Telewizory Samsunga mogą przechwytywać rozmowy

10 lutego 2015
In­te­li­gent­ne te­le­wi­zo­ry Sam­sun­ga, dys­po­nu­ją­ce funk­cją roz­po­zna­wa­nia i ste­ro­wa­nia gło­sem, mogą prze­chwy­ty­wać roz­mo­wy pro­wa­dzo­ne w miej­scu, w któ­rym znaj­du­je się urzą­dze­nie i prze­ka­zy­wać je nie tylko pro­du­cen­to­wi, ale także stro­nom trze­cim.
Sam­sung ostrze­ga o tej moż­li­wo­ści na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej w za­kład­ce do­ty­czą­cej po­li­ty­ki pry­wat­no­ści.

Po­łu­dnio­wo­ko­re­ań­ski kon­cern in­for­mu­je, że te­le­wi­zo­ry z serii Smart TV mogą "prze­chwy­ty­wać ko­men­dy gło­so­we i to­wa­rzy­szą­ce im tek­sty, dzię­ki czemu bę­dzie­my (Sam­sung) mogli za­ofe­ro­wać ci usłu­gi zwią­za­ne z funk­cją roz­po­zna­wa­nia głosu (Voice Re­co­gni­tion), a do tego ją roz­wi­jać i udo­sko­na­lać. Pro­szę mieć świa­do­mość, że je­że­li wy­po­wia­da­ne słowa za­wie­ra­ją oso­bi­ste lub inne wraż­li­we in­for­ma­cje, to mogą one zna­leźć się wśród in­for­ma­cji prze­chwy­co­nych i prze­two­rzo­nych przez sys­tem roz­po­zna­wa­nia głosu do stron trze­cich" - czy­ta­my na stro­nie pro­du­cen­ta.

W roz­mo­wie z ame­ry­kań­skim por­ta­lem tech­no­lo­gicz­nym cnet rzecz­nicz­ka Sam­sun­ga tłu­ma­czy­ła, że firma bar­dzo po­waż­nie pod­cho­dzi do ochro­ny pry­wat­no­ści kon­su­men­tów. "We wszyst­kich te­le­wi­zo­rach z serii Smart TV za­sto­so­wa­li­śmy stan­dar­do­we dla tej ga­łę­zi prze­my­słu za­bez­pie­cze­nia i prak­ty­ki, w tym szy­fro­wa­nie da­nych, aby za­bez­pie­czyć oso­bi­ste in­for­ma­cje użyt­kow­ni­ków i nie do­pu­ścić nie­upo­waż­nio­nych do gro­ma­dze­nia tych da­nych" - po­wie­dzia­ła przed­sta­wi­ciel­ka kon­cer­nu.

Te­le­wi­zo­ry z serii Smart TV mają moż­li­wość wy­łą­cze­nia funk­cji roz­po­zna­wa­nia i ste­ro­wa­nia gło­sem. Urzą­dze­nia in­for­mu­ją o włą­czo­nej usłu­dze, wy­świe­tla­jąc ikonę mi­kro­fo­nu po jego uru­cho­mie­niu.


POWIĄZANE

Trudno przewidzieć, co się wydarzy w świecie motoryzacji, gdy każdy rok przynosi...

Wysoki poziom bezpieczeństwa, jaki zapewniają inteligentne auta, nie jest wyłącz...

Producenci lodów stawiają na innowacje. Na rynku można już znaleźć lody, które n...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę