Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Stanowisko V Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie aktualnej ...

19 czerwca 2002

Szczecin, 12 lipca 2001 r.

V Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wyraża głębokie niezadowolenie z powodu systematycznie pogarszającej się sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Coroczne ograniczanie wydatków na rolnictwo i gospodarkę żywnościową z krajowych przychodów budżetu, uzależnianie rozwoju tego sektora od niepewnych środków zagranicznych i warunków stawianych przez obce państwa, świadoma liberalizacja gospodarki, nadmierny i nie zawsze kontrolowany import, popełnione błędy w zakresie prywatyzacji przemysłu rolno-spożywczego, wciąż wzrastające bezrobocie, wycofywanie się państwa z wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i inne zaniedbania doprowadziły do drastycznego spadku dochodów i strukturalnej degradacji polskiego rolnictwa oraz pauperyzacji ludności wiejskiej.

Aktualnie dochody rolnicze są trzykrotnie niższe od dochodów pozostałych grup społecznych.
Ostatecznie skompromitował się pogląd upatrujący sposób rozwiązywania problemów rolnictwa i wsi poprzez pozostawienie ich losu w rękach żywiołu rynkowego.

O skali zapóźnień i zaniedbań przypomniał władzom RP Raport o rozwoju społecznym – Polska 2000, poświęcony obszarom wiejskim, wydany przez Program Narodów Zjednoczonych Ds. Rozwoju (UNDP).

Wymienionych błędów i zaniedbań nie wolno dalej tolerować !

Domagamy się od Rządu RP i Parlamentu pilnego podjęcia niezbędnych działań i decyzji, gwarantujących skuteczne wyprowadzenie polskiego rolnictwa z głębokiej zapaści, a m.in.:

 1. Zapewnić systematyczne zwiększanie w budżecie państwa nakładów na rolnictwo i gospodarkę żywnościową do co najmniej 3% PKB ze źródeł krajowych. Oddzielić nakłady na sferę socjalną od produkcyjnej.
 2. Podjąć bardziej efektywne i skuteczne działania na rzecz pozyskania większej puli środków pomocowych na dostosowanie kompleksu żywnościowego do standardów europejskich.
  Wynegocjować z Unią Europejską możliwość zaliczkowania inwestycji w rolnictwie i ich współfinansowania kredytami preferencyjnymi.
 3. Ustabilizować system kredytowania rolnictwa i gospodarki żywnościowej, dostosowując go do specyfiki tego sektora. Zapewnić powszechną dostępność rolników do kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Spowodować w trybie pilnym zmniejszenie oprocentowania tych kredytów, które aktualnie jest najwyższe w Europie.
 4. Wypracować i wprowadzić w życie skuteczny system kształtowania trwałej opłacalności produkcji, który powinien stanowić fundament polityki rolnej ponad podziałami politycznymi.
 5. Zdecydowanie przyśpieszyć prace na rzecz wdrażania ustawy o wprowadzeniu paliwa rolniczego.
 6. Przewidziane w budżecie państwa na bieżący rok środki na współfinansowanie programu SAPARD przeznaczyć na przeciwdziałanie bezrobociu, infrastrukturę wsi i dopłaty do paliwa rolniczego.
 7. Zapewnić bardziej skuteczną ochronę krajowego rynku rolnego przed nieuczciwą konkurencja zagraniczną.
  Uporządkować sytuację w zakresie tranzytu, którego znacząca część pozostaje w kraju, dezorganizując rynek wewnętrzny.
  Decyzje o uzupełniającym imporcie towarów rolno - spożywczych podejmować w oparciu o rzetelnie sporządzony bilans surowców krajowych, a do monitorowania wielkości tego importu wyznaczać jeden podmiot gospodarczy.
  Wprowadzić obowiązek badania jakości towarów zmodyfikowanych genetycznie i egzekwować odpowiednie ich oznakowanie.
 8. Doprowadzić do pilnego usunięcia potencjalnych zagrożeń w skupie zbóż z tegorocznych zbiorów, których głównymi przyczynami były nietrafne decyzje rządu o nadmiernym imporcie zbóż, destabilizującym rynek wewnętrzny oraz niewłaściwe relacje pomiędzy minimalnymi cenami skupu i dopłatami bezpośrednimi dla producentów.
 9. Wprowadzić ustawowy system kontraktacji w rolnictwie w celu zapewnienia producentom rolnym trwałego zbytu na swoje towary.
 10. Systematycznie rozszerzać dopłaty bezpośrednie do kolejnych produktów, np. mleka, żywca wołowego i wieprzowego, jęczmienia, rzepaku itp.
 11. Zapewnić szeroki udział rolników w prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłu rolno - spożywczego oraz ochronę ich interesów zawodowych i wpływ na funkcjonowanie przekształconych podmiotów gospodarczych.
  Utworzyć Spółkę Akcyjną "Polski Cukier" i włączyć do tego koncernu 49 dotychczas nie sprywatyzowanych cukrowni. Limity produkcji cukru należy przypisać do gospodarstw rolnych, a nie do cukrowni.
 12. Pilnie zreformować system obrotu gruntami rolnymi. Zapewnić decydujący udział samorządu rolniczego i terytorialnego w procesach obrotu ziemią oraz daleko idące preferencje dla polskich rolników, umożliwiające nabywanie gruntów z zasobów AWRSP na powiększanie gospodarstw rodzinnych.
  Dopuścić sformułowanie regionalnych rozwiązań gospodarki ziemią, uwzględniających specyfikę województw.
  Skutecznie przeciwdziałać nieformalnemu nabywaniu gruntów rolnych przez kapitał obcy, często z obejściem obowiązujących przepisów.
 13. Zweryfikować zapis ustawowy dotyczący definicji gospodarstwa rolnego oraz obszarów wiejskich.
  Ustalić precyzyjną wykładnię dochodowości gospodarstw rolnych.
 14. Rozważyć dokonanie zmian opodatkowania gospodarstw rolnych poprzez stworzenie im możliwości dobrowolnego przejścia z podatku rolnego na podatek dochodowy.
  W przypadkach modernizacji gospodarstw - stosować różnorodne ulgi i zwolnienia podatkowe.
 15. Podjąć szerokie działania na szczeblu krajowym i regionalnym, mające na celu odzyskanie utraconych rynków zbytu, profesjonalne i skuteczne wspieranie eksportu artykułów rolno - spożywczych oraz promocję polskich towarów za granicą.
 16. Zorganizować system szkoleń i i informacji dla rolników z zakresu problematyki unijnej i warunków uzyskania wsparcia ze środków pomocowych.
 17. Dokonać ustawowej regulacji docelowego modelu doradztwa rolniczego i jego usytuowania w czytelnej dla rolników strukturze.
 18. Zapewnić niezbędne warunki dla samorządu rolniczego, umożliwiające rzeczywisty wpływ na kształtowanie i realizację polityki rolnej.
  Przyśpieszyć nowelizację ustawy o izbach rolniczych, uwzględniającą m.in. zwiększenie ich kompetencji stanowiących i dofinansowanie z budżetu państwa.

POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę