aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rynek eko-paliw

24 maja 2002

Warunkiem niezbędnym do kształtowania polityki inwestycyjnej w przemyśle naftowym i rolnictwie jest określenie długoterminowej polityki fiskalnej, preferującej paliwa ekologiczne ze źródeł odnawialnych.

Dodawanie estru do oleju napędowego i oleju opałowego oraz bioetanolu do benzynowych paliw silnikowych korzystnie wpływa na zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń w gazach spalinowych, nie zmieniając w istotny sposób osiągów silnika i zużycia paliwa.

Zakładane i spodziewane efekty aktywizacji rynku eko-paliw między innymi to:
- zmniejszenie obciążeń środowiska naturalnego poprzez zmniejszanie emisji związków siarki, tlenków węgla i pochodnych związków azotu - oraz realizacja przyjętych zobowiązań międzynarodowych w sposób określony "Strategią rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce",
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł pozyskania surowców i miejsc produkcji energii,
- poprawa salda w bilansie handlowym kraju (zmniejszenie importu paliw płynnych),
- wprowadzenie na rynek paliw silnikowych antymonopolowego elementu konkurencji,
- rozwój rolnictwa - wzrost produkcji na cele nieżywnościowe, zagospodarowanie znacznej części z 1,5 mln ha gruntów obecnie odłogowanych oraz gwarancja zbywalności upraw,
- aktywizacja obszarów wiejskich najbardziej obciążonych zjawiskiem bezrobocia,
- stymulacja rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez powstanie nowych miejsc pracy - zatrudnienie bezpośrednio w - nowych zakładach przetwórczych jak i zwiększenie zatrudnienia na rynkach związanych z biopaliwami,
- wykorzystanie zasobów lokalnych i rozwój sektorów pośrednich,
- wzrost produkcji krajowych pasz wysokobiałkowych z jednoczesnym ograniczeniem importu,
- dostosowanie rozwiązań krajowych dotyczących wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii do rozwiązań obowiązujących i planowanych w Unii Europejskiej.

Projekt ustawy określa zasady działań na rzecz tworzenia i rozwoju rynku eko-paliw, obejmujących produkcję i obrót surowcami pochodzenia rolniczego, ich przetwórstwo na eko-paliwa, a następnie obrót tymi produktami:
- rzepakiem energetycznym, przeznaczonym do produkcji eko-diesla,
- olejem surowym powstałym z przeróbki rzepaku energetycznego,
- estrem metylowym powstałym w wyniku przetworzenia oleju surowego z przeznaczeniem na dodatek do oleju - napędowego pochodzenia węglowodorowego lub gotowe paliwo przeznaczone do napędu wysokoprężnych silników - spalinowych,
- eko-dieslem powstałym w wyniku dodania estru do oleju napędowego,
- eko-opałem powstałym w wyniku dodawania estru do oleju opałowego,
- alkoholem etylowym i produkowanym z niego bioetanolu oraz eterze etylo-tert-butylowym (EETB),
- eko-benzynach powstałych w wyniku dodania bioetanolu lub estru etylo-tert-butylowego do benzynowych paliw silnikowych.

Projekt ustawy o organizacji rynku eko-paliw płynnych i ich składników oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadza obowiązek dodawania do:

  • oleju napędowego i oleju opałowego - estru w wysokości określonej Rozporządzeniem Rady Ministrów,
  • benzynowych paliw silnikowych - bioetanolu w ilości nie mniejszej niż 4,5% i nie większej niż 5% lub eteru etylo-tert-butylowego w ilości nie mniejszej niż 8%,
    oraz:
  • zwalnia z podatku akcyzowego eko-paliwa płynne, wykorzystywane jako dodatek do oleju napędowego i benzynowych paliw silnikowych, otrzymywane z surowców rolniczych oraz melasu, dostarczanych w ramach wieloletnich umów kontraktacyjnych,
  • upoważnia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do obniżania w drodze rozporządzenia, stawki podatku akcyzowego dla oleju napędowego i oleju opałowego w zależności od zawartości estru oraz dla benzyn silnikowych z zawartością od 4,5% do 5% bioetanolu i benzyn z zawartością powyżej 8 % eteru etylo-tert-butylowego.

Projekt ustawy o organizacji rynku eko-paliw płynnych i ich składników oraz o zmianie niektórych ustaw jest elementem rozwoju rynku rolnego w kierunku produkcji niespożywczej. W warunkach Polski proponowane działania pozwolą na znaczące pobudzenie koniunktury w rolnictwie, a tym samym przeciwdziałanie negatywnym skutkom szerzącego się bezrobocia wśród ludności wiejskiej, obniżania poziomu życia na wsi i postępującego ubożenia wsi polskiej.

Pozwoli na poprawienie w znacznym stopniu sytuacji w rolnictwie, poprzez stworzenie rynku zbytu dla produktów rolnych w ilości równoważnej 1,5 mln ton żyta, tj. około 25% oraz przeciętnych zbiorów tego zboża w kraju oraz tworzy nowy rynek zbytu docelowo dla co najmniej 2,4 mln ton rzepaku energetycznego.

Duże znaczenie niesie za sobą możliwość wykorzystania makuchów rzepakowych i wywaru gorzelniczego na cele paszowe, opałowe lub nawozowe, zagospodarowania słomy rzepakowej i zbożowej posiadających dużą wartość energetyczną oraz wykorzystanie gliceryny półproduktu dla przemysłu chemicznego.

Przeprowadzone analizy wykazują, że realizacja postanowień zawartych w projekcie ustawy przynosi pożądane skutki społeczne i gospodarcze - wzrost zatrudnienia (bezpośredniego oraz w całej gospodarce na skutek efektu mnożnikowego) oraz dochodów w gospodarstwach domowych (rolniczych i pracowników sektora przetwórczego oraz pośrednich), zysków dla podmiotów gospodarczych oraz daje pozytywne skutki dla budżetu.

Opracowano w Departamencie Gospodarki Ziemią i Infrastruktury Wsi

Projekt ustawy "o rynku eko-paliw płynnych i ich składników" znajduje się na stronie internetowej MRiRW pod adresem: www.minrol.gov.pl/Pages/OpracPublikacje.html


POWIĄZANE

Okres letni jest odpowiedni dla rozpoczęcia upraw. Wiele warzyw możecie zasiać n...

Łączna powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce w roku 2023 przekroczyła 1,8 mln h...

Ochrona fungicydowa  stała się podstawowym zabiegiem w agrotechnice uprawy zbóż ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę