aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Tryb składania wniosków o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego i bezpośredniego

14 kwietnia 2003

Powyższy Tryb określa sposób i warunki wprowadzenia przez Agencję Rynku Rolnego wzorów formularzy wniosków o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego i dla dostawcy bezpośredniego.

Zgodnie z art. 6 ust 5, 6 i 7 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. Nr 129, poz.1446/ ze zmianami), warunkiem uzyskania prawa do indywidualnej kwoty mlecznej przez dostawcę hurtowego i bezpośredniego jest złożenie przez nich wniosków o przyznanie im indywidualnej kwoty mlecznej, do Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji, właściwych ze względu na położenie gospodarstwa rolnego, w którym prowadzona jest produkcja mleka.

1) Formularz wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego i bezpośredniego można uzyskać z Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego, poprzez jego wydruk ze strony internetowej Agencji Rynku Rolnego, z Ośrodków Doradztwa Rolniczego lub Krajowych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Formularz wniosku dla dostawców hurtowych jest także dostępny w podmiotach skupujących.

2) Formularz wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Trybu zawiera następujące informacje:

 • nazwę, numer NIP, REGON oraz adres siedziby wnioskodawcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, numery PESEL i NIP oraz miejsce zamieszkania),
 • status prawny posiadanego gospodarstwa rolnego (w przypadku posiadania kilku gospodarstw należy określić status każdego z nich),
 • wielkość powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego w hektarach,
 • ilość mleka sprzedanego podmiotom skupującym w roku referencyjnym i średnią ważoną zawartość tłuszczu w tym mleku,
 • wysokość indywidualnej kwoty mlecznej, będącej przedmiotem wniosku,
 • nazwy podmiotów skupujących, którym dostawca zamierza sprzedawać mleko w ramach przyznanej mu indywidualnej kwoty mlecznej, wraz z określeniem ilości mleka dla każdego z podmiotów skupujących.

Do wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dostawca hurtowy załącza zaświadczenie z podmiotu skupującego o ilości skupionego w roku referencyjnym mleka i średniej ważonej zawartości tłuszczu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Trybu. W przypadku uzasadnionego braku zaświadczenia należy przedłożyć dowody sprzedaży potwierdzające wprowadzenie przez wnioskodawcę mleka do obrotu (np. faktury). Dodatkowo należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego (np. aktualny wypis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego lub inny udokumentowany tytuł prawny). W sytuacji niemożności wylegitymowania się w/w dokumentami można dołączyć zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129 poz. 1446/ ze zmianami).

Jeżeli wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną należy dołączyć do wniosku pisemne upoważnienie.

W przypadku osób prawnych należy dołączyć dokument potwierdzający jej formę prawną.

3) Formularz wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy bezpośredniego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Trybu zawiera następujące informacje:

 • nazwę, numer NIP, REGON oraz adres siedziby wnioskodawcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, numery PESEL i NIP oraz miejsce zamieszkania),
 • status prawny posiadanego gospodarstwa rolnego (w przypadku posiadania kilku gospodarstw należy określić status każdego z nich),
 • wielkość powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego w hektarach,
 • ilość mleka przeznaczonego na potrzeby własne gospodarstwa, w tym na cele żywienia zwierząt w roku referencyjnym,
 • ilość mleka dostarczoną do podmiotu skupującego oraz średnią ważoną zawartość tłuszczu w tym mleku, jeżeli sytuacja taka miała miejsce w roku referencyjnym,
 • ilość mleka wprowadzoną bezpośrednio do obrotu rynkowego i mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, wprowadzonych do obrotu w roku referencyjnym,
 • ilość mleka i przetworów mlecznych wprowadzoną do obrotu – udokumentowaną dowodami sprzedaży,
 • informacje o ilość krów mlecznych posiadanych w gospodarstwie w roku referencyjnym,
 • wysokość indywidualnej kwoty mlecznej, będącej przedmiotem wniosku.

Do wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy bezpośredniego należy dołączyć dowody sprzedaży potwierdzające wprowadzenie mleka bądź przetworów mlecznych do obrotu (tj. faktury VAT, VAT RR, rachunki). W przypadku jeżeli wnioskodawca podaje informacje o ilości krów mlecznych posiadanych w gospodarstwie w roku referencyjnym, jego oświadczenie o ilości krów stanowi integralną część wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej. Dodatkowo do wniosku należy przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego (np. aktualny wypis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego lub inny udokumentowany tytuł prawny). W sytuacji niemożności wylegitymowania się w/w dokumentami można dołączyć zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego Trybu.

4) Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca, po doręczeniu pisemnego zawiadomienia od Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji, jest zobowiązany do usunięcia braków, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

5) Dostawcy hurtowi i bezpośredni złożą, w terminie do 31 października 2003 r. wnioski o przyznanie im indywidualnych kwot mlecznych. Decyzje w sprawie przyznania indywidualnych kwot mlecznych zostaną wydane w terminie do dnia 31 stycznia 2004 r. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Dyrektor Oddziału Terenowego ARR wydaje decyzję o przyznaniu indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego lub bezpośredniego na formularzach stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 i 5, bądź decyzję o odmowie przyznania indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego lub bezpośredniego na formularzach stanowiących odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do niniejszego Trybu.

6) Wypełnione i podpisane formularze wniosków o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego lub bezpośredniego, wraz z załączonymi dokumentami wymienionymi w ustępach 2 i 3, należy złożyć w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego, właściwych ze względu na położenie gospodarstwa rolnego, w którym prowadzona jest produkcja mleka lub przesłać listem poleconym w terminie do 31 października 2003r. (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek powinien zostać złożony w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem: ”Wniosek o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego lub bezpośredniego. Nie otwierać”.


Do pobrania:


POWIĄZANE

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...

W terminie 19-23 lutego 2024 r., członków Polskiej Izby Mleka tj.  Spółdzielczą ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę