ARR rozpoczyna od piątku sprzedaż pszenicy na kraj

5 maja 2004

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego w dniu 7.05.2004 r., a następnie od 12.05.2004 r. w każdą środę rozpoczyna się sprzedaż pszenicy na rynek krajowy następujących zasadach :

1. Cenę wywoławczą pszenicy netto ustala się na 690 zł/tonę

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez kupującego wadium w formie gotówkowej, w wysokości 100 zł za 1 tonę pszenicy. Wadium stanowi zabezpieczenie zawarcia umowy i może zostać zaliczone na poczet kaucji gotówkowej, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy kupna – sprzedaży.

3. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie wytwarzania produktów przemiału zbóż PKD 15.61.Z. Przedsiębiorcy zobowiązani są do przedłożenia oryginału aktualnego dokumentu dotyczącego formy prawnej przedsiębiorstwa (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty), tj. wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub kserokopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, z których wynika, że prowadzą działalność z w/w zakresie. Kupujący zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zakupione zboże zostanie w całości przeznaczone do przemiału na produkcję mąki we własnym zakładzie i ponadto :

1) przedłożenie decyzji o nadaniu NIP i REGON. W przypadku dostarczenia kserokopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem,

2) przedłożenie dokumentów poświadczających o nie zaleganiu przez kupującego z opłatą składek ZUS oraz podatku wobec urzędu skarbowego; zaświadczenia właściwych organów uprawniających do uczestnictwa w przetargach w okresie 3 miesięcy od daty ich wystawienia, o ile wystawione zaświadczenie nie określa innego terminu ważności,

4) przedłożenie oświadczenia, że kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu Sprzedaży Towarów z Zapasów Agencji Rynku Rolnego i obowiązującymi w Towarowym Domu Maklerskim „ARRTRANS” S.A. z siedzibą w Łodzi umowami sprzedaży oraz, że przyjmuje ich postanowienia bez zastrzeżeń.

4. Warunkiem zawarcia umowy kupna sprzedaży jest wniesienie przez Kupującego zabezpieczenia należytego jej wykonania w formie gotówkowej, w wysokości 100 zł/tonę pszenicy oraz dokumentów określonych w pkt. 3

5. Jeden przedsiębiorca przystępujący do przetargu może na jednym przetargu w danym dniu zakupić nie więcej niż 500 ton pszenicy. Warunkiem przystąpienia do następnego przetargu jest rozliczenie się z zakupionego zboża zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 8.

6. Zapłata za pszenicę następować będzie przed jej odbiorem.

7. Termin odbioru ustala się na 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy kupna sprzedaży.

8. Kupujący zobowiązany jest do udokumentowania przemiału zakupionego zboża we własnym zakładzie (oryginał raportu przemiału zbóż lub jego kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Kupującego) i rozchodu wyprodukowanej mąki (kserokopie faktur sprzedaży mąki potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kupującego) w terminie 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, przy założeniu, że 1 tonę odebranej pszenicy należy rozliczyć dokumentami świadczącymi o sprzedaży co najmniej 0,67 tony mąki. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia przemiału zbóż osobom trzecim.

9. Za należyte wykonanie umowy kupna sprzedaży uznaje się zapłatę i odbiór przez Kupującego nie mniej niż 95 % ilości pszenicy, określonej w umowie kupna sprzedaży, pod warunkiem dochowania pozostałych jej postanowień.

10. Zwrot zabezpieczenia nastąpi po należytym wykonaniu umowy.

11. zabezpieczenie przepada w całości w przypadku nie wywiązania się przez Kupującego z postanowień określonych w pkt. 8 i 9.

Informujemy, iż aby przystąpić do przetargu na towary z zapasów ARR należy przesłać do TDM ARRTANS S.A. w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 16, 90-513 Łódź następujące dokumenty:

- wyciąg z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- dowód nadania NIP
- dowód nadania REGON
- zaświadczenie o niezaleganiu ze składką ZUS
- zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem wobec Urzędu Skarbowego

Dokumenty mają ważność trzy miesiące od daty wydania i po tym okresie należy je uaktualniać. Wszystkie dokumenty muszą być w oryginale lub jako kopie potwierdzone notarialnie. Dodatkowo należ przesłać do TDM ARRTRANS w Łodzi w oryginale pełnomocnictwo dla maklera do reprezentowania firmy na sesjach przetargowych.


POWIĄZANE

W nawiązaniu do wystąpienia Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulew...

Spotkanie ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoły Solskiego oraz mini...

Od początku uruchomienia mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla produc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę