aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ARR-od dzisiaj 29.10.2014r. II transza wniosków o rekompensaty dla producentów owoców i warzyw

3 grudnia 2015

Agencja Rynku Rolnego podała, że od 29 października 2014r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.

Przypominamy że, we wtorek weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. uruchomiające tzw. II transzę rekompensat dla producentów owoców i warzyw.


Formularz powiadomienia

 KE pod koniec września KE ogłosiła, że przeznacza dodatkowe 165 mln euro na nowy program rekompensat dla sektora owoców i warzyw. Nowy system wsparcia uzupełni pierwszy program rekompensat dla tego sektora, ogłoszony 18 sierpnia, który opiewał na 125 mln euro. 10 września KE zawiesiła tamten program, bo wartość wstępnych wniosków o rekompensaty przekroczyła kwotę na nie przeznaczoną.

Z II transzy pieniądze mają dostać rolnicy z 12 państw UE, które eksportowały do Rosji. Limity dla krajów ustalono na podstawie średniej wielkości eksportu do Rosji w okresie od września do grudnia w ostatnich trzech latach oraz po odjęciu tych wielkości produkcji, które zadeklarowano już we wstępnych wnioskach w ramach pierwszego programu.

Ponieważ 85 proc. wszystkich wstępnych wniosków z pierwszego programu wsparcia pochodziło z Polski, to z drugiego programu polscy rolnicy otrzymali prawo do rekompensat dla wycofania z rynku 18,750 ton jabłek i 3 tys. ton innych produktów.

Przed ARR w Warszawie zawiązał się komitet kolejkowy. Rolnicy przypuszczają, że ich wnioski nie będą zrekompensowane w całości, a wręcz pewni są, że pomoc będzie opiewała zaledwie na kilka procent w stosunku do oczekiwań. Jak będzie naprawdę? Jak zwykle czas pokaże, choć po falstarcie z pierwszym naborem wniosków rekompensacyjnych wielkich nadziei na pokrycie strat wynikających z embarga nie ma. Przeważają opinie negatywne, a rozgoryczenie i frustracja producentów jest coraz większa.

Poniżej najwazniejsze informacje z  Załącznika do Zarządzenia Nr 120/2014/Z
Prezesa ARR
z dnia 28 października 2014 r.

Warunki uczestnictwa w mechanizmie
Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw

Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
www.arr.gov.pl

1. WPROWADZENIE
Celem niniejszego mechanizmu jest skuteczne i ukierunkowane przekazanie
środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw, którzy wyprodukowane przez
siebie określone produkty poddadzą operacji niezbierania plonów lub przekażą na
bezpłatną dystrybucję.
Agencja w ramach powyższego celu realizuje zadania związane z udzielaniem
dalszego tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia, o którym mowa w art. 1
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r.
ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów
niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30.09.2014 r., str. 22)
oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w
sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem
dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych
owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji
Rosyjskiej.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 ustanawia środki wsparcia
w odniesieniu do następujących produktów: pomidorów, marchwi, kapusty, słodkiej
papryki, kalafiorów i brokułów, ogórków i korniszonów, grzybów z rodzaju Agaricus,
jabłek, gruszek, śliwek, owoców miękkich, świeżych winogron stołowych, owoców kiwi,
pomarańczy, klementynek i mandarynek. Sektory te zostały dotkliwie dotknięte zakazem
importu niektórych produktów unijnych do Federacji Rosyjskiej, wprowadzonym
w dniu 7 sierpnia 2014 r. przez Federację Rosyjską. Wprowadzenie tego zakazu
wywołało poważne zagrożenie zakłóceniami na rynku spowodowanymi znacznym
spadkiem cen wynikającym z faktu, że ważny rynek eksportowy stał się nagle
niedostępny.

Aby nie dopuścić do przekształcenia się aktualnej sytuacji rynkowej w poważniejsze
lub dłuższe zakłócenie na rynku owoców i warzyw, przyjęto w dniu 29 sierpnia 2014 r.
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 932/2014 ustanawiające tymczasowe
nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw
i zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014. Środki wdrożone
w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 932/2014 zostały uzupełnione dalszymi
środkami w formie dodatkowego, ukierunkowanego wsparcia dla określonych ilości
produktów, obliczonych na podstawie dotychczasowego wywozu do Federacji

Rosyjskiej. Zatem dalsze środki wsparcia dla producentów owoców i warzyw, zostały
określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1031/2014
z dnia 29 września 2014 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki
wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw.

Na podstawie ww. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014
oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r., dalsze
tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia udzielane są do określonych produktów dla
producentów, którzy przeprowadzili operację niezbierania plonów lub operację
wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji.

Produkty wycofane w celu bezpłatnej dystrybucji mogą być realizowane tylko
do odbiorców zarejestrowanych w Rejestrze uznanych organizacji charytatywnych
i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, prowadzonym
przez ARR.

Ilość produktów podlegająca wsparciu w ramach niniejszego mechanizmu jest
limitowana. Limity ilości ustalone są odpowiednio dla każdego państwa członkowskiego
zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014
oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r.

2. AKTY PRAWNE
3.1 AKTY PRAWNE UE
1. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r.
ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów
niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30.09.2014 r., str. 22)
RDK_1031/2014.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych
oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79,
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671854,
z późn. zm.).
RPEiR_1308/2013

3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca
2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr
1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych
owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157, 15.06.2011, str. 1-163 z późn. zm.).
RWK_543/2011

4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013
w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami,
rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255,
28.08.2014, str. 18).
RDK_907/2014

3.2 AKTY PRAWNE KRAJOWE:
1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku
chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno
(Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji
przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych
tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych
owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do
Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1468).
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm
szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1171).

3. UCZESTNICY MECHANIZMU
1. Uczestnikiem
mechanizmu WPR „Dalsze tymczasowe wsparcie producentów
owoców i warzyw” jest:
1) organizacja producentów owoców i warzyw, uznana na podstawie odrębnych
przepisów i realizująca program operacyjny, o którym mowa w art. 33

RPEiR_1308/2013, zwana w dalszej części warunków „organizacją
producentów”;

2) producent owoców i warzyw niebędący członkiem organizacji producentów,

o której mowa w ppkt 1, będący producentem rolnym w rozumieniu ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(Dz. U. z 2012 r. poz. 86 oraz z 2013 r. poz. 1537), który:
a) posiada gospodarstwo rolne o
łącznej powierzchni co najmniej 1 ha,
w którym prowadzi uprawę owoców lub warzyw w gruncie, a powierzchnia
działki rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na której prowadzi daną
uprawę, wynosi co najmniej 0,1 ha,

lub

b) prowadzi uprawę owoców lub warzyw w ramach działu specjalnego
produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych,

zwany w dalszej części warunków „producentem indywidualnym”.

2. Wsparcie finansowe w ramach niniejszego mechanizmu może być przyznane
organizacjom producentów, nawet jeżeli nie przewidują one operacji wycofania
produktów z rynku w swoich programach operacyjnych.
3. W
przypadku organizacji producentów nie ma zastosowania ograniczenie
w wysokości 5% wielkości produkcji sprzedanej, o którym mowa w art. 34 ust. 4
RPEiR_1308/2013 i art. 79 ust. 2 RWK_543/2011, w odniesieniu do produktów
objętych niniejszym mechanizmem.
4. PRODUKTY I ILOŚCI PODLEGAJĄCE WSPARCIU.
1. Mechanizm WPR „Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw”
zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r.,
obejmuje niżej wymienione produkty, przeznaczone do spożycia jako produkty
świeże, których maksymalna ilość podlegająca wsparciu w ramach niniejszego
mechanizmu wynosi odpowiednio:
a) 18 750 ton, łącznie dla jabłek kod CN 0808 10 oraz gruszek kod CN 0808 30;
b) 3 000 ton, łącznie dla pomidorów kod CN 0702 00 00; marchwi kod CN 0706
10 00; kapusty kod CN 0704 90 10; papryki słodkiej kod CN 0709 60 10;
kalafiorów kod CN 0704 10 00; brokułów kod CN 0704 10 00; ogórków kod
CN 0707 00 05 i korniszonów kod CN 0707 00 90; grzybów z rodzaju
Agaricus kod CN 0709 51 00; śliwek kod CN 0809 40 05; owoców miękkich
objętych kodami CN 0810 20; 0810 30 i 0810 40; winogron stołowych
świeżych kod CN 0806 10 10.

2. W przypadku pomidorów wsparcie dotyczy jedynie odmian przeznaczonych do
spożycia jako produkty świeże.
3. Wysokość maksymalnych stawek wsparcia oraz sposób wyliczenia pomocy
finansowej określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października
2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1468) oraz RDK_1031/2014.
Tabela nr 1: Maksymalne stawki na 1 ha w odniesieniu do operacji niezbierania
plonów
Lp. Produkt Maksymalna stawka
na 1 ha w euro
1. pomidory kod CN 0702 00 00; pod osłonami 54 351
2. pomidory kod CN 0702 00 00; w gruncie 6 983
3. marchew kod CN 0706 10 00; 4 435
4. kapusta kod CN 0704 90 10; 2 567
5. papryka słodka kod CN 0709 60 10; pod osłonami 29 700
6. papryka słodka kod CN 0709 60 10; w gruncie 12 150
7. kalafior kod CN 0704 10 00; 3 333
8. brokuły kod CN 0704 10 00; 3 333
9. ogórki kod CN 0707 00 05; pod osłonami 38 880
10. ogórki kod CN 0707 00 05; w gruncie 4 046
11. korniszony kod CN 0707 00 90; 4 046
12. pieczarki kod CN 0709 51 00; 409 154
13. jabłka kod CN 0808 10; 3 641
14. gruszki kod CN 0808 30; 1 631
15. śliwki kod CN 0809 40; 1 652
16. maliny i jeżyny kod CN 0810 20; 513
17. porzeczki czarne kod CN 0810 30; 520
18. porzeczki białe kod CN 0810 30; 566
19. porzeczki czerwone kod CN 0810 30; 566
20. agrest kod CN 0810 30; 689
21. pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium
kod CN 0810 40;
224
22. winogrona kod CN 0806 10 10; 940

Tabela nr 2: Maksymalne kwoty wsparcia na operację wycofania w celu bezpłatnej
dystrybucji
Lp. Produkt
Maksymalna
stawka
wsparcia
EUR/100kg
1. pomidory kod CN 0702 00 00; 27,45
2. marchew kod CN 0706 10 00; 12,81
3. kapusta kod CN 0704 90 10; 5,81
4. papryka słodka kod CN 0709 60 10; 44,4
5. kalafiory kod CN 0704 10 00; 15,696. brokuły głowiaste kod CN 0704 10 00;
7. ogórki kod CN 0707 00 05; 24,008. korniszony kod CN 0707 00 90;
9. Grzyby z rodzaju Agaricus
kod CN 0709 51 00; 43,99
10. jabłka kod CN 0808 10; 16,98
11. gruszki kod CN 0808 30; 23,85
12. śliwki kod CN 0809 40; 34,00
13. Owoce miękkie: kod CN 0810 20; kod CN
0810 30; kod CN 0810 40; 12,76
14. winogrona stołowe świeże
kod CN 0806 10 10; 39,16

4. Wsparcie jest udzielane za przeprowadzenie operacji niezbierania plonów
lub operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji, jeżeli zostały
spełnione warunki określone w RDK_1031/2014 oraz w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 23 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1468).
5. BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA I ODBIORCY PRODUKTÓW WYCOFANYCH.
1. Wycofanie – oznacza nieprzeznaczanie do sprzedaży owoców i warzyw, o których
mowa w pkt 4 ppkt 1 niniejszych warunków; „produkty wycofane z rynku”, „produkty
wycofane” i „produkty niewystawione na sprzedaż” oznaczają produkty będące
przedmiotem takiego wycofania z rynku.
2. Bezpłatna dystrybucja – zgodnie z art. 34 ust. 4 RPEiR_1308/2013 oznacza
wycofanie z rynku owoców i warzyw, których przekazanie odbywa się do uznanych
przez państwo członkowskie:
a) organizacji charytatywnych i fundacji, do wykorzystania w ich działalności
służącej pomocy osobom, których prawo do otrzymywania pomocy społecznej
jest uznane w prawie krajowym, w szczególności w związku z tym, że osoby te
nie posiadają środków utrzymania,
lub
b) zakładów karnych, szkół, placówek (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe
lub średnie zarządzane lub zatwierdzone przez właściwe organy państwa), na
obozach wypoczynkowych dla dzieci, w szpitalach lub domach spokojnej
starości wyznaczonych przez państwo.
Ilości produktów otrzymanych w ramach bezpłatnej dystrybucji nie mogą
zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty
otrzymała, mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości.
3. Operacji wycofania z rynku produktów objętych niniejszym mechanizmem można
dokonać jedynie w ramach bezpłatnej dystrybucji, o której mowa w art. 34 ust. 4
RPEiR_1308/2013, polegającej na przekazaniu tych produktów do odbiorców
ujętych w Rejestrze uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych
innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, dostępnym na stronie
internetowej ARR, tj. www.arr.gov.pl. w dalszej części niniejszych warunków
nazywanych „odbiorcami”.
4. Odbiorca, który zainteresowany jest przyjmowaniem produktów wycofanych
na bezpłatną dystrybucję w ramach niniejszego mechanizmu, zobowiązany
jest do:
a) zarejestrowania się w Rejestrze uznanych organizacji charytatywnych
i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych.

W tym celu odbiorca powinien postępować zgodnie z zasadami
udostępnionymi na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl w dziale:
Rynki rolne/Owoce i warzywa/Warunki uczestnictwa organizacji
charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych
w mechanizmie administrowania rozdysponowaniem owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzedaży,

b) prowadzenia oddzielnej ewidencji materiałowej dla otrzymanych
bezpłatnie owoców i warzyw w ramach niniejszego mechanizmu.

5. Czynności wycofania w ramach bezpłatnej dystrybucji podlegają kontroli
właściwego organu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych,
zgodnie z pkt 8. niniejszych warunków.
6. Wycofywany produkt w ramach bezpłatnej dystrybucji musi posiadać
Świadectwo zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw wydane przez
właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
7. Dostawy produktów wycofanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji mogą być
realizowane tylko do odbiorców, którzy zgodnie z art. 12 ust 5 ustawy
z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,
rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, posiadają
wpis do Rejestru uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych
jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, dostępnym na stronie
internetowej ARR, tj. www.arr.gov.pl.
8. Potwierdzeniem przekazania produktów wycofanych z rynku jest wystawione przez
odbiorcę danego produktu, Świadectwo potwierdzenia odbioru produktów
wycofanych z rynku, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszych warunków.
Przedmiotowe Świadectwo potwierdzenia(…) jest dokumentem, na którym odbiorca
potwierdza odbiór określonych produktów. Świadectwo potwierdzenia(…) odbiorca
sporządza w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla odbiorcy produktu,
dwa dla podmiotu wycofującego z rynku dany produkt.
9. Świadectwo potwierdzenia(…) jest niezbędne do uzyskania wsparcia, o które może
ubiegać się producent owoców lub warzyw, zgodnie z zasadami określonymi
w pkt 10. niniejszych warunków.
10. Wycofywane produkty z rynku muszą spełniać minimalne wymagania jakościowe.
Jeżeli dla wycofywanego produktu istnieje norma handlowa, o której mowa w tytule
II „Klasyfikacja produktów” RWK_543/2011, produkt wycofany z rynku powinien być
zgodny z w/w normami z wyjątkiem przepisów dotyczących prezentacji
i oznakowania produktów (organizacji producentów lub producenta indywidualnego).

11. Jeżeli dla danego produktu nie istnieje norma handlowa, produkty wycofane
z rynku muszą spełnić minimalne wymagania określone w załączniku X do
RWK_543/2011, tj:
1) produkty muszą być:
.. całe,

zdrowe, nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia,
które czynią je niezdatnymi do spożycia,

czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych,

praktycznie wolne od szkodników oraz od uszkodzeń spowodowanych przez
szkodniki,

wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego,

wolne od obcych zapachów lub smaków;
2) produkty muszą być dostatecznie rozwinięte i dojrzałe, zgodnie z rodzajem;
3) produkty muszą być charakterystyczne dla danej odmiany lub typu handlowego.
12. W przypadku wycofania produktów przeznaczonych do
bezpłatnej dystrybucji
na opakowaniu produktów należy umieścić godło europejskie oraz napis Produkty
przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
nr 1031/2014 ].
Przykładowy wzór oznakowania opakowania produktów przeznaczonych do

bezpłatnej dystrybucji:
Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie
delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014].
Zgodnie z art. 82 ust. 1 RWK_543/2011 koszty sortowania i pakowania owoców i
warzyw wycofanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji kwalifikują się do wsparcia
w ramach programów operacyjnych w wysokości stawki ryczałtowej określonej w
części A załącznika XIII RWK_543/2011, w przypadku produktów w opakowaniach
jednostkowych o masie netto nieprzekraczającej 25 kilogramów.

13. W przypadku, gdy wycofywany produkt posiada wystawione:
-
świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych
owoców i warzyw, wydane przez właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
oraz
- świadectwo potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku wystawionego
na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych warunków przez
odbiorcę produktu wycofywanego z rynku, a odbiorca produktu decyduje się na pozostawienie produktu w pomieszczeniach magazynowych producenta indywidualnego/organizacji producentów – ponosi
on całkowitą odpowiedzialność za dany produkt, w tym za jego jakość oraz
konsekwencje wynikające z niewłaściwego przechowywania produktu.

14. W przypadku, stwierdzenia,
że produkty wycofane na bezpłatną dystrybucję nie
spełniają wymagań określonych w ww. ppkt. 6 – 12 oraz pozostałych wymogów
dotyczących przedmiotowej operacji, producent w całości ponosi koszty związane
z niezakwalifikowaniem produktu do wycofania na bezpłatną dystrybucję.
6. NIEZBIERANIE PLONÓW.
1. Niezbieranie plonów oznacza zakończenie obecnego cyklu produkcyjnego
na danym obszarze, w przypadku gdy produkt jest dobrze rozwinięty i jest solidnej
i właściwej jakości handlowej. Zniszczenie produktów w wyniku niekorzystnych
zjawisk klimatycznych lub chorób nie jest jednak uważane za niezbieranie.
2. Niezbieranie jest czynnością dodatkową i niezwiązaną z normalną metodą
uprawy.
3. W przypadku producenta indywidualnego na zasadzie odstępstwa od art. 85 ust. 3
RWK_543/2011 dla niniejszego mechanizmu zastosowanie ma zasada:
wsparcie w ramach niniejszego mechanizmu w zakresie niezbierania nie
przysługuje w przypadku, gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano
produkcję w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego.

4. W przypadku organizacji producentów na zasadzie odstępstwa od art. 85 ust. 3
akapit pierwszy RWK_543/2011 w ramach niniejszego mechanizmu środki
w zakresie niezbierania plonów mogą przysługiwać nawet w przypadku,
gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach handlowych
w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego. W takich przypadkach kwoty wsparcia,
zostają proporcjonalnie obniżone z uwzględnieniem produkcji już zebranej, ustalonej
na podstawie rejestrów magazynowych i ksiąg finansowych danej organizacji
producentów.
7. PRZEBIEG MECHANIZMU.
1. Organizacja producentów i producent indywidualny, zobowiązany jest do
zarejestrowania w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym
przez ARR. Formularz Powiadomienia(…) (załącznik nr 1 do niniejszych
warunków), jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP dla uczestników
niniejszego mechanizmu, którzy:
a) nie posiadają wpisu do CRP,

albo

b) dokonują aktualizacji swoich danych wpisanych do CRP.

2. Wsparcie w ramach niniejszego mechanizmu przysługuje na operacje niezbierania
plonów oraz wycofania w celu bezpłatnej dystrybucji, przeprowadzone
w odniesieniu do produktów objętych niniejszym mechanizmem w terminie do dnia
31 grudnia 2014 r.
3. Organizacja producentów i producent indywidualny, którzy zainteresowani są
uczestnictwem w niniejszym mechanizmie, zobowiązani są do złożenia do ARR
Powiadomienia dotyczącego RDK_1031/2014 (niezbieranie plonów/bezpłatna
dystrybucja) na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych
warunków, w terminie od dnia 29 października 2014 r. do dnia, w którym ilości
określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października
2014 r. zostaną wyczerpane lub do dnia 31 grudnia 2014 r., w zależności od tego,
która z tych dat nastąpi wcześniej.

Powiadomienia o zamiarze dokonania operacji, z tytułu której przysługuje wsparcie,
złożone przed dniem 29 października 2014 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku

Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych
środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem
ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1190), nie
podlegają rozpatrzeniu i nie są uwzględniane przy udzielaniu wsparcia na
podstawie niniejszego rozporządzenia.

4. Formularz w/w powiadomienia można uzyskać w:
a) Kancelarii Ogólnej Centrali ARR,
b) Oddziałach Terenowych ARR
c) poprzez jego wydruk ze strony internetowej ARR, tj. www.arr.gov.pl
5. Powiadomienie(…) należy złożyć do właściwego OT ARR, ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, nie później niż 7 dni przed dniem
planowanego przeprowadzenia operacji niezbierania plonów/wycofania w celu
bezpłatnej dystrybucji.
Powiadomienia przyjmowane są w OT ARR w dniach i w godzinach pracy danego
OT ARR. Informacje o dniach i godzinach pracy danego OT ARR można uzyskać
bezpośrednio w danym OT ARR lub poprzez stronę internetową Agencji
www.arr.gov.pl .
6. Kompletne Powiadomienie(…) składa się w formie pisemnej, na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków: osobiście, rejestrowaną
przesyłką pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną. Adresy poczty elektronicznej
poszczególnych OT ARR umieszczone są w pkt. 14.3 niniejszych warunków.
7. W przypadku złożenia Powiadomienia(…) faksem lub pocztą elektroniczną, oryginał
tego Powiadomienia(…) należy przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową
lub złożyć osobiście w siedzibie właściwego OT ARR.
8. Za datę złożenia Powiadomienia(…) rozumie się:
a) w przypadku złożenia powiadomienia osobiście - datę jego złożenia
w kancelarii OT ARR,
b) w pozostałych przypadkach - datę jego wpływu do właściwego OT ARR.
9. Wsparcie w ramach niniejszego mechanizmu, przysługuje danemu producentowi
jedynie do łącznej ilości produktów wynikających ze złożonego Powiadomienia(…)
nieprzekraczającej 300 ton.
Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r.
jeżeli łączna ilość produktów wynikająca ze złożonego powiadomienia przekracza
300 ton, uznaje się, że łączna ilość produktów wynikająca z tego powiadomienia jest
równa 300 tonom, a ilość danego rodzaju produktu wynikająca z tego
powiadomienia jest równa iloczynowi ilości tego produktu oraz stosunku 300 ton do
łącznej ilości produktów wynikającej z tego powiadomienia.
10. Jeżeli ten sam podmiot złożył więcej niż jedno powiadomienie, zgodnie z § 4 ust. 7
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r., zapisy ww. ppkt. 9
stosuje się odpowiednio do powiadomienia, którego złożenie spowodowało
przekroczenie limitu 300 ton, z tym że obliczając łączną ilość produktów oraz ilość
danego rodzaju produktu, które uznaje się za wynikające z tego powiadomienia,
zamiast 300 ton uwzględnia się różnicę między 300 tonami a łączną ilością
produktów wynikającą z poprzednio złożonych przez ten podmiot powiadomień.
11. Powiadomienia złożone przez ten sam podmiot po złożeniu powiadomienia,
o którym mowa w ww. ppkt 10, nie podlegają rozpatrzeniu i nie są uwzględniane
przy udzielaniu wsparcia.
12. Jeżeli ilość danego rodzaju produktu wynikająca z powiadomienia w przeliczeniu
na powierzchnię uprawy, z której pochodzi ten produkt, jest większa
od odpowiedniego dla tego produktu maksymalnego plonu określonego
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r.,
uznaje się, że ilość ta jest równa iloczynowi powierzchni uprawy, z której pochodzi
ten produkt i odpowiedniego dla tego produktu maksymalnego plonu określonego
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r.
13. W dniu, w którym suma ilości produktów wynikających z powiadomień przekroczy
ilość, o której mowa w pkt 4 ppkt 1 niniejszych warunków, Prezes ARR poda
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:
a) zakończeniu przyjmowania powiadomień dotyczących operacji obejmujących
odpowiednią grupę produktów;

b) wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości
produktów wynikających z powiadomień złożonych w tym dniu.

14. Powiadomienia złożone po dniu, o którym mowa w ww. ppkt 13, nie podlegają
rozpatrzeniu i nie są uwzględniane przy udzielaniu wsparcia.
15. Współczynnik przydziału, o którym mowa w ww. ppkt 13 lit. b), stanowi iloraz różnicy
między ilością, o której mowa w pkt 4 ppkt 1 niniejszych warunków, a ilością
produktów wynikających z powiadomień złożonych przed dniem, o którym mowa
w ww. ppkt 13, oraz sumy ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych
w tym dniu.
16. Do objęcia operacją kwalifikuje się ilość produktów wynikająca z powiadomienia,
przy czym w przypadku operacji zgłoszonej w powiadomieniu złożonym w dniu,
o którym mowa w ww. ppkt 13, do objęcia tą operacją kwalifikuje się ilość
stanowiąca iloczyn ilości produktów wynikającej z tego powiadomienia oraz
współczynnika przydziału, o którym mowa w ww. ppkt 13 lit. b).
17. Jeżeli informacja, o której mowa w ww. ppkt 13, w odniesieniu do jabłek i gruszek,
zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 9 grudnia 2014 r., a ilość tych
produktów objęta operacjami przeprowadzonymi do tego dnia okaże się mniejsza
niż ilość tych produktów kwalifikująca się do objęcia operacjami zaplanowanymi
do przeprowadzenia do tego dnia, w dniu 10 grudnia 2014 r. Prezes Agencji poda
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:
a) ilości jabłek i gruszek, jaka pozostała do wykorzystania w ramach limitu
18 750 ton, stanowiącej różnicę między ilością produktów kwalifikującą się
do objęcia operacjami zaplanowanymi do przeprowadzenia do dnia 9 grudnia
2014 r. a ilością objętą operacjami przeprowadzonymi do tego dnia;

b) możliwości złożenia przez organizację producentów i producenta
indywidualnego, dodatkowych powiadomień dotyczących operacji obejmujących
jabłka i gruszki.
18. W przypadku gdy podane zostaną informacje, o których mowa w ww. ppkt 17,
organizacja producentów/producent indywidualny składa Powiadomienie(…),
na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszych warunków, do dyrektora
oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę, w terminie do dnia 13 grudnia 2014 r., nie później jednak niż 4 dni przed
dniem planowanego przeprowadzenia operacji niezbierania plonów/bezpłatnej
dystrybucji.
19. W dniu, w którym suma ilości jabłek i gruszek, wynikająca z dodatkowych
powiadomień, o których mowa w ppkt 17 lit. b, przekroczy ilość podaną do
publicznej wiadomości na podstawie informacji o której mowa w ppkt 17 lit. a,
Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji
informację o:
a) zakończeniu przyjmowania dodatkowych powiadomień dla jabłek i gruszek;
b) wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości jabłek
i gruszek wynikających z dodatkowych powiadomień, złożonych do tego dnia.

20. Współczynnik przydziału dla jabłek i gruszek, stanowi iloraz ilości podanej
do publicznej wiadomości na podstawie informacji, o której mowa
w ww. ppkt 17 lit. a oraz sumy ilości produktów wynikających z dodatkowych
powiadomień dla jabłek i gruszek, złożonych do dnia, o którym mowa
w ww. ppkt 19.
21. Powiadomienia złożone po dniu, o którym mowa w ww. ppkt 19, nie podlegają
rozpatrzeniu i nie są uwzględniane przy udzielaniu wsparcia.
22. W przypadku, gdy
Powiadomienie(…) zawiera braki, Dyrektor OT ARR wzywa
wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie określonym w Wezwaniu
do uzupełnienia powiadomienia.
23. Uzupełnienie Powiadomienia(…) może dotyczyć tylko operacji, produktów,
ilości oraz powierzchni zgłoszonych w pierwotnym Powiadomieniu(…).

W przypadku, gdy wnioskodawca zamierza rozszerzyć swoje żądanie co do operacji,
rodzaju produktu, ilości, powierzchni – zobowiązany jest złożyć nowe
Powiadomienie(…).

24. W przypadku, gdy
Powiadomienie(…) jest poprawne pod względem formalno –
prawnym i dotyczy operacji wycofania na bezpłatną dystrybucję, Dyrektor OT ARR
przekazuje Wniosek o przeprowadzenie kontroli do organu Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwego dla miejsca kontroli
wskazanego w Powiadomieniu(…). Kontrola na miejscu przeprowadzana jest
zgodnie z pkt 8. niniejszych warunków.
25. W przypadku, gdy
Powiadomienie(…) jest poprawne pod względem formalno –
prawnym i dotyczy operacji niezbierania plonów, kontrola na miejscu
przeprowadzana jest zgodnie z pkt 9. niniejszych warunków.

8. KONTROLA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ W RAMACH BEZPŁATNEJ
DYSTRYBUCJI.
1. W celu potwierdzenia dokonania wycofania na bezpłatną dystrybucję, ARR lub
właściwe służby kontrolne przeprowadzają kontrolę na miejscu, po złożeniu
Powiadomienia(…) przez organizację producentów lub producenta indywidualnego.
2. Kontrole w zakresie wycofania produktów na bezpłatną dystrybucję, przeprowadza
właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na
warunkach i zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest Protokół kontroli oraz wystawiane jest
Świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych
owoców i warzyw.
Uzyskanie przez organizację producentów lub producenta indywidualnego
Świadectwa zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców
i warzyw jest tożsame z udzieleniem przez Dyrektora OT ARR zgody na
przeprowadzenie operacji wycofania.

3. Kontrole drugiego szczebla wycofania produktów na bezpłatną dystrybucję,
przeprowadza Agencja Rynku Rolnego na zasadach i warunkach określonych
w art. 8 ust. 3 RDK_1031/2014. Przedmiotowym kontrolom podlegają zarówno
organizacje producentów i producenci indywidualni, którzy dokonywali
operacji wycofania na bezpłatną dystrybucję oraz odbiorcy produktów
wycofanych.
Kontrola drugiego szczebla w zakresie wycofania na bezpłatną dystrybucję obejmuje
m.in. sprawdzenie:
a) miejsca położenia uprawy, z której pochodzi produkt, w tym numer działki
ewidencyjnej;
b) rodzaju produktu objętego daną operacją, a w przypadku pomidorów również
odmiany;
c) sposobu produkcji, w tym prowadzenia uprawy w gruncie lub pod osłonami;
d) zadeklarowanej powierzchni uprawy w podziale na poszczególne rodzaje
produktów zgłoszonych do zadeklarowanej operacji;
e) ilości produktów objętych daną operacją;
f) ewidencji magazynowej.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest raport z kontroli. Raport
z kontroli sporządzany jest w 2 egzemplarzach i podpisywany przez kontrolera oraz
kontrolowanego lub osobę uprawnioną do reprezentowania kontrolowanego.

9. KONTROLA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ W RAMACH NIEZBIERANIA PLONÓW.
1. W celu potwierdzenia zadeklarowanej operacji niezbierania plonów w złożonym
Powiadomieniu(…), ARR lub właściwe służby kontrolne przeprowadzają kontrolę na
miejscu, po złożeniu Powiadomienia(…) przez organizację producentów lub
producenta indywidualnego.
2. Kontrolę w zakresie niezbierania plonów przeprowadzają właściwe służby kontrolne
i obejmuje ona m.in. sprawdzenie:
a) miejsca położenia uprawy, z której pochodzi produkt, w tym numer działki
ewidencyjnej;
b) rodzaju produktu objętego daną operacją, a w przypadku pomidorów również
odmiany;
c) rodzaju zadeklarowanej operacji;
d) sposobu produkcji, w tym prowadzenia uprawy w gruncie lub pod osłonami;
e) zadeklarowanej powierzchni uprawy w podziale na poszczególne rodzaje
produktów zgłoszonych do zadeklarowanej operacji;
f) ilości produktów objętych daną operacją;
g) kwalifikowalności uprawy do przeprowadzenia zadeklarowanej operacji
w przypadku niezbierania – sprawdzenie, czy obszar zadeklarowany
w Powiadomieniu(…) utrzymany jest w dobrym stanie i nie przeprowadzano na
nim częściowych zbiorów, a produkt jest dobrze rozwinięty i ogólnie w dobrym
stanie, a jego jakość odpowiednia i pozwalająca na wprowadzenie do obrotu.
Po przeprowadzeniu niezbierania sprawdzenie, czy produkt został poddany
denaturacji.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest raport z kontroli. Raport z kontroli
sporządzany jest w 2 egzemplarzach i podpisywany przez kontrolera oraz
kontrolowanego lub osobę uprawnioną do reprezentowania kontrolowanego.
10. FORMA I TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA PRODUCENTOM
OWOCÓW I WARZYW.
1. Uczestnicy mechanizmu, którzy złożyli Powiadomienia(…), o których mowa w pkt. 7
niniejszych warunków i przeprowadzili zgodnie z niniejszymi warunkami operacje
niezbierania plonów/wycofanie w celu bezpłatnej dystrybucji zobowiązani są złożyć
we właściwym OT ARR Wniosek o przyznanie wsparcia, na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych warunków.
2. Formularz wniosku można uzyskać w:
a) Kancelarii Ogólnej Centrali ARR,
b) Oddziałach Terenowych ARR,
c) poprzez jego wydruk ze strony internetowej ARR, tj. www.arr.gov.pl .
3. Wnioski o przyznanie wsparcia należy złożyć do 31 stycznia 2015 r. Za datę
złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia rozumie się datę jego złożenia
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Termin do
złożenia wniosku jest ostateczny i nie podlega przywróceniu.
4. Do wniosku należy dołączyć m.in.:
a) świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych
owoców i warzyw, wydane przez właściwy organ Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
b) świadectwo potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku
wystawione na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych
warunków przez podmiot odbierający produkty wycofywane z rynku,
c) inne dokumenty uzasadniające kwotę wnioskowanego wsparcia,
d) ponadto, podpisując Wniosek o przyznanie wsparcia wnioskodawca składa
pisemne oświadczenie, że w odniesieniu do operacji kwalifikujących się do
otrzymania pomocy finansowej UE na mocy RDK_1031/2014 wnioskodawca nie
otrzymał i nie otrzyma żadnego podwójnego finansowania unijnego lub krajowego
ani odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej.
5. Poprawnie wypełniony, kompletny i podpisany przez wnioskodawcę/osobę
uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy Wniosek o przyznanie wsparcia
należy złożyć:
• bezpośrednio do właściwego OT ARR,
lub
.. rejestrowaną przesyłką pocztową na adres właściwego OT ARR.
6. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalno – prawne przyjmowany jest do realizacji,
zgodnie z pkt 11. Wypłata wsparcia producentom owoców i warzyw.
7. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalno – prawnych niezbędnych
do jego przyjęcia, Dyrektor OT ARR informuje wnioskodawcę o brakach i wzywa do
ich uzupełnienia.

11. WYPŁATA WSPARCIA PRODUCENTOM OWOCÓW I WARZYW
1. Wsparcie jest udzielane na wniosek organizacji producentów/producenta
indywidualnego w drodze decyzji administracyjnej, przez Dyrektora OT ARR
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego wnioskodawcy.
W przedmiotowej decyzji udziela się również wsparcia w zakresie operacji
wycofania na bezpłatną dystrybucję za poniesione koszty transportu oraz
sortowania i pakowania zgodnie z art. 81 i 82 RWK_543/2011.
2. Kwota wsparcia zostanie wyliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:
a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r.,
b) RDK_1031/2014.
3. W przypadku prawidłowo przeprowadzonej operacji wycofania produktów
na bezpłatną dystrybucję, wnioskodawcy zwracane są poniesione koszty:
a) transportu wyliczane na podstawie stawek zryczałtowanych, ustalonych
w oparciu o odległości pomiędzy miejscem wycofania a miejscem dostawy,
określonych w załączniku XII do RWK_543/2011,
b) opakowania i sortowania, w odniesieniu do produktów w opakowaniach o masie
netto nie przekraczającej 25 kg, wyliczane na podstawie stawek
zryczałtowanych określonych w części A załącznika XIII do RWK_543/2011.
4. Wyliczenia kwoty zwrotu w odniesieniu do kosztów transportu dokonuje się na
podstawie odległości (w km) podanej przez organizacje producentów/producenta
indywidualnego lecz nie większej niż odległość (w km), pomiędzy miejscem
wycofania a odbioru, ustalonej przy użyciu elektronicznej mapy GPS.
5. Wsparcie będzie mogło zostać przyznane dla uczestników mechanizmu, którzy
należycie spełnili wszystkie warunki do uzyskania wsparcia, określone
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. oraz
RDK_1031/2014.
6. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, wydając decyzję o udzieleniu wsparcia,
określa wysokość wsparcia:
1) w przypadku operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej
dystrybucji, jako iloczyn ilości produktów objętych operacją oraz maksymalnej
kwoty wsparcia określonej dla bezpłatnej dystrybucji odpowiednio w załączniku
II do RDK_1031/2014 albo w załączniku XI do RWK_543/2011,
z tym że w przypadku pomidorów stosuje się maksymalną kwotę wsparcia
określoną w załączniku XI do RWK_543/2011 dotyczącą okresu
od dnia 1 listopada do dnia 31 maja;
2) w przypadku operacji niezbierania plonów, jako iloczyn poziomu płatności
na 1 ha oraz powierzchni uprawy produktów objętych tą operacją, przy czym
poziom płatności na 1 ha stanowi iloczyn stawki na 1 ha określonej
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października
2014 r. oraz ilorazu:
a) stosunku ilości produktów objętych operacją i powierzchni uprawy,
na której operacja ta została przeprowadzona,
oraz
b) maksymalnego plonu uzyskiwanego z upraw owoców i warzyw objętych
wsparciem określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 października 2014 r.
7. Przy obliczaniu wysokości wsparcia uwzględnia się ilość produktów objętych
operacją nie większą jednak niż ilość produktów wynikająca z Powiadomienia(…),
z tym że w przypadku operacji zgłoszonej w powiadomieniu:
a) złożonym w dniu, o którym mowa w pkt 7 ppkt 13 niniejszych warunków – nie
większą jednak niż iloczyn ilości produktów wynikającej z tego powiadomienia
oraz współczynnika przydziału, o którym mowa w pkt 7 ppkt 13 lit. b niniejszych
warunków,
b) o którym mowa w pkt 7 ppkt 17 lit. b niniejszych warunków, dotyczącym jabłek
i gruszek – nie większą jednak niż iloczyn ilości produktów wynikającej
z tego powiadomienia oraz współczynnika przydziału, o którym mowa
w pkt 7 ppkt 19 lit. b niniejszych warunków.
8. W przypadku operacji niezbierania plonów przy obliczaniu wysokości wsparcia
uwzględnia się powierzchnię uprawy produktów objętych tą operacją nie większą
jednak niż powierzchnia wynikająca z powiadomienia, z tym że w przypadku
operacji zgłoszonej w powiadomieniu:
a) złożonym w dniu, o którym mowa w pkt 7 ppkt 13 niniejszych warunków – nie
większą jednak niż iloczyn powierzchni wynikającej z tego powiadomienia oraz
współczynnika przydziału, o którym mowa w pkt 7 ppkt 13 lit. b niniejszych
warunków,
b) o którym mowa w pkt 7 ppkt 17 lit. b niniejszych warunków, dotyczącym jabłek
i gruszek – nie większą jednak niż iloczyn powierzchni wynikającej
z tego powiadomienia oraz współczynnika przydziału, o którym mowa
w pkt 7 ppkt 19 lit. b niniejszych warunków.

9. W przypadku operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej
dystrybucji, przeprowadzonej przez producenta indywidualnego, jeżeli
wysokość wsparcia w przeliczeniu na 1 ha upraw, z których pochodzą
produkty objęte tą operacją, przekracza maksymalny poziom wsparcia
określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23
października 2014 r, wsparcie przysługuje w wysokości stanowiącej iloczyn
maksymalnego poziomu wsparcia określonego w załączniku nr 3 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. i powierzchni
tych upraw.
10. W przypadku operacji niezbierania plonów przeprowadzonych przez podmioty:
a) organizację producentów, wysokość wsparcia ustala się uwzględniając
współczynnik, o którym mowa w art. 6 ust. 2 akapit drugi RDK_1031/2014,
tj. 75% maksymalnej stawki na 1 ha określonej w załączniku nr 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r.;

b) producenta indywidualnego, wysokość wsparcia ustala się uwzględniając
współczynnik, o którym mowa w art. 7 ust. 2 RDK_1031/2014 tj. 50%
maksymalnej stawki na 1 ha określonej w załączniku nr 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 października 2014 r.

11. W przypadku operacji niezbierania plonów poziom wsparcia na 1 ha nie może
przekraczać maksymalnej stawki na 1 ha, określonej w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r.
12. Jeżeli organizacja producentów/producent indywidualny należycie spełnili wszystkie
warunki niezbędne do uzyskania wsparcia w ramach niniejszego mechanizmu,
Dyrektor OT ARR wydaje decyzję w sprawie przyznania wsparcia.
Jeżeli podczas weryfikacji lub kontroli zostanie stwierdzona niezgodność danych
pomiędzy informacją złożoną przez producenta w powiadomieniu w zakresie ilości
zgłaszanych powierzchni (ha) i/lub ilości produktów (kg), to podstawą do wyliczenia
kwoty należnego producentowi wsparcia będą ilości skorygowane do wielkości
faktycznie posiadanego areału i/lub ilości produktów objętych operacją.

13. Wypłata wsparcia będzie mogła być zrealizowana do dnia 30 czerwca 2015 r.
14. Obliczenie
równowartości kwoty wsparcia w złotych następuje zgodnie
z zasadami określonymi w art. 29 ust. 4 RDK_907/2014, gdzie terminem
operacyjnym dla kursu walutowego jest ostateczny termin składania wniosków.
Zgodnie z art. 40 RDK_907/2014, w przypadku gdy termin operacyjny jest ustalony
na mocy prawodawstwa Unii, kursem walutowym, który należy zastosować, jest
ostatni kurs wyznaczony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed pierwszym
dniem miesiąca, w którym miał miejsce termin operacyjny.
12. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z ROZPORZĄDZENIAMI
Weryfikację zgodności z rozporządzeniami (m.in. RPEiR_1308/2013; RWK_543/2011;
RDK_1031/2014) przeprowadza ARR. Uczestnicy mechanizmu zobowiązani są
zapewnić dostęp ARR do swoich zasobów, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań
określonych w w/w rozporządzeniach.

13. PODSUMOWANIE
Powyższe warunki będą obowiązywać do odwołania, chyba że postanowi się inaczej,
z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian w niniejszych dokumentach,
w przypadku stwierdzenia występowania oczywistych pomyłek pisarskich, bądź zmian
wprowadzonych w legislacji Wspólnoty lub krajowej.
W przypadku wykrycia, że kwota wsparcia została nienależnie wypłacona producent
indywidualny/ organizacja producentów, zobowiązana jest do zwrotu nienależnej kwoty
wsparcia zgodnie z art. 123 RWK_543/2011.
Producent indywidualny/organizacja producentów i odbiorca produktów zobowiązani
są do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z udziałem w mechanizmie
„Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw” przez okres 5 lat licząc
od roku, w którym wypłacona została pomoc.
Producent indywidualny/ organizacja producentów i odbiorca produktów zobowiązani są
do poddania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym
przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione instytucje,
w celu dokonania oceny należytego przestrzegania zasad realizacji mechanizmu
„Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw” oraz przepisów
krajowych i UE.

14. SŁOWNIK POJĘĆ I ADRESY
14.1. SKRÓTY
ARR -Agencja Rynku Rolnego
OT ARR -Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego
CRP -Centralny Rejestr Przedsiębiorców
KE -Komisja Europejska
MRiRW -Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
SKT OT ARR -Sekcja Kontroli Technicznych Oddziału Terenowego ARR
UE -Unia Europejska
WE -Wspólnota Europejska
IJHARS -Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych
WPR -Wspólna Polityka Rolna
14.2. DEFINICJE
Denaturacja – pozbawienie produktu jego naturalnych właściwości.
Produkt z operacji zielonego zbioru lub niezbierania powinien być poddany denaturacji,
tj. należy pozbawić produkt jego naturalnych właściwości (zmienić podstawowe cech
produktu) poprzez zgniecenie, zmiażdżenie, wielokrotne przesypanie, wprowadzenie do
gleby, koszenie itp.

Miejsce odbioru – magazyn lub inne pomieszczenie/miejsce, w którym produkt
wycofany został przyjęty przez odbiorcę.

Miejsce wycofania – miejsce, z którego produkt został wysłany do odbiorcy.

Osoba uprawniona do reprezentowania – osoba uprawniona do reprezentowania
wnioskodawcy zgodnie z danymi wynikającymi z powszechnych rejestrów
(np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej) lub innego dokumentu określającego jego status prawny, a także
pełnomocnicy tych osób.

Świadectwo zgodności z normami handlowymi UE / Protokół niezgodności
z normami handlowymi UE – dokument wystawiany przez właściwy organ Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, po przeprowadzeniu kontroli jakości
wycofywanego produktu.

Właściwy OT ARR – właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę
wnioskodawcy Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego.

Właściwe służby kontrolne – osoby przeprowadzające kontrolę na miejscu,
upoważnione do przeprowadzenia kontroli w ramach niniejszego mechanizmu.

14.3. ADRESY
Agencja Rynku Rolnego
Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Telefoniczny punkt informacyjny tel. 661-72-72

Adresy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego dostępne są na stronie:

www.arr.gov.pl
Adresy e-mail OT ARR
Województwo, na terenie
którego działa wybrany OT ARR
OT ARR Adres e-mail :
Podlaskie Białystok bialystok@arr.gov.pl
Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz bydgoszcz@arr.gov.pl
Pomorskie Gdynia gdynia@arr.gov.pl
Lubuskie Gorzów Wielkopolski gorzow@arr.gov.pl
Śląskie Katowice katowice@arr.gov.pl
Świętokrzyskie Kielce kielce@arr.gov.pl
Małopolskie Kraków krakow@arr.gov.pl
Lubelskie Lublin lublin@arr.gov.pl
Łódzkie Łódź lodz@arr.gov.pl
Warmińsko- Mazurskie Olsztyn olsztyn@arr.gov.pl
Opolskie Opole opole@arr.gov.pl
Wielkopolskie Poznań poznan@arr.gov.pl
Podkarpackie Rzeszów rzeszow@arr.gov.pl
Zachodniopomorskie Szczecin szczecin@arr.gov.pl
Mazowieckie Warszawa warszawa@arr.gov.pl
Dolnośląskie Wrocław wroclaw@arr.gov.pl

15. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 –
Powiadomienie dotyczące RDK_1031/2014 (niezbieranie
plonów/ bezpłatna dystrybucja)


Załącznik nr 2 –
Wniosek o przyznanie wsparcia RDK_1031/2014

Załącznik nr 3 –
Świadectwo potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku
POWIĄZANE

Okres letni jest odpowiedni dla rozpoczęcia upraw. Wiele warzyw możecie zasiać n...

Łączna powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce w roku 2023 przekroczyła 1,8 mln h...

Ochrona fungicydowa  stała się podstawowym zabiegiem w agrotechnice uprawy zbóż ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę