Wnioski o dopłaty do upraw roślin energetycznych

29 sierpnia 2005

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że wnioski o przyznanie dopłat do upraw roślin energetycznych można składać w oddziałach regionalnych Agencji jeszcze tylko do końca sierpnia br. Dopłaty przysługują producentom rolnym, którzy prowadzą plantacje wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne.

Zgodę na wprowadzenie w 2005 r. dopłat do roślin energetycznych wyraziła Komisja Europejska. Komisja określiła kwotę wsparcia w Polsce na poziomie 55 tys. euro.

Zgodnie z ustawą z 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. nr 150, poz. 1259), o dopłaty do upraw roślin energetycznych może ubiegać się producent rolny, który posiada działki rolne, na których prowadzona jest plantacja wierzby lub róży bezkolcowej, wykorzystywanych na cele energetyczne, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego. Osoba ubiegająca się o wsparcie musi również posiadać nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny.

Producent rolny, który ubiega się o przyznanie dopłaty, musi zawrzeć umowę kontraktacji z podmiotem wykonującym działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania wierzby lub róży bezkolcowej na cele energetyczne. Do 31 grudnia br. rolnik ma przekazać kopię takiej umowy dyrektorowi oddziału regionalnego ARiMR. Warunkiem uzyskania wsparcia jest, by plantacja wierzby lub róży bezkolcowej, wykorzystywanych na cele energetyczne, była prowadzona zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej i z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. Zgodnie z nimi, plantacje mają być utrzymywane w stanie niezachwaszczonym, zbiór surowca ma następować w cyklu maksymalnie czteroletnim, a plantacje powinny być położone 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny lub 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej jako grunt rolny. Powierzchnię wyznaczającą granicę sąsiedniej działki gruntu wlicza się do powierzchni działki rolnej, do której przysługuje dopłata.

Podobnie jak w przypadku wniosków o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, producenci mogą spodziewać się kontroli na miejscu. Obejmą one co najmniej po 5 proc. ubiegających się o wsparcie. Jeżeli stwierdzona różnica w powierzchni wyniesie od 3 do 30 proc., dopłata za dany rok zostanie pomniejszona o wartość procentową stwierdzonej różnicy. W przypadku, gdy różnica wyniesie od 30 do 50 proc. powierzchni, płatność zostanie zmniejszona o dwukrotną wartość procentową stwierdzonej różnicy. W przypadku, gdy różnica wyniesie powyżej 50 proc., dopłata w danym roku nie zostanie przyznana.

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, dopłata za dany rok zostanie pomniejszona o 7 proc. za każde uchybienie. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone uchybienie w zakresie zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, które zostało już stwierdzone podczas poprzedniej kontroli, płatność za dany rok nie zostanie przyznana.

Decyzję o przyznaniu dopłaty podejmuje dyrektor oddziału regionalnego ARiMR w terminie 8 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Pieniądze zostaną przekazane na konto rolnika w ciągu 60 dni od dnia wydania decyzji.

Wysokość dopłat w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni plantacji wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne i stawek dopłat do 1 ha powierzchni takiej plantacji. Stawki dopłat do 1 ha będzie ustalać corocznie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, uwzględniając ogólną powierzchnię upraw tych roślin oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.

Formularz wniosku o przyznanie dopłat z tytułu prowadzenia plantacji wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne, wraz instrukcją wypełnienia, dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl.


POWIĄZANE

Spotkanie ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoły Solskiego oraz mini...

Od początku uruchomienia mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla produc...

W dniu 9 czerwca 2022 r., Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Roln...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę