aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wykorzystanie krajowej ilości referencyjnej dostaw w roku kwotowym 2005/2006

7 czerwca 2006

Z oceny danych dotyczących skupu mleka w roku kwotowym 2005/2006 wynika, że krajowa ilość referencyjna dla dostawców hurtowych zostanie przekroczona.

Stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3) ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. Nr 93, poz. 897 z późn. zm.) podmiot skupujący jest obowiązany do przekazywania do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, informacji za poprzedni miesiąc o ilości mleka dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych, z podaniem średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku, wyrażonej w gramach na kilogram mleka, oraz ilości mleka przeliczonej na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu.

Po zarejestrowaniu danych o dostawach mleka za miesiąc marzec, szacunek dotyczący przekroczenia krajowej ilości referencyjnej dla dostawców hurtowych przedstawia się następująco.

Po 12 miesiącach roku kwotowego 2005/2006, ilość mleka dostarczonego do podmiotów skupujących ukształtuje się na poziomie 8 928 285 847 kg po przeliczeniu na referencyjną zawartość tłuszczu poszczególnych producentów. Wobec powyższego przekroczenie krajowej ilości referencyjnej dostaw w roku kwotowym 2005/2006 wyniesie ok. 428 285 847 kg w stosunku do uzyskanego w drodze negocjacji krajowego limitu 8 500 000 000 kg.

Jednakże w związku z faktem stałej zamiany (konwersji), ilości referencyjnych sprzedaży bezpośredniej na ilości referencyjne dostaw hurtowych, dokonanej w bieżącym roku kwotowym przez producentów na łączną ilość 143 164 366 kg, oraz konwersji ilości referencyjnych dostaw hurtowych na ilości referencyjne sprzedaży bezpośredniej na łączną ilość 5 224 754 kg, przekroczenie krajowej ilości referencyjnej wyniesie odpowiednio mniej o ilości przekonwertowane. Bilans dokonanych konwersji kształtuje się na poziomie + 137 939 612 kg ilości referencyjnych dostaw hurtowych.

Reasumując po notyfikacji konwersji krajowa ilość referencyjna dostaw hurtowych ukształtuje się na poziomie 8 637 939 612 kg. Wobec powyższego należy szacować, iż przekroczenie krajowej ilości referencyjnej dla dostawców hurtowych ukształtuje się na poziomie 284 106 292 kg.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż w rozliczeniu krajowej ilości referencyjnej oraz naliczeniu stosownej opłaty za rok kwotowy 2005/2006 kluczowe znaczenie odgrywają również konwersje czasowe.

Bilans dokonanych konwersji czasowych kształtuje się na poziomie + 4 156 508 kg ilości referencyjnych dostaw hurtowych, w tym 5 395 697 kg konwersji ilości referencyjnych sprzedaży bezpośredniej na ilości referencyjne dostaw oraz 1 239 189 kg w przypadku konwersji ilości referencyjnych dostaw na ilości referencyjne sprzedaży bezpośredniej.

Mając na względzie wspomnianą zamianę czasową, krajowa ilość referencyjna dostaw ukształtuje się na poziomie 8 642 096 120 kg. Wobec powyższego należy szacować, iż przekroczenie krajowej ilości referencyjnej dla dostawców hurtowych, za które Polska obowiązana będzie uiścić należną opłatę, może wynieść 288 262 800 kg.

W myśl art. 2 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych, należna opłata za 100 kg przekroczenia za rok kwotowy 2005/2006 wynosi 30,91 euro. Zatem przy założeniu wyżej określonego przekroczenia krajowej ilości referencyjnej dostaw, Polska byłaby obowiązana do uiszczenia na Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) opłaty w wysokości 89 102 031,56 euro.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem 99% należnej kwoty musi zostać wpłacone na Fundusz przed 1 października 2006 roku.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt. 3) ustawy, producent obowiązany jest do wpłaty należnej kwoty na rachunek podmiotu skupującego do dnia 31 sierpnia, natomiast ustawa nakłada na podmiot skupujący obowiązek wniesienia wspomnianej opłaty na rachunek bankowy właściwego miejscowo Oddziału Terenowego Agencji w tym samym terminie.

Mając na uwadze szacowaną sumę przekroczeń indywidualnych ilości referencyjnych dostaw w roku kwotowym 2005/2006 oraz szacowaną sumę niewykorzystanych indywidualnych ilości referencyjnych dostaw jak również niewykorzystaną część rezerwy dostaw szacuję się, że opłata dla indywidualnego producenta za 1 kg przekroczenia indywidualnej ilości referencyjnej ukształtuje się na poziomie 52 gr, przy kursie euro z dnia 31 marca br. 3,9425 pln. Stosownie do treści art. 14 Rozporządzenia Komisji 595/2004, obowiązujący kurs wymiany walut za dany okres jest kursem z dnia 31 marca.

Ostateczny bilans roku kwotowego 2005/2006 zostanie dokonany po złożeniu rocznych sprawozdań przez podmioty skupujące. Stosownie do treści przepisu art. 10 ust.1 pkt 5 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych podmioty skupujące obowiązane są przesłać te sprawozdania do właściwych dyrektorów OT ARR w terminie do dnia 14 maja br. Na postawie otrzymanych sprawozdań Prezes ARR do dnia 15 lipca br. ustali stopień wykorzystania krajowej ilości referencyjnej. Informacja o wysokości stopnia wykorzystania KIR zostanie przekazana do ministra właściwego ds. rynków rolnych w terminie do dnia 31 lipca br.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę