aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ARR wyjaśnia - Komu przysługują te dopłaty?

30 marca 2007
Kto może ubiegać się o dopłaty?
O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(Dz. U. z 2004 r., Nr 10, poz.76, z późn. zm.).

Przedmiot dopłaty

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych:
1. pszenica zwyczajna,
2. żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe),
3. jęczmień,
4. pszenżyto,
5. owies,
6. łubin (żółty, wąskolistny lub biały),
7. groch siewny,
8. bobik,
9. wyka siewna;
10. ziemniak,

Udzielenie dopłaty do powierzchni gruntów ornych z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany uwarunkowane jest m. in. przestrzeganiem przez producenta rolnego wymogu zużycia, do obsiania lub
obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, minimalnej ilości materiału siewnego, wynoszącej odpowiednio:
1) 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej;
2) 130 kg – w przypadku żyta populacyjnego
3) 80 kg – w przypadku żyta mieszańcowego lub syntetycznego;
4) 130 kg – w przypadku jęczmienia;
5) 150 kg – w przypadku pszenżyta;
6) 150 kg – w przypadku owsa;
7) 150 kg – w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);
8) 200 kg – w przypadku grochu siewnego;
9) 80 kg – w przypadku wyki siewnej;
10) 270 kg – w przypadku bobiku;
11) 2500 kg – w przypadku ziemniaka.

Stawki dopłat
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:
• 50 zł – w przypadku zbóż;
• 60 zł – w przypadku roślin strączkowych;
• 300 zł – w przypadku ziemniaków.

Aby starać się dopłatę, producent rolny musi:
1. posiadać działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego),
2. zużyć do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany:
a) zakupiony od:
− przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo
− podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym wpisanych do rejestru rolników,
− podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym na obszarze pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli materiał ten został zakupiony, przywieziony i wysiany przez producenta rolnego w jego gospodarstwie.
b) wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo podmiot wpisany do rejestru rolników (w rozumieniu przepisów o nasiennictwie – tj: Dz. U. z 2007 roku,
nr 41, poz. 271).

Gdzie należy złożyć wniosek o dopłatę?

Wniosek o dopłatę powinien zostać złożony we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego – oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego.
Przed złożeniem wniosku o dopłatę należy zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego, Formularze rejestracyjne, „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz wnioski o przyznanie dopłaty dostępne są:
• w Oddziałach Terenowych ARR,
• w Centrali ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12
• na stronie internetowej: www.arr.gov.pl

Terminy składania wniosków:

• Od dnia 1 kwietna danego roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego – w przypadku producentów, którzy ubiegają się o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie,
• Od dnia 1 kwietnia 2007 roku do dnia 30 czerwca 2007 roku – w przypadku producentów rolnych, którzy ubiegają się o przyznanie dopłaty dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą.
Dopłaty do materiału siewnego będą udzielane przez Agencję Rynku Rolnego w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

Czym jest pomoc de minimis?
Jest to rodzaj pomocy udzielanej przez państwo zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1860/2004. Zgodnie z art. 3 ust 2 w/w rozporządzenia ogólna kwota tej pomocy nie może przekroczyć 3000 EUR, dla jednego przedsiębiorstwa sektora rolnego (producenta rolnego), w dowolnie wyznaczonym okresie trzech lat.
Pułap ten jest stosowany bez względu na formę pomocy i jej cel Producent rolny, który będzie ubiegał się o dopłatę do materiału siewnego w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, będzie musiał:
1. Dołączyć do wniosku oryginał faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika właściwego OT ARR), pochodzącej z okresu:
− w którym został zużyty do siewu materiał siewny zbóż lub roślin strączkowych,
− od 1 września roku poprzedzającego wysadzenie sadzeniaków ziemniaka do 31 maja roku wysadzenia sadzeniaków ziemniaka
albo
Dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wyprodukowanego we własnym gospodarstwie (przy zachowaniu przepisów o nasiennictwie), wystawiony w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia w gospodarstwie producenta rolnego.
2. Przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie dopłaty.
Ponadto, w 2007 roku o dopłaty do materiału siewnego będą mogli się również ubiegać producenci rolni, którzy z powodu suszy w roku 2006 ponieśli szkodę w uprawach, jeżeli w gospodarstwie producenta rolnego szkoda w uprawach wynosi średnio nie mniej niż 30%. Dopłaty te nie mają charakteru pomocy de minimis w rolnictwie.
Wysokość dopłaty nie będzie mogła przekroczyć wysokości szkody (oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę), pomniejszonej o wysokość pomocy przyznanej na podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Producent rolny, który będzie ubiegał się o dopłatę do materiału siewnego w ramach tej pomocy, będzie musiał dołączyć do wniosku:
1. Oryginał faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika właściwego OT ARR), pochodzącej z okresu:
− w którym został zużyty do siewu materiał siewny zbóż lub roślin strączkowych; w przypadku materiału siewnego zbóż można
dołączyć również faktury zakupu dokonanego nie wcześniej niż w dniu 1 sierpnia 2006 roku,
− od 1 września 2006 r. do 31 maja 2007 r. w przypadku zakupu materiału siewnego sadzeniaków ziemniaka i wysadzenia go
w 2007 roku
albo
Dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wyprodukowanego we własnym gospodarstwie (przy zachowaniu przepisów o nasiennictwie), wystawiony w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia w gospodarstwie producenta rolnego; w przypadku materiału siewnego zbóż można dołączyć również dokument poświadczający wydanie tego materiału z magazynu nie wcześniej niż w dniu 1 września 2006 roku.
2. kopię protokołu (opinii) oszacowania szkód (sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę) określającego wysokość szkody w uprawach, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.
3. kopię decyzji o udzieleniu pomocy społecznej, wydanej na podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. – w przypadku, gdy producentowi rolnemu udzielono takiej pomocy.
Publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny.POWIĄZANE

Okres letni jest odpowiedni dla rozpoczęcia upraw. Wiele warzyw możecie zasiać n...

Łączna powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce w roku 2023 przekroczyła 1,8 mln h...

Ochrona fungicydowa  stała się podstawowym zabiegiem w agrotechnice uprawy zbóż ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę