aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

25 czerwca 2004

Wsparcie gospodarstw rolnych realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obejmuje kilka obszarów:

 • płatności bezpośrednie
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”
 • kredyty o obniżonej stopie oprocentowania, poręczenia i gwarancje kredytowe
 • dotacje.

Płatności bezpośrednie

System jednolitej płatności obszarowej jest rozwiązaniem nowym, dotychczas nie stosowanym w obecnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. System ten będzie mógł funkcjonować przez trzy pierwsze lata członkostwa, z możliwością przedłużenia o kolejne lata. W dalszych latach będzie funkcjonować podobny system, bowiem reforma Wspólnej Polityki Rolnej polega na odchodzeniu od systemu wspierającego produkcję na system płatności obszarowych.

Płatności będą wypłacane na wszystkie grunty rolne utrzymane w dobrej kulturze rolnej z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. Ich poziom wynosi 25%, 30% i 35% w latach 2004, 2005 i 2006 w stosunku do poziomu wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej. Dopłaty w tej wysokości są w pełni finansowane ze środków Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny przewiduje możliwość podniesienia poziomu dopłat odpowiednio do 55%, 60% i 65% i taki poziom płatności będzie w Polsce stosowany.

Płatności uzupełniające będą wypłacane do powierzchni upraw, ale tylko w kierunkach produkcji wspieranych w Unii Europejskiej płatnościami bezpośrednimi. Nie będą przysługiwały np. do powierzchni przeznaczonej pod uprawę buraków cukrowych i ziemniaków, poza skrobiowymi.

Na sfinansowanie płatności uzupełniających będzie wykorzystana część środków z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich a także środki budżetu krajowego. Płatności bezpośrednie będą przysługiwały producentom rolnym posiadającym grunty rolne o powierzchni powyżej 1ha, z tym, że powierzchnia działek rolnych wchodzących w skład gospodarstwa nie może być mniejsza niż 0,1 ha. Stawkę jednolitej płatności obszarowej na 1 ha gruntów określi Komisja Europejska.

Szacuje się, że jej wysokość wyniesie ok. 44,5 EURO, co odpowiada kwocie ok. 200 zł. (w zależności od kursu EURO) natomiast stawkę dopłat uzupełniających corocznie będzie określała Rada Ministrów. Wysokość dopłat uzupełniających jest uzależniona od rodzaju upraw. Przewiduje się, że dla upraw polowych (zboża, oleiste, wysokobiałkowe, len i konopie włókniste, wyka, uprawy roślin przeznaczone na nasiona oraz łąki i pastwiska) stawka dopłaty wyniesie powyżej 60 EURO/ha, do chmielu ok. 220.

Płatności będą przyznawane w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR. Płatności uzupełniające do ziemniaków z przeznaczeniem na skrobię oraz do tytoniu będą przyznawane w drodze decyzji dyrektora oddziału terenowego ARR w wysokości około 50 EURO do tony ziemniaka na skrobię a do tytoniu 5 zł/ kg.

Rolnik w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2004 r. powinien złożyć wniosek o przyznanie płatności do biura powiatowego Agencji. Wniosek składa się na odpowiednim druku. Formularze są dostępne w oddziałach Agencji, urzędach gmin, bankach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego i internecie. Rolnik przed złożeniem wniosku o płatności powinien uzyskać w Agencji numer ewidencyjny gospodarstwa. Trwa właśnie (od 9 lutego) przyjmowanie od rolników wniosków i nadawanie numerów ewidencyjnych. Rolnik powinien także posiadać konto w banku, bowiem płatności będą wypłacane na wskazany przez rolnika rachunek bankowy.

Oceniamy, że polscy rolnicy w ramach płatności bezpośrednich otrzymają kwotę powyżej 6 mld. zł. rocznie. W ramach jednego wniosku o płatności obszarowe rolnik będzie mógł starać się również o dopłaty z tytułu prowadzenia gospodarstwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Trzeba jednak pamiętać, że część dotychczas stosowanych instrumentów wsparcia będzie wygaszana. Znikają od 1 maja 2004 r. dopłaty do cen skupu mleka w klasie Extra, od drugiego półrocza 2004 r. nie będzie bonów paliwowych, likwiduje się dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, ograniczono dotacje do wapna nawozowego.
Zmieniony system interwencji na podstawowych rynkach rolnych, zgodny z przepisami Unii Europejskiej nie przewiduje dopłat do cen skupu zbóż, nie będzie także dotychczasowych form interwencji na rynku wieprzowiny.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006

Na realizację Planu w latach 2004-2006 przewiduje się wydatkować kwotę 3 563 mln. EURO, z czego środki unijne wyniosą 2 866, 4 mln. EURO a środki krajowe równowartość 696, 6 mln EURO.

Renty strukturalne

Renty strukturalne mają zachęcać rolników w wieku przedemerytalnym do zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej i przekazania posiadanych gospodarstw rolnych w sposób służący poprawie żywotności gospodarstw rolnych w Polsce oraz zapewnić im wystarczające źródło dochodu po zaprzestaniu tej działalności.

Beneficjenci

Renta strukturalna przysługuje producentowi rolnemu, będącemu osobą fizyczną, który:
a) ukończył 55 lat,
b) prowadził działalność rolniczą na własny rachunek w gospodarstwie rolnym przez co najmniej ostatnie 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez co najmniej 5 lat,
c) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną,
d) przekazał posiadane gospodarstwo rolne,
e) zaprzestał prowadzenia wszelkiej towarowej działalności rolniczej.

Renta strukturalna nie przysługuje rolnikowi, jeżeli
a) ma on ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego,
b) grunty wchodzące w skład gospodarstwa, planowane do przekazania, zostały przejęte od innego rolnika, który je przekazał w celu uzyskania renty strukturalnej, chyba że wnioskodawca prowadził działalność rolniczą w powiększonym gospodarstwie co najmniej 5 lat.

Uprawniony do renty strukturalnej (beneficjent) może, po przekazaniu gospodarstwa rolnego, prowadzić działalność rolniczą na gruntach własnych lub będących własnością małżonka, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha UR wraz z siedliskiem, które nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Działalność rolnicza (w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej), prowadzona na pozostawionych gruntach, może służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych i rodziny.

Jeżeli rolnik nie spełnia warunków do uzyskania renty strukturalnej lub nie zamierza się ubiegać o to świadczenie, prawo do renty strukturalnej ustala się jego małżonkowi, o ile spełnia wszystkie warunki przewidziane dla rolnika (beneficjenta).

Wysokość pomocy.  

 1. Wysokość renty strukturalnej ustala się jako odpowiedni procent kwoty najniższej emerytury. Podstawowa wysokość wynosi 210 %, natomiast maksymalna 440% kwoty najniższej emerytury. Od 1 marca 2004 wysokość najniższej emerytury, określona w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynosi
  562, 58 zł. Wysokość renty strukturalnej może więc się kształtować w granicach 1181, 42 zł – 2 475, 35 zł. 
 2. Podstawową wysokość renty strukturalnej (210%) zwiększa się o dodatek na małżonka
  w wysokości równej 60 % kwoty najniższej emerytury, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  a) gospodarstwo rolne przekazane w ramach programu rent strukturalnych stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków,
  b) oboje małżonkowie w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną spełniają jednocześnie warunki określone dla beneficjenta. 
 3. Podstawową wysokość renty zwiększa się również:
  a) o 50% kwoty najniższej emerytury w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego
  w sposób trwały o powierzchni co najmniej 3 ha,
  b) po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy pełny ha UR powyżej 3 ha UR, przekazany w sposób trwały na powiększenie innego gospodarstwa rolnego, ale nie więcej niż
  za 20 ha UR powyżej 3 ha UR,
  c) po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy pełny ha UR powyżej 3 ha UR, przekazany w sposób trwały na powiększenie innego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika będącego w wieku poniżej 40 lat, ale nie więcej niż za 20 ha UR powyżej 3 ha UR.

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych.

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych ma na celu zwiększenie możliwości inwestowania gospodarstw rolnych o niewielkim własnym potencjale ekonomicznym. Gospodarstwa te w znaczącej mierze prowadzą produkcję na samozaopatrzenie, a dzięki pomocy finansowej mogą podjąć działania prowadzące do rynkowego ukierunkowania produkcji, poprawy dochodowości oraz szeroko rozumianych dostosowań do funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku. W efekcie pomoc w ramach niniejszego działania przyczyniać się będzie do stabilizacji sektora rolnego w Polsce.

Beneficjenci

Producent rolny, będący osobą fizyczną, prowadzący gospodarstwo rolne będące jego własnością lub własnością jego małżonka i odpowiadające definicji gospodarstwa niskotowarowego.

Wysokość pomocy.

Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych, mająca postać premii wypłacanej przez okres do pięciu lat, wyniesie równowartość 1250 EURO/gospodarstwo/rok. Po III roku otrzymywania premii, beneficjent musi wykazać osiągnięcie przynajmniej jednego z celów pośrednich planu, związanych z celem przedsięwzięcia, co stanowi warunek wypłaty środków w następnych dwóch latach.

Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

Działanie 3 jest instrumentem wsparcia finansowego gospodarstw rolnych, położonych na terenach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne. Dopłaty wyrównawcze dla gospodarstw rolnych, położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), rekompensują wyższe koszty produkcji ponoszone przez te gospodarstwa w stosunku do gospodarstw położonych poza strefami ONW. Dopłaty te przeciwdziałają wyludnianiu się obszarów wiejskich i zatracaniu ich rolniczego charakteru.

W ramach ONW wydzielono:
1) obszary nizinne I i II;
2) obszary górskie;
3) obszary ze specyficznymi utrudnieniami.

Beneficjent

Producent rolny prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym w całości lub części w granicach ONW.

Wysokość pomocy.

Pomoc finansowa udzielana jest w postaci corocznych zryczałtowanych płatności (dopłat wyrównawczych), przyznawanych do hektara użytków rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i pozostających w użytkowaniu rolniczym Płatnością objęte mogą być: grunty orne, sady, trwałe użytki zielone. 

Wysokość szacowanych stawek dopłat wyrównawczych w ramach ONW.

 

Typ ONW

Dopłata (EURO/ha)

Górskie

68

Nizinne

strefa nizinna I

38

strefa nizinna II

56

Obszary ze specyficznymi utrudnieniami

56

 
Dopłaty wyrównawcze z tytułu ONW będą podlegać następującemu zmniejszeniu na poziomie gospodarstwa:
 

Areał (ha)

Dopłata wyrównawcza ONW 

1-50

100% płatności za każdy ha

50,01-100

50% płatności

100,01-300

25% płatności

Ponad 300

Brak płatności za obszar powyżej 300 ha

W dniu 14 kwietnia 2004 roku Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich ( Dz.U. Nr 73, poz. 657 z 2004 roku) Przyjęcie tego rozporządzenie umożliwiło Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęcie przyjmowania wniosków od rolników na dopłaty z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Oddziały powiatowe przyjmują wnioski od dnia 15 kwietnia 2004 roku.

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.

Założeniem Działania zwanego Krajowym Programem Rolnośrodowiskowym (KPR), jest utrwalenie wzorców trwałej i zrównoważonej gospodarki rolnej, zwłaszcza na obszarach chronionych i zagrożonych degradacją.

Beneficjenci

Producent rolny, którego gospodarstwo położone jest na obszarach kwalifikujących się do uzyskania wsparcia.

Wysokość pomocy.

Płatność będzie ustalana na podstawie zadeklarowanych działań, w odniesieniu do powierzchni i wypłacana w cyklu rocznym. W kalkulacji płatności wzięto pod uwagę utracony dochód oraz poniesione dodatkowe koszty. Pomoc finansowa będzie wypłacana corocznie jako suma płatności za pakiety działań wdrażanych
w gospodarstwie. Średnia stawka dotacji szacowana jest na równowartość ok. 100 - 120 EURO/ha.

Zalesianie gruntów rolnych.

Założeniem Działania jest wsparcie procesu zalesiania gruntów rolnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a następnie zapewnienie właściwej pielęgnacji nowych nasadzeń we wczesnych etapach ich rozwoju.

Beneficjenci

Producent rolny, będący osoba fizyczną, uzyskujący co najmniej 20% dochodów z tytułu prowadzenia tego gospodarstwa.
Właściciel (osoba fizyczna) gruntów rolnych położonych w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, będących w jego posiadaniu lub w posiadaniu jego małżonka, uzyskujący dochody powyżej 80% z działalności pozarolniczej.
Grupa rolników lub właścicieli gruntów rolnych (min. 3 osoby, prowadzących działalność rolniczą na łącznej powierzchni o wielkości co najmniej 3 ha).

Wysokość pomocy.

Płatność będzie ustalana na podstawie powierzchni gruntów (na ha) i wypłacana
w cyklu rocznym: 

 • jednorazowo - wsparcie na zalesienie, 
 • przez 5 lat premia pielęgnacyjna, 
 • przez 20 lat premia zalesieniowa.

Płatności dla beneficjentów.

Lp.

Formy pomocy

PLN/ha na rok

1

Wsparcie na zalesienie

4300-5900

Zabezpieczenie przed zwierzyną – grodzenie siatką 2-metrową

2400

2

Premia pielęgnacyjna bez zastosowania repelentów

420-750

Premia pielęgnacyjna z zastosowaniem repelentów

700-1100

3.

Premia zalesieniowa – rolnik (powyżej 20% dochód z rolnictwa.

1400

Premia zalesieniowa – właściciel gruntów (powyżej 80% dochodu spoza rolnictwa)

360

Minimalne i maksymalne stawki wynikają z różnic w konfiguracji terenu oraz rodzaju drzew (iglaste/liściaste)

Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

Pomoc w ramach tego działania obejmuje wspieranie na rzecz dostosowania do standardów UE w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony roślin, zdrowia dobrostanu zwierząt.

Beneficjenci

Producenci rolni oraz właściciele ferm kurzych, którzy znajdują się w wykazie zakładów posiadających niedostosowane klatki podlegające porozumieniom przejściowym (Dyrektywa 1999/74/WE, art. 5 ust. 1,4 i 5 - Dodatek C, o którym mowa w rozdziale 6, sekcja B, podsekcja 1, punkt 2 Załącznika XII Traktatu Akcesyjnego).

Wysokość pomocy

Dla producentów rolnych wysokość pomocy finansowej wynosić będzie w pierwszym roku 200 EUR/DJP. W 2 i 3 roku wysokość pomocy finansowej będzie wynosić odpowiednio 50 EUR/DJP i 25 EUR/DJP. Całkowita suma wsparcia w ramach Schematu 1 nie może przekroczyć 80 000 PLN (18 347,36 EUR) na jednego beneficjenta.

Dla właścicieli ferm kurzych wysokość pomocy finansowej wynosić będzie w pierwszym roku 150 EUR/150 stanowisk. W 2 i 3 roku wysokość pomocy finansowej będzie wynosić odpowiednio 50 EUR/150 stanowisk i 25 EUR/150 stanowisk. Całkowita suma wsparcia w ramach Schematu 2 nie może przekroczyć 150 000 PLN (34 401,30 EUR) na jednego beneficjenta.

Pomoc finansowa (roczna premia) - wypłacana danemu beneficjentowi przez okres do 3 kolejnych lat, według stawki malejącej.

Wysokość premii uzależniona jest od zakresu podjętych prac dostosowawczych tak, aby nie wystąpiła nadmierna kompensata poniesionych kosztów

Grupy producentów rolnych.

Wsparcie będzie udzielane grupom producentów rolnych zakładanym w celu wspólnego dostosowania standardów produkcji przez członków takich grup oraz wykształcenia systemu wspólnej sprzedaży produktów. Wsparcie będzie udzielane na zakładanie i administracyjne koszty działania grup producentów rolnych przez okres 5 lat od momentu ich powstania.

Beneficjenci

Grupy producentów rolnych, które rozpoczęły swoją działalność po akcesji Polski do UE, przez pierwszych 5 lat istnienia grupy (zgłoszenia grupy).

Wysokość pomocy.  

 1. Pomoc finansowa będzie realizowana w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od daty uznania danej grupy producentów rolnych. Istnieje możliwość wyboru przez grupę płatności półrocznej, przy czym pierwsza płatność będzie zrealizowana nie wcześniej niż po sześciu pełnych miesiącach od daty uznania grupy. Kwota wsparcia zostanie wyliczona na podstawie rocznej wartości brutto sprzedanej produkcji wyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy i nie przekroczy:
  a) 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji do sumy 1.000.000 EURO, sprzedanej odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku,
  oraz
  b) 2.5%, 2.5%, 2%, 1.5% i 1.5% wartości produkcji powyżej 1.000.000 EURO, sprzedanej odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku. 
 2. W żadnym przypadku wsparcie nie może przekroczyć kwoty:
  - w pierwszym i drugim roku 100.000 EURO
  - w trzecim roku 80.000 EURO
  - w czwartym roku 60.000 EURO
  - w piątym roku 50.000 EURO

Ze środków PROW planowana jest również realizacja podpisanych umowów z podmiotami uczestniczącymi w Programie SAPARD w części przekraczającej możliwości finansowe tego Programu.

Wnioski do wszystkich działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą przyjmowane w oddziałach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006.

Polska wieś w ramach tego Programu może otrzymać w latach 2004-2006 wsparcie w wysokości 1 784,15 mln. EURO, z czego 1 192, 68 mln EURO będą stanowiły środki Unii Europejskiej a 591, 47 mln. EURO będzie pochodziło głównie z budżetu krajowego.

Część odbiorców pomocy w ramach tego Programu będzie musiało dysponować własnymi środkami na współfinansowanie przedsięwzięć. Udział własny jest zróżnicowany w zależności od rodzaju pomocy.

Inwestycje w gospodarstwach rolnych.

W ramach niniejszego działania wspierane będą projekty inwestycyjne związane z modernizacją gospodarstw rolnych, prowadzące do ich dostosowania do warunków funkcjonowania na jednolitym rynku.

Wysokość pomocy.

Odbiorca pomocy może otrzymać łącznie nie więcej niż 300 000 zł w okresie programowania.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie: 

 1. 50% kosztów kwalifikowalnych
  lub 
 2. 60% kosztów kwalifikowalnych, jeśli gospodarstwo położone jest na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
  lub 
 3. 55% kosztów kwalifikowalnych, jeśli odbiorcą pomocy jest młody rolnik
  lub 
 4. 65% kosztów kwalifikowalnych, jeśli gospodarstwo położone jest na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i odbiorcą pomocy jest młody rolnik.

Przewidywane efekty realizacji działania

Przewiduje się, że w ramach działania zostanie zrealizowanych około 17 000 projektów.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ułatwienie startu młodym rolnikom.

Pomoc finansowa, w postaci premii, wypłacana będzie młodym rolnikom, którzy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa. Wsparcie udzielane w ramach tego działania przyspieszy proces wymiany pokoleń w rolnictwie poprzez zapewnienie środków finansowych, ułatwiających młodym rolnikom rozpoczęcie prowadzenia działalności rolnej oraz umożliwiających modernizację przejmowanych gospodarstw.

Wysokość pomocy.

Pomoc udzielana będzie w formie premii, w wysokości 50 000 zł i będzie uwarunkowana spełnieniem czterech warunków brzegowych: 

 • wiek do 40 lat i termin rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa nie więcej niż 12 miesięcy przed chwilą przyznania pomocy; 
 • kwalifikacje zawodowe; 
 • minimalne standardy w zakresie środowiska, higieny, dobrostanu zwierząt; 
 • żywotności ekonomicznej gospodarstwa.

Przewidywane efekty realizacji działania

Przewiduje się, że w ramach działania premię uzyska około 14 500 osób.
Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

W ramach działania wspierane będą projekty związane z realizacją inwestycji służących podjęciu przez rolników i domowników dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa. Podjęcie lub rozwój dodatkowej działalności, wykorzystującej istniejące zasoby gospodarstwa i regionu oraz uwzględniającej potrzeby rynku, stwarzać będzie warunki do rozwoju wielofunkcyjnych i trwałych ekonomicznie gospodarstw.

Wysokość pomocy.

Poziom pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak maksymalna wysokość pomocy, jaka może być wypłacona podmiotowi wynosi łącznie nie więcej niż 100 000 zł.

Przewidywane efekty realizacji działania

Przewiduje się, iż w ramach działania zostanie zrealizowanych około 6.450 projektów, w tym 5.160 projektów w indywidualnych gospodarstwach rolnych i 1.290 projektów w gospodarstwach prowadzonych przez osoby prawne.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem.

W ramach działania wspierane będą małe projekty mające na celu polepszenie dostępu rolników (osób fizycznych i prawnych) do infrastruktury technicznej.

Wysokość pomocy.

Poziom pomocy wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wysokość pomocy, przy następujących typach projektów: 

 • budowy lub modernizacji dróg wewnętrznych, nie zaliczanych do żadnej z kategorii dróg publicznych - 200 000 zł.
 • budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę – 40 000 zł 
 • budowy lub modernizacji urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 80 000 zł 
 • budowy lub modernizacji sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię – 120 000 zł.

Przewidywane efekty realizacji działania

W ramach działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem planowane jest wdrożenie około 12 000 projektów.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szkolenia.

W ramach działania wspierane będą projekty, polegające na organizacji szkoleń zawodowych dla rolników i innych osób pracujących w rolnictwie lub leśnictwie, z zakresu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz produkcji rolniczej lub leśnej. Szkolenia zawodowe przyczynią się do podwyższenia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych, co umożliwi uczestnikom szkoleń bardziej efektywne zarządzanie gospodarstwami rolnymi. Szkolenia przygotują także rolników do podejmowania działań mających na celu restrukturyzację i modernizację gospodarstw, rynkowe ukierunkowanie produkcji, stosowanie dobrych praktyk rolniczych oraz dostosowanie do standardów unijnych w zakresie ochrony środowiska, higieny i jakości produkcji, bezpieczeństwa żywności oraz warunków utrzymania zwierząt.

Wysokość pomocy.

Pomoc finansowa polega na refundacji, podmiotom szkolącym sektora publicznego i prywatnego, 100% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych w związku z organizacją szkolenia.

Przewidywane efekty realizacji działania

Przewiduje się, iż w ramach działania zostanie przeprowadzonych około 10.000 szkoleń, w ramach których zostanie przeszkolonych około 400.000 rolników.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa – FAPA

Wsparcie doradztwa rolniczego.

W ramach działania wspierana będzie działalność publicznych i prywatnych służb doradztwa rolniczego, polegająca na świadczeniu usług doradczych w zakresie korzystania
z pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, instrumentów towarzyszących WPR oraz polityki strukturalnej.

Wysokość pomocy.

Pomoc finansowa polega na refundacji, podmiotom doradczym sektora publicznego i prywatnego, 100% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych w związku ze świadczeniem usług doradczych lub informacyjnych.

Przewidywane efekty realizacji działania

Przewiduje się, iż w ramach działania z pomocą doradców zostanie przygotowanych co najmniej 1.600.000 wniosków o pomoc finansową dla rolników.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa – FAPA

Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych.

W ramach tego działania realizowane będą projekty związane z modernizacją zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, prowadzące do ich dostosowania do warunków funkcjonowania na jednolitym rynku poprzez poprawę konkurencyjności uwarunkowaną wzrostem jakości produkcji, jej skalą i profilem, obniżeniem kosztów oraz spełnieniem wymogów w zakresie norm higienicznych, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Wysokość pomocy.

Maksymalny poziom pomocy finansowej może sięgać 50% łącznych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 20 000 000 zł na jeden zakład w okresie trwania Programu. Natomiast wielkość pomocy finansowej na realizację danego projektu, nie może być niższa niż 100 000 zł. Pomocą finansowa w ramach tego działania objęte będą miedzy innymi:

 • zakup specjalistycznego sprzętu do transportu;
 • zakup lub instalacja urządzeń zapewniających jakość i bezpieczeństwo żywności oraz ich monitorowanie;
 • zakup lub instalacja urządzeń służących poprawie ochrony środowiska;
 • Przewidywane efekty realizacji działania

Szacuje się, że wsparcie dla przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych obejmie około 1 000 projektów.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych.

Działanie ma na celu przywrócenie potencjału produkcji leśnej na terenach leśnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych lub pożarów. Realizowane będzie poprzez projekty związane z odbudową funkcji gospodarczych, ekologicznych i społecznych lasów oraz wprowadzeniem odpowiednich instrumentów zapobiegających powstawaniu szkód
w przyszłości.

Wysokość pomocy.

Pomoc finansowa udzielana będzie w formie całkowitego zwrotu 100% kosztów kwalifikowanych, w tym poziom udziału UE do 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu.

Przewidywane efekty realizacji działania

Przewiduje się, że w ramach działania zrealizowanych będzie około 150 projektów, na terenie 15 nadleśnictw o łącznej powierzchni około 33.000 ha lasów.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Scalanie gruntów.

Scalanie gruntów prowadzone na obszarach charakteryzujących się dużym rozdrobnieniem i rozproszeniem gruntów, wchodzących w skład gospodarstw rolnych, ma na celu poprawę rozłogu gruntów poszczególnych gospodarstw.

Wysokość pomocy.

Pomoc finansowa udzielana starostom powiatów, reprezentującym właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia będzie w formie całkowitego zwrotu 100% kosztów kwalifikowanych, w tym poziom udziału UE do 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu.

Przewidywane efekty realizacji działania

W wyniku uruchomienia realizacji projektów z zakresu scalania gruntów dojdzie do polepszenia struktury agrarnej na ponad 42.000 ha gruntów. Przewiduje się również zwiększenie tempa prac scaleniowych z ok. 8 tys. ha/rok (w 2003 r.) do ok. 14 tys. ha/rok.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe Urzędy Marszałkowskie.

Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

W ramach działania wspierane będą projekty inwestycyjne objęte wnioskiem o pomoc finansową wraz z załączonym opisem planowanych do realizacji zadań, inicjowane przez środowiska lokalne.

Wysokość pomocy.

Poziom pomocy publicznej UE, dla gmin i instytucji kultury, których organem założycielskim jest samorząd, wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych i minimum 20% -wkład samorządu, który stanowi krajowy wkład publiczny. Maksymalna wysokość pomocy publicznej przy realizacji działania wynosi – 450 000 zł.

Przewidywane efekty realizacji działania

W ramach działania planowana jest realizacja przez samorządy gmin około 1.200 projektów.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe Urzędy Marszałkowskie.

Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

W ramach działania będą wspierane projekty z zakresu melioracji szczegółowych i podstawowych oraz projekty związane z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego pod warunkiem, że służą one regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami.

Wysokość pomocy.

Pomoc finansowa udzielana będzie wojewódzkim zarządom melioracji i urządzeń wodnych w formie całkowitego zwrotu 100% kosztów kwalifikowanych, w tym poziom udziału UE do 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu – w przypadku melioracji podstawowych. W przypadku melioracji szczegółowych 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu, (w tym poziom udziału UE do 50% całkowitego kwalifikującego się kosztu, 30% – udział budżetu państwa) oraz 20% - wkład własny rolników (wkład rolników będzie rozliczany po zakończeniu inwestycji i będzie rozłożony na raty). Koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego powinien wynosić, co najmniej 120.000 zł.

Przewidywane efekty realizacji działań

Oczekuje się, że w ramach działania Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, zostanie zrealizowanych około 800 projektów, przede wszystkim z zakresu ochrony przeciwpowodziowej obszarów rolniczych. Szacuje się, że w okresie realizacji programu, w ramach inwestycji z zakresu budowy lub modernizacji urządzeń melioracji szczegółowych, zostanie zmeliorowanych 23 tys. ha gruntów. W ramach budowy i modernizacji urządzeń melioracji podstawowych, zostanie uregulowanych około 590 km koryt rzecznych, zbudowanych lub zmodernizowanych około 540 km wałów przeciwpowodziowych i ok. 25 sztuk stacji pomp, a także około 12 mln m3 zbiorników wodnych.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe Urzędy Marszałkowskie.

Pilotażowy Program Leader+.

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

W ramach działania wspierane będą projekty związane z opracowywaniem i realizacją lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich, służących podniesieniu atrakcyjności tych obszarów jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres pomocy.

Schemat I:

 • Akcje promocyjne i informacyjne i szkoleniowe.
 • Przygotowywanie strategii rozwoju obszarów wiejskich: opracowania eksperckie, prace studialne, analizy.
 • Pomoc na rzecz tworzenia Lokalnych Grup Działania.

Schemat II:

Działania związane z realizacją strategii:
- koszty operacyjne funkcjonowania i prowadzenia działalności doradczej przez Lokalnych Grup Działania (LAG),
- działania w zakresie promowania regionu, w tym organizacja imprez kulturalnych, targów itp.
- informacja, szkolenia, współpraca międzyregionalna, doradztwo, ekspertyzy

Wysokość pomocy.

Maksymalna wysokość pomocy przy realizacji projektu w ramach I Schematu wynosi – 150 000 zł. Maksymalna wysokość pomocy przy realizacji strategii w ramach II Schematu wynosi – 1 500 000 zł. Pomoc udzielana będzie dla Schematu I: samorządom gmin wiejskich i miejsko – wiejskich lub ich związkom, osobom prawnym, fundacjom, stowarzyszeniom i ich związkom oraz organizacjom pozarządowym (innym niż wymienionym wyżej) a dla Schematu II: Lokalnym Grupom Działania.

Przewidywane efekty realizacji działań

W związku z realizacją Schematu I finansowaniem objętych zostanie co najmniej 170 projektów realizowanych na obszarze około 500 gmin.

W ramach Schematu II finansowaniem objętych zostanie co najmniej 40 projektów realizowanych na obszarze co najmniej 125 gmin.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa – FAPA

Kredytowanie rolnictwa po akcesji

Finansowanie modernizacji rolnictwa i rozwoju wsi po akcesji będzie następowało głównie ze środków unijnych - zgodnie z mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej i programami strukturalnymi. Rola obecnie stosowanych instrumentów wsparcia rolnictwa ze środków budżetu państwa będzie malała na rzecz wsparcia unijnego (z udziałem niezbędnego współfinansowania krajowego). Komisji Europejskiej zostanie przedłożona lista form pomocy państwa, które będą stosowane przez pierwsze trzy lata po akcesji jako pomoc istniejąca.

Po tym okresie formy pomocy muszą być dostosowane do wytycznych Komisji (Community guidelines for state aid in the agriculture sector – O.J.2000/C/28/02), rozporządzenia Rady (EC) nr 994/98 i rozporządzenia Rady (EC) nr 659/99.
Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uwzględniając stanowisko negocjacyjne Polski oraz przepisy Unii Europejskiej regulujące kwestie pomocy ze środków krajowych, podjęło ustalenia o utrzymaniu po akcesji dopłat do oprocentowania kredytów w zakresie: 

 1. kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielonych do dnia akcesji, 
 2. po akcesji udzielane dalej będą dopłaty do kredytów w ramach preferencyjnych linii kredytowych na:
 • realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa - Symbol IP
 • utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia - Symbol MR
 • realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa przez grupy producentów rolnych powstałe na mocy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88,poz. 983) – Symbol GP
 • realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach “Branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” - symbol BR/10
 • realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” - symbol BR/13
 • realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce” - symbol BR/14
 • realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach „Branżowego programu mleczarskiego” - symbol BR/15
 • realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach „Branżowego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego w Polsce” - symbol BR/16
 • zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (GR),
 • inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji (NT),
 • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi - Symbol KL
 • zakup gruntów rolnych - Symbol KZ
 • utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Finansów, programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa - Symbol OR

Kwota kredytu inwestycyjnego dla rolników nie może przekroczyć 80% nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł. Okres kredytowania wynosi w zależności od linii kredytowej od 8 do 15 lat, a karencja w spłacie 2-3 lata. Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi w zależności od linii kredytowej, od 0,25 do 0,65 stopy redyskontowej weksli w skali roku, nie mniej jednak niż: 1,2% dla kredytów „Młody Rolnik”, na zakup ziemi i klęskowych, 2% dla kredytów branżowych oraz 3% dla pozostałych linii. W 2003 r. uruchomione zostały wysoce preferencyjne linie kredytowe: 

 1. na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) – kredyty mogą być udzielane na okres do 20 lat, w wysokości do 90% ceny umownej nabywanych gruntów rolnych, 
 2. na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie, w tym wytwarzania surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów, zapewniających wysoką jakość produktu lub w zakresie dostosowania produkcji zwierzęcej do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymywania zwierząt, których oprocentowanie dla rolnika wynosi 1% w skali roku.

W ramach funkcjonujących po akcesji preferencyjnych linii kredytowych nie będą finansowane koszty przedsięwzięć, których realizacja może następować ze środków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowych Programów Operacyjnych: „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” oraz „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”.

W 2004 r. stosowane będą dopłaty do oprocentowania kredytów tzw. obrotowych na: 

 1. zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, 
 2. skup i przechowywanie płodów rolnych, 
 3. skup i przechowywanie sezonowych nadwyżek produktów rolnych, 
 4. skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

W roku bieżącym rolnik może starać się o kredyt na zakup środków do produkcji w wysokości równowartości 10q żyta na 1 ha tj. w kwocie 345,70 zł na 1 ha. Oprocentowanie dla kredytobiorców wynosi 2%.

Z dniem 30 kwietnia 2004 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, których celem jest umożliwienie wydłużenia z 12 do 24 miesięcy okresu stosowania dopłat do oprocentowania kredytów zaciągniętych na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej w II półroczu 2003 roku a także w okresie styczeń – kwiecień 2004 roku.

Dotacje

W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 72, poz. 655) rolnicy mogą otrzymać dotacje na dofinansowanie kosztów zadań w zakresie:

 • postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • ochrony roślin,
 • rolnictwa ekologicznego.

POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę