Ustawa o izbach

19 czerwca 2002

Rozdział 1: Przepisy ogólne
Rozdział 2: Zadania i zasady działania izb
Rozdział 3: Organy izby
Rozdział 4: Zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby
Rozdział 5: Zasady gospodarki finansowej izb
Rozdział 6: Reprezentacja krajowa izb
Rozdział 7: Nadzór nad izbami
Rozdział 8: Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.
1) Tworzy się samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.
2) Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

 1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Art. 2.
1) Samorząd rolniczy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawom.
2) Samodzielność samorządu rolniczego podlega ochronie sądowej.

Art. 3.
1) Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze, zwane dalej "izbami".
2) Terenem działania izby jest obszar województwa.
3) Członkami izby są osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2, płacące podatek na terenie działania izby oraz osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, będące członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających siedzibę na terenie działania izby.
4) Izby działają na rzecz rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.
5) Izby posiadają osobowość prawną.

Art. 4.
W celu realizacji wspólnych zadań izby mogą zawierać porozumienia regionalne.

Rozdział 2
Zadania i zasady działania izb

Art. 5.
1) Do zadań izb należy w szczególności:

 1. sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 2. występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych oraz opiniowanie projektów przepisów,
 3. prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych,
 4. prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej,
 5. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych podmiotów gospodarczych,
 6. doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,
 7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,
 8. podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,
 9. prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 10. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,
 11. działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie,
 12. współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk,
 13. kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,
 14. inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych,
 15. działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych,
 16. promowanie eksportu produktów rolnych,
 17. rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych.

2) Izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej.
3) Izby mogą realizować zadania przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego z zakresu zadań własnych gminy.
4) Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, są wykonywane przez izby po zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez administrację rządową lub samorządową.

Art. 6.
1) Sprawy indywidualne z zakresu administracji rządowej oraz wynikające z zakresu zadań własnych gminy załatwiane są przez izbę w trybie postępowania administracyjnego.
2) Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu, o którym mowa w ust. 1, wydaje prezes izby.
3) Prezes izby może upoważnić w formie pisemnej wiceprezesa izby lub innych członków zarządu do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 2, w imieniu prezesa izby.
4)W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia są:

 1. w sprawach z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
 2. w sprawach z zakresu zadań własnych gminy - samorządowe kolegium odwoławcze.

Art. 7.
1) Izby nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2) Izba lub izby mogą być jedynie udziałowcami lub akcjonariuszami spółek prawa handlowego.
3) Spółki, o których mowa w ust. 2, mogą prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie zgodnym z zadaniami ustawowymi i statutowymi izb.
4) Dochód pochodzący z działalności spółek, o których mowa w ust. 2, może być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań ustawowych i statutowych.

Art. 8.
1) Izby działają na podstawie ustawy i statutu.
2) Statut izby określa w szczególności:

 1. nazwę i siedzibę izby,
 2. teren działania,
 3. prawa i obowiązki członków izby,
 4. zadania izby oraz sposoby ich realizacji,
 5. strukturę organizacyjną,
 6. tryb wyboru i odwoływania organów izby,
 7. zasady reprezentowania izby na zewnątrz,
 8. zasady zawierania porozumień regionalnych,
 9. zasady powoływania i pracy komisji problemowych,
 10. zasady gospodarki finansowej, w tym sposób dysponowania majątkiem oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.

Rozdział 3
Organy izby

Art. 9.
1) Organami izby są:

 1. walne zgromadzenie,

 2. komisja rewizyjna,

 3. zarząd.

2) Kadencja organów izby trwa 4 lata.

Art. 10.
1) Najwyższym organem izby jest walne zgromadzenie.
2) Członkowie walnego zgromadzenia są wybierani spośród członków izby w wyborach bezpośrednich, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym.

Art. 11.
1) Zarząd zwołuje walne zgromadzenie co najmniej dwa razy w roku.
2) Zarząd zwołuje również walne zgromadzenie na wniosek komisji rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków walnego zgromadzenia.

Art. 12.
1) Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie i zmiana statutu,

 2. wybór i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, zarządu, poszczególnych jego członków oraz komisji rewizyjnej i poszczególnych jej członków,

 3. uchwalanie regulaminu obrad,

 4. uchwalanie regulaminów pracy zarządu i komisji rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,

 6. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla zarządu,

 7. uchwalanie budżetu,

 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych określonych w statucie, a także określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć zarząd,

 9. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej,

 10. uchwalanie zasad wynagradzania członków zarządu oraz uchwalanie wynagrodzenia prezesa,

 11. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia, w drodze porozumienia, zadań należących do właściwości administracji rządowej, o których mowa w art. 5 ust. 2,

 12. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań przekazywanych w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 3,

 13. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub przystąpienia do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 2,

 14. wyrażanie zgody na członkostwo izby w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,

 15. ustalanie zasad odpłatności za usługi świadczone przez izbę.

2) Statut izby może określić inne sprawy zastrzeżone do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia.

Art. 13.
1) Uchwały walnego zgromadzenia zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2) Statut izby lub jego zmiana uchwalane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków walnego zgromadzenia.

Art. 14.
1) Walne zgromadzenie powołuje spośród swoich członków komisje problemowe.
2) Na wniosek komisji, o których mowa w ust. 1, walne zgromadzenie może rozszerzyć ich skład o osoby nie będące członkami walnego zgromadzenia. Osoby te nie mogą stanowić więcej niż 50% składu komisji.

Art. 15.
W obradach walnego zgromadzenia mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu delegowani przedstawiciele:

 1. wojewódzkiego sejmiku samorządowego,

 2. związków zawodowych rolników indywidualnych, mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla związków zawodowych,

 3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla organizacji społeczno-zawodowych.

Art. 16.
1) Komisja rewizyjna składa się z 5 osób wybranych spośród członków walnego zgromadzenia.
2) Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

 1. kontrola wykonywania uchwał walnego zgromadzenia,
 2. kontrola działalności finansowej izby,
 3. przedstawianie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnieniem o odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków,
 4. podejmowanie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.

3) Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu.

Art. 17.
Uchwały komisji rewizyjnej zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Art. 18.
1) Zarząd wybierany jest spośród członków walnego zgromadzenia izby.
2) W skład zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i 3 członkowie.
3) Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego walnego zgromadzenia.

Art. 19.
Do właściwości zarządu należą wszystkie sprawy izby nie zastrzeżone ustawą lub statutem dla innych organów, a w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał walnego zgromadzenia,
 2. opracowywanie projektów budżetu, wraz z planem finansowym,
 3. przedstawianie walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania kredytów i innych zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie,
 5. ustalanie zasad wynagradzania pracowników biura izby oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dyrektora biura,
 6. zarządzanie wyborów do walnego zgromadzenia,
 7. podejmowanie czynności związanych z utworzeniem spółek, o których mowa w art. 7 ust. 2.

Art. 20.
Uchwały zarządu zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.

Art. 21.
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątkowych izby składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pracownik biura upoważniony przez zarząd.

Art. 22.
1) Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura.
2) Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
3) Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd.

Rozdział 4
Zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby

Art. 23.
1) Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby.
2) Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.

Art. 24.
1) Wybory przeprowadza się w okręgach wyborczych.
2) Okręg wyborczy obejmuje obszar jednej gminy.
3) Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są według zasad:

 1.  w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha, wybiera się jednego członka,

 2.  w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha, wybiera się dwóch członków.

Art. 25.
Wybory do walnego zgromadzenia zarządza zarząd izby, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający najpóźniej w 15 dniu przed upływem 4 lat od dnia poprzednich wyborów. Zarząd izby ustala na podstawie danych z ewidencji gruntów rolnych prowadzonych w gminie liczbę członków wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.

Art. 26.
1) Wybory przeprowadzają:

 1. komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, wybrana przez ustępujące walne zgromadzenie spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23,
 2. komisje okręgowe, w liczbie 5-7 osób powołane przez komisję wojewódzką spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23.

2) Komisje, o których mowa w ust. 1, wybierają spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji.
3) W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do walnego zgromadzenia.
4) Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo.

Art. 27.
1) Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do walnego zgromadzenia izby przysługuje członkom izby.
2) Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.
3) Poparcia, o którym mowa w ust. 2, można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne.
4) Do zgłoszenia załącza się:

 1. pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,
 2. listę członków popierających kandydata, zawierającą czytelnie podane imię (imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis.

5) Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie wskazana przez niego osoba.
6) W przypadku udzielenia poparcia przez osobę prawną podaje się odpowiednio jej nazwę, adres siedziby oraz imię i nazwisko przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2.
7) W przypadku zgłoszenia kandydata przez osobę prawną przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. Do zgłoszenia załącza się dokument o ustanowieniu przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2.
8) Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

Art. 28.
1) Głosowanie przeprowadza się na obszarze okręgu wyborczego, który jest równocześnie obwodem głosowania. Komisja okręgowa może postanowić o podziale okręgu wyborczego na dwa lub więcej obwodów głosowania.
2) Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu, o których mowa w art. 3 ust. 3, sporządza się w urzędzie gminy. Sporządzanie spisu jest zadaniem zleconym gminie.
3) Spis, o którym mowa w ust. 2, udostępniany jest do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu.
4) Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzję w sprawie.
5) Od decyzji nie uwzględniającej zażalenia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem organu sporządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu 3 dni.
6) Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym w składzie jednego sędziego w terminie 3 dni od daty wniesienia skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organowi, który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki odwoławcze.

Art. 29.
1) W przypadku podziału okręgu wyborczego na obwody głosowania:

 1. komisja okręgowa powołuje komisje obwodowe w liczbie 5-7 osób,
 2. spis uprawnionych, o których mowa w art. 28 ust. 2, sporządza się odrębnie dla każdego obwodu głosowania,
 3. głosowanie przeprowadzają komisje obwodowe, sporządzając po jego zakończeniu protokół wyników głosowania w obwodzie; protokół ten przekazywany jest niezwłocznie do komisji okręgowej.

2) Przepisy art. 26 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 30.
1) Wyniki głosowania i wynik wyborów w okręgu wyborczym do walnego zgromadzenia ustala komisja okręgowa.
2) W okręgu jednomandatowym mandat do walnego zgromadzenia uzyskuje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową.
3) W okręgu dwumandatowym mandaty do walnego zgromadzenia uzyskują dwaj kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową.
4) Komisja okręgowa sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania i z wyborów w okręgu wyborczym, który przekazuje niezwłocznie komisji wojewódzkiej.

Art. 31.
Komisja wojewódzka na podstawie protokołów otrzymanych od komisji okręgowych stwierdza protokolarnie wyniki wyborów do walnego zgromadzenia i przedkłada sprawozdanie z wyborów ustępującemu zarządowi izby.

Art. 32.
Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia określa statut izby.

Art. 33.
Pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia zwołuje ustępujący zarząd, nie później niż trzydziestego dnia od daty wyborów. Obradom pierwszego posiedzenia nowo wybranego zgromadzenia przewodniczy senior izby, którym jest najstarszy wiekiem członek walnego zgromadzenia.

Art. 34.
1) Wygaśnięcie mandatu członka walnego zgromadzenia następuje wskutek:

 1. utraty prawa wybieralności,
 2. zrzeczenia się mandatu,
 3. prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne,
 4. śmierci.

2) Wygaśnięcie mandatu stwierdza walne zgromadzenie.
3) W przypadku gdy do zakończenia kadencji walnego zgromadzenia pozostało nie mniej niż 6 miesięcy, to w ciągu 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia 10% mandatów przeprowadza się wybory uzupełniające.

Rozdział 5
Zasady gospodarki finansowej izb

Art. 35.
Dochody izb pochodzą:

 1. ze środków przekazywanych przez wojewodę w wysokości określonej na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok, w okresie pierwszej kadencji organów izby,

 2. ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządową,

 3. z udziału lub akcji spółek, o których mowa w art. 7 ust. 2,

 4. z innego majątku izby,

 5. z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat,

 6. ze składek członkowskich,

 7. z odpisu, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – po pierwszych 4 latach działania izby, pobieranego na obszarze działania izby,

 8. z opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę.

Art. 36.
Izby prowadzą rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 6
Reprezentacja krajowa izb

Art. 37.
1) Izby tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych, zwaną dalej "Krajową Radą".
2) Krajowa Rada posiada osobowość prawną.
3) W skład Krajowej Rady wchodzą prezesi izb oraz wybrani przez walne zgromadzenie delegaci po jednym z każdej izby.

Art. 38.
Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności:

 1. reprezentowanie izb przed organami Państwa,

 2. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz założeń i programów polityki rolnej,

 3. przedstawianie właściwym organom administracji państwowej wniosków w sprawie sytuacji w rolnictwie,

 4. udzielanie izbom pomocy w wykonywaniu ich zadań.

Art. 39.
1) Organem Krajowej Rady jest zarząd wybierany i odwoływany w głosowaniu tajnym przez Krajową Radę spośród jej członków.
2) Zarząd Krajowej Rady stanowią: prezes, wiceprezes oraz trzej członkowie.

Art. 40.
Uchwały zarządu zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.

Art. 41.
1) Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura.
2) Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
3) Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd.

Art. 42.
1) Organem Krajowej Rady jest również komisja rewizyjna wybierana i odwoływana w głosowaniu tajnym przez Krajową Radę spośród jej członków.
2) Komisja rewizyjna składa się z 5 osób.
3) Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu Krajowej Rady.

Art. 43.
Szczegółowe zasady organizacji i finansowania Krajowej Rady określa statut uchwalony na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady.

Art. 44.
Koszty działalności Krajowej Rady ponoszą izby, opłacając składki w wysokości określonej przez Krajową Radę.

Art. 45.
Naczelne i centralne organy administracji rządowej są zobowiązane do zasięgania opinii Krajowej Rady o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Rozdział 7
Nadzór nad izbami

Art. 46.
Nadzór nad działalnością izb sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Art. 47.
1) Nadzór nad działalnością Krajowej Rady sprawuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a nad działalnością izb – właściwi wojewodowie.
2) Nadzór nad gospodarką izb w zakresie wykorzystania środków przekazanych na realizację zadań zleconych sprawuje organ zlecający te zadania.
3) Do gospodarki środkami, o których mowa w art. 35 pkt 1, 2 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo budżetowe.

Art. 48.
1) Zarząd izby przedstawia organom nadzoru uchwały organów izby oraz zatwierdzone przez walne zgromadzenie sprawozdanie z rocznej działalności izby w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia.
2) Organy nadzoru, o których mowa w art. 47 ust. 1, mogą stwierdzić nieważność uchwał organów izby w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich doręczenia.
3) W terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji organów nadzoru stwierdzających nieważność uchwał organów izby zarządowi izby przysługuje prawo zaskarżenia tych decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Art. 49.
W razie powtarzającego się naruszania prawa przez zarząd izby, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej może zwołać, na wniosek wojewody, walne zgromadzenie w celu rozpatrzenia jego wniosku o odwołanie zarządu i powołanie nowego zarządu.

Rozdział 8
Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

Art. 50.
1) Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w drodze rozporządzenia, ustala termin pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb, na wniosek wojewody, po zasięgnięciu opinii sejmiku samorządowego, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W rozporządzeniu określa się jednocześnie terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.
2) Tryb przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, ustala Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
3) Komisję wojewódzką powołuje wojewoda, po zasięgnięciu opinii sejmiku samorządowego. Na sekretarza komisji może być powołany kierownik wojewódzkiego biura wyborczego lub osoba przez niego wskazana.
4) Protokół wyników wyborów do walnego zgromadzenia komisja wojewódzka przekazuje niezwłocznie wojewodzie. O wynikach wyborów wojewoda informuje Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
5) Czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem wyborów wykonuje wojewoda we współdziałaniu z wojewódzkim biurem wyborczym. Zasady udziału wojewódzkiego biura wyborczego w wyborach określa porozumienie wojewody i kierownika wojewódzkiego biura wyborczego.
6) Zarząd gminy zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy komisji okręgowej, jako zadanie zlecone gminie.
7) Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów, w tym na zadania zlecone gminie, oraz środki materialne i finansowe na podjęcie działalności izby zapewnia wojewoda, w wysokości określonej na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok.

Art. 51.
Pierwsze posiedzenie walnego zgromadzenia wybranego w wyborach, o których mowa w art. 50 ust. 1, zwołuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej najpóźniej w 30 dniu od dnia wyborów. Obradom pierwszego posiedzenia przewodniczy senior izby, którym jest najstarsza wiekiem osoba wybrana do walnego zgromadzenia.

Art. 52.
1) Utworzenie izby następuje, jeżeli w pierwszych wyborach zarządzonych zgodnie z art. 50 ust. 1 wzięło udział co najmniej 20% uprawnionych do głosowania.
2) W przypadku gdy w wyniku pierwszych wyborów nie utworzono izby, ponowne wybory mogą odbyć się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty pierwszych wyborów i na wniosek co najmniej 5% uprawnionych do głosowania, złożony właściwemu wojewodzie.
3) Wojewoda po sprawdzeniu w ciągu 21 dni prawidłowości złożonego wniosku, o którym mowa w ust. 2, występuje niezwłocznie do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o zarządzenie ponownych wyborów.
4) Ponowne wybory przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w art. 50.
5) Do ponownych wyborów nie stosuje się przepisu ust. 1.

Art. 53.
W wypadku utworzenia izb w co najmniej połowie województw, izby tworzą Krajową Radę.

Art. 54.
1) Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zwołuje pierwsze posiedzenie Krajowej Rady nie później niż przed upływem 9 miesięcy od dnia utworzenia izb w co najmniej połowie województw.
2) Krajowa Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera zarząd i komisję rewizyjną.

Art. 55.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi, w drodze rozporządzenia, źródła finansowania i szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Krajowej Rady w I kadencji.

Art. 56.
1) Nazwa "izba rolnicza" może być używana wyłącznie w odniesieniu do izb, o których mowa w ustawie.
2) Podmioty posługujące się nazwą "izba rolnicza" przed dniem wejścia ustawy w życie są obowiązane dokonać zmiany swojej nazwy, z uwzględnieniem ust. 1, w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3) Wniosek o zmianę wpisu we właściwym dla nich rejestrze jest wolny od opłat sądowych.

Art. 57.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

POPRAWKI z 21 czerwca 2001  r.

Art. 1.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) wprowadza się następujące zmiany:
    1) w art. 5 w ust. 1: 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,
b) w pkt 14 po wyrazie rolnych dodaje się wyrazy i leśnych,
c) w pkt 17 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
18) współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.;
    2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
Art. 5a. 1. Organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych.
2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:
1) co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu - dla projektów przesłanych przez organy administracji rządowej w województwie,
2) 14 dni od dnia doręczenia projektu - dla projektów przesłanych przez organy samorządu terytorialnego.
3. Nieprzedstawienie przez izbę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu
.;
    3) w art. 6 w ust. 3 po wyrazach członków zarządu dodaje się wyrazy a także przewodniczących rad powiatowych izby, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4;
    4) art. 7 otrzymuje brzmienie:
Art. 7. 1. Izba:
1) nie może prowadzić działalności gospodarczej,
2) może wyłącznie:
a) być wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej,

b) tworzyć fundacje,
c) być członkiem wspierającym stowarzyszenia oraz założycielem lub członkiem związku stowarzyszeń – które prowadzą działalność w zakresie zgodnym z ustawowymi i statutowymi zadaniami izby.
2. Dochód izby z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach może
być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań ustawowych i
statutowych izby.?;

    5) w art. 8 w ust. 2:
a) w pkt 6 wyrazy organów izby zastępuje się wyrazami komisji rewizyjnej i zarządu izby,
b) w pkt 10 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
11) szczegółowe zasady działania rad powiatowych izby;
    6) w art. 9:
a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
4) rady powiatowe izby.,
b) skreśla się ust. 2;
    7) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Kadencja walnego zgromadzenia trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.;
    8) w art. 12 w ust. 1:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10) uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych członków walnego zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarządu, komisji problemowych, rad powiatowych izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i trybu ich wypłaty,
b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
13) podejmowanie uchwał w sprawach:
a) utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
b) utworzenia fundacji,
c) przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,
d) założenia związku stowarzyszeń lub przystąpienia do takiego
związku;

    9) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) organów samorządu województwa;
    10) w art. 16 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka walnego zgromadzenia będącego członkiem komisji rewizyjnej walne zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.
5. W przypadku odwołania komisji rewizyjnej bez równoczesnego wyboru nowej komisji rewizyjnej dotychczasowa komisja rewizyjna działa do czasu wyboru nowej komisji;
    11) w art. 18:
a) w ust. 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, i działa do czasu wyboru nowego zarządu.,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu:
4. Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru zarządu w terminie
określonym w ust. 3, ulega ono rozwiązaniu z mocy prawa.
5. Informację o rozwiązaniu walnego zgromadzenia z mocy prawa z przyczyny określonej w ust. 4 wojewoda przekazuje Zarządowi Krajowej Rady Izb Rolniczych, który zarządza przeprowadzenie wyborów do walnego zgromadzenia.
6. Do czasu wyboru zarządu przez nowe walne zgromadzenie wojewoda wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów izby.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka walnego zgromadzenia będącego członkiem zarządu walne zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.
8. W przypadku odwołania zarządu bez równoczesnego wyboru nowego zarządu dotychczasowy zarząd działa do czasu wyboru nowego zarządu.;

    12) w art. 19:
a) skreśla się pkt 6,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) podejmowanie czynności związanych z działalnością izby, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2.;
    13) w art. 20 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
2. Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych może uczestniczyć bez prawa głosu w posiedzeniach zarządu izby, o których terminie powinien być powiadamiany.;
    14) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:
Art. 21a. Członkom walnego zgromadzenia, zarządu, komisji problemowych, komisji rewizyjnej, rady powiatowej izby i delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez walne zgromadzenie.;
    15) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.;
    16) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:
Art. 22a. 1. Rada powiatowa izby działa na obszarze powiatu.
2. Pracami rady powiatowej izby kieruje jej przewodniczący.
3. Do zadań rady powiatowej izby należy:
1) sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich zarządowi izby,
2) wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez zarząd lub walne zgromadzenie izby,
3) realizacja innych obowiązków określonych w statucie izby.

4. Przepis ust. 1 nie dotyczy miast na prawach powiatu.;
    17) art. 24 i 25 otrzymują brzmienie:
Art. 24. 1. Członkowie walnego zgromadzenia są wybierani spośród członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są według zasad:
1) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się członków rady powiatowej izby, z tym że:
a) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha, wybiera się jednego członka tej rady,
b) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha, wybiera się dwóch członków tej rady,
2) na pierwszym posiedzeniu rada powiatowa izby wybiera spośród swoich członków większością głosów przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie, i niezwłocznie zgłasza ich wybór ustępującemu zarządowi izby.
3. W przypadku gdy w głosowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, największą liczbę głosów otrzymało dwóch lub więcej kandydatów, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez radę powiatową izby.
4. Przewodniczący oraz delegat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wchodzą w skład walnego zgromadzenia izby.
5. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu wybiera się jednego przedstawiciela, który wchodzi w skład rady powiatowej izby działającej na obszarze sąsiedniego powiatu. Przepisy dotyczące wyboru do rad powiatowych izby stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli z miastem na prawach powiatu sąsiaduje więcej niż jeden powiat, radę powiatową izby, w skład której wchodzi przedstawiciel, o którym mowa w ust. 5, ustala, w drodze uchwały, ustępujące walne zgromadzenie izby, na której obszarze działania położone jest miasto na prawach powiatu, najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji tego zgromadzenia.
7. Do czasu wyboru przewodniczącego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.

Art. 25.1. Wybory do walnego zgromadzenia zarządza, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji walnego zgromadzenia. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji walnego zgromadzenia izby.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.;

    18) w art. 26:
a) w ust. 1 po wyrazie Wybory dodaje się wyrazy do rady powiatowej izby,
b) w ust. 3 wyrazy walnego zgromadzenia zastępuje się wyrazami rady powiatowej;
    19) w art. 27:
a) w ust. 1 wyrazy do walnego zgromadzenia izby zastępuje się wyrazami do rady powiatowej izby,
b) w ust. 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.;
    20) w art. 28 w ust. 1 po wyrazie Głosowanie dodaje się wyrazy w wyborach do rady powiatowej izby;
    21) art. 30 - 33 otrzymują brzmienie:
Art. 30.1. Wyniki głosowania i wynik wyborów w okręgu wyborczym do rady powiatowej izby ustala komisja okręgowa.
2. W okręgu jednomandatowym mandat członka rady powiatowej izby uzyskuje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową.
3. W okręgu dwumandatowym mandaty członków rady powiatowej izby uzyskują dwaj kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową.
4. Komisja okręgowa sporządza protokół przeprowadzonego głosowania i wyborów w okręgu wyborczym, który przekazuje niezwłocznie komisji wojewódzkiej.
Art. 31.1. Komisja wojewódzka na podstawie protokółów otrzymanych od komisji okręgowych stwierdza protokolarnie wyniki wyborów do rad powiatowych izby i przedkłada sprawozdanie z wyborów zarządowi izby.
2. Zarząd izby zwołuje pierwsze posiedzenia rad powiatowych izby nie później niż w terminie 21 dni od dnia wyborów do rad powiatowych izby.
Art. 32. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia, w tym do rady powiatowej izby, określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych.
Art. 33. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia zwołuje ustępujący zarząd, nie później niż w terminie 42 dni od dnia wyborów do rad powiatowych izby. Do czasu wyboru przewodniczącego obrady pierwszego posiedzenia walnego zgromadzenia prowadzi najstarszy wiekiem członek walnego zgromadzenia obecny na posiedzeniu.;

    22) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady powiatowej izby rada powiatowa izby, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu, podejmuje na następnym posiedzeniu uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w tym samym okręgu, a nie utracił biernego prawa wyborczego. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez radę powiatową.;
    23) art. 35 otrzymuje brzmienie:
Art. 35.1. Dochody izb pochodzą:
1) z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby,
2) ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządową,
3) z udziałów lub akcji spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a),
4) z innego majątku izby,
5) z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat,
6) ze składek członkowskich,
7) z opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę,
8) z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat.
2. Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1 pkt 1, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.
3. Dochody izb z odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługującego od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie, o którym mowa w ust. 2, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.
4. Zarząd gminy przekazuje na wniosek zarządu izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
5. Jeżeli dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pobrane na rzecz izby rolniczej nie zostaną przekazane izbie rolniczej w terminie, przysługują jej odsetki ustawowe.
6. W przypadku nieprzekazania izbie rolniczej dochodów z tytułu odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.;

    24) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:
Art. 35a. 1. Izby są obowiązane do przekazywania na wyodrębniony rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych kwoty z tytułu odpisu od dochodów, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, w wysokości określonej w drodze uchwały przez Krajową Radę Izb Rolniczych, w terminie 7 dni od dnia wpływu tych dochodów na rachunki bankowe izb.
2. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 Krajowej Radzie Izb Rolniczych przysługuje prawo dochodzenia należnego
świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.
3. Środki finansowe z odpisu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na wyrównanie dochodów izb, których wpływy z tytułu odpisu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, zostały zmniejszone w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty.
4. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazuje środki na wyrównanie dochodów, o których mowa w ust. 3, za dany kwartał na wniosek właściwej izby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, należy dołączyć zaświadczenia wydane przez właściwe organy gmin, określające wysokość wpływów zmniejszonych w danym kwartale z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty.
6. Szczegółowe zasady dysponowania środkami przeznaczonymi na wyrównanie dochodów izb, o których mowa w ust. 3, określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych.;

    25) w art. 38:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) reprezentowanie izb przed Sejmem, Senatem i organami administracji rządowej, z wyłączeniem administracji rządowej w województwie,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) przedstawianie właściwym organom, o których mowa w pkt 1, oraz organom samorządu terytorialnego wniosków w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz inicjatyw w zakresie regulacji prawnych,
c) w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
5) zarządzanie wyborów do walnych zgromadzeń izb;
    26) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura wykonuje czynności z zakresu prawa pracy;
    27) po art. 42 dodaje się art. 42a i 42b w brzmieniu:
Art. 42a. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady będącego członkiem komisji rewizyjnej lub członkiem zarządu Krajowej Rady, Krajowa Rada dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.
2. W przypadku odwołania komisji rewizyjnej lub zarządu Krajowej Rady, bez równoczesnego wyboru nowego organu, dotychczasowy organ działa do czasu wyboru nowego organu.

3. Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady.
4. Jeżeli zarząd nie zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu wyboru zarządu należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od dnia odbycia tego posiedzenia.

Art. 42b. Członkom Krajowej Rady, komisji problemowych, zarządu oraz
komisji rewizyjnej Krajowej Rady przysługują diety oraz zwrot
kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Krajową
Radę
;
    28) art. 43 i 44 otrzymują brzmienie:
Art. 43. 1. Dochody Krajowej Rady pochodzą:
1) ze składek opłacanych przez izby,
2) z darowizn, spadków i zapisów,
3) z opłat z tytułu usług świadczonych przez Krajową Radę,
4) z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat,
5) z innych źródeł.
2. Składki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są pokrywane z odpisów od dochodów izb, określonych w art. 35 ust. 1. Wysokość, sposób i terminy opłacania składek przez izby określa Krajowa Rada w drodze uchwały.
3. Zarząd izby przekazuje Krajowej Radzie kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb, o których mowa w art. 35 ust. 1, do 15 dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału.

4. Jeżeli należności z tytułu składek na rzecz Krajowej Rady nie zostaną przekazane przez izbę w terminie, Krajowej Radzie przysługują odsetki ustawowe.
5. W przypadku niedotrzymania przez izbę terminu wpłaty należności z tytułu składek na rzecz Krajowej Rady, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.
Art. 44. Szczegółowe zasady organizacji i gospodarki finansowej
Krajowej Rady określa jej statut.;
    29) art. 45 otrzymuje brzmienie:
Art. 45. 1. Organy administracji rządowej zasięgają opinii Krajowej Rady o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych.
2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia projektu.
3. Nieprzedstawienie przez Krajową Radę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.
;
    30) w art. 47:
a) w ust. 1 wyrazy Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zastępuje się wyrazami minister właściwy do spraw rolnictwa,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Do gospodarki środkami, o których mowa w art. 35 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499).;
    31) w art. 49 wyrazy Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zastępuje się wyrazami minister właściwy do spraw rolnictwa.

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 10 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
5) przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone
grunty objęte scaleniem
.

Art. 3.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 681) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych, w drodze rozporządzenia, zalicza każdą gminę, miasto oraz dzielnicę miasta do jednego z czterech okręgów podatkowych, kierując się kryteriami określonymi w art. 4 ust. 4.;
2) w ust. 2 po wyrazach na wniosek rady gminy może dodaje się wyrazy po zasięgnięciu opinii izby rolniczej;
3) w ust. 3 po wyrazach Rada gminy dodaje się wyrazy po zasięgnięciu opinii izby rolniczej.

Art. 4.

W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Dz.U. Nr 120, poz. 1268) w art. 15 po wyrazie Wojewoda dodaje się wyrazy po zasięgnięciu opinii izby rolniczej.

Art. 5.

W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Członków Rady będących przedstawicielami organizacji producentów rolnych w liczbie 8, w tym producentów związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym, handlem, i konsumentów oraz przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwych organów zainteresowanych organizacji.

Art. 6.

W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120,
poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:
    1) w art. 7 w ust. 2 w zdaniu końcowym po wyrazie wojewody dodaje się wyrazy wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej;
    2) w art. 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Rada gminy podejmuje jako zadanie własne uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia planu, po uzyskaniu opinii izby rolniczej, a także placówek naukowych lub innych osób upoważnionych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska. Koszty sporządzenia opinii pokrywa zakład przemysłowy.

Art. 7.

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 110, poz. 715 i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 401 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:
    1) w art. 27 w ust. 1 po wyrazach Polskiego Związku Łowieckiego dodaje się wyrazy a także właściwej izby rolniczej;
    2) w art. 29 w ust. 1 po wyrazach zarządu gminy dodaje się wyrazy oraz właściwej izby rolniczej;
    3) w art. 46 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
2. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Art. 8.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1126) w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Kadencja walnych zgromadzeń, o których mowa w ust. 2, upływa z dniem, w którym upływa kadencja organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wybranych w wyborach w dniu 11 października 1998 r.

Art. 9.

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 109, poz.1157) wprowadza się następujące zmiany:
    1) w art. 50 w ust. 2 po wyrazie praktyki dodaje się wyrazy Krajowej Rady Izb Rolniczych;
    2) w art. 51 w ust. 2 po wyrazie praktyki dodaje się wyrazy właściwej izby rolniczej.

Art. 10.

Przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 5, zostanie powołany po raz pierwszy do Rady Agencji Rynku Rolnego na kadencję następującą po kadencji, w czasie której ustawa wchodzi w życie.

Art. 11.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...

Ponad dwustu dolnośląskich sołtysów przyjechało w czwartek, 10 marca do Wrocławi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę