aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Telewizory Samsunga mogą przechwytywać rozmowy

10 lutego 2015
In­te­li­gent­ne te­le­wi­zo­ry Sam­sun­ga, dys­po­nu­ją­ce funk­cją roz­po­zna­wa­nia i ste­ro­wa­nia gło­sem, mogą prze­chwy­ty­wać roz­mo­wy pro­wa­dzo­ne w miej­scu, w któ­rym znaj­du­je się urzą­dze­nie i prze­ka­zy­wać je nie tylko pro­du­cen­to­wi, ale także stro­nom trze­cim.
Sam­sung ostrze­ga o tej moż­li­wo­ści na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej w za­kład­ce do­ty­czą­cej po­li­ty­ki pry­wat­no­ści.

Po­łu­dnio­wo­ko­re­ań­ski kon­cern in­for­mu­je, że te­le­wi­zo­ry z serii Smart TV mogą "prze­chwy­ty­wać ko­men­dy gło­so­we i to­wa­rzy­szą­ce im tek­sty, dzię­ki czemu bę­dzie­my (Sam­sung) mogli za­ofe­ro­wać ci usłu­gi zwią­za­ne z funk­cją roz­po­zna­wa­nia głosu (Voice Re­co­gni­tion), a do tego ją roz­wi­jać i udo­sko­na­lać. Pro­szę mieć świa­do­mość, że je­że­li wy­po­wia­da­ne słowa za­wie­ra­ją oso­bi­ste lub inne wraż­li­we in­for­ma­cje, to mogą one zna­leźć się wśród in­for­ma­cji prze­chwy­co­nych i prze­two­rzo­nych przez sys­tem roz­po­zna­wa­nia głosu do stron trze­cich" - czy­ta­my na stro­nie pro­du­cen­ta.

W roz­mo­wie z ame­ry­kań­skim por­ta­lem tech­no­lo­gicz­nym cnet rzecz­nicz­ka Sam­sun­ga tłu­ma­czy­ła, że firma bar­dzo po­waż­nie pod­cho­dzi do ochro­ny pry­wat­no­ści kon­su­men­tów. "We wszyst­kich te­le­wi­zo­rach z serii Smart TV za­sto­so­wa­li­śmy stan­dar­do­we dla tej ga­łę­zi prze­my­słu za­bez­pie­cze­nia i prak­ty­ki, w tym szy­fro­wa­nie da­nych, aby za­bez­pie­czyć oso­bi­ste in­for­ma­cje użyt­kow­ni­ków i nie do­pu­ścić nie­upo­waż­nio­nych do gro­ma­dze­nia tych da­nych" - po­wie­dzia­ła przed­sta­wi­ciel­ka kon­cer­nu.

Te­le­wi­zo­ry z serii Smart TV mają moż­li­wość wy­łą­cze­nia funk­cji roz­po­zna­wa­nia i ste­ro­wa­nia gło­sem. Urzą­dze­nia in­for­mu­ją o włą­czo­nej usłu­dze, wy­świe­tla­jąc ikonę mi­kro­fo­nu po jego uru­cho­mie­niu.


POWIĄZANE

Jak wynika z najnowszego sondażu, 76,1% Polaków na co dzień oszczędza na zakupac...

Tak naprawdę mija już rok, kiedy w sposób prawie niezauważony dla opinii publicz...

Chiny rozpoczęły walkę z maszynami rolniczymi niskiej jakości, a tamtejsze Minis...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę