aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Przepisy weterynaryjne

19 czerwca 2002


Przepisy weterynaryjne

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko -
  weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27 z późniejszymi zmianami.)

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 24)

 • Ustawa z dnia 10 października 1991r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752)

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 kwietnia 1998 r.
  w sprawie nadzoru nad obrotem środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
  przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz kwalifikacji osób pełniących funkcje
  kontrolne (Dz. U. Nr 52, poz. 328)

* * *

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o  Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz.U.97.60.369 z dnia 14 czerwca 1997 r.
  od 15.12.1997 r. zmiany Dz.U.98.106.668 od 01.01.1999 r.)
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. 25 lutego 1998r.        w sprawie wykazu towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej. (Dz.U.Nr 25 poz.139)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1997r.    w sprawie określenia przejść granicznych na których dokonywana jest weterynaryjna kontrola graniczna (Dz.U. Nr 150 poz. 996). (Zmienione rozporządzeniem z dn. 18.05.1999, Dz.U.nr 57, poz.601)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1998r.   w sprawie zakazu przeprowadzania ochronnych szczepień zwierząt przeciwko określonym chorobom zakaźnym na obszarach objętych badaniami kontrolnymi. (Dz.U.Nr 25 poz. 139)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1998 r.   w sprawie określenia zasad współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1998 r.)
 • Obwieszczenie Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 kwietnia 1998 roku w sprawie rejestru państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skóry surowe koni, bydła, owiec, kóz i świń oraz określenia wzoru świadectwa zdrowia na te skóry (Dz.Urz.MRIGŻ Nr 5 poz. 7).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 1998 r.)
 • Obwieszczenie Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 16 kwietnia 1998 r.  w sprawie rejestru państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej psy i koty oraz określenia wzoru świadectwa zdrowia dla tych zwierząt (Dz.Urz.MRIGŻ Nr 5 poz. 8).
 • Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 24 kwietnia 1998 roku w sprawie rejestru państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owce i kozy rzeźne oraz określenia wzoru świadectwa zdrowia i świadectwa transportowego dla tych zwierząt. (Dz.Urz.MRIGŻ Nr 5 poz. 9).
 • Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dn. 5 czerwca 1998 roku(Dz.Urz.MRiGŻ Nr 6, poz.10) w sprawie rejestru państw, z których mogą być przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drób (kury, indyki, perliczki, przepiórki, bażanty) i kuropatwy, jaja zapłodnione tego drobiu i kuropatw oraz określenia wzorów świadectw zdrowia dla tego drobiu i kuropatw oraz jaj zapłodnionych tego drobiu i kuropatw.
 • Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dn. 8 czerwca 1998r.    w sprawie rejestru państw, z których konie mogą być przywożone na okres do 90 dni i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych krajów na ten sam okres oraz określenia wzoru świadectwa zdrowia dla tych zwierząt (Dz.Urz.MRiGŻ Nr 6,poz.11)
 • Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dn. 8 czerwca 1998r.                                 w sprawie rejestru państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konie rzeźne oraz określenia wzoru świadectwa zdrowia i świadectwa transportowego dla tych zwierząt. (Dz.Urz.MRiGŻ Nr 6,poz.13)
 • Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dn. 8 czerwca 1998 roku
  (Dz.Urz.MRiGŻ Nr 6, poz.12) w sprawie rejestru państw, z których mogą być przywożone
  i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konie hodowlane i użytkowe
  oraz określenia wzoru świadectwa zdrowia tych zwierząt.
 • Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dn. 22 lipca 1998 roku        (Dz.Urz.MRiGŻ Nr 9, poz.16) w sprawie rejestru państw, z których może przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze oraz wzoru świadectw zdrowia tych towarów.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
  Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 774)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. Nr 111, poz.724 i z 1998 r.
  Nr 106, poz. 668)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministrem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt (Dz. U. Nr 86, poz. 552)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r.
  w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju, dopuszczalnych metod uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku oraz organów uprawnionych do kontroli działalności osób, które zawodowo trudnią się ubojem zwierząt lub dokonują uboju w ramach działalności hodowlanej bądź gospodarczej ( Dz. U. Nr 47, poz. 469)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 roku
  w sprawie sposobu tworzenia Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz zmiany statutu Ministerstwa
  Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. U. Nr 162, poz. 1153)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r.
  w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży, których kierownicy są właściwi do wykonywania zadań dla powiatu sąsiedniego, na którego obszarze przed dniem 1 stycznia 1999 roku nie było siedzib odpowiednich rejonowych jednostek organizacyjnych, oraz obszaru ich działania - w części dotyczącej powiatowych inspektoratów weterynarii
  (Dz. U. Nr 162, poz. 1147)
 • Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1998 r.
  w sprawie ustalenia siedzib jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży powiatowych - w części dotyczącej powiatowych inspektoratów weterynarii (Mon. Pol. Nr 46, poz. 654)
  Rozporządzenia dotychczas nie wydane

* * *

 • Ustawa z dnia 25 listopada 1970r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
  (Dz. U. Nr 29, poz. 245 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 czerwca 1998 r.
  w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego
  Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Irlandii
  (Dz. U. Nr 76, poz. 503)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 lipca 1998 r.
  w sprawie wysokości opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. Nr 94 poz. 597) zmienione rozporządzeniem z dnia 8 stycznia 1999 r. ( Dz. U. Nr 5, poz. 37)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 września 1998 r.
  w sprawie szczegółowych kryteriów obowiązujących przy wyznaczaniu i uchylaniu
  wyznaczenia lekarza weterynarii lub innej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje do
  wykonywania niektórych czynności (Dz. U. Nr 124, poz. 821)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1998 r.
  w sprawie wzoru upoważnienia jakie obowiązani są posiadać i wzoru odznaki
  identyfikacyjnej jaką obowiązani są nosić na widocznym miejscu przy wykonywaniu
  czynności pracownicy inspektoratów weterynarii oraz inne osoby wyznaczone do
  wykonywania niektórych czynności (Dz. U. Nr 125, poz. 828)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowe z dnia 25 września 1998 r.
  w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji przez lekarzy weterynarii leczących
  zwierzęta (Dz. U. Nr 125, poz. 827)
 • Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 13 października 1998 r.
  w sprawie rejestru państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium RP
  zwierzęta z ogrodów zoologicznych, ryby ozdobne przeznaczone do hodowli, gady, płazy
  i gołębie oraz wzoru świadectw zdrowia dla tych zwierząt (Dz. Urz. MRiGŻ Nr 16,
  poz. 25)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 listopada 1998 r.
  w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i zasad
  wynagradzania oraz szczegółowych zasad oszacowywania zwierząt (Dz. U. Nr 143,
  poz. 925 )
 • Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 19 listopada 1998 r.
  w sprawie rejestru państw, z których może być przywożony i przewożony przez terytorium RP
  miód pszczeli oraz określenia świadectwa zdrowia dla tego miodu (Dz. Urz. MRiGŻ Nr 21,
  poz. 30)
 • Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 19 listopada 1998 r.
  w sprawie rejestru państw i rejestru zakładów, z których może być przywożone i przewożone przez
  terytorium RP nasienie knurów oraz określenia wzoru świadectwa zdrowia dla tego
  nasienia (Dz. Urz. MRiGŻ Nr 21, poz. 31)
 • Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 19 listopada 1998 r.
  w sprawie rejestru państw i rejestru zakładów, z których może być przywożone i przewożone przez
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nasienie buhajów oraz określenia wzoru świadectwa
  zdrowia dla tego nasienia (Dz. Urz. MRiGŻ Nr 21, poz. 32)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 grudnia 1998 r.
  w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa,
  wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do
  spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej (Dz. U. Nr 154, poz. 1011)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 grudnia 1998 r.
  w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania za wykonanie niektórych czynności przez
  lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Państwowej Inspekcji
  weterynaryjnej (Dz. U. Nr 156, poz. 1024)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1998 r.
  w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu,
  grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych
  (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 23)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 grudnia 1998 r.
  w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko
  wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o przeprowadzeniu szczepienia
  (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 25)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1998 r.
  w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wylęgu drobiu i
  narybku (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 26)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r.
  w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii (Dz. U. Nr 162, poz. 1154)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r.
  w sprawie zasad organizacji inspektoratów weterynarii (Dz. U. z 1999 Nr 1, poz. 3)
  zmienione rozporządzeniem z dnia 11 października 1999 r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 944),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r.
  w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy
  weterynarii (Dz. U. z 1999 r. Nr 1, poz. 4) zmienione rozporządzeniem z dnia 18 maja 1999 r.
  ( Dz. U. Nr 53, poz. 560),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1999 r.
  w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie
  mięsa i składowaniu przetworów mięsnych (Dz. U. Nr 10, poz. 91)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1999 r.
  w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy
  prowadzeniu skupu i przetwórstwa mięsa zwierząt łownych oraz jego składowaniu
  (Dz. U. Nr 10, poz. 89)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia
  1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju
  zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa (Dz. U. Nr 10, poz. 90)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 stycznia 1999 r.
  w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy
  organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt oraz prowadzeniu
  schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 9, poz. 84)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1999r.
  w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki
  Portugalskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 173)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999r.
  sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy pozyskiwaniu,
  konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu
  materiału biologicznego oraz prowadzeniu punktów kopulacyjnych
  (Dz. U. Nr 20, poz. 174)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999r.
  w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy produkcji
  lub przechowywaniu niektórych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz. U.
  Nr 20, poz. 176)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowe z dnia 11 lutego 1999r.
  w sprawie sposobu znakowania zwierząt, wymagań kwalifikacyjnych, wzoru świadectwa
  miejsca pochodzenia zwierząt i wzoru świadectwa zdrowia zwierząt (Dz. U. Nr 13, poz. 120)
  zmienione rozporządzeniem z dnia 28 września 1999 r. ( Dz. U. Nr 88, poz. 988),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1999r.
  w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym
  wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców
  zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz (Dz. U. Nr 30, poz. 295) zmienione
  rozporządzeniem z dnia 2 lipca 1999 r. ( Dz. U. Nr 60, poz. 649),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 marca 1999r.
  w sprawie określenia kwalifikacji osób wykonujących badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
  (Dz. U. Nr 30, poz. 296)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 kwietnia 1999 r.
  w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie
  zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie (Dz. U. Nr 39, poz. 394)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 października 1999 r.
  w sprawie zakresu badań kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt rzeźnych, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych, określenia rodzaju pobierania prób i sposobu prowadzenia dokumentacji tych badań ( Dz. U. Nr 93, poz. 1080)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 maja 1999 r.
  w sprawie zasad wprowadzania czasowych zakazów opuszczania miejsca występowania
  choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym na obszarach,
  na których występuje choroba zakaźna lub bezpośrednie zagrożenie wystąpienia choroby
  ( Dz. U. Nr 53, poz. 561)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 czerwca 1999 r.
  w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii
  ( Dz. U. Nr 53, poz. 562)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 listopada 1999 r.
  uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii (Dz. U. Nr 96, poz. 1131)


 

 


POWIĄZANE

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Nigeria i Republika Południowej Afryki zgłosiły ...

  Jednym z kluczowych elementów rozporządzenia (UE) 2019/6 jest obowiązek gromad...

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Głównym Inspektoratem...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę