aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

307 mld EUR dla planu strategicznego WPR 2023-2027

14 grudnia 2023
307 mld EUR dla planu strategicznego WPR  2023-2027

Plany strategiczne wspólnej polityki rolnej (WPR) są kluczowym narzędziem realizacji WPR w latach 2023–2027. Opracowane przez państwa członkowskie i zatwierdzone przez Komisję w celu zapewnienia osiągnięcia ogólnych celów UE, CSP wspierają rolnictwo i obszary wiejskie o łącznej wartości 307 mld EUR w wydatkach publicznych za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (w tym współfinansowania krajowego).

Wprowadzając CSP, które są jednym narzędziem planowania, prawodawcy UE przesunęli kierunek wdrażania WPR z zgodności na wyniki. W związku z tym państwa członkowskie wykorzystały instrumenty WPR w ramach obu funduszy (płatności bezpośrednie, interwencje w odniesieniu do niektórych sektorów
rynkowych i wsparcie rozwoju obszarów wiejskich) w celu opracowania logiki interwencji w odniesieniu do każdego z 10 celów szczegółowych określonych w rozporządzeniu w sprawie CSP123, w oparciu o analizy mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT) na swoich terytoriach oraz związanych z nimi potrzeb. Po zorganizowanym dialogu (2) Komisja oceniła przedłożone plany i przekazała swoje
uwagi każdemu państwu członkowskiemu przed zatwierdzeniem zmienionych
projektów planów do końca 2022 r. (3).

W przepisach dotyczących WPR ustanowiono zabezpieczenia, które określajązakres działań państw członkowskich, aby utrzymać równe warunki działania i zapewnić wspólne ambicje. Odbywa sięto poprzez: wspólne definicje i rodzaje interwencji; (II) wymagania minimalne; (III) wspólne ramy wykonania; (IV)
minimalne wymagane poziomy wydatków w odniesieniu do: małe i średnie gospodarstwa rolne; młodych rolników; środowisko, klimat i dobrostan zwierząt; oraz narzędzie LEADER na rzecz zintegrowanego rozwoju lokalnego; (V) włączenie prawodawstwa dotyczącego środowiska i klimatu do planowania i projektowania CSP.

W porównaniu z poprzednim okresem WPR wymagany był większy ogólny wkład w osiągnięcie celów związanych ze środowiskiem i klimatem za pośrednictwem WPR. Każdy CSP określa cele dotyczące oczekiwanych wyników z wykorzystaniem wspólnych wskaźników UE, obejmujących wsparcie zarówno z
EFRG, jak i EFRROW. Wartości docelowe, a także specyfikacja interwencji i wymogów różnią się jednak w poszczególnych CSP, odzwierciedlając różnorodność potrzeb i preferencji państw członkowskich.
Poprzez zaspokojenie ich szczególnych potrzeb oczekuje się, że CSP będą spójne z unijnymi przepisami i zobowiązaniami w zakresie środowiska i klimatu, a w szczególności z celami Unii na 2030 r. określonymi w strategii „od pola do stołu” i unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności (4), wraz z innymi instrumentami
unijnymi i krajowymi.

Obowiązkowe przepisy, w tym przeznaczenie na klimat,
środowisko i dobrostan zwierząt w ramach każdego CSP, wynoszą co najmniej 25 %
płatności bezpośrednich na ekoprogramy i co najmniej 35 % wydatków EFRROW,odgrywają rolę w zapewnieniu tego wkładu. Jednocześnie oczekuje się, że działania w ramach WPR przyczynią się do 40 % funduszy UE WPR na realizację celów związanych z klimatem, obliczanych zgodnie z ustaloną metodyką (5).
Niniejsze sprawozdanie stanowi odpowiedź na wezwanie prawodawców UE6 do
Komisji, aby sporządziła podsumowanie 28 zatwierdzonych CSP, aby7ocenić ich
wspólne wysiłki i wspólne ambicje w realizacji celów szczegółowych WPR. Odnosi
się również do wkładu CSP w realizację celów Unii na 2030 r. określonych w
strategiach „od pola do stołu” i unijnych strategii na rzecz bioróżnorodności. Opiera
się on na przedstawionym przez Komisję przeglądzie zatwierdzonych CSP8i opiera
się na badaniu, które mapuje i analizuje plany 9w formie, w jakiej zostały one
zatwierdzone (do końca 2022 r.) na początku okresu wdrażania.

W sprawozdaniu przeanalizowano połączone wysiłki planów na rzecz osiągnięcia
celów WPR w oparciu o analizę potrzeb i logiki interwencji ustalonej przez państwa
członkowskie. Analiza koncentruje się na priorytetach planów, alokacji finansowej,
celach, wymaganiach i dobrowolnych praktykach.

Niniejsze sprawozdanie jest publikowane w pierwszym roku realizacji planów,
natomiast dane dotyczące absorpcji przez rolników i innych beneficjentów są
wymagane dopiero w 2025 r. Niniejsze sprawozdanie opiera się zatem na
wartościach wskaźników zaplanowanych w zatwierdzonych CSP oraz na
jakościowej ocenie potencjalnych skutków wyborów. Rzeczywiste skutki będą
zależały od skumulowanych skutków interwencji i można je określić jedynie w
drodze ocen. Skutki te będą musiały być postrzegane w powiązaniu z wpływem
innych instrumentów unijnych i krajowych, które zaspokajają potrzeby określone
w CSP, a także z innymi czynnikami zewnętrznymi.

Ponieważ opiera się ono na zatwierdzonych wersjach CSP (koniec 2022 r.), w
niniejszym sprawozdaniu nie uwzględniono niektórych konkretnych konsekwencji,
jakie prowokują zakłócenia wynikające z rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko
Ukrainie we wdrażaniu CSP. Ma to miejsce w odniesieniu do tymczasowych i
wyjątkowych odstępstw w 2023 r. od nowych wymogów dotyczących płodozmianu
i minimalnego udziału gruntów ornych przeznaczonych na cechynieprodukcyjne i
obszary w odniesieniu do gruntów ugorowanych przeznaczonych do
produkcji10żywności. Jednocześnie w 2023 r. państwa członkowskie zaczęły
proponować zmiany w swoich CSP (CSP11). Oceniając je, Komisja podtrzymała,
że nie powinny one obniżać ogólnego poziomu wkładu środowiskowego, który 3
umożliwił Komisji zatwierdzenie planów w 2022 r., przy jednoczesnym przyjęciu
dobrze ukierunkowanych i uzasadnionych dostosowań.

Przedstawione sprawozdanie jest krokiem w szerszym procesie oceny wyników WPR, w
następstwie wniosków z okresu 2014–2020 przedstawionych w sprawozdaniu
Komisji na temat wyników WPR w tym12okresie. Dodatkowe informacje będą
pochodzić z: dane dotyczące wdrażania na poziomie beneficjentów WPR od 2025 r.;
ocena nowego modelu realizacji w 2025 r.; (III) oceny okresowe w 2026 r.; (IV)
roczne sprawozdania z realizacji celów; oraz (v) ocena ex post w 2031 r.(13).

oprc, e-mk ppr.pl


POWIĄZANE

Pomimo wielu prób torpedowania, dezinformacji i wrzucania do sieci fake newsów, ...

Na ukraińskich aukcjach sprzedaży przesyłek w transporterach zbożowych CTL wszys...

Unia Europejska zaostrzy kontrolę przestrzegania umów przez przewoźników eksport...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę