aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Będą dopłaty do materiału siewnego

22 stycznia 2007

Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego.

Kto może ubiegać się o dopłaty?
O dopłaty będą mogli się ubiegać producenci rolni w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Aby starać się dopłatę, producent rolny musi:
1. posiadać działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego),
2. zużyć do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany:
a) zakupiony od:
− przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo
− podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym wpisanych do rejestru rolników,
b) wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo podmiot wpisany do rejestru rolników (w rozumieniu przepisów o nasiennictwie – Dz. U. z 2003 roku, nr 137, poz. 1299 z późn. zm.).

Gdzie należy złożyć wniosek o dopłatę?
Wniosek o dopłatę powinien zostać złożony we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego – oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego.

Terminy składania wniosków zostaną określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dopłaty do materiału siewnego będą udzielane przez Agencję Rynku Rolnego w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

Czym jest pomoc de minimis?
Jest to rodzaj pomocy udzielanej przez państwo zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1860/2004. Ogólna kwota tej pomocy nie może przekroczyć 3000 EUR, dla jednego producenta rolnego, w dowolnie wyznaczonym okresie trzech lat. Pułap ten jest stosowany bez względu na formę pomocy i jej cel.

Producent rolny, który będzie ubiegał się o dopłatę do materiału siewnego w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, będzie musiał:
1. Dołączyć do wniosku oryginał faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika właściwego OT ARR), pochodzącej z okresu:
− w którym został wysiany materiał siewny zbóż lub roślin strączkowych,
− od 1 września roku poprzedzającego wysadzenie sadzeniaków ziemniaka do 31 maja roku wysadzenia sadzeniaków ziemniaka
albo
Dokument wydania z magazynu materiału siewnego wyprodukowanego we własnym gospodarstwie (w rozumieniu przepisów o nasiennictwie), wystawiony w roku, w którym materiał ten został wysiany lub wysadzony.
2. Przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie dopłaty.

onadto, w 2007 roku o dopłaty do materiału siewnego będą mogli się również ubiegać producenci rolni, którzy z powodu suszy w roku 2006 ponieśli szkodę w uprawach wynoszącą średnio nie mniej niż 30%. Dopłaty te nie mają charakteru pomocy de minimis w rolnictwie.

Wysokość dopłaty nie będzie mogła przekroczyć wysokości szkody (oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę), pomniejszonej o wysokość pomocy przyznanej na podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Producent rolny, który będzie ubiegał się o dopłatę do materiału siewnego w ramach tej pomocy, będzie musiał dołączyć do wniosku:
1. Oryginał faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika właściwego OT ARR), pochodzącej z okresu:
− w którym został wysiany materiał siewny zbóż lub roślin strączkowych; w przypadku materiału siewnego zbóż można dołączyć również faktury zakupu dokonanego nie wcześniej niż w dniu 1 sierpnia 2006 roku,
− od 1 września 2006 r. do 31 maja 2007 r. w przypadku zakupu materiału siewnego sadzeniaków ziemniaka i wysadzenia go w 2007 roku
albo
Dokument wydania z magazynu materiału siewnego wyprodukowanego we własnym gospodarstwie (w rozumieniu przepisów o nasiennictwie), wystawiony w roku, w którym materiał ten został wysiany lub wysadzony; w przypadku materiału siewnego zbóż można dołączyć również dokument poświadczający wydanie tego materiału z magazynu nie wcześniej niż w dniu 1 września 2006 roku.
2. Kopię protokołu oszacowania szkód (sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę) określającego wysokość szkody w uprawach, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.
3. Kopię decyzji o udzieleniu pomocy społecznej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.

W oparciu o zapisy ustawowe i akty wykonawcze Agencja przygotuje „Warunki przyznania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany” oraz formularze dokumentów, które będą składane w OT ARR przez producentów rolnych ubiegających się o te dopłaty.

Wnioski o przyznanie dopłaty będą dostępne w OT ARR i na stronach internetowych Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl) po wejściu w życie przedmiotowej ustawy i stosownych rozporządzeń.

Projekt ustawy wprowadzający mechanizm dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP www.sejm.gov.pl.

Powyższy tekst został opracowany w oparciu o projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Z uwagi na to, że projekt ww. ustawy jest w trakcie prac legislacyjnych, ARR zastrzega, iż podane wyżej informacje mogą ulec zmianie.


POWIĄZANE

Światowa produkcja zbóż osiągnie 2,854 mld ton w 2024 r., co stanowi nowy rekord...

Pierwszy Europejski Kongres Sorgo Akt założycielski: utworzenie europejskiego se...

Wielu plantatorów zbóż przekonało się już o zasadności zaprawiania materiału sie...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę