aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Zwrot podatku czy dotacja rekompensująca koszty

19 lipca 2002

Rada Ministrów przyjęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

W poselskim projekcie ustawy założono zwrot podatnikom podatku rolnego części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego w rolnictwie.

Zdaniem projektodawców, wzrost stawek podatku akcyzowego i włączenie podatku drogowego w cenę oleju napędowego, spowodowało gwałtowne podwyższenie cen na środki do produkcji rolnej. To z kolei wywołało ujemne skutki produkcyjne i impulsy inflacyjne, które niekorzystnie wpłynęły na naszą gospodarkę.

Przewidziano zwrot podatku akcyzowego w jednej racie. Jednocześnie zaproponowano dochodzenie do pełnego zwrotu podatku akcyzowego w okresie dwóch lat. Proponowane rozwiązania miałyby zastąpić obowiązujący obecnie system bonów paliwowych.

Przewidziano, że roczna kwota zwrotu podatku należna za 1 ha użytków rolnych określona zostanie przez Radę Ministrów w rozporządzeniu, z uwzględnieniem założeń ustawy budżetowej na dany rok oraz obowiązującej stawki podatku akcyzowego od oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 0,05% do 0,2% włącznie.

Założono, że wysokość należnej kwoty zwrotu podatku w roku kalendarzowym obliczana będzie jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym oraz kwoty należnej za 1 ha. Do obliczenia kwoty zwrotu podatku przyjmowana będzie powierzchnia użytków rolnych określona w ewidencji gruntów rolnych, wg stanu na 1 kwietnia w danym roku kalendarzowym. Wyłączone zostaną grunty klasy VI z i VI psz, grunty zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza oraz użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Kwoty zwrotu podatku mają być wypłacane do 30 czerwca każdego roku.

Zgodnie z poselskim projektem, wypłacanie należności z tytułu zwrotu podatku ma być zadaniem zleconym gminie. Gminy miałyby otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację tego zadania. Z kolei szczegółowe zasady i tryb przekazywania dotacji oraz zasady ich rozliczania określałby minister finansów.

Zawarte w poselskim projekcie ustawy uregulowania stanowią w istocie rzeczy system dotacyjny, a stawka podatku akcyzowego od oleju napędowego jest jedynie wytyczną dla Rady Ministrów przy określaniu rocznej kwoty zwrotu należnej za 1 ha użytków rolnych.

Proponowany system nie odnosi się bezpośrednio do funkcjonujących obecnie uregulowań, dotyczących podatku akcyzowego oraz zwrotu akcyzy od faktycznie zużytego przez rolników oleju napędowego.

Użyty w tytule ustawy zapis "zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej" jest nieadekwatny do faktycznych, proponowanych uregulowań. Oznacza to, że tego projektu nie można rozpatrywać pod względem zgodności z regulacjami wspólnotowymi, odnoszącymi się do zakresu opodatkowania podatkiem akcyzowym olejów mineralnych. Z tych względów sformułowanie "zwrot podatku akcyzowego" należałoby zastąpić zapisem "dotacja rekompensująca koszty zużywanego oleju napędowego w gospodarstwie rolnym".

W projekcie zasady naliczania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego budzą pewne zastrzeżenia. Należna z tego tytułu dotacja nie jest bowiem powiązana z ilością zakupionego przez rolnika paliwa, a tym samym z wysokością zawartego w jego cenie podatku akcyzowego. Z tego względu rozwiązanie przedstawione w projekcie należy uznać raczej za pomoc publiczną udzielaną rolnikom.

W omawianym projekcie ustawy pomoc – mylnie określana jako "zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego" – przysługuje wszystkim podatnikom podatku rolnego. Tak zdefiniowany krąg podmiotów, uprawnionych do otrzymywania dotacji – określony bez żadnych dodatkowych warunków – wydaje się nazbyt szeroki. Zwłaszcza w porównaniu z dopuszczalnymi zasadami udzielania pomocy dla rolnictwa w prawie wspólnotowym.

W projekcie nie określono wysokości udzielanej dotacji, wprowadzając tylko ogólnikowo sformułowaną delegację dla Rady Ministrów, w myśl której wysokość dotacji za 1 ha użytków rolnych w gospodarstwie rolnym uzależniona będzie od możliwości finansowych państwa oraz obowiązującej stawki podatku akcyzowego. Jednocześnie nie można twierdzić, że pomoc publiczna będąca przedmiotem opiniowanego projektu, jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. Dlatego projekt ustawy musi uwzględniać kryteria, które są akceptowane w regulacjach wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej.

Skutki finansowe związane z wejściem ustawy w życie budzą pewne wątpliwości. Konieczne jest zatem przedstawienie ich szczegółowej kalkulacji.

Z kolei propozycja nałożenia dodatkowych obowiązków na organy jednostek samorządu terytorialnego, takich jak wydawanie z urzędu decyzji o wysokości kwoty zwrotu podatku oznacza, że organy gminy będą musiały wydawać kilka milionów decyzji. W projekcie ustawy należy także skorygować wiele innych szczegółowych rozwiązań.

Biorąc powyższe pod uwagę, rząd uważa, że poselski projekt należy dopracować w trakcie dalszych prac Sejmu. Rząd wyraża gotowość do takiej współpracy, zwracając zarazem uwagę, że ostateczny kształt ustawy musi uwzględniać realia budżetowe.


POWIĄZANE

Wałek przekaźnika mocy rurowy, znany również jako wałek odbioru mocy (WOM), to k...

Case IH jest amerykańskim producentem maszyn rolniczych. To jedna z największych...

Najnowsza edycja badania „Leasing Index” zrealizowanego przez Santander Leasing ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę