aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

29 sierpnia 2005

Główny Lekarz Weterynarii nakazał prowadzenie dodatkowych badań kontrolnych ptactwa dzikiego w kierunku grypy ptaków oraz wprowadził obowiązek cotygodniowego raportowania przez Inspekcję Weterynaryjną o sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków, a w przypadku wystąpienia podejrzenia choroby natychmiastowego informowania o powyższym.

Główny Lekarz Weterynarii stwierdził, że najważniejszą kwestią, która przyczyni się do prawidłowego postępowania społeczeństwa, w związku z zagrożeniem grypą ptaków, jest rozpropagowanie informacji o chorobie, drogach jej szerzenia się oraz o powyższych zaleceniach zarówno wśród hodowców fermowych drobiu, jak także wśród rolników indywidualnych.

Właściciele drobiu muszą być świadomi, iż wykrycie wirusa nawet w najmniejszym chowie przyzagrodowym będzie skutkować wybiciem drobiu w gospodarstwie. Należy podkreślić, że powszechne i skuteczne podjęcie działań prewencyjnych zminimalizuje skutki ekonomiczne ewentualnego wystąpienia choroby.

Główny Lekarz Weterynarii, mając na względzie poważne zagrożenie zdrowia ludzi i zwierząt Rzeczpospolitej Polskiej wysoce zjadliwą grypą ptaków, zorganizował w dniu 25 sierpnia br. dwa spotkania, w których uczestniczyły osoby odpowiedzialne za podjęcie działań przy ewentualnym wystąpieniu kryzysu, tj. podejrzenia lub stwierdzenia grypy ptaków na terytorium Polski.

Pierwsze spotkanie robocze zorganizowane zostało w celu omówienia zadań wynikających z Polskiego Weterynaryjnego Planu Gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego, Służby Celnej oraz Ministerstwa Finansów. Uczestników spotkania poinformowano o zaleceniach Inspekcji Weterynaryjnej, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa grypy ptaków w okresie zagrożenia chorobą. Ponadto, uczestniczących w spotkaniu zapoznano z Polskim Weterynaryjnym Planem Gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W drugim spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady Drobiarstwa i Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Podczas spotkania z wyżej wymienionymi związkami branżowymi, Główny Lekarz Weterynarii poinformował zainteresowanych o działaniach, które dodatkowo powinni wprowadzić celem minimalizacji ryzyka, mając na uwadze zagrożenie chorobą oraz bardzo poważne skutki jej ewentualnego wystąpienia. Przedstawione przez Głównego Lekarza Weterynarii działania dotyczą głównie metod fizycznych, umożliwiających zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby. Metody te opierają się na :

 • izolacji ptaków (drobiu) od czynników zewnętrznych w tym izolacja od dzikich ptaków,
 • dokładnym zabezpieczeniu pojemników z karmą i wodą pitną dla drobiu, poprzez wstawienie ich do pomieszczeń w celu niedopuszczenia do nich dzikiego ptactwa,
 • zamknięciu bezpośredniego przepływu osób oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami
  w których bytuje drób,
 • założeniu śluz dezynfekcyjnych przed wejściem do budynków fermy drobiu,
 • zakazie wjazdu pojazdów na teren fermy poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny,
 • obowiązkowej dezynfekcji pojazdów wjeżdżających,
 • rozłożeniu mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy,
 • ograniczeniu liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach,
 • konieczności używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni,
 • konieczności przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób,
 • zaleceniu, aby osoby bezpośrednio stykające się z drobiem na fermach nie miały kontaktu z innym ptactwem np. gołębiami,
 • wskazane jest zaopatrzenie pracowników branży drobiarskiej i lekarzy weterynarii w leki przeciwwirusowe oraz przeprowadzanie szczepień u ludzi.

W dniu 25 sierpnia 2005 roku odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w Brukseli.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Państw Członkowskich Unii Europejskiej. W ramach podsumowania dyskusji sformułowano następujące wnioski:
Wystąpienie przypadków grypy u ptactwa w Rosji i Kazachstanie oraz epidemia wśród dzikiego ptactwa w Chinach jest kwestią, na którą bez wątpienia należy zwrócić uwagę. Jednak sytuacja epidemiologiczna nie jest w chwili obecnej całkowicie jasna i nie pozwala na zrozumienie czy, i jeśli tak – w jakim stopniu – rozprzestrzenianie się choroby w Azji związane jest z przemieszczaniami dzikiego ptactwa. Grupa ekspertów przedyskutowała możliwość przeniesienia infekcji z krajów, gdzie obecnie ona występuje na teren Wspólnoty Europejskiej za pośrednictwem ptaków migrujących, zwłaszcza ptactwa wodnego.

Biorąc pod uwagę obecną wiedzę odnośnie szlaków migracji ptaków, które mogłyby stwarzać ryzyko wprowadzenia wirusa H5N1 na teren UE, należy stwierdzić jednak, iż w chwili obecnej ryzyko można oszacować jako odległe lub niskie (może różnić się w zależności od obszaru). Grupa ekspertów uważa za stosowne podjęcie działań w celu dalszej redukcji ryzyka. Państwa Członkowskie i Komisja Europejska powinny jednak obserwować sytuację, tak, aby powyższa ocena mogła być na bieżąco aktualizowana.

Grupa ekspertów odnotowała, że wszystkie Państwa Członkowskie mają odpowiednie wymagane prawem wspólnotowym środki, zapewniające wykrycie i ewentualne zwalczanie grypy ptaków. Kluczem do ograniczenia rozmiaru ewentualnego ogniska jest szybkie wykrycie i natychmiastowe działanie.

Uznano, iż w chwili obecnej zastosowanie uogólnionego nakazu trzymania ptactwa wewnątrz nie byłoby proporcjonalne do istniejącego zagrożenia. W sytuacjach zwiększonego ryzyka może być rozważana możliwość stosowania szczepień.
Grupa ekspertów zaleciła również aby Państwa Członkowskie:

 • wprowadziły dodatkowe programy zwiększania świadomości producentów drobiu – informowanie za pośrednictwem prasy, ulotek
 • w celu jak najszybszego wykrycia choroby w przypadku jej wystąpienia.
 • przejrzały i jeśli będzie to konieczne uaktualniły plany gotowości, zwłaszcza w kontekście środków podejmowanych w przypadku podejrzenia lub wykrycia choroby. Należy zwrócić uwagę także na element zdrowia ludzkiego – zwłaszcza zabezpieczenia osób pracujących z drobiem.
 • zapewniły przez zastosowanie odpowiednich środków ochronę granic UE przed wprowadzeniem ptactwa (także ozdobnego) i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od ptaków, zarówno w formie przesyłek komercyjnych jak i znajdujących się w bagażu osobistym pasażerów. Celem stosowania środków jest zapewnienie, aby jedynie przesyłki spełniające wymagania obowiązującego prawa były importowane na teren UE.

Główny Lekarz Weterynarii stanowczo stwierdza, że drób oraz produkty spożywcze pochodzenia drobiowego, znajdujące się w legalnym obrocie w kraju są bezpieczne dla konsumentów.


POWIĄZANE

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Nigeria i Republika Południowej Afryki zgłosiły ...

  Jednym z kluczowych elementów rozporządzenia (UE) 2019/6 jest obowiązek gromad...

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Głównym Inspektoratem...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę