aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

O konkursach Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

23 grudnia 2015
W siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu odbyła się 4 marca 2013 r. konferencja prasowa, której głównym tematem były projekty Izby skierowane do osób oraz firm zajmujących się serwisem maszyn rolniczych. W spotkaniu wzięli udział dziennikarze, członkowie komisji konkursowej, przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego oraz Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Pierwsza część konferencji poświęcona była tegorocznym edycjom konkursów organizowanych przez Izbę, czyli: „Serwis na Medal” (III edycja) i „Mechanik na Medal” (II edycja), a także nowemu konkursowi dedykowanemu uczniom szkół rolniczych – „Młody Mechanik na Medal”. W drugiej części przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego i Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych zaprezentowali projekt programu certyfikacji, który w niedługim czasie zostanie wdrożony.

Po przywitaniu uczestników Renata Arkuszewska, wiceprezes zarządu-dyrektor zarządzający Izby, przedstawiała tegoroczną komisję konkursu „Serwis na Medal” i „Mechanik na Medal” w składzie: przewodniczący prof. dr hab. inż. Czesław Rzeźnik (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr hab. inż. Karol Durczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr inż. Adam Ekielski (SGGW Warszawa), Karol Wesołowski (Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu) oraz Michał Spaczyński (Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych). W dalszej części Pani Wiceprezes zaprezentowała jedynego patrona merytorycznego konkursów „Serwis i Mechanik na Medal”, jakim jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a także przedstawiała program konferencji.

Następnie głos zabrał Michał Spaczyński kierownik biura Izby, który zreferował przebieg tegorocznych edycji konkursów. W pierwszej kolejności omówiony został „Serwis na Medal”. Konkurs ten powstał w
2011 r. między innymi, by podkreślić istotną rolę, jaką odgrywa obsługa serwisowa maszyn w procesie eksploatacji maszyn rolniczych, a także w celu pokazania zaawansowania technologicznego najlepszych firm w Polsce. Mogą brać w nim udział zakłady prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obsługi technicznej maszyn rolniczych i dysponujące do tego celu wydzielonymi i odpowiednio wyposażonymi stanowiskami. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie do 10 czerwca br. na aders Izby dokumentów zgłoszeniowych, które dostępne są na stronie www.pigmiur.pl.

Rywalizacja w konkursie „Serwis na Medal” przebiega w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ocena przez komisję konkursową nadesłanej dokumentacji. Na tej podstawie dokonywany będzie wybór grupy pięciu finalistów. Kolejny etap polega na wizytacji członków Komisji w zakwalifikowanych do finału firmach. Istotnym elementem pierwszej oceny zakładów serwisowych jest ankieta konkursowa. Składa się ona w tym roku z 80 pytań, których odpowiedzi oceniane są w systemie 0-1. Pytania dotyczą takich aspektów firmy, jak: obsługa klienta, oferta serwisu, ocena warsztatu i wyposażenie samochodów serwisowych, ocena magazynu części, ochrona środowiska i BHP. W pozostałych dokumentach zgłoszeniowych wymieniane są: liczba zatrudnionych w serwisie pracowników, roczne obroty zakładu naprawczego, liczba stałych klientów, powierzchnię budynków warsztatowych i działki, na której się znajdują. Całość tych informacji stanowi rozbudowane narzędzie do pierwszej oceny zgłoszonych zakładów serwisowych, które pozwala na wyłonienie grupy pięciu finalistów.

II etapem konkursu będzie wizytacja członków Komisji Konkursowej w zakładach, które zakwalifikowane zostaną do finału. Obejmować ona będzie weryfikację informacji zawartych w nadesłanych dokumentach, a także przeprowadzenie dodatkowej ankiety obejmującej ocenę m.in.: kwalifikacji pracowników serwisu, przyjętych procedur przebiegu naprawy, organizacji i wyposażenia warsztatu, planów inwestycyjnych i rozwoju zakładu.
Komisja Konkursowa może również przeprowadzić dodatkową ocenę bez wiedzy zakładu serwisowego, np. telefonicznie. Dodatkowo, po raz pierwszy w tegorocznej edycji przeprowadzony zostanie test wiedzy wskazanego pracownika serwisu. Nowością jest również przyznanie dodatkowych 2 punktów zgłoszonej firmie za udział mechaników w konkursie „Mechanik na Medal”. Zwycięzcą konkursu zostanie zakład, który uzyska największą łączną liczbę punktów z obu etapów. Nagrodami w III edycji „Serwisu na Medal”
są: za I miejsce 15.000 zł brutto, za II miejsce 10.000 zł brutto, natomiast za III miejsce
5.000 zł brutto. Pula nagród w tym roku została znacząco zwiększona, w porównaniu do ubiegłorocznej. Finał konkursu odbędzie się tradycyjnie podczas AGRO SHOW.

W drugiej kolejności zaprezentowany został konkurs „Mechanik na Medal”. W tym roku organizowana jest jego II edycja. Poprzez to przedsięwzięcie Izba chce podkreślić rolę i znaczenie wykwalifikowanych pracowników w obsłudze technicznej maszyn rolniczych, a także zachęcać mechaników do wszechstronnego
doskonalenia zawodowego. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba pełnoletnia, która w momencie zgłaszania się do rywalizacji jest zatrudniona w zakładzie serwisowym i wykonuje prace związane z naprawą maszyn rolniczych, a także przedsiębiorcy prowadzący zakład serwisowy. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie elektronicznej rejestracji na stronie www.mechaniknamedal.agroshow.pl do dnia 30 kwietnia 2013 r.

„Mechanik na Medal” przebiega również dwuetapowo. Pierwsze są eliminacje, w trakcie których mechanicy rozwiązują testy online. Następnie uczestnicy zakwalifikowani do finału zmierzą się z zadaniami praktycznymi i teoretycznymi. Po dokonaniu rejestracji na stronie, mechanik loguje się do swojego konta użytkownika. Tam ma możliwość rozwiązywania zadań testowych. W trakcie eliminacji uczestnicy rozwiązują trzy zestawy testów: pierwszy od początku marca do 30 kwietnia br., drugi w okresie od 1 do 30 kwietnia br., natomiast trzeci w okresie od 1 do 31 maja br.. Każdy zestaw składa się z 20 pytań
jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie którego jest 7 minut. Pytania dotyczą podstawowej wiedzy i standardowych umiejętności z takich dziedzin jak: podstawy techniki i technologii, pomiary, diagnostyka oraz weryfikacja, montaż, demontaż, rynek materiałów i części zamiennych, organizacja i bhp warsztatów naprawczych. Za każdą prawidłowo odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Po zakończeniu testu uczestnik uzyskuje informację o łącznej liczbie zdobytych punktów. Mechanik na koncie użytkownika może na bieżąco śledzić swoją aktualną pozycję w konkursie i porównywać ją do najlepszych wyników. Do finałów awansuje 5 uczestników, którzy uzyskają najwięcej punktów z tym, że nie więcej niż 2 z danej firmy, co jest tegoroczną nowością. W przypadku zdobycia przez kilku uczestników takiej samej liczby punktów, o pozycji decyduje czas rozwiązywania testów.

W finale konkursu mechanicy zmierzą się w bezpośredniej rywalizacji z zadaniami praktycznymi i teoretycznymi, których wykonanie pozwoli na kompleksową ocenę umiejętności mechanika maszyn rolniczych. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w finale. Punkty z eliminacji nie będą uwzględniane. Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas wystawy AGRO SHOW 2013 w Bednarach. Nagrodami w konkursie „Mechanik na Medal” są: za I miejsce 5000 zł brutto, za II miejsce 3000 zł brutto, natomiast za III miejsce 2000 zł brutto.

Jako ostatni omówiony został nowy konkurs Izby, który nosi nazwę „Młody Mechanik na Medal”. Tradycją stało się już, że podczas wystaw AGRO SHOW organizowany jest tzw. „dzień dla szkół”, w trakcie
którego gości w Bednarach bardzo liczne grono młodych ludzi uczących się w szkołach o profilu rolniczym. Przez kilka lat Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych była sponsorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Chcąc, dalej angażować młodzież w projekty związane z
szeroką tematyką mechanizacji rolnictwa stworzono konkurs „Młody Mechanik na Medal”.
Ważne dla organizatora tego przedsięwzięcia jest również rozwijanie zainteresowań w zakresie obsługi technicznej maszyn rolniczych, podnoszenie wiedzy i umiejętności dotyczącej techniki rolniczej, zachęcanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji, a także popularyzacja nauki i zawodu mechanika maszyn rolniczych.
Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń szkoły rolniczej: klas I - III technikum, klasy I technikum uzupełniającego oraz klas I - II zasadniczej szkoły zawodowej, który na dzień 31 sierpnia 2013 r. nie ukończył 21 lat. Zgłoszenie do konkursu dokonywane jest poprzez elektroniczną rejestrację na stronie www.młodymechaniknamedal.agroshow.pl do dnia 30 kwietnia 2013 r.. Dodatkowo szkoła potwierdza zgłoszenie uczniów do konkursu na specjalnym formularzu. Przebieg konkursu dla młodzieży będzie podobny do przebiegu „Mechanika na Medal”, a więc dwa etapy: pierwszy testy online, drugi zmagania finalistów z zadaniami praktycznymi i teoretycznymi. W trakcie eliminacji uczniowie po zalogowaniu się
do swojego konta rozwiązywać będą trzy zestawy testów: pierwszy w okresie od początku marca do 30 kwietnia br., drugi w okresie od 1 do 30 kwietnia br., trzeci w okresie od 1 do 31 maja br. Pytania konkursowe obejmują znajomość zagadnień naprawy maszyn rolniczych oraz ich budowę i eksploatację, a także pytania z wiedzy ogólnej. Każdy zestaw składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Na rozwiązanie każdego z testów uczestnik ma 10 minut. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Uczniowie, podobnie jak mechanicy będą mogli na bieżąco śledzić swoją aktualną pozycję w konkursie i porównywać ją do wyników najlepszych. Do finału awansuje 10 uczestników, którzy uzyskają najwięcej punktów z tym, że nie więcej niż 2 z danej szkoły.

W finale konkursu „Młody Mechanik na Medal” uczniowie zmierzą się w bezpośredniej rywalizacji z zadaniami praktycznymi i teoretycznymi. Zwycięzcą zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów. Punkty z eliminacji nie będą uwzględniane. Finał rywalizacji odbędzie się podczas tzw. „dnia dla szkół” w trakcie wystawy AGRO SHOW 2013, czyli w piątek 20 września br.. Oto nagrody w konkursie:
uczeń, który zajmie 1 miejsce otrzyma stypendium w kwocie 2500 zł (wypłacane przez 5 miesięcy po 500 zł), za 2 miejsce - stypendium w kwocie 2000 zł (wypłacane przez 5 miesięcy po 400 zł), natomiast za 3 miejsce – stypendium w kwocie 1500 zł (wypłacane przez 5 miesięcy po 300 zł).

Podsumowując prezentację tegorocznych edycji konkursów Michał Spaczyński podkreślił, że Izba poprzez te projekty dąży do: zwiększenia zainteresowania szeroko pojętą tematyką napraw maszyn rolniczych, promocji profesjonalnych serwisów i mechaników a także zachęcenia młodzieży do zgłębiania wiedzy dotyczącej maszyn rolniczych i ich serwisu.
Udział we wszystkich konkursach jest bezpłatny a łączna pula nagród w tegorocznych edycjach wynosi 52 000 zł.

Kolejnym punktem konferencji było omówienie przez prof. dr hab. inż. Czesława Rzeźnika przebiegu ubiegłorocznych edycji konkursów. Z punktu widzenia ekonomicznego serwis naprawczy jest bardzo ważnym obszarem do zagospodarowania. Serwis jest usługą, a ocena jakości usługi jest procesem bardzo złożonym. Co roku formuły konkursów są udoskonalane dzięki zdobywanemu doświadczeniu. W przypadku konkursu „Serwis na Medal” przeprowadzana jest weryfikacja i aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych
(głównie ankiety). Także brane są pod uwagę opinie zakładów serwisowych dotyczące przyjętych rozwiązań oceny serwisów. Podobnie rzecz się ma w przypadku konkursu „Mechanik na Medal”, gdzie baza pytań i zadań praktycznych jest ciągle poszerzana. Komisja konkursowa została powołana przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, jako niezależny zespół oceniający. Dodatkowo niezależność komisji gwarantuje patronat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W „Serwisie na Medal” wyłącznie
członkowie komisji oceniają nadesłane dokumenty punktując je, a także dokonują osobiście wizytacji w zakwalifikowanych do finału zakładach. Po wyłonieniu laureatów sporządzany jest protokół, który podpisują członkowie komisji. W ubiegłym roku I miejsce w konkursie „Serwis na Medal” zajęła firma Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o. z Brzozy, drugą lokatę uzyskał zakład serwisowy P.H. Agromarket Ewa Skrzypczak, Mirosław Skrzypczak, Leszek Skrzypczak Sp. j. z Jaryszek, zaś trzecim serwisem okazał się P.H.U.P. "Agros-Wrońscy" Sp. z o.o. ze Strzelec Wielkich.

Po prezentacji filmu ze zmagań z zadaniami praktycznymi finalistów „Mechanika na Medal” jego przebieg przedstawił Karol Wesołowski. Część praktyczna odbyła się w obecnym Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Golęcinie. Ze względu na różnorodność rozwiązań technicznych nowoczesnych maszyn trudno było wybrać uniwersalne zadanie, które pozwoliło by ocenić kompleksowe umiejętności mechaników.
Zadanie zostało stworzone na bazie zadań, które są stosowane w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach technik mechanizacji rolnictwa oraz mechanik i operator maszyn rolniczych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wybrano sprzęt, który jest powszechnie stosowany w rolnictwie i nie faworyzował żadnego z uczestników. W części praktycznej oceniano umiejętność diagnostyki, procedury montażu i demontażu, wymamiany części wymiennych, doboru narzędzi i sposób posługiwania się nimi. Na koniec omówiono przebieg drugiej części finału konkursu „Mechanik na Medal”, czyli  interaktywnego testu, do którego pytania przygotował dr inż. Adam Ekielski. Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła umiejętności wszystkich mechaników biorących udział w finale konkursu. I miejsce zajął Tadeusz Trembiński, II miejsce - Andrzej Mroczkowki, III miejsce - Grzegorz Kujawski.

Niektóre pytania dziennikarzy zadane podczas konferencji prasowej:

- Czy studenci są wykluczeni z konkursu „Młody Mechanik na Medal”?

Michał Spaczyński.: - Na tym etapie chcemy zaangażować młodzież szkół średnich. Uczniowie przyjeżdżają bardzo licznie na wystawę AGRO SHOW, gdzie do tej pory organizowaliśmy dla nich różne konkursy, które miały charakter bardziej sprawnościowy, niż weryfikujący wiedzę zdobywaną w szkole średniej. Nie wykluczone, że w przyszłości powstanie konkurs również dla studentów.

- Czy można powiedzieć coś więcej o „fikcyjnym kliencie” przy konkursie „Serwis na Medal” ?

Czesław Rzeźnik.: - Rozważaliśmy różne możliwości. Mieliśmy zamiar także przeprowadzać ankietę wśród klientów serwisu, jednak nie mamy pewności czy nie będą to podstawieni klienci. Z tego powodu zrezygnowaliśmy z tej koncepcji. W tej chwili wygląda to w ten sposób, że do każdego serwisu zadzwoni anonimowy klient - specjalista - z określonym problemem technicznym. Na podstawie odpowiedzi serwisu zostaną zweryfikowane dane zawarte w ankiecie wypełnionej przez serwis np. na temat zakresu usług oferowanych przez zakład.

- Czy w historii konkursu „Serwis na Medal” zgłosiła się do niego firma, która nie jest autoryzowanym serwisem maszyn rolniczych ?

Cz.Rz.: - W pierwszej edycji konkursu podzieliliśmy zakłady na te posiadające autoryzację i uniwersalne. Niestety ten podział nie sprawdził się, ponieważ zakłady uniwersalne są małe i nie mają dużych szans konkurować z serwisami autoryzowanymi. Od drugiej edycji zaniechaliśmy tego podziału, lecz tego typu firmy mogą nadal się zgłaszać do konkursu.  

- Czy np. zakład, który oferuje naprawę układów wtryskowych common-rail i jednocześnie może przyjmować do naprawy ciągniki rolnicze może brać udział w konkursie ?


Cz.Rz.: - Jeżeli zakład świadczy usługi do sektora maszyn rolniczych i jest to potwierdzone dokumentami, to tak. Firma może mieć jednak problemy przy pytaniach w ankiecie dotyczących napraw typowych maszyn rolniczych.

- Czy w konkursie „Serwis na Medal” mogą brać udział firmy, które zgłosiły się do niego w poprzednich edycjach ?


M.S.: - W przypadku tego konkursu nie ma takich ograniczeń. Zaobserwowaliśmy, że w niektórych zakładach w przeciągu roku bardzo dużo się zmieniło i mamy nadzieję, że konkurs w jakimś stopniu się do tego przyczynił, dlatego tego typu wykluczenie nie jest uzasadnione.

- Jakie jest zainteresowanie konkursami ? Ile osób się zgłosiło ?


M.S.: - W przypadku konkursu „Mechanik na Medal” jest to około 100 mechaników. Firmy wystawiały nawet po 7-8 mechaników, tak więc zainteresowanie było bardzo duże. W I edycji dwie firmy zdominowały konkurs, stąd też w tym roku ograniczenie do 2 mechaników z jednego zakładu. Jako ciekawostkę mogę podać, że pomimo trudnych pytań, średnio rozwiązanie testu 20 pytań zajmowało 2,5 minuty.

- Jakie były średnie wyniki ?

M.S.: - Najlepszy uczestnik części on-line zdobył w sumie w 3 testach 56 punktów na 60 możliwych, więc jest to bardzo dobry wynik. Między kolejnymi uczestnikami były różnice kilkupunktowe i tutaj niezbędny okazał się pomiar czasu rozwiązywania testu, który miał wpływ na końcowe wyniki.

- W jaki sposób porównać dwóch mechaników, jeżeli jeden ma 2-3 lata praktyki, a inny trzydzieści ?

Cz. Rz.: - Konkurs na mechanika jest wieloaspektowy. Pytania na które odpowiadają uczestnicy dotyczą oznaczenia opon, rodzajów oleju, sposobów regulacji, obróbkę cieplną itp.. Następnie uczestnicy przechodzą część praktyczną, gdzie oprócz wiedzy liczą się umiejętności manualne. Doskonale wypadł podczas niej Tadeusz Trembiński – zwycięzca konkursu, który dobrze wiedział co należy zrobić, w jaki sposób i w jakiej kolejności.

- Czy sprawdzają Państwo także aspekt ekonomiczny w serwisach, ponieważ ceny usług na pewno różnią się ?


Karol Durczak: - Badania naukowe pokazują, że jakość produktów lub usług nie zależy od ceny. Podobnie czas dostarczenia części do serwisu bywa różny i często nie zależy od zakładu naprawczego. W związku z tym celowo nie bierzemy tego typu rzeczy pod uwagę przy ocenie serwisu.

- Czy badają Państwo sposób rejestrowania zgłaszanych problemów, usterek klientów przez serwis ?

Cz.Rz.: - Jedno z pytań ankiety dotyczy sporządzania protokołu przyjęcia maszyny do serwisu, wstępnego kosztorysu i zakresu napraw. Inne pytanie dotyczy przypadku, gdy zakres usług jest poszerzany i konsultacji tego z klientem oraz czy po wykonany usługi serwisowej jest sporządzony protokół. Są to już pewne dokumenty pozwalające na ocenę jakości serwisu.

W drugiej części konferencji przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego Adam Pieńczuk i Krzysztof Warmiński oraz Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych Renata Arkuszewska i Michał Spaczyński zaprezentowali zarys wspólnego programu certyfikacji dystrybutorów oraz zakładów serwisowych maszyn rolniczych DEMETER-., który w niedługim czasie zostanie wdrożony.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych podjęła działania zmierzające do opracowania jednolitych wymagań w formie programu certyfikacji w celu wyrównania oraz podniesienia standardów obsługi klientów w zakresie dystrybucji oraz obsługi serwisowej maszyn i urządzeń rolniczych, Zasady potwierdzania zgodności i certyfikacji odpowiadają międzynarodowym zasadom określonym w normie PN-EN 45011 oraz PKN-ISO/IEC Guide 67.

Korzyści z certyfikacji to między innymi:

1. Informacja dla klientów, konkurentów, dostawców, załogi i inwestorów,

że w organizacji stosowane są najlepsze praktyki w branży.

2. Wzrost satysfakcji klientów.

3. Unifikacja systemu operacyjnego.

4. Podniesienie efektywności operacyjnej oraz zmniejszenie ich kosztów.

5. Utrzymywanie stabilności i powtarzalności prowadzonych procesów.

6. Podniesienie jakości pracy.

7. Ograniczenie liczby reklamacji.

8. Zwiększenie efektywności oraz unikanie niepewności.

9. Stosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych.

Aktualnie kończone są prace dotyczące dokumentacji programu certyfikacji. Następnie będzie on poddany konsultacjom specjalistów z branży, by w niedługim czasie gotowy program został upubliczniony.

 
Więcej informacji można znaleźć w przygotowanej prezentacji w formacie .pdf, którą można pobrać TUTAJ

POWIĄZANE

Wałek przekaźnika mocy rurowy, znany również jako wałek odbioru mocy (WOM), to k...

Case IH jest amerykańskim producentem maszyn rolniczych. To jedna z największych...

Najnowsza edycja badania „Leasing Index” zrealizowanego przez Santander Leasing ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę