Adama_AgilTrinity_15.08.2020

Rozpoczęło się zawieranie umów na działania z ,,odbudowy wsi''

28 lipca 2009
Samorządy Wojewódzkie wdrożyły pięć działań z PROW 2007 - 2013. Rozpoczęło się zawieranie umów o przyznanie pomocy na inwestycje dofinansowywane z działania "Odnowa i rozwój wsi".
Z sześciu zadań delegowanych przez ARiMR do Samorządów Województw, najbardziej zaawansowane jest wdrażanie działania „Odnowa i rozwój wsi”. Samorządy województw świętokrzyskiego i podlaskiego zakończyły już weryfikację wniosków o przyznanie pomocy z tego działania i w najbliższym czasie rozpoczną podpisywanie umów o udzielenie wsparcia finansowego beneficjentom. Gminy, instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego oraz kościoły i związki wyznaniowe mogą uzyskać dofinansowanie operacji realizowanych w celu lepszego zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym na utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Władze samorządowe woj. świętokrzyskiego zatwierdziły do połowy lipca listę 102 operacji, które zostały zakwalifikowane do współfinansowania ze środków na „Odnowę i rozwój wsi”. W woj. podlaskim na liście zatwierdzonej przez samorząd są 132 operacje, a beneficjenci którzy chcą je zrealizować ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości 46,39 mln zł. Samorządy Województw w całym kraju przyjęły 2870 wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, finansowanego z PROW 2007-2013. Wnioskodawcy ubiegają się łącznie  o dofinansowanie w wysokości ponad 1,94 mld zł, przy alokacji środków na 2009 r. wynoszącej 221,09 mln euro (tj około 1 mld zł przy obecnym kursie złotego). Budżet tego działania na cały okres wdrażania PROW wynosi 589,58 mln euro. Największym zainteresowaniem „Odnowa i rozwój wsi” cieszyła się w województwach: mazowieckim – złożono 348 wniosków i wielkopolskim – 276 wniosków.

Samorządy wojewódzkie poza wsparciem na „Odnowę i rozwój wsi”,  realizują także dwa inne działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz  „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

W 14 województwach Samorządy Województw zakończyły przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Jedynie w dwóch regionach można jeszcze składać takie wnioski. W województwie warmińsko-mazurskim można do 31 lipca br. składać wnioski o pomoc w pełnym zakresie inwestycji przewidzianych w tym działaniu czyli na realizację operacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, czy też wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Natomiast w woj. lubuskim do 29 lipca br. przyjmowane są wnioski o pomoc, ale tylko na inwestycje związane z wytwarzaniem lub dystrybucją energii ze źródeł odnawialnych. O wsparcie mogą się ubiegać gminy, jednoosobowe spółki gmin i gminne zakłady budżetowe. Do końca czerwca Samorządy Województw przyjęły 1544 wnioski o wsparcie inwestycji dotyczących „Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Najwięcej wniosków o pomoc złożonych zostało w woj. mazowieckim – 214, woj. lubelskim – 187 oraz w woj. wielkopolskim – 180. Wnioskodawcy planują wykonanie inwestycji na łączną kwotę 5,32 mld zł. Kwota udzielonego dofinansowania ze środków unijnych nie może być większa niż 75% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację danego przedsięwzięcia. Ze złożonych do końca czerwca wniosków o pomoc wynika, że uprawnione podmioty ubiegają się w całym kraju o refundację w wysokości 3,27 mld zł. Budżet tego działania przeznaczony na 2009 rok wynosi 551,79 mln euro.

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - liczba złożonych wniosków w ramach działania, wartość planowanej inwestycji oraz kwota wnioskowanego dofinansowania w poszczególnych województwach

L.p.

Województwo

Liczba złożonych wniosków

Wartość planowanych inwestycji

Wnioskowana kwota dofinansowania

1.

Dolnośląskie

127

463 499 216,80

272 997 716,53

2.

Kujawsko-Pomorskie

8

17 587 969,07

8 223 155,00

3.

Lubelskie

187

579 648 190,38

383 405 512,00

4.

Lubuskie

59

245 621 179,81

148 454 519,00

5.

Łódzkie

125

317 573 317,63

191 832 759,00

6.

Małopolskie

119

508 926 314,20

306 985 079,00

7.

Mazowieckie

214

689 219 737,56

453 587 239,27

8.

Opolskie

66

196 686 606,59

127 728 408,00

9.

Podkarpackie

84

360 794 862,42

164 129 470,00

10.

Podlaskie

89

293 859 669,83

193 967 244,00

11.

Pomorskie

94

275 080 841,96

177 927 667,66

12.

Śląskie

9

20 741 252,67

12 209 042,00

13.

Świętokrzyskie

102

420 797 525,49

239 773 909,00

14.

Warmińsko-Mazurskie

4

15 106 300,56

9 118 837,00

15.

Wielkopolskie

180

716 962 139,35

440 468 658,00

16.

Zachodniopomorskie

77

203 038 740,05

137 237 804,00

W kraju

1544

5 325 143 864,37

3 268 047 019,46

W 7 województwach; dolnośląskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim można nadal składać wnioski o przyznanie w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. O środki finansowe na scalanie gruntów może ubiegać się starosta. Natomiast dofinansowanie na budowę i modernizację  urządzeń melioracji wodnych ,w tym dotyczących retencji i nawadniania użytków rolnych, mogą otrzymać Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. Budżet tego działania na cały okres wdrażania PROW wynosi 600 mln euro. Szacuje się, że dofinansowanie może objąć 1 150 operacji.

Terminy naboru wniosków w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” w poszczególnych województwach - zobacz

Na przełomie września i października  2008 r. we wszystkich województwach ogłoszono konkursy na wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007-2013.

Samorządy Województw zawarły 339 umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju (twz. umowy ramowe) z wybranymi w ramach konkursu Lokalnymi Grupami Działania. Grupy te mogły występować z wnioskami o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywacja” wraz z wnioskami o wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Złożono łącznie 344 wnioski na kwotę około 84,72 mln zł, przy czym weryfikacji poddane zostały wnioski złożone przez wybrane LGD. Budżet działania na cały okres wdrażania PROW 2007-2013 wynosi 152 mln. euro.

Lokalne Grupy Działania w najbliższym czasie będą ubiegać się również o wsparcie na przygotowanie lub realizację projektów współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej. Operacje takie mogą być finansowane z kolejnego działania objętego osią Leader, tj. „Wdrażanie projektów współpracy”, na które przewidziano w PROW 2007-2013 15 mln. euro.

POWIĄZANE

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi Powszechne...

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w inaugur...

Pracownicy OT KOWR w Szczecinie dołączyli do akcji #GaszynChallenge, aby w ten s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę