aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wnioski o płatności do gruntów rolnych są rozsyłane do producentów

2 marca 2007
 Producenci rolni, którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie za 2006 r. otrzymają z ARiMR wnioski częściowo wypełnione tzw. wnioski spersonalizowane z załącznikami graficznymi. Wnioski te drukuje firma Unizeto Technologies S.A., na podstawie umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Większość wniosków ma być wydrukowana na przełomie lutego i marca. Wnioski są sukcesywnie rozsyłane pocztą do producentów rolnych. Osoby, które zamierzają złożyć wniosek o płatności bezpośrednie po raz pierwszy, dotyczy to m.in. rolników dopiero rozpoczynających samodzielne gospodarowanie, mogą pobrać czyste formularze wniosków w biurach powiatowych, Oddziałach Regionalnych ARiMR lub ze strony internetowej www.arimr.gov.pl
Polscy rolnicy po raz czwarty będą ubiegać się o przyznanie płatności obszarowych do gruntów rolnych. Termin składania wniosków o te płatności to okres od 15 marca do 15 maja br. Z praktyki trzech ostatnich lat wynika, że niewielu producentów przychodzi do biur powiatowych z wnioskami w pierwszym miesiącu ich przyjmowania, zwykle trwają jeszcze prace wiosenne na polach, a dopiero po zasianiu roślin rolnicy mogą wpisać we wniosku co faktycznie uprawiają na konkretnej działce (z tego m.in. powodu w innych krajach UE termin przyjmowania wniosków jest wyznaczony na 15 kwietnia).
W minionych latach odsetek wniosków, które trafiły do biur powiatowych w pierwszym miesiącu przyjmowania nie przekroczył 10% wszystkich wniosków, jakie składali rolnicy o dopłaty w danym roku. W tym roku wniosków złożonych w pierwszym okresie, czyli do połowy kwietnia może być jeszcze mniej. Po pierwsze rolnicy zanim je złożą muszą wiedzieć, jakie powierzchnie upraw będą deklarowali, a to wiąże się z rozpoczęciem wegetacji i wiosennymi siewami. Niektóre oziminy mogą wymagać zaorania i w to miejsce wysiania m.in. zbóż jarych ze względu na ciepłą początkowo zimę, a potem kilkunastostopniowe mrozy w lutym, które wystąpiły, gdy w wielu rejonach nie było okrywy śnieżnej. W wielu miejscach mogą wystąpić szkody mrozowe w oziminach. Takie sygnały napływają ostatnio od rolników.
Po drugie, Polska wprowadziła nowe rodzaje płatności: płatność zwierzęcą i płatność do roślin energetycznych. Rolnicy ubiegający się o dopłatę do uprawy roślin energetycznych potrzebują czasu na zawarcie umów z punktami skupu lub wstępnymi przetwórcami przerabiającymi te surowce rolnicze na biogaz, bioetanol, estry lub inne paliwo.  
W minionym roku rolnicy złożyli w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponad 1,4 mln wniosków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencja powinna zakończyć wypłatę dopłat bezpośrednich za 2006 r. do 30 czerwca br. Ponad 1,3 mln rolników już otrzymało pieniądze w ramach płatności bezpośrednich za 2006 r., co stanowi ponad 90% tych wszystkich, którzy o dopłaty występowali. Tak szybkiej realizacji wypłat jeszcze nie było odkąd Polska wstąpiła do UE. Do wyjaśnienia pozostało zaledwie ok. 50 tys. spraw „spornych”.  

Realizacja zamówienia publicznego na druk wniosków spersonalizowanych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła umowę na druk wniosków spersonalizowanych na płatności do gruntów rolnych z firmą Unizeto Technologies S.A. Większość wniosków ma być wydrukowana na przełomie lutego i marca. Wnioski są już rozsyłane do producentów rolnych.
W 2007 roku wnioski zawierają zmiany w porównaniu do minionego roku, gdyż Polska wprowadza nowe rodzaje płatności. Są to: płatność zwierzęca oraz płatność do roślin energetycznych. Dopiero w lutym Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie dotyczące płatności do roślin energetycznych ustalając m.in. warunki realizacji tej pomocy dla producentów rolnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopracowały szczegóły dotyczące tych płatności i druk wniosków mógł się rozpocząć.

Wybór wykonawcy i zawarcie umowy na druk wniosków

Agencja pierwsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na druk wniosków dla rolników wszczęła 18 września 2006 r. Postępowania unieważniono 22 listopada 2006 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała zdecydowanie kwotę, jaką Agencja mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (druk wniosków), tj. 15 mln zł. W pierwszym postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców: BusinessPoint S.A z ceną ofertową przekraczającą 21,6 mln zł oraz firma Inforsys Sp. z o.o., z ceną ofertową przekraczającą 32,5 mln zł. Mając na uwadze pilną potrzebę dostarczenia producentom rolnym wniosków spersonalizowanych, a także fakt, że przeprowadzenie postępowania w terminach przewidzianych dla trybu przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem nie jest możliwe, Agencja wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy przy jednoczesnym zachowaniu, warunku konkurencji w uzyskaniu zamówienia. Wszczęcie postępowania nastąpiło 1 grudnia 2006 r. poprzez wysłanie zaproszenia do negocjacji do sześciu wykonawców. Do negocjacji z Zamawiającym przystąpiło pięciu wykonawców. Po tym postępowaniu została wybrana firma Unizeto Technologies S.A. a o wyborze rozstrzygał Zespół Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Arbitraż Urzędu Zamówień Publicznych był konieczny ze względu na to, że przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dają biorącym udział w postępowaniu wręcz nieograniczone możliwości odwoływania się od decyzji zamawiającego właśnie do UZP.
Firma Unizeto Technologies S.A. została wybrana, ponieważ spełniła warunki udziału w postępowaniu, co zostało potwierdzone w wyroku Zespołu Arbitrów z 16 stycznia 2007 r. (sygn. akt UZO/ZO/0-42/07; UZP/ZO/0-57/07) oraz złożyła najkorzystniejszą ofertę. Cena brutto oferty Unizeto Technologies S.A. wynosi 4.815.340,00 zł. Drugą spośród ofert złożonych w postępowaniu była oferta konsorcjum firm: Inforsys Sp. z o.o. oraz BusinessPoint S.A., z ceną ofertową brutto 5.470.919,20 zł. (oba podmioty startowały w pierwszym postępowaniu). Termin podpisania umowy z Unizeto wynika z procedury udzielania zamówienia w oparciu o przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym przypadku ze skorzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej przewidzianych przywołaną ustawą. Konsorcjum firm: Inforsys Sp. z o.o. oraz BusinessPoint S.A., którego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy (jako złożona przez wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert), wniosło protest, a po jego oddaleniu odwołanie. Zespół Arbitrów wyrokiem z 16 stycznia 2007 r. (sygn. akt UZO/ZO/0-42/07; UZP/ZO/0-57/07) oddalił to odwołanie. W wyniku wykonania powołanego wyroku zespołu arbitrów w dniu 17 stycznia 2007 r. dokonano wyboru oferty firmy Unizeto Technologies S.A. Na wybór najkorzystniejszej oferty konsorcjum wniosło kolejny protest, a po jego oddaleniu kolejne odwołanie. Przedmiotowe odwołanie zostało odrzucone dopiero 12 lutego 2007 r. postanowieniem Zespołu Arbitrów (sygn. akt UZO/ZO/0-141/07). Agencja mając na uwadze interes społeczny producentów rolnych oraz mieszkańców wsi zawarła umowę na druk wniosków spersonalizowanych w najkrótszym z możliwych terminów przewidzianych prawem.

Druk i wysyłka wniosków

Niezwłocznie po zawarciu umowy na druk wniosków Agencja przekazała wykonawcy dane producentów, które muszą być umieszczone we wnioskach. Podpisana umowa dotyczy nie tylko druku wniosków, ale także wszystkich wymaganych do ubiegania się o płatności przez rolników załączników graficznych. Równolegle obok umowy na wydruk wniosków spersonalizowanych została zawarta pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Unizeto umowa na przetwarzanie danych osobowych producentów zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Unizeto drukuje dziennie kilkadziesiąt tysięcy wniosków, większość trafi do producentów do połowy marca. Wydrukowane wnioski są dostarczane do punktów odbiorczych Poczty Polskiej, która na podstawie umowy zawartej z ARiMR rozsyła je rolnikom. Wnioski o płatność do gruntów rolnych otrzyma w ten sposób ponad 1,4 mln producentów rolnych w Polsce.

Kampania płatności bezpośrednich 2007

Rolnicy po raz czwarty mogą ubiegać się o przyznanie płatności obszarowych do gruntów rolnych. Agencja przyjmuje wnioski od 15 marca do 15 maja br. Z praktyki trzech ostatnich lat wynika, że niewielu producentów przychodzi do biur powiatowych z wnioskami w pierwszym miesiącu ich przyjmowania (w UE termin przyjmowania wniosków jest wyznaczony na 15 kwietnia). W minionych latach złożone wnioski w pierwszym miesiącu ich przyjmowania nie przekroczyły 10% wszystkich złożonych. W tym roku należy się spodziewać, że wniosków złożonych w pierwszym okresie, czyli do połowy kwietnia będzie jeszcze mniej. Po pierwsze rolnicy zanim je złożą muszą wiedzieć, jakie powierzchnie upraw będą deklarowali, a to wiąże się z rozpoczęciem wegetacji i wiosennymi siewami. Niektóre oziminy mogą wymagać zaorania i w to miejsce wysiania m.in. zbóż jarych ze względu na ciepłą początkowo zimę i złe przezimowanie ozimin. Takie informacje napływają od rolników. Po drugie, Polska wprowadziła nowe rodzaje płatności: płatność zwierzęcą i płatność do roślin energetycznych. Rolnicy ubiegający się o dopłatę do uprawy roślin energetycznych muszą mieć zawarte umowy z punktami skupu lub wstępnymi przetwórcami surowców rolniczych na cele energetyczne.

W minionym roku rolnicy złożyli w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponad 1,4 mln wniosków. Agencja ma czas na wypłatę dopłat bezpośrednich do 30 czerwca br. Ponad 1,3 mln rolników już otrzymało pieniądze w ramach płatności bezpośrednich za 2006 r., co stanowi ponad 90% tych wszystkich, którzy o dopłaty się ubiegali. Do wyjaśnienia pozostało zaledwie ok. 50 tys. spraw „spornych”. Tak szybkiej realizacji wypłat jeszcze nie było odkąd Polska wstąpiła do UE.  

POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę