aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ARR wyjaśnia - Komu przysługują te dopłaty?

30 marca 2007
Kto może ubiegać się o dopłaty?
O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(Dz. U. z 2004 r., Nr 10, poz.76, z późn. zm.).

Przedmiot dopłaty

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych:
1. pszenica zwyczajna,
2. żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe),
3. jęczmień,
4. pszenżyto,
5. owies,
6. łubin (żółty, wąskolistny lub biały),
7. groch siewny,
8. bobik,
9. wyka siewna;
10. ziemniak,

Udzielenie dopłaty do powierzchni gruntów ornych z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany uwarunkowane jest m. in. przestrzeganiem przez producenta rolnego wymogu zużycia, do obsiania lub
obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, minimalnej ilości materiału siewnego, wynoszącej odpowiednio:
1) 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej;
2) 130 kg – w przypadku żyta populacyjnego
3) 80 kg – w przypadku żyta mieszańcowego lub syntetycznego;
4) 130 kg – w przypadku jęczmienia;
5) 150 kg – w przypadku pszenżyta;
6) 150 kg – w przypadku owsa;
7) 150 kg – w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);
8) 200 kg – w przypadku grochu siewnego;
9) 80 kg – w przypadku wyki siewnej;
10) 270 kg – w przypadku bobiku;
11) 2500 kg – w przypadku ziemniaka.

Stawki dopłat
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:
• 50 zł – w przypadku zbóż;
• 60 zł – w przypadku roślin strączkowych;
• 300 zł – w przypadku ziemniaków.

Aby starać się dopłatę, producent rolny musi:
1. posiadać działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego),
2. zużyć do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany:
a) zakupiony od:
− przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo
− podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym wpisanych do rejestru rolników,
− podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym na obszarze pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli materiał ten został zakupiony, przywieziony i wysiany przez producenta rolnego w jego gospodarstwie.
b) wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo podmiot wpisany do rejestru rolników (w rozumieniu przepisów o nasiennictwie – tj: Dz. U. z 2007 roku,
nr 41, poz. 271).

Gdzie należy złożyć wniosek o dopłatę?

Wniosek o dopłatę powinien zostać złożony we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego – oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego.
Przed złożeniem wniosku o dopłatę należy zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego, Formularze rejestracyjne, „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz wnioski o przyznanie dopłaty dostępne są:
• w Oddziałach Terenowych ARR,
• w Centrali ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12
• na stronie internetowej: www.arr.gov.pl

Terminy składania wniosków:

• Od dnia 1 kwietna danego roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego – w przypadku producentów, którzy ubiegają się o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie,
• Od dnia 1 kwietnia 2007 roku do dnia 30 czerwca 2007 roku – w przypadku producentów rolnych, którzy ubiegają się o przyznanie dopłaty dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą.
Dopłaty do materiału siewnego będą udzielane przez Agencję Rynku Rolnego w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

Czym jest pomoc de minimis?
Jest to rodzaj pomocy udzielanej przez państwo zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1860/2004. Zgodnie z art. 3 ust 2 w/w rozporządzenia ogólna kwota tej pomocy nie może przekroczyć 3000 EUR, dla jednego przedsiębiorstwa sektora rolnego (producenta rolnego), w dowolnie wyznaczonym okresie trzech lat.
Pułap ten jest stosowany bez względu na formę pomocy i jej cel Producent rolny, który będzie ubiegał się o dopłatę do materiału siewnego w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, będzie musiał:
1. Dołączyć do wniosku oryginał faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika właściwego OT ARR), pochodzącej z okresu:
− w którym został zużyty do siewu materiał siewny zbóż lub roślin strączkowych,
− od 1 września roku poprzedzającego wysadzenie sadzeniaków ziemniaka do 31 maja roku wysadzenia sadzeniaków ziemniaka
albo
Dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wyprodukowanego we własnym gospodarstwie (przy zachowaniu przepisów o nasiennictwie), wystawiony w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia w gospodarstwie producenta rolnego.
2. Przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie dopłaty.
Ponadto, w 2007 roku o dopłaty do materiału siewnego będą mogli się również ubiegać producenci rolni, którzy z powodu suszy w roku 2006 ponieśli szkodę w uprawach, jeżeli w gospodarstwie producenta rolnego szkoda w uprawach wynosi średnio nie mniej niż 30%. Dopłaty te nie mają charakteru pomocy de minimis w rolnictwie.
Wysokość dopłaty nie będzie mogła przekroczyć wysokości szkody (oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę), pomniejszonej o wysokość pomocy przyznanej na podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Producent rolny, który będzie ubiegał się o dopłatę do materiału siewnego w ramach tej pomocy, będzie musiał dołączyć do wniosku:
1. Oryginał faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika właściwego OT ARR), pochodzącej z okresu:
− w którym został zużyty do siewu materiał siewny zbóż lub roślin strączkowych; w przypadku materiału siewnego zbóż można
dołączyć również faktury zakupu dokonanego nie wcześniej niż w dniu 1 sierpnia 2006 roku,
− od 1 września 2006 r. do 31 maja 2007 r. w przypadku zakupu materiału siewnego sadzeniaków ziemniaka i wysadzenia go
w 2007 roku
albo
Dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wyprodukowanego we własnym gospodarstwie (przy zachowaniu przepisów o nasiennictwie), wystawiony w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia w gospodarstwie producenta rolnego; w przypadku materiału siewnego zbóż można dołączyć również dokument poświadczający wydanie tego materiału z magazynu nie wcześniej niż w dniu 1 września 2006 roku.
2. kopię protokołu (opinii) oszacowania szkód (sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę) określającego wysokość szkody w uprawach, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.
3. kopię decyzji o udzieleniu pomocy społecznej, wydanej na podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. – w przypadku, gdy producentowi rolnemu udzielono takiej pomocy.
Publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny.POWIĄZANE

Ze względu na utrzymującą się suszę optymalne rozwiązanie do ochrony herbicydowe...

Okres letni jest odpowiedni dla rozpoczęcia upraw. Wiele warzyw możecie zasiać n...

Łączna powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce w roku 2023 przekroczyła 1,8 mln h...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę