aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

USTAWA

31 stycznia 2005

2507

z dnia 22 października 2004 r.

o jednostkach doradztwa rolniczego

Art. 1.

Ustawa określa organizację, zadania i zasady działania jednostek doradztwa rolniczego.

Art. 2.

1. Jednostkami doradztwa rolniczego są:

1) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwane dalej "Centrum Doradztwa";

2) 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, których terytorialny zasięg działania obejmuje obszar województwa właściwego ze względu na siedzibę tego ośrodka, zwane dalej "ośrodkami doradztwa".

2. Jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, prowadzącymi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

3. Jednostki doradztwa rolniczego nie odpowiadają za zobowiązania Skarbu Państwa. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania jednostek doradztwa rolniczego.

Art. 3.

1. Centrum Doradztwa podlega ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi nadaje, w drodze zarządzenia, statut Centrum Doradztwa.

3. Ośrodek doradztwa podlega właściwemu miejscowo wojewodzie.

4. Właściwy miejscowo wojewoda nadaje, w drodze zarządzenia, statut ośrodkowi doradztwa.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii właściwych wojewodów, określi, w drodze rozporządzenia, nazwy i siedziby oraz ramowy statut ośrodków doradztwa, uwzględniając w szczególności zapewnienie realizacji zadań jednostek doradztwa rolniczego na terytorium całego kraju, a także jednolitą organizację i sposób działania tych jednostek.

Art. 4.

1. Centrum Doradztwa wykonuje następujące zadania z zakresu doradztwa rolniczego:

1) przygotowuje i wprowadza jednolite sposoby działania ośrodków doradztwa w zakresie realizowanych przez nie zadań;

2) przygotowuje i przekazuje ośrodkom doradztwa materiały informacyjne i szkoleniowe, w tym dotyczące pomocy w zakresie działalności gospodarstw rolnych i produkcji rolniczej finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;

3) opracowuje analizy i prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;

4) prowadzi szkolenia dla pracowników ośrodków doradztwa:

a) w zakresie metodyki i zadań doradztwa rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem integracji z Unią Europejską,

b) realizujących zadania wynikające z przepisów odrębnych;

5) prowadzi doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

6) tworzy i prowadzi centralny system informacji i bazy danych na potrzeby doradztwa rolniczego;

7) organizuje szkolenia, pokazy, seminaria i konferencje oraz inne przedsięwzięcia w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;

8) koordynuje zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywane przez ośrodki doradztwa;

9) upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce rolniczej.

2. Ośrodki doradztwa w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego:

1) prowadzą szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności w zakresie:

a) stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,

b) rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych,

c) rachunkowości w gospodarstwach rolnych,

d) rolnictwa ekologicznego,

e) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,

f) unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego,

g) ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,

h) modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku,

i) zarządzania gospodarstwem rolnym,

j) promocji produktów lokalnych i regionalnych;

2) prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej;

3) prowadzą działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich;

4) udzielają pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy, o której mowa w pkt 1 lit. g;

5) prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie;

6) mogą prowadzić doświadczalnictwo odmianowe w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego;

7) upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska;

8) podejmują działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego;

9) upowszechniają rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzą promocję wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;

10) współdziałają w realizacji zadań wynikających z programów rolno-środowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych;

11) prowadzą analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechniają wyniki tych analiz w pracy doradczej.

3. Jednostki doradztwa rolniczego realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w ust. 1 i 2, nieodpłatnie.

4. W ramach doradztwa rolniczego jednostki doradztwa rolniczego mogą odpłatnie wykonywać usługi, w szczególności w zakresie:

1) prowadzenia:

a) ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych,

b) działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych lub ekologicznych,

c) kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,

d) działalności:

- wydawniczej,
- poligraficznej,
- laboratoryjnej,
- hotelarskiej i gastronomicznej,
- szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2,

e) gospodarki pasiecznej;

2) udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych;

3) organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

4) sporządzania:

a) opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,

b) analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,

c) oceny użyteczności maszyn rolniczych,

d) planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,

e) planów rolno-środowiskowych,

f) planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;

5) wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

5. Jednostki doradztwa rolniczego wykonują zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, samodzielnie.

Art. 5.

1. Ośrodki doradztwa realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego:

1) zgodnie z przygotowanymi sposobami działania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1;

2) uwzględniając kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalanych przez właściwe organy samorządu terytorialnego.

2. Jednostki doradztwa rolniczego przy realizacji zadań współpracują z:

1) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) Agencją Rynku Rolnego;

3) Agencją Nieruchomości Rolnych;

4) Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

5) bankami, w szczególności bankami spółdzielczymi, bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze oraz izbą gospodarczą zrzeszającą banki spółdzielcze;

6) izbami rolniczymi oraz Krajową Radą Izb Rolniczych;

7) regionalnymi zarządami gospodarki wodnej;

8) placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy;

9) lokalnymi i regionalnymi organizacjami wspierania przedsiębiorczości;

10) szkołami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk;

11) organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego;

12) związkami zawodowymi i społeczno-zawodowymi organizacjami rolników;

13) zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego i zagranicznymi instytucjami wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich;

14) środkami masowego przekazu.

Art. 6.

1. Organem jednostki doradztwa rolniczego jest dyrektor powoływany i odwoływany przez:

1) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - w przypadku dyrektora Centrum Doradztwa;

2) właściwego wojewodę - w przypadku dyrektora ośrodka doradztwa.

2. Kandydat na dyrektora jednostki doradztwa rolniczego wyłaniany jest w drodze konkursu.

3. Dyrektora jednostki doradztwa rolniczego powołuje się na okres 5 lat.

4. Jeżeli organ, który powołał dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, zamierza odwołać go przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, zasięga opinii w tym zakresie Rady, o której mowa w art. 9 ust. 1, działającej przy tej jednostce doradztwa rolniczego.

5. Rada przedkłada opinię, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zamiarze odwołania dyrektora. W przypadku niewydania opinii w terminie 14 dni, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) kwalifikacje osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, mając na względzie zapewnienie prawidłowej pracy tej jednostki;

2) warunki i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, w szczególności sposób ogłaszania konkursu, skład i zadania komisji konkursowej oraz sposób wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora, mając na względzie prawidłowe przeprowadzenie konkursu.

7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego, w tym dyrektora.

8. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, określi w szczególności warunki ustalania i wypłacania:

1) wynagrodzenia zasadniczego pracowników;

2) innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składników uzasadnionych zwłaszcza szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywanej pracy, kwalifikacjami zawodowymi pracowników, z tym że wysokość składnika wynagrodzenia, którego przyznanie uwarunkowane będzie długością przepracowanego okresu, o ile taki składnik zostanie określony, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego;

3) innych świadczeń związanych z pracą, w tym takich, które mogą być uzależnione od okresów przepracowanych przez pracownika; w szczególności może to dotyczyć nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub na emeryturę.

Art. 7.

1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego może mieć jednego lub dwóch zastępców, których powołuje i odwołuje, na wniosek jej dyrektora, organ, któremu podlega ta jednostka.

2. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, na wniosek dyrektora ośrodka, tworzy oddziały ośrodka.

3. Strukturę organizacyjną, w tym zadania poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki doradztwa rolniczego, określa regulamin organizacyjny ustalony przez jej dyrektora.

4. Regulamin organizacyjny zatwierdza organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego.

Art. 8.

1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego kieruje tą jednostką, w szczególności:

1) opracowuje corocznie plan działania jednostki doradztwa rolniczego;

2) reprezentuje jednostkę doradztwa rolniczego na zewnątrz;

3) zarządza mieniem jednostki doradztwa rolniczego.

2. W ramach planu działania, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

1) program rocznej działalności doradczej jednostki doradztwa rolniczego;

2) plan finansowy jednostki doradztwa rolniczego.

3. Decyzje dyrektora w sprawach dotyczących mienia i gospodarki finansowej jednostki doradztwa rolniczego, przekraczające zakres zwykłego zarządu, w szczególności zbycie mienia, w tym użytkowania wieczystego, nabytego w trybie przepisów ustawy, wymagają zgody organu, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego.

4. Zwalnia się jednostki doradztwa rolniczego z obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nabytego w trybie przepisów ustawy.

Art. 9.

1. Przy jednostce doradztwa rolniczego działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, zwana dalej "Radą".

2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki doradztwa rolniczego.

3. Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie planu działania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, i sprawozdania z realizacji tego planu;

2) zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki doradztwa rolniczego.

4. Kadencja Rady trwa 5 lat.

5. W skład Rady wchodzi 11 członków, przy czym w skład Rady działającej przy:

1) Centrum Doradztwa wchodzi:

a) 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

b) 2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych,

c) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników,

d) po 1 przedstawicielu zgłoszonym przez szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe,

e) 1 przedstawiciel konwentu marszałków;

2) ośrodkach doradztwa wchodzi:

a) po 1 przedstawicielu właściwego miejscowo wojewody i marszałka województwa,

b) 2 przedstawicieli właściwej miejscowo izby rolniczej,

c) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników,

d) 1 przedstawiciel zgłoszony przez szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe,

e) 2 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych kształcących dla potrzeb rolnictwa.

6. Członków Rady powołuje i odwołuje:

1) minister właściwy do spraw rozwoju wsi - w przypadku Rady działającej przy Centrum Doradztwa;

2) wojewoda - w przypadku Rady działającej przy ośrodku doradztwa.

7. W skład Rady wchodzą wyłącznie osoby, które:

1) korzystają z pełni praw publicznych;

2) mają co najmniej średnie wykształcenie;

3) nie zostały skazane za przestępstwo popełnione umyślnie.

8. Rada działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego.

9. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia właściwa dla niej jednostka doradztwa rolniczego.

Art. 10.

1. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz dieta na warunkach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 5 § 2 Kodeksu pracy.

2. Środki finansowe na pokrycie kosztów oraz diety, o których mowa w ust. 1, dyrektor jednostki doradztwa rolniczego uwzględnia w planie finansowym tej jednostki.

Art. 11.

1. Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:

1) dotacji budżetowych;

2) przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

3) przychodów z innych źródeł, w szczególności z tytułu darowizn, zapisów, spadków oraz środków finansowych pochodzenia zagranicznego i odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

2. Jednostki doradztwa rolniczego otrzymują z budżetu państwa dotacje podmiotowe na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostek.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przeznacza się na finansowanie działalności jednostki doradztwa rolniczego.

4. Jednostka doradztwa rolniczego prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rachunkowości.

Art. 12.

1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia organowi, któremu ta jednostka podlega:

1) plan działania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 - w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który ten plan został sporządzony;

2) sprawozdanie z realizacji planu działania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 - w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, który sprawozdanie obejmuje.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego, mając na uwadze zapewnienie właściwego wykorzystania środków finansowych tych jednostek.

Art. 13.

1. Wysokość wynagrodzenia za wykonywanie usług, o których mowa w art. 4 ust. 4, określa cennik zatwierdzany, na wniosek dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, przez organ, któremu ta jednostka podlega.

2. Zatwierdzony cennik podaje się do wiadomości w siedzibie jednostki doradztwa rolniczego i w jej komórkach organizacyjnych.

3. Cennik przed przekazaniem do organu, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Radę.

Art. 14.

Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, kontroluje i ocenia działalność tej jednostki oraz pracę jej dyrektora i Rady.

Art. 15.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może, w drodze rozporządzenia, nałożyć na jednostkę doradztwa rolniczego obowiązek realizacji dodatkowych zadań z zakresu doradztwa rolniczego innych niż określone w art. 4 ust. 1 i 2, mając na względzie realizację szczególnie ważnych celów gospodarczych lub społecznych albo potrzeby obrony kraju.

2. W przypadku nałożenia dodatkowych zadań, o których mowa w ust. 1, jednostkom doradztwa rolniczego zapewnia się na ich realizację środki finansowe z budżetu państwa.

Art. 16.

1. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, powierza, na okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wyznaczonej przez siebie osobie pełnienie obowiązków dyrektora tej jednostki.

2. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, przeprowadza konkurs na stanowisko dyrektora tej jednostki w okresie wskazanym w ust. 1.

Art. 17.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powoła Komisję Inwentaryzacyjną, która ustali i sporządzi wykaz mienia:

1) Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz jego oddziałów;

2) Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz wszystkich ich jednostek organizacyjnych.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powoła Komisję Inwentaryzacyjną w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Komisja Inwentaryzacyjna działa do czasu zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.

Art. 18.

1. Właściwy miejscowo wojewoda powoła komisję inwentaryzacyjną, która ustali i sporządzi wykaz mienia wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, ośrodków doradztwa rolniczego oraz wszystkich ich jednostek organizacyjnych.

2. Właściwy miejscowo wojewoda powołuje komisję inwentaryzacyjną w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Komisja inwentaryzacyjna działa do czasu zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.

Art. 19.

Z dniem wejścia w życie ustawy przekształca się z mocy prawa:

1) Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddziały Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie w Centrum Doradztwa;

2) Regionalne Centra Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oraz ośrodki doradztwa rolniczego we właściwe miejscowo ośrodki doradztwa.

Art. 20.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w zarządzie lub w trwałym zarządzie dotychczasowych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz ośrodków doradztwa rolniczego, stają się nieodpłatnie z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego właściwych ze względu na położenie tych gruntów ośrodków doradztwa;

2) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w zarządzie lub w trwałym zarządzie Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, stają się nieodpłatnie z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego właściwych ze względu na miejsce położenia tych gruntów ośrodków doradztwa;

3) pozostałe mienie, będące w zarządzie dotychczasowych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz ośrodków doradztwa rolniczego, staje się nieodpłatnie z mocy prawa mieniem stanowiącym własność właściwych miejscowo ośrodków doradztwa;

4) pozostałe mienie, będące w zarządzie Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, staje się nieodpłatnie z mocy prawa mieniem stanowiącym własność właściwych ze względu na siedzibę tych regionalnych centrów ośrodków doradztwa;

5) wierzytelności i zobowiązania dotychczasowych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz ośrodków doradztwa rolniczego, stają się z mocy prawa wierzytelnościami i zobowiązaniami właściwych miejscowo ośrodków doradztwa;

6) wierzytelności i zobowiązania Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, stają się z mocy prawa wierzytelnościami i zobowiązaniami właściwych ze względu na siedzibę tych regionalnych centrów ośrodków doradztwa;

7) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w zarządzie lub w trwałym zarządzie Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddziałów Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie, stają się nieodpłatnie z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego Centrum Doradztwa;

8) pozostałe mienie, będące w zarządzie Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddziałów Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie, staje się nieodpłatnie z mocy prawa mieniem stanowiącym własność Centrum Doradztwa;

9) wierzytelności i zobowiązania Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddziałów Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie, stają się z mocy prawa wierzytelnościami i zobowiązaniami Centrum Doradztwa.

2. Właściwy wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie przez ośrodki doradztwa użytkowania wieczystego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określając sposób korzystania z gruntów, budynków i innych urządzeń z nimi związanych.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze decyzji, stwierdza nabycie przez Centrum Doradztwa użytkowania wieczystego, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, określając sposób korzystania z gruntów, budynków i innych urządzeń z nimi związanych.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, są wydawane w szczególności na podstawie wykazów mienia, sporządzonych przez komisje inwentaryzacyjne.

5. Ujawnienie w księgach wieczystych użytkowania wieczystego nieruchomości następuje na wniosek dyrektora jednostki doradztwa rolniczego i na podstawie ostatecznej decyzji stwierdzającej nabycie użytkowania wieczystego.

6. Przejęcie pozostałego mienia przez jednostki doradztwa rolniczego następuje na podstawie wykazów mienia, sporządzonych przez komisje inwentaryzacyjne.

7. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, wydaje się w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 21.

Oddziały, o których mowa w art. 7 ust. 2, tworzy się na bazie i w siedzibach jednostek doradztwa rolniczego istniejących w dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 22.

1. Pracownicy Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz Oddziałów Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie, z dniem wejścia w życie ustawy, stają się pracownikami Centrum Doradztwa.

2. Pracownicy Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu i Częstochowie, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz ośrodków doradztwa rolniczego, z dniem wejścia w życie ustawy, stają się pracownikami terytorialnie właściwych ośrodków doradztwa.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy art. 23 1 Kodeksu pracy.

Art. 23.

Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o:

1) Krajowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie lub oddziałach Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie - rozumie się przez to Centrum Doradztwa;

2) regionalnych centrach doradztwa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego lub o ośrodkach doradztwa rolniczego - rozumie się przez to ośrodki doradztwa.

Art. 24.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. Kwaśniewski


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę