aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 lutego 2004

Nabór organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”.

2004-02-26

Nabór organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”.

Ogłoszenie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza nabór organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”. Przez organizację pozarządową należy rozumieć organizacje określone tym terminem w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Organizacje pozarządowe zgłaszają po jednym kandydacie na członka Komitetu Monitorującego. Szczegółowe wymagania stawiane organizacjom pozarządowym, zgłaszającym kandydatów do Komitetu Monitorującego oraz informacje dotyczące ww. Komitetu, tj. m.in. zakres jego działania i tryb pracy zostały określone poniżej.

Formularz zgłoszeniowy organizacji pozarządowej do udziału w pracach Komitetu Monitorujacego

Wypełniony formularz wraz z kopią statutu i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego należy nadsyłać na adres: Departament Rybołóstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy nadesłany na adres mailowy: ewelina.moskwa@minrol.gov.pl, lub nr faksu (22) 623-22-04 powinien zostać potwierdzony oryginałami dokumentów przesłanymi na ww. adres najpóźniej do dnia 12 marca b.r. Zgłoszenie organizacji musi zawierać konkretną propozycję personalną przyszłego członka komitetu.

Do 17 marca 2004 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokona wyboru organizacji, której przedstawiciel wejdzie w skład Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”. Ogłoszenie organizacji pozarządowej, której kandydat został powołany w skład Komitetu Monitorującego nastąpi dnia 23 lutego 2004 r. Formularz zawiera pola do wypełnienia dot. następujących informacji : 

 • nazwa organizacji,
 • obecny skład władz statutowych,
 • data utworzenia, 
 • liczba członków lub organizacji zrzeszonych (w przypadku organizacji sieciowych),
 • zasięg działania,
 • główne obszary działania i zagadnienia, na których koncentruje się aktywność organizacji,
 • najważniejsze dokonania i przedsięwzięcia, w których organizacja bierze/brała udział, 
 • gdzie i w jakiej formie organizacja jest zarejestrowana, 
 • imiona i nazwiska oraz krótka charakterystyka proponowanych kandydatów na członka i zastępcę, 
 • rekomendacje instytucji, organizacji i osób wspierających kandydaturę.

 Dodatkowe informacje: Informacje o funduszach strukturalnych oraz kompletny tekst Programu Operacyjnego dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

Komitet Monitorujący Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”.

W skład Komitetu Monitorującego wchodzą: 

 1. Przewodniczący – Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w MRiRW,
 2. Zastępca Przewodniczącego – Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami w Departamencie Rybołówstwa,
 3. Sekretarz – pracownik Departamentu Rybołówstwa w MRiRW,
 4. Przedstawiciel instytucji zarządzającej SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” 
 5. Przedstawiciel Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
 6. Przedstawiciel Ministra Finansów
 7. Przedstawiciel Ministra Środowiska
 8. Przedstawiciel Ministra Infrastruktury 
 9. Przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
 10. Przedstawiciel Konwentu Marszałków 
 11. Przedstawiciel Konwentu Wojewodów 
 12. Przedstawiciel jednostki monitorująco-kontrolnej SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” 
 13. Przedstawiciel organizacji pozarządowych 
 14. 3 przedstawicieli organizacji społeczno-zawodowych rybaków morskich 
 15. 3 przedstawicieli organizacji społeczno-zawodowych rybactwa śródlądowego 
 16. 3 przedstawicieli organizacji społeczno-zawodowych przetwórców i pracodawców 

W posiedzeniach Komitetu uczestniczą, w charakterze obserwatorów, przedstawiciele Komisji Europejskiej i przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz po jednym przedstawicielu Sejmu i Senatu.

W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, przedstawiciele kontroli skarbowej.

Do zadań Komitetu należy w szczególności: 

 1. opiniowanie kryteriów wyboru projektów w ramach każdego działania;
 2. opiniowanie uzupełnienień Programu oraz propozycji jego zmian; 
 3. okresowe badanie postępu w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów, określonych w Programie i Uzupełnieniu; 
 4. badanie rezultatów realizacji Programu, w szczególności osiągnięcia celów Programu wyznaczonych dla poszczególnych działań; 
 5. opiniowanie przygotowanych przez instytucję zarządzającą Programem raportów okresowych, rocznych oraz raportów na zakończenie realizacji Programu, 
 6. opiniowanie propozycji zmian zapisów w Programie, przed jego przedłożeniem Komisji Europejskiej; 
 7. przedstawianie instytucji zarządzającej SPO propozycji dostosowań lub zmian pomocy w ramach Programu.

 Posiedzenia Komitetu Monitorującego zwołuje przewodniczący przynajmniej dwa razy w roku. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Komitetu częściej, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Instytucji Zarządzającej Sektorowym Programem Operacyjnym lub określonej w regulaminie liczby członków Komitetu. Przewodniczący Komitetu Monitorującego, jego zastępca, sekretarz oraz członkowie za sprawowanie swoich funkcji w Komitecie Monitorującym nie pobierają wynagrodzenia.

Komitet jest powoływany na okres realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołóstwo i przetwórstwo ryb” (2004 – 2006). Kryteria, które powinna spełniać organizacja pozarządowa, ubiegająca się o udział w pracach Komitetu Monitorującego Podstawy Wsparcia Wspólnoty Rekomendacja organizacji pozarządowych odbędzie się z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

1. cele statutowe organizacji pozarządowej powinny wykazywać, że działa ona na rzecz: 

 • ochrony środowiska, 
 • zwiększania zatrudnienia,
 • zrównoważonego rozwoju rybactwa, 
 • rozwoju regionalnego i lokalnego obszarów zależnych od rybactwa,
 • wykorzystania i wdrażania osiągnięć naukowych przyczyniających się do rozwoju rybactwa, 

2. organizacja pozarządowa powinna mieć doświadczenie w komunikowaniu się z szerszą grupą organizacji; 

Czym są i czym się zajmują Komitety Monitorujące fundusze strukturalne w Polsce? Zgodnie z przepisami UE monitorowanie wdrażania funduszy strukturalnych jest zadaniem obligatoryjnym i pozostaje w kompetencji państwa członkowskiego korzystającego z pomocy (Rozporządzenie Rady WE Nr 1260 z 1999 (Dz.U. Wspólnot Europejskich L 161 26.06.1999).

Monitoring jest elementem procesu bieżącego zarządzania środkami publicznymi, mającym na celu zapewnienie prawidłowości i wydajności wdrażania programów finansowanych z tych środków, poprzez zbieranie wiarygodnych danych o tych programach, porównywanie ich z zakładanymi wskaźnikami oraz podejmowanie przy udziale partnerów samorządowych, gospodarczych i społecznych decyzji o zmianach w tych programach.

Komitety Monitorujące działają jako niezależne ciała doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym – udzielają rekomendacji w zakresie wszelkich dostosowań i zmian w kierunkach i sposobach wdrażania funduszy strukturalnych, zarówno odnoszących się do postępu merytorycznego i finansowego programu, jak i zarządzania środkami strukturalnymi.

Na szczycie struktury monitorowania funduszy strukturalnych w Polsce stał będzie Komitet Monitorujący Podstaw Wsparcia Wspólnoty.

Spotkania Komitetów będą się odbywać z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w roku. W składzie każdego z Komitetów znajdą się przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, partnerów społeczno – gospodarczych, w tym organizacji pozarządowych. Przedstawiciele partnerów społeczno – gospodarczych (w tym organizacji pozarządowych) uczestniczyć będą w pracach Komitetu Monitorującego PWW oraz Zespołów – Komitetów Monitorujących poszczególne programy operacyjne na prawach stałego członka, bez wynagrodzenia.

W obecnej sytuacji komitety monitorujące powołane zostaną na tymczasowej podstawie prawnej jaką daje ustawa o Radzie Ministrów. Docelowo Komitety powołane będą na podstawie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, zaraz po jej wejściu w życie.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę