aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Mięso drobiowe

19 czerwca 2002

Popyt

Ceny detaliczne drobiu
Duży wzrost cen drobiu w 2000 r.

W latach 1997-1999, w wyniku utrzymującej się nadwyżki podaży na rynku drobiu, ceny detaliczne mięsa drobiowego i jego przetworów uległy głębokiej redukcji.

Rys. 1

Dynamika nominalnych i realnych cen detalicznych drobiu (XII 1996=100)

Rys. 2

Dynamika cen detalicznych (1998=100)

W okresie styczeń - grudzień 1997 roku zmalały one o 4,6%, a w 1998 roku i 1999 roku obniżyły się odpowiednio o 2,7% i 9,3%. W efekcie w grudniu 1999 roku ich poziom był o 16% niższy niż w grudniu 1996 roku. W warunkach postępującej inflacji oznacza to spadek realnych cen drobiu w porównywanych okresach o 38%.
W 2000 roku nastąpiło odwrócenie tej tendencji. Od stycznia do sierpnia 2000 roku ceny detaliczne mięsa drobiowego wzrosty o 17,5%, tj. w stopniu trzykrotnie większym niż całej żywności oraz stopy inflacji. W końcu tego okresu nominalne ceny drobiu zbliżyły się do poziomu notowanego w grudniu 1996 roku. W ujęciu realnym były one nadal niższe niż w grudniu 1996 roku o 30%.

Tabela 1
Wskaźniki cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych oraz wybranych grup żywności

Wyszczególnienie 1999 I-XII 1999
I-XII 1998 =100
2000 I-VIII 2000
I-VIII 1999 =100
VI XII VI XII
XII 1998 = 100 XII 1999 = 100
Towary i usługi konsumpcyjne
Żywność
Mięso, podroby i przetwory
Mięso wieprzowe
Mięso wołowe
Mięso cielęce
Drób ogółem
w tym:
kury, koguty, kurczęta
drób pozostały
Jaja
Nabiał
Ryby i przetwory

104,8
101,2

97,0

96,0
101,4
101,1
93,9

94,3
90,6
81,0
100,6
99,4

109,8
106,0

102,6

104,0
104,9
106,6
95,4

94,5
103,5
104,6
104,9
101,7

107,3
101,5

97,5

95,3
102,4
103,3
92,1

91,7
96,4
85,0
102,4
103,6

105,5
105,3

104,9

102,4
104,2
102,7
117,0

119,3
98,4
97,1
106,7
102,1

105,9
104,8

110,6

111,0
110,0
104,4
117,5

119,6
100,5
103,6
107,2
102,9

110,4
110,1

108,0

109,1
107,2
107,7
107,4

107,3
108,3
121,7
111,5
103,6
Źródło: Dane GUS

Rys.3

Dynamika cen detalicznych mięsa (XII 1998=100)

Głównymi czynnikami stymulującymi podwyżki cen produktów drobiarskich w pierwszych ośmiu miesiącach 2000 roku były: wzrost cen żywca drobiowego w pierwszej połowie roku, utrzymujący się niski poziom importu, spadek produkcji i podaży oraz wzrost cen mięsa czerwonego, w tym zwłaszcza wieprzowego, zwiększenie się kosztów produkcji drobiu w następstwie drożejących pasz i nośników energii oraz wzrost pozasurowcowych kosztów przetwórstwa i handlu pod wpływem silnie rosnących cen gazu, elektryczności, paliw, różnego rodzaju opłat, podatków itp.
W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2000 roku mięso drobiowe podrożało względem wszystkich rodzajów mięsa czerwonego, w tym zwłaszcza cielęcego. Najbardziej, bo o 19,6% wzrosły ceny detaliczne kurcząt, przy niewielkim, wynoszącym 0,5% wzroście cen indyków. Należy dodać, iż w latach 1997-1999 (w relacji: grudzień 1999 r. do grudnia 1996 r.) mięso kurcząt potaniało o 18%, podczas gdy ceny drobiu pozostałego podniosły się o 3,4%. W rezultacie tych zmian w sierpniu 2000 roku średnie ceny detaliczne mięsa kur, kogutów i kurcząt ukształtowały się na poziomie z grudnia 1996 roku, natomiast ceny mięsa indyczego były wyższe niż w końcu 1996 roku o 3,9%.

Zróżnicowana dynamika cen poszczególnych produktów drobiarskich
Zmiany cen poszczególnych rodzajów i asortymentów mięsa drobiowego oraz jego przetworów w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2000 roku nie były jednakowe. Charakterystycznym zjawiskiem był znacznie wyższy wzrost cen mięsa drobiowego surowego niż przetworów drobiowych. Najbardziej, bo o 29,4% podrożały kurczęta patroszone świeże oraz elementy mięsa indyczego z kością. Ceny droższych asortymentów mięsa indyczego bez kości uległy kilkuprocentowej redukcji. Spośród przetworów drobiowych najwyższy wzrost osiągnęły ceny pasztetu i szynki drobiowej (odpowiednio o 5% i 4%). Tempo wzrostu cen pozostałych przetworów z mięsa drobiowego było zbliżone i zawierało się w granicach 2-3%.

Tabela 2

Dynamika cen detalicznych mięsa czerwonego i drobiu (miesiąc poprzedni =100)

Lata i miesiące Mięso surowe wieprzowe Mięso surowe wołowe Drób ogółem

1998

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

1999

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

2000

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

 

100,6
99,8
99,3
99,9
99,4
99,6
100,1
100,6
99,9
97,4
98,1
98,8

 

98,4
98,6
100,1
99,8
99,5
99,6
100,9
106,4
101,7
99,6
99,9
99,6

 

99,8
99,6
99,8
100,4
101,7
101,1
104,4
103,8 

 

100,2
99,8
99,7
99,9
99,9
99,8
100,2
100,4
100,3
99,8
99,7
100,0

 

100,1
100,4
100,3
100,3
100,2
100,1
100,3
102,3
100,9
100,0
99,9
100,2

 

100,3
100,3
100,5
100,7
101,4
101,0
102,8
102,7

 

99,5
99,0
99,3
99,9
100,0
100,0
101,3
101,7
102,5
97,8
95,0
94,7

 

99,1
100,0
100,4
96,7
97,2
100,5
105,2
110,9
101,9
91,6
96,1
97,2

 

103,0
100,4
102,5
102,4
105,8
101,8
100,5
99,9

Źródło: Dane GUS

Tabela 3

Relacje cen detalicznych mięsa wieprzowego i wołowego do drobiowego

Wyszczególnienie 1998
XII
1999 2000
VI XII VI XII
Cena 1 kg kurczaka patroszonego świeżego = 1.00
Mięso wieprzowe-schab środkowy, kg

Mięso wieprzowe-żeberka, kg

Mięso wołowe bez kości, kg

Mięso wołowe- rostbef, kg


2,33

1,58

2,38

1,67


2,43


1,61


2,58


1,81


2,70

1,81

2,75

1,95


2,07

1,38

2,14

1,51


2,28

1,52

2,28

1,61

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Przewidywany dalszy wzrost cen drobiu
Wzrostowa, lecz znacznie słabsza niż w okresie styczeń - sierpień 2000 roku, tendencja cen drobiu i jego przetworów, utrzyma się prawdopodobnie do końca 2000 roku oraz w I półroczu 2001 roku. Czynnikiem sprzyjającym podwyżkom cen detalicznych tych produktów będzie spodziewany dalszy spadek produkcji i podaży oraz wzrost cen mięsa czerwonego, w tym zwłaszcza wieprzowego, jak również rosnące w tempie inflacji pozasurowcowe koszty przetwórstwa i obrotu. Hamująco na wzrost cen drobiu oddziaływać będzie natomiast bariera popytu. Ocenia się, iż w okresie wrzesień - grudzień 2000 roku ceny detaliczne drobiu mogą wzrosnąć o ok. 3%, osiągając poziom o ok. 20% wyższy niż na przełomie lat 1999/2000.
W I półroczu 2001 roku wzrost cen drobiu będzie przypuszczalnie dużo mniejszy niż w analogicznym okresie przed rokiem i wyniesie ok. 3-5%, a w skali całego 2001 roku - ok. 5-7%.

Tabela 4

Relacje cen detalicznych 1 kg mięsa indyczego do cen detalicznych 1 kg mięsa kurcząt*

Miesiące Relacje Okresy Relacje Okresy Relacje Okresy Relacje

Cena 1 kg mięsa kurcząt = 1,00

1997
I
II
III
IV
V
VI

1,13
1,13
1,13
1,12
1,12
1,11
1997
I
II
III
IV
V
VI

1,07
1,07
1,07
1,08
1,08
1,09
1997
I
II
III
IV
V
VI

1,09
1,08
1,06
1,04
1,03
1,03
1997
I
II
III
IV
V
VI

1,21
1,20
1,18
1,14
1,11
1,10
I-VI 1,12 I-VI 1,08 I-VI 1,06 I-VI 1,16
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1,11
1,10
1,09
1,08
1,10
1,08
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1,08
1,07
1,06
1,07
1,08
1,10
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1,04
1,08
1,11
1,18
1,20
1,22
VII
VIII
1,12
1,11
I-XII 1,11 I-XII 1,08 I-XII 1,10    

*Mięso indycze - piersi z indyka (filet), surowe, bez skóry, na wagę;
   mięso kurcząt - piersi z kurczęcia (filet), bez skóry i kości, na wagę.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

 

SPOŻYCIE DROBIU

Wzrost spożycia drobiu w 1999 roku

Tabela 5

Przeciętne spożycie mięsa, podrobów i przetworów mięsnych (w kg na 1 osobę w gospodarstwach domowych ogółem) oraz jego struktura (w %)

Wyszczególnienie Spożycie Struktura
1998 1999 1999
1998=100
1998 1999
Mięso surowe wieprzowe
Mięso surowe wołowe
Mięso surowe cielęce
Drób ogółem w tym: kury, koguty, kurczęta 
drób pozostały
Pozostałe mięsa surowe i kości konsumpcyjne 
Podroby
Przetwory mięsne w tym: wędliny drobiowe 
Razem mięso, podroby i prazetwory
13,80
3,96
0,60
15,72
13,20
2,52

2,28
1,80
27,24
1,56

65,40
15,00
3,90
0,50
16,30
13,78
2,52

2,40
1,68
26,88
1,68

66,66
108,7
98,5
83,3
103,7
104,4
100,0

105,3
93,3
98,7
107,7

101,9
21,7
6,1
0,9
24,0
20,2
3,9

3,5
2,7
41,7
2,4

100,0
22,5
5,9
0,7
24,4
20,7
3,8

3,6
2,5
40,3
2,5

100,0
Źródło: Dane GUS i obliczenia własne

Znaczący spadek cen detalicznych mięsa drobiowego i jego przetworów w latach 1997-1999 sprzyjał wzrostowi konsumpcji tych produktów. Według wstępnych danych bilansowych GUS w 1999 roku spożycie mięsa drobiowego (bez podrobów, łącznie z przetworami w przeliczeniu na mięso) wyniosło 13,9 kg i było o 0,8 kg, tj. o 6,1% większe niż w roku poprzednim i o 3,4 kg, tj. o 36,3% większe w porównaniu z 1996 rokiem. W 1999 roku czynnikiem ograniczającym tempo wzrostu spożycia drobiu był wzrost podaży i spadek cen wieprzowiny, mięsa szczególnie preferowanego przez polskich konsumentów. Korzystny dla nabywców rozwój cen wieprzowiny sprawił, że w 1999 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, jej spożycie wzrosło o 2 kg, tj. o 5,3%. Wzrostowi konsumpcji mięsa wieprzowego i drobiu towarzyszył spadek spożycia wołowiny o 0,3 kg, tj. o 3,8%. W rezultacie w 1999 roku całkowita konsumpcja mięsa i podrobów ukształtowała się na poziomie 66,8 kg i była o 2, l kg, tj. o 3,2% większa niż w 1998 roku.
W 1999 roku udział drobiu w globalnej, bilansowej konsumpcji mięsa i przetworów wyniósł 21% i był nieco większy niż w roku poprzednim. Zwiększył się również udział wieprzowiny, przy malejącej pozycji mięsa wołowego.

Tabela 6

Przeciętne miesięczne spożycie mięsa i jego przetworów w gospodarstwach domowych (w kg na 1 osobę)

Wyszczególnienie Gospodarstwa domowe
pracowników pracowników użytkujących gosp. rolne rolników pracujących na rachunek własny emerytów i rencistów utrzym. się z niezarobk. źródeł

1998

Mięso, podroby i przetwory

mięso surowe wieprzowe

mięso surowe wołowe

mięso surowe cielęce

drób ogółem
- kury, koguty, kurczęta
- drób pozostały

pozostałe mięsa surowe i kości konsumpcyjne
podroby
przetwory mięsne
w tym:
wędliny drobiowe


4,87


1,03

0,32

0,04

1,09

0,99
0,10

 

0,15
0,15
2,10

0,14


5,42


1,26

0,23

0,05

1,41

0,98
0,430,21
0,09
2,17

0,09


6,64


1,86

0,14

0,05

1,79

1,22
0,570,21
0,08
2,51

0,07


4,98


1,16

0,39

0,06

1,12

0,99
0,130,10
0,12
2,03

0,14


6,40


1,14

0,46

0,06

1,62

1,38
0,240,25
0,21
2,66

0,17


4,39

0,92

0,23

0,02

0,94

0,85
0,09


0,29
0,19
1,81

0,08

1999

Mięso, podroby i przetwory

mięso surowe wieprzowe

mięso surowe wołowe

mięso surowe cielęce

drób ogółem
- kury, koguty, kurczęta
- drób pozostały

pozostałe mięsa surowe i kości konsumpcyjne
podroby
przetwory mięsne
w tym:
wędliny drobiowe


4,99

1,13

0,31

0,03

1,13

1,03
0,10


0,16
0,13
2,09

0,14


5,61

4,42

0,19

0,04

1,44

1,02
0,42


0,22
0,09
2,20

0,10


6,74

2,00

0,14

0,03

1,70

1,18
0,520,24
0,08
2,53

0,07


5,07


1,24

0,38

0,06

1,16

1,03
0,130,12
0,12
1,99

0,15


6,49


1,22

0,47

0,07

1,69

1,44
0,250,25
0,19
2,60

0,18


4,40


0,96

0,20

0,02

1,03

0,92
0,110,30
0,15
1,75

0,09

Źródło: Dane GUS.

Potwierdzają to badania budżetów rodzinnych prowadzone przez GUS, z których wynika, że w 1999 roku, w stosunku do 1998 roku, w gospodarstwach domowych spożycie mięsa drobiowego i wieprzowego wzrosło odpowiednio o 3,7% i 8,7%, natomiast wołowego zmalało o l ,5%. Istotnie, bo o 7,7% wzrosła w porównywanych okresach konsumpcja wędlin drobiowych, przy ograniczeniu spożycia pozostałych przetworów mięsnych. Należy dodać, iż wskutek istotnego obniżenia się cen wieprzowiny, zarówno tempo wzrostu konsumpcji drobiu jak i wędlin drobiowych było w 1999 roku mniejsze niż w roku poprzednim mimo głębszej niż rok wcześniej redukcji cen detalicznych tych produktów.
W 1999 roku w gospodarstwach domowych udział drobiu w całkowitym spożyciu mięsa, podrobów i przetworów mięsnych wyniósł 24,4% i w porównaniu z rokiem poprzednim nieznacznie się zwiększył. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż od 1994 roku w strukturze spożycia mięsa kulinarnego w gospodarstwach domowych dominuje drób, przy wyraźnej wzrostowej tendencji tego udziału. Do 1994 roku na pierwszym miejscu znajdowała się wieprzowina. W 1993 roku stanowiła ona 41%,a wołowina i drób odpowiednio 15% i 36% ogólnych ilości konsumowanego surowego, tzw. "kulinarnego" mięsa. W 1999 roku udział mięsa wieprzowego w łącznej konsumpcji mięsa surowego wyniósł 39%, natomiast wołowego i drobiowego ukształtował się na poziomie odpowiednio 10% i 43%.
Znaczący przyrost popytu na drób w latach dziewięćdziesiątych był efektem zmian preferencji kulinarnych nabywców oraz relacji cenowych mięsa drobiowego do czerwonego. Istotne znaczenie miało tu również wydatne rozszerzenie asortymentu i intensywna promocja sprzedaży produktów drobiarskich.
Wzrost spożycia mięsa drobiowego dotyczył wszystkich grup gospodarstw domowych, z wyjątkiem rolników, Był on największy w gospodarstwach utrzymujących się z niezarobkowych źródeł, gdzie wyniósł 9,6%. Wydatnie, bo o 4,3% zwiększyły konsumpcję drobiu gospodarstwa emerytów i rencistów, co wiązało się z wydatną poprawą sytuacji dochodowej tych rodzin. W gospodarstwach pracowniczych oraz utrzymujących się z pracy na rachunek własny konsumpcja drobiu wzrastała o 3,6%. a w pracowniczo-chłopskich o 2,1%. Jedynie w gospodarstwach rolników nastąpił spadek spożycia mięsa drobiowego o 5%, zrekompensowany poprzez wzrost spożycia wieprzowiny. W większości badanych przez GUS grupach gospodarstw domowych odnotowano w 1999 roku istotny wzrost konsumpcji wędlin drobiowych. Najbardziej, bo o 12,5% zwiększyły spożycie tych produktów gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł i charakteryzujące się najniższym przeciętnym poziomem dochodów. W gospodarstwach pracowniczo-chłopskich konsumpcja wędlin drobiowych zwiększyła się o 11%, a w emeryckich oraz utrzymujących się z pracy na rachunek własny - odpowiednio o 5,3% i 7,1%. W gospodarstwach pozostałych, tj. pracowniczych i chłopskich ukształtowała się ona na takim samym, jak rok wcześniej poziomie. W 1999 roku, podobnie jak w roku poprzednim, najwięcej drobiu konsumowano w gospodarstwach domowych rolników, najmniej zaś w rodzinach utrzymujących się z niezaro bkowych źródeł. Różnice te sięgały 65% i w porównaniu z rokiem poprzednim uległy zmniejszeniu na korzyść gospodarstw niezarobkujących.

Niewielki wzrost spożycia drobiu w latach 2000 - 2001
W I półroczu 2000 roku, w wyniku wzrostu cen drobiu i spowolnienia tempa wzrostu dochodów ludności, spożycie mięsa drobiowego uległo nieznacznej redukcji. Obserwacje rynku wskazują, że spadek ten dotyczył głównie droższych asortymentów mięsa indyczego, przy stagnacji spożycia mięsa kurcząt. Z pewnym ożywieniem popytu na drób należy się liczyć w II półroczu 2000 roku. Spodziewane w tym okresie znaczące podwyżki cen mięsa czerwonego, w tym głównie wieprzowego mogą spowodować wzrost zainteresowania konsumentów mięsem drobiowym. W warunkach przewidywanego zwiększenia się produkcji i podaży drobiu oraz jego relatywnego potanienia względem pozostałych rodzajów mięs, spożycie drobiu wzrośnie prawdopodobnie o kilka procent i w efekcie w skali całego 2000 roku ukształtuje się na poziomie nieco wyższym niż w roku poprzednim. Wzrostowa tendencja popytu na drób utrzyma się, jak można przypuszczać, także i w 2001 roku, czemu sprzyjać będzie przewidywane zwiększenie się produkcji i podaży drobiu i drożenie mięsa czerwonego. Ocenia się, że w 2001 roku konsumpcja mięsa drobiowego wyniesie 14,3 kg i będzie o ok. 1% większa niż w 2000 roku. O skali jej rzeczywistego wzrostu decydować będą relacje cen drobiu do mięsa czerwonego oraz tempo wzrostu dochodów ludności i zmiany struktury kosztów utrzymania, w tym zwłaszcza wydatków stałych związanych z finansowaniem usług bytowych, istotnie obciążających budżety rodzin.

Tabela 7

Przeciętne miesięczne spożycie mięsa, podrobów i przetworów mięsnych (w kg na 1 osobę w gospodarstwach domowych ogółem) oraz jego struktura (w %).

Wyszczególnienie Spożycie Struktura
I - VI
1999 (a)
I - VI
2000 (b)
Wskaźnik zmian w % (b) I - VI1
999 (b)
I - VI
2000 (b)
Mięso surowe wieprzowe
Mięso surowe wołowe
Mięso surowe cielęce
Drób ogółem
w tym: 
kury, koguty, kurczęta drób pozostały
Pozostałe mięsa surowe i kości konsumpcyjne
Podroby
Przetwory mięsne 
w tym: 
wędliny drobiowe
Razem mięso, podroby i przetwory
1,29
0,32
0,05
1,28

1,11
0,17

0,20
0,15

2,21
0,14

5,50
1,20
0,31
0,04
1,26

1,11
0,15

0,19
0,14

2,20
0,14

5,34
93,0
96,9
80,0
98,4

100,0
88,2

95,0
93,3

99,5
100,0

97,1
23,5
5,8
0,9
23,3

20,2
3,1

3,6
2,7

40,2
2,5

100,0
22,5
5,8
0,7
23,6

20,8
2,8

3,6
2,6

41,2
2,6

100,0

a) dane GUS,
b) szacunki i obliczenia własne

Spis treści


POWIĄZANE

Jak podaje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Iran rozpoczyna wysyłki jaj k...

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych i Biuro Przedstawiciela Handlu USA po...

Sieci handlowe i producenci żywności wycofują jaja z chowu klatkowego. Już co tr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę