aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Nadmierne zapasy produktów cukrowych – definicje i tryb postępowania

20 maja 2004

Zasady i tryb ustalania wielkości nadmiernych zapasów produktów cukrowych oraz ustalania i wnoszenia opłat za niewyeliminowanie z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej nadmiernych zapasów produktów cukrowych

Niniejsze zasady, tryb ustalania nadmiernych zapasów cukru, izoglukozy, fruktozy oraz cukru lub jego ekwiwalentu zawartego w produktach przetworzonych, będących rezultatem przetworzenia produktów rolnych określonych w rozporządzeniu Komisji nr 60/04/WE z dnia 14 stycznia 2004 r. zwanych "produktami cukrowymi" oraz sposób ustalania i wnoszenia opłat za ich niewyelimnowanie z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej określone są na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 964).

 1. W rozumieniu niniejszych zasad:
  Produkt cukrowy – jest to każda ilość cukru, izoglukozy, fruktozy oraz cukru lub jego ekwiwalentu zawartego w produktach przetworzonych:
  - nabytych,
  - wytworzonych lub przetworzonych – przeznaczonych do sprzedaży.
  Cukier – oznacza:
  - cukier buraczany i trzcinowy w postaci stałej, objęty kodem CN 1701,
  - syrop cukrowy objęty kodami : CN 1702 60 95, 1702 90 99 i 2106 90 59,
  - syrop inulinowy objęty kodami CN 1702 60 80 i 1702 90 80.
  Izoglukoza – oznacza produkt objęty kodami CN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30, 2106 90 30.
  Produkty przetworzone – oznaczają produkty zawierające dodatek cukru/ równoważnika cukru w ilości przekraczającej 10%, otrzymane w wyniku przetworzenia produktów rolnych.
  Fruktoza - oznacza chemicznie czysta fruktozę objęta kodem CN 1702 50 00.
 2. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktami cukrowymi, jeżeli na dzień 1 maja 2004 r. stan zapasów każdego z produktów cukrowych przewyższał 5 ton, złożą w terminie do dnia 30 czerwca 2004 r., do dyrektora Oddziału Terenowego Agencji właściwego ze względu na ich siedzibę albo miejsce zamieszkania, pisemne informacje dotyczące:

1) stanu zapasów produktów cukrowych na dzień 1 maja 2000 r., 1 maja 2001r., 1 maja 2002 r., 1 maja 2003 r. i 1 maja 2004 r., z tym że:

 • w przypadku produktów przetworzonych informacja dotyczy ilości cukru lub jego ekwiwalentu zawartego w tych produktach,
 • w przypadku cukru i izoglukozy informacja dotyczy odrębnie ilości cukru i izoglukozy z podziałem na kwotę A i kwotę B cukru i izoglukozy oraz na cukier i izoglukozę poza tymi kwotami (cukier C i izoglukoza C), (podział na cukier i izoglukozę A, cukier i izoglukozę B oraz cukier i izoglukozę poza kwotą dotyczy producentów cukru, pozostali przedsiębiorcy będą podawać informacje ,,łącznie”)

2) okoliczności powstania zapasów, a w szczególności:

a) wzrostu produkcji lub wzrostu sprzedaży na rynek krajowy lub wzrostu sprzedaży na rynek zagraniczny w stopniu co najmniej równym wzrostowi zapasów, lub
b) wzrostu zdolności produkcyjnej na skutek podjętych inwestycji,lub
c) zmian własnościowych polegających na połączeniu, podziale lub przekształceniu podmiotu składającego informację lub nabyciu przez ten podmiot przedsiębiorstwa, lub
d) zmian struktury towarowej produkcji lub receptury,lub
e) zmian wielkości limitów A i B cukru oraz wielkości limitów A i B izoglukozy;


3) danych w zakresie:

a) rocznej wielkości produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktów cukrowych w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia roku następnego w latach 2000, 2001, 2002, 2003 - w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji lub przetwórstwa produktów cukrowych, z tym że:

- odnośnie produktów przetworzonych informacja dotyczy ilości cukru lub jego ekwiwalentu zawartego w tych produktach,
- w przypadku cukru i izoglukozy informacja dotyczy odrębnie ilości cukru i izoglukozy z podziałem na kwotę A i kwotę B cukru i izoglukozy oraz na cukier i izoglukozę poza tymi kwotami (cukier C i izoglukoza C),
b) wielkości miesięczne importu i eksportu produktów cukrowych w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia roku następnego w latach 2000, 2001, 2002, 2003, z podziałem na państwa będące członkami Unii Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2004 r., na państwa przystępujące do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. i na pozostałe państwa.
3. Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktami cukrowymi w całym okresie objętym obowiązkiem składania informacji, składają wyłącznie informacje dotyczące okresu prowadzonej działalności gospodarczej, z tym że przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po dniu 1 maja 2003 r., składają informacje na pierwszy dzień każdego miesiąca lub na dzień poprzedni.

4. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktami cukrowymi po dniu 1 stycznia 2004 r., składają informacje niezależnie od wielkości posiadanych zapasów tych produktów na dzień 1 maja 2004 r.

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi w drodze rozporządzenia wzory formularzy pisemnych informacji dotyczących zapasów produktów cukrowych, o których mowa w pkt 2.

6. Komisja Europejska ustali wielkość nadmiernych zapasów produktów cukrowych w skali kraju.

7. Za nadmierne zapasy produktów cukrowych u przedsiębiorców, z zastrzeżeniem pkt 8, uważa się:

1) zapasy, których stan na dzień 1 maja 2004 r., pomniejszony o ilości będące wynikiem okoliczności określonych w pkt 2 ppkt 2, przekracza o co najmniej 10% stan zapasów na dzień 1 maja 2003 r. - w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzili działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktami cukrowymi w całym okresie objętym obowiązkiem składania informacji,
2) zapasy, których stan na dzień 1 maja 2004 r., pomniejszony o ilości będące wynikiem okoliczności określonych w pkt 2, ppkt 2, przekracza o co najmniej 10% średni stan zapasów z dni, których dotyczy informacja, o której mowa w pkt 3 - w przypadku przedsiębiorców, którzy nie prowadzili działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktami cukrowymi w całym okresie objętym obowiązkiem składania informacji,
3) stan zapasów w dniu 1 maja 2004 r. - w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu tymi produktami po dniu 1 kwietnia 2004 r.


8. Za nadmierne zapasy cukru, fruktozy lub izoglukozy u przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ich importu w celu wprowadzenia do obrotu uznaje się:

1) zapasy tych produktów, których stan na dzień 1 maja 2004 r., przekracza średnią wielkość zapasów tych produktów na pierwszy dzień każdego miesiąca lub dzień poprzedni w latach 2002 i 2003;
2) stan zapasów tych produktów na dzień 1 maja 2004 r. - w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli tą działalność po dniu 1 stycznia 2004 r.


9. W przypadku stwierdzenia u przedsiębiorców nadmiernych zapasów , o których mowa w pkt 7 i w pkt 8, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy wyda decyzje administracyjna w sprawie wielkości nadmiernych zapasów produktów cukrowych.

10. Przedsiębiorcy, którzy posiadają nadmierne zapasy produktów cukrowych będą zobowiązani w terminie do dnia 30 kwietnia 2005 r. do ich wyeliminowania z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej poprzez:

 1.  wywóz poza kraje UE bez refundacji,
 2. przetworzenie produktów cukrowych w sektorze paliwowym,
 3. denaturację z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) 100/72 z dnia 14 stycznia 1972 r.

Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 10, w terminie do dnia 31 lipca 2005 r., złożą do dyrektora właściwego Oddziału Terenowego Agencji, dokumenty potwierdzające wyeliminowanie nadmiernych zapasów produktów cukrowych z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej tj.:

1) potwierdzone przez przedsiębiorcę za zgodność z oryginałem dokumenty eksportowe, tj.: wnioski o wydanie pozwolenia wywozu, pozwolenia wywozu oraz kopię formularza T5 potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Urząd Celny lub notariusza.
2) protokoły dotyczące denaturacji produktów cukrowych przeznaczonych na paszę dla zwierząt sporządzone przez autoryzowane zakłady zgodnie z rozporządzeniem Komisji EWG nr 100/72 z dnia 14 stycznia 1972 r. ustanawiającym szczegółowe zasady odnoszące się do denaturacji cukru przeznaczonego na paszę dla zwierząt (Dz.Urz. L 12 z 15.01.1972 r., z późn. zm.); denaturacja produktów cukrowych oraz sporządzenie protokołu odbywa się w obecności pracownika Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
3) protokoły dotyczące przetworzenia produktów cukrowych w sektorze paliwowym.
12. Dokumenty określone w pkt 11 ppkt 1) muszą spełniać następujące wymagania:

1) wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz, w polu nr 20 musi zawierać zapis "do wywozu zgodnie z art. 6 ust. 2 lit a) rozporządzenia (WE) nr 60/2004”,
2) pozwolenie na wywóz , w polu nr 22 musi zawierać zapis ,,do wywozu bez refundacji lub opłaty …………( ilość dla, której wydano pozwolenie) kg; pozwolenie jest ważne jedynie w …………………………… (nazwa państwa, które wydało pozwolenie)
13. Przedsiębiorca, który w wymaganym terminie nie wyeliminuje nadmiernych zapasów produktów cukrowych z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, będzie podlegał opłacie. Opłata będzie równa iloczynowi stawki, o której mowa w pkt 14 i ilości produktów cukrowych nie wyeliminowanej z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej.

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość jednostkowych stawek opłat za poszczególne produkty cukrowe w złotych polskich na jednostkę wagową produktu.

15. Dyrektor właściwego Oddziału Terenowego Agencji, w terminie do dnia 15 września 2005 r., wyda decyzje administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w pkt 13, dla poszczególnych przedsiębiorców i przekaże kopie decyzji naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

16. Opłata, o której mowa w pkt 13, stanowi dochód budżetu państwa i podlega wpłaceniu na rachunek bankowy urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w pkt 15.

17. Dyrektorzy Oddziałów Terenowych Agencji do dnia 31 lipca 2004 r. przekażą wojewódzkim inspektorom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotów, o których mowa w pkt 2, dane uzyskane ze złożonych informacji o zapasach produktów cukrowych.

18. Pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych przeprowadzać będą u przedsiębiorców kontrole mające na celu stwierdzenie zgodności złożonych informacji z dokumentacja magazynową.

19. Przy przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w pkt 18, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.)[3].

20. Wojewódzki Inspektorat Jakości Artykułów Rolno – Spożywczych przekaże Agencji informacje o wynikach kontroli.

21. W przypadku stwierdzenia, że kontrolowany podmiot nie złożył w terminie tj. do 30 czerwca 2004 r. pisemnej informacji w zakresie, o którym mowa w pkt 2, organ przeprowadzający kontrolę powiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego.

22. W przypadku kiedy przedsiębiorca nie złoży w terminie pisemnej informacji, o której mowa w pkt 2, będzie podlegał karze pieniężnej.

23. Karę pieniężną, o której mowa w pkt 22 ustali w drodze decyzji administracyjnej naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

24. Kara pieniężna wynosi:

1) 50% należnej opłaty za niewyeliminowanie nadmiernych zapasów produktów cukrowych z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej,
2) 3 000 zł – w przypadku gdy podmiot nie podlegał obowiązkowi uiszczania opłaty za niewyeliminowanie zapasów produktów cukrowych z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej.

25. Do egzekucji opłaty, o której mowa w pkt. 13 oraz kary pieniężnej, o której mowa w pkt. 22, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


POWIĄZANE

Światowa produkcja zbóż osiągnie 2,854 mld ton w 2024 r., co stanowi nowy rekord...

Pierwszy Europejski Kongres Sorgo Akt założycielski: utworzenie europejskiego se...

Wielu plantatorów zbóż przekonało się już o zasadności zaprawiania materiału sie...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę