2006 w tabeli I w ust. 2 w załączniku nr VII lit. K do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.). Pułap ten w 2006 r. został przekroczony o ponad 8 milionów zł.
Stosownie do brzmienia załącznika nr VII lit. K do rozporządzenia nr 1782/2003, w przypadku, gdy suma płatności cukrowych przypadających na każdego rolnika przekracza w państwie członkowskim pułap określony w tym rozporządzeniu kwota przypadająca na każdego rolnika jest proporcjonalnie zmniejszana. W związku z tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, który został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 5 lutego br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 9. posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej. Senat w dniu 6 marca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek (druk nr 72).
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr, 44, poz.262), która weszła w życie dnia 15 marca 2008 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, na podstawie informacji przekazanych przez Prezesa ARiMR, wielkości zmniejszenia kwoty płatności cukrowej za 2006 r., w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy.
Przedmiotowe rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 332). W rozporządzeniu określono, że wielkość zmniejszenia kwoty płatności cukrowej za 2006r. wynosi 1,994006% kwoty tej płatności. W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dołożył wszelkich starań aby w możliwie najkrótszym czasie zostały przygotowane podstawy prawne umożliwiające Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naliczanie należnych rolnikom płatności cukrowych.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej, kierownik biura powiatowego ARiMR, na podstawie wielkości określonej przez ministra, ustali rolnikowi lub jego spadkobiercy w decyzji o przyznaniu płatności cukrowej za rok 2007 wielkość zmniejszenia kwoty płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej przyznanej za rok 2006.
W przypadku gdy kwota płatności cukrowej przypadającej rolnikowi za rok 2006 nie została jeszcze przyznana, kierownik biura powiatowego Agencji, ustala kwotę zmniejszenia płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej w decyzji o przyznaniu tej płatności za rok 2006 (zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej).
Jeżeli rolnikowi lub jego spadkobiercy nie przyznaje się płatności cukrowej za rok 2007 kierownik biura powiatowego Agencji kwotę zmniejszenia płatności cukrowej za rok 2006 ustala z urzędu, w drodze odrębnej decyzji, i nakazuje zwrot tej kwoty (zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej).
Obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła procedurę przyznawania płatności cukrowych za 2007r. Procedura ta została przygotowana w sposób, który umożliwi rolnikom otrzymanie należnych płatności, a ARiMR odzyskanie płatności nadpłaconych w sposób najmniej uciążliwy dla rolnika. Kwoty należnych płatności będą rolnikom wypłacane niezwłocznie po doręczeniu decyzji.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę