aaa_TSW_2023
CTR_2023

Tryb składania wniosków o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego i dostawcy bezpośredniego

23 września 2003

Powyższy Tryb określa sposób i warunki wprowadzenia przez Agencję Rynku Rolnego wzorów formularzy wniosków o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego i dla dostawcy bezpośredniego.

Zgodnie z art. 6 ust 5, 6 i 7 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. Nr 129, poz.1446/ ze zmianami), warunkiem uzyskania prawa do indywidualnej kwoty mlecznej przez dostawcę hurtowego i bezpośredniego jest złożenie przez nich wniosków o przyznanie im indywidualnej kwoty mlecznej, do Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji, właściwych ze względu na położenie gospodarstwa rolnego, w którym prowadzona jest produkcja mleka.

1. Formularz wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego i bezpośredniego można uzyskać z Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego, poprzez jego wydruk ze strony internetowej Agencji Rynku Rolnego, z Ośrodków Doradztwa Rolniczego lub Krajowych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Formularz wniosku dla dostawców hurtowych jest także dostępny w podmiotach skupujących.

2. Formularz wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Trybu zawiera następujące informacje:

 • nazwę, numer NIP, REGON oraz adres siedziby wnioskodawcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, numery PESEL i NIP oraz miejsce zamieszkania),
 • status prawny posiadanego gospodarstwa rolnego (w przypadku posiadania kilku gospodarstw należy określić status każdego z nich),
 • wielkość powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego w hektarach,
 • ilość mleka sprzedanego podmiotom skupującym w roku referencyjnym i średnią ważoną zawartość tłuszczu w tym mleku,
 • wysokość indywidualnej kwoty mlecznej, będącej przedmiotem wniosku,
 • nazwy podmiotów skupujących, którym dostawca zamierza sprzedawać mleko w ramach przyznanej mu indywidualnej kwoty mlecznej, wraz z określeniem ilości mleka dla każdego z podmiotów skupujących.

Do wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dostawca hurtowy załącza zaświadczenie z podmiotu skupującego o ilości skupionego w roku referencyjnym mleka i średniej ważonej zawartości tłuszczu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Trybu. W przypadku uzasadnionego braku zaświadczenia należy przedłożyć dowody sprzedaży potwierdzające wprowadzenie przez wnioskodawcę mleka do obrotu (np. faktury). Dodatkowo należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego (np. aktualny wypis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego lub inny udokumentowany tytuł prawny). W sytuacji niemożności wylegitymowania się w/w dokumentami można dołączyć zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129 poz. 1446/ ze zmianami).

Jeżeli wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną należy dołączyć do wniosku pisemne upoważnienie.

W przypadku osób prawnych należy dołączyć dokument potwierdzający jej formę prawną.

3. Formularz wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy bezpośredniego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Trybu zawiera następujące informacje:

 • nazwę, numer NIP, REGON oraz adres siedziby wnioskodawcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, numery PESEL i NIP oraz miejsce zamieszkania),
 • status prawny posiadanego gospodarstwa rolnego (w przypadku posiadania kilku gospodarstw należy określić status każdego z nich),
 • wielkość powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego w hektarach,
 • ilość mleka przeznaczonego na potrzeby własne gospodarstwa, w tym na cele żywienia zwierząt w roku referencyjnym,
 • ilość mleka dostarczoną do podmiotu skupującego oraz średnią ważoną zawartość tłuszczu w tym mleku, jeżeli sytuacja taka miała miejsce w roku referencyjnym,
 • ilość mleka wprowadzoną bezpośrednio do obrotu rynkowego i mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, wprowadzonych do obrotu w roku referencyjnym,
 • ilość mleka i przetworów mlecznych wprowadzoną do obrotu – udokumentowaną dowodami sprzedaży,
 • informacje o ilość krów mlecznych posiadanych w gospodarstwie w roku referencyjnym,
 • wysokość indywidualnej kwoty mlecznej, będącej przedmiotem wniosku.

Do wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy bezpośredniego należy dołączyć dowody sprzedaży potwierdzające wprowadzenie mleka bądź przetworów mlecznych do obrotu (tj. faktury VAT, VAT RR, rachunki). W przypadku jeżeli wnioskodawca podaje informacje o ilości krów mlecznych posiadanych w gospodarstwie w roku referencyjnym, jego oświadczenie o ilości krów stanowi integralną część wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej. Dodatkowo do wniosku należy przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego (np. aktualny wypis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego lub inny udokumentowany tytuł prawny). W sytuacji niemożności wylegitymowania się w/w dokumentami można dołączyć zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego Trybu.

4. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca, po doręczeniu pisemnego zawiadomienia od Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji, jest zobowiązany do usunięcia braków, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

5. Dostawcy hurtowi i bezpośredni złożą, w terminie do 31 października 2003 r. wnioski o przyznanie im indywidualnych kwot mlecznych. Decyzje w sprawie przyznania indywidualnych kwot mlecznych zostaną wydane w terminie do dnia 31 stycznia 2004 r. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Dyrektor Oddziału Terenowego ARR wydaje decyzję o przyznaniu indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego lub bezpośredniego na formularzach stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 i 5, bądź decyzję o odmowie przyznania indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego lub bezpośredniego na formularzach stanowiących odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do niniejszego Trybu.

6. Wypełnione i podpisane formularze wniosków o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego lub bezpośredniego, wraz z załączonymi dokumentami wymienionymi w ustępach 2 i 3, należy złożyć w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego, właściwych ze względu na położenie gospodarstwa rolnego, w którym prowadzona jest produkcja mleka lub przesłać listem poleconym w terminie do 31 października 2003r. (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek powinien zostać złożony w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem: ”Wniosek o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego lub bezpośredniego. Nie otwierać”.

Pobierz:

 BROSZURA: Wypełnianie i składanie wniosków o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej - informacje dla producentów mleka (2,73 MB)

 Wniosek - dostawca hurtowy

 Załącznik do wniosku - dostawca hurtowy

 Zaświadczenie dla dostawcy hurtowego o dostawach w roku referencyjnym

 Zasady zaokrąglania danych przekazywanych do ARR za dany okres

 Wniosek - dostawca bezpośredni

 Załącznik do wniosku - dostawca bezpośredni


 Zaświadczenie Urzędu Gminy dotyczące posiadania gospodarstwa rolnego

Aplikacja Internetowa


POWIĄZANE

    Wpływ dostępności paszy na pastwisku na wydajność mleka (linia niebieska) i ...

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę