EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

ARR: Dopłaty do roślin energetycznych

27 lutego 2007

W 2007 roku Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą realizowały mechanizm WPR dotyczący wsparcia finansowego w sektorze roślin energetycznych.

Poniższy tekst został opracowany w oparciu o projekty ustawy oraz rozporządzeń i ma charakter wyłącznie informacyjny. Z uwagi na to, że projekty te są w trakcie prac legislacyjnych, ARR zastrzega, iż podane informacje mogą ulec zmianie.
 
Rolnik otrzyma dopłatę, m.in., pod warunkiem:
* zawarcia – do 15 maja 2007 roku – umów na dostawę surowców energetycznych z zatwierdzonymi podmiotami skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi oraz dostarczenia do tych podmiotów całej ilości surowców energetycznych zebranych z areałów objętych dopłatami
lub
* zadeklarowania wykorzystania i przetworzenia całej ilości surowców uprawianych na areale objętym dopłatą, w przypadku gdy będzie wykorzystywał surowce energetyczne we własnym gospodarstwie.

Ilości surowców dostarczane do zatwierdzonych podmiotów lub wykorzystywane we własnym gospodarstwie powinny odpowiadać co najmniej plonom reprezentatywnym, których wysokość zostanie określona w rozporządzeniu MRiRW.
Podczas dostaw surowców energetycznych będzie określana:
* zawartość wilgoci w dostarczanych surowcach,
* zawartość ciał obcych lub innych zanieczyszczeń.

Zatwierdzaniem podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych będzie się zajmowała Agencja Rynku Rolnego. Będzie ona również nadzorowała proces przetwarzania roślin energetycznych na końcowe produkty energetyczne.

Kto może ubiegać się o zatwierdzenie?
Podmiot skupujący – przedsiębiorca, który na podstawie umów zawartych z rolnikami nabywa na własny rachunek rośliny (surowce) energetyczne z przeznaczeniem na cele energetyczne.

Pierwsza jednostka przetwórcza – przedsiębiorca, który przeprowadza pierwszy proces przetwórstwa surowców energetycznych z zamiarem pozyskania jednego lub więcej końcowych produktów energetycznych.

Pierwsza jednostka przetwórcza może pozyskiwać surowce energetyczne od:
* rolników – na podstawie zawartych z nimi umów na dostawę surowców energetycznych,
* zatwierdzonych podmiotów skupujących.

Jakie warunki powinni spełnić przedsiębiorcy?
Podmioty skupujące są zobowiązane do:
* posiadania możliwości administracyjnych niezbędnych do funkcjonowania jako podmiot skupujący oraz prowadzenia właściwego rejestru według warunków i wzoru, które zostaną określone w rozporządzeniu MRiRW,
* posiadania umowy zawartej z co najmniej jedną pierwszą jednostką przetwórczą na dostawę surowców energetycznych zakupionych od rolników lub prowadzenia w dostatecznym okresie czasu działalności handlowej określonej we wniosku.

Pierwsze jednostki przetwórcze są zobowiązane do:
* posiadania możliwości administracyjnych niezbędnych do funkcjonowania jako pierwsza jednostka przetwórcza oraz prowadzenia właściwego rejestru według warunków i wzoru, które zostaną określone w rozporządzeniu MRiRW,
* posiadania możliwości produkcyjnych do wytworzenia co najmniej jednego produktu energetycznego.

Składanie wniosków o dokonanie zatwierdzenia W celu uzyskania zatwierdzenia przedsiębiorcy składają:
* Wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupującego – na formularzu Kre_P1_f1 lub
* Wniosek o dokonanie zatwierdzenia pierwszej jednostki przetwórczej – na formularzu Kre_P1_f2.

Wnioski należy składać w Oddziale Terenowym ARR właściwym dla siedziby podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej.

Zatwierdzenie
Po weryfikacji formalno-prawnej wniosków o dokonanie zatwierdzenia upoważnione służby kontrolne ARR będą przeprowadzać kontrole zatwierdzające. Celem tych kontroli będzie sprawdzenie zgodności informacji podanych przez przedsiębiorców we wnioskach ze stanem faktycznym.

W przypadku gdy kontrola zakończy się wynikiem pozytywnym, dyrektor OT ARR zatwierdzi (w drodze decyzji) podmiot skupujący lub pierwszą jednostkę przetwórczą.

Wszyscy zatwierdzeni przedsiębiorcy zostaną wpisani przez ARR na listę zatwierdzonych podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych, która zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym MRiRW oraz na stronach internetowych ARR do 15 kwietnia 2007 roku.

Zatwierdzeni przedsiębiorcy będą zobowiązani do informowania dyrektora OT ARR o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o dokonanie zatwierdzenia – w terminie 14 dni od dnia zmiany – pod rygorem jego cofnięcia.

Dyrektor OT ARR będzie mógł cofnąć zatwierdzenie w przypadku:
* rażącego naruszenia lub uporczywego naruszania warunków zapewniających spełnienie kryteriów zatwierdzenia,
* nieprzekazywania w terminie informacji o zmianie danych zawartych we wniosku o dokonanie zatwierdzenia.
Wniosek o ponowne zatwierdzenie będzie można złożyć nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zatwierdzenia stała się ostateczna.

Podstawowe zobowiązania przedsiębiorców
Podmioty skupujące będą zobowiązane, przede wszystkim, do:
* przekazywania właściwemu dyrektorowi OT ARR:
o kopii umów zawartych z rolnikami,
o informacji o ilościach surowców energetycznych dostarczonych przez poszczególnych rolników,
o informacji o zmianie lub rozwiązaniu umów zawartych z rolnikami,
o informacji o ilościach surowców energetycznych dostarczonych do zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych,
* przyjęcia od rolników wszystkich surowców energetycznych, zgodnie z zawartymi umowami,
* dostarczenia do pierwszej jednostki przetwórczej wszystkich surowców energetycznych zakupionych od rolników.

Pierwsze jednostki przetwórcze będą zobowiązane, przede wszystkim, do:
* przekazywania właściwemu dyrektorowi OT ARR:
o kopii umów zawartych z rolnikami oraz informacji o zmianie lub rozwiązaniu tych umów,
o informacji na temat procesu przetwórczego,
o informacji o zmianie przeznaczenia surowców energetycznych,
* przyjęcia od rolników lub zatwierdzonych podmiotów skupujących wszystkich ilości surowców energetycznych, zgodnie z zawartymi umowami,
* udokumentowania, że surowce energetyczne zakupione od rolników lub podmiotów skupujących zostały przetworzone na końcowe produkty energetyczne,
* zagwarantowania, że wartość ekonomiczna produktów energetycznych uzyskanych w drodze przetworzenia surowców jest wyższa od wartości ekonomicznej wszystkich innych produktów uzyskanych w procesie przetworzenia,
* przetwarzania wszystkich ilości surowców energetycznych (dostarczonych przez rolników lub zatwierdzone podmioty skupujące) na produkty energetyczne w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami do 31 lipca drugiego roku następującego po roku zbiorów.

Rolnicy wykorzystujący surowce energetyczne we własnym gospodarstwie będą zobowiązani, przede wszystkim, do:
* złożenia we właściwym OT ARR kopii deklaracji zastępującej umowę oraz informacji o zmianach tych deklaracji,
* ważenia lub pomiaru surowców energetycznych w obecności inspektora IJHARS,
* denaturowania zbóż i nasion oleistych według metody, która zostanie określona w rozporządzeniu MRiRW,
* wykorzystania zadeklarowanych ilości surowców energetycznych do celów energetycznych we własnym gospodarstwie, * prowadzenia właściwego rejestru według warunków i wzoru, które zostaną określone w rozporządzeniu MRiRW.

Nadzorowanie procesu przetwarzania surowców energetycznych Agencja Rynku Rolnego będzie kontrolowała przetwarzanie surowców energetycznych w każdej jednostce przetwórczej (pierwszej i kolejnych) oraz u rolników, którzy będą wykorzystywać te surowce we własnym gospodarstwie.

Kontrole będą obejmować:
* co najmniej 25% podmiotów skupujących,
* co najmniej 25% jednostek przetwórczych (pierwszych i kolejnych),
* 10% rolników wykorzystujących surowce energetyczne we własnym gospodarstwie.

W przypadku gdy kontrola wykaże, że nie są przestrzegane zapisy ustawy lub rozporządzeń, dyrektor OT ARR nałoży (w drodze decyzji) karę pieniężną.
Kary będą musiały być wpłacane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o jej nałożeniu, na rachunek bankowy ARiMR wskazany w decyzji.
Wysokość kar zostanie określona w rozporządzeniu MRiRW.

Końcowe produkty energetyczne
* biopaliwa określone w art. 2 pkt 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/30/WE z 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, tj.:
o bioetanol – stanowiący samoistne paliwo
o estry metylowe – stanowiące samoistne paliwo
o biometanol – stanowiący samoistne paliwo
o biogaz – stanowiący samoistne paliwo lub gaz drzewny
o biodimetyloeter – stanowiący samoistne paliwo
o bio-ETBE (eter etylowo-t-butylowy) produkowany na podstawie bioetanolu
 o io-MTBE (eter metylowo-t-butylowy) produkowany na podstawie biometanolu
o biopaliwa syntetyczne
o biowodor – stanowiący samoistne paliwo
o czysty olej roślinny.
* energia elektryczna lub cieplna produkowana z biomasy.

Końcowe produkty energetyczne muszą zostać uzyskane najwyżej przez trzecią jednostkę przetwórczą.

Uwaga! Wartość ekonomiczna końcowych produktów energetycznych uzyskanych w drodze przetwarzania surowców powinna być wyższa od wartości ekonomicznej wszelkich innych produktów przeznaczonych do innych celów i uzyskanych w drodze takiego procesu przetwórczego.


POWIĄZANE

Do tegorocznych żniw zrealizujemy rozbudowę i modernizację elewatora Braniewo- p...

Już od lat inflacja pochłania siłę nabywczą oszczędności znacznie szybciej niż b...

Zaprawianie materiału siewnego jest pierwszym, podstawowym zabiegiem ochrony roś...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę