aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

307 mld EUR dla planu strategicznego WPR 2023-2027

14 grudnia 2023
307 mld EUR dla planu strategicznego WPR  2023-2027

Plany strategiczne wspólnej polityki rolnej (WPR) są kluczowym narzędziem realizacji WPR w latach 2023–2027. Opracowane przez państwa członkowskie i zatwierdzone przez Komisję w celu zapewnienia osiągnięcia ogólnych celów UE, CSP wspierają rolnictwo i obszary wiejskie o łącznej wartości 307 mld EUR w wydatkach publicznych za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (w tym współfinansowania krajowego).

Wprowadzając CSP, które są jednym narzędziem planowania, prawodawcy UE przesunęli kierunek wdrażania WPR z zgodności na wyniki. W związku z tym państwa członkowskie wykorzystały instrumenty WPR w ramach obu funduszy (płatności bezpośrednie, interwencje w odniesieniu do niektórych sektorów
rynkowych i wsparcie rozwoju obszarów wiejskich) w celu opracowania logiki interwencji w odniesieniu do każdego z 10 celów szczegółowych określonych w rozporządzeniu w sprawie CSP123, w oparciu o analizy mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT) na swoich terytoriach oraz związanych z nimi potrzeb. Po zorganizowanym dialogu (2) Komisja oceniła przedłożone plany i przekazała swoje
uwagi każdemu państwu członkowskiemu przed zatwierdzeniem zmienionych
projektów planów do końca 2022 r. (3).

W przepisach dotyczących WPR ustanowiono zabezpieczenia, które określajązakres działań państw członkowskich, aby utrzymać równe warunki działania i zapewnić wspólne ambicje. Odbywa sięto poprzez: wspólne definicje i rodzaje interwencji; (II) wymagania minimalne; (III) wspólne ramy wykonania; (IV)
minimalne wymagane poziomy wydatków w odniesieniu do: małe i średnie gospodarstwa rolne; młodych rolników; środowisko, klimat i dobrostan zwierząt; oraz narzędzie LEADER na rzecz zintegrowanego rozwoju lokalnego; (V) włączenie prawodawstwa dotyczącego środowiska i klimatu do planowania i projektowania CSP.

W porównaniu z poprzednim okresem WPR wymagany był większy ogólny wkład w osiągnięcie celów związanych ze środowiskiem i klimatem za pośrednictwem WPR. Każdy CSP określa cele dotyczące oczekiwanych wyników z wykorzystaniem wspólnych wskaźników UE, obejmujących wsparcie zarówno z
EFRG, jak i EFRROW. Wartości docelowe, a także specyfikacja interwencji i wymogów różnią się jednak w poszczególnych CSP, odzwierciedlając różnorodność potrzeb i preferencji państw członkowskich.
Poprzez zaspokojenie ich szczególnych potrzeb oczekuje się, że CSP będą spójne z unijnymi przepisami i zobowiązaniami w zakresie środowiska i klimatu, a w szczególności z celami Unii na 2030 r. określonymi w strategii „od pola do stołu” i unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności (4), wraz z innymi instrumentami
unijnymi i krajowymi.

Obowiązkowe przepisy, w tym przeznaczenie na klimat,
środowisko i dobrostan zwierząt w ramach każdego CSP, wynoszą co najmniej 25 %
płatności bezpośrednich na ekoprogramy i co najmniej 35 % wydatków EFRROW,odgrywają rolę w zapewnieniu tego wkładu. Jednocześnie oczekuje się, że działania w ramach WPR przyczynią się do 40 % funduszy UE WPR na realizację celów związanych z klimatem, obliczanych zgodnie z ustaloną metodyką (5).
Niniejsze sprawozdanie stanowi odpowiedź na wezwanie prawodawców UE6 do
Komisji, aby sporządziła podsumowanie 28 zatwierdzonych CSP, aby7ocenić ich
wspólne wysiłki i wspólne ambicje w realizacji celów szczegółowych WPR. Odnosi
się również do wkładu CSP w realizację celów Unii na 2030 r. określonych w
strategiach „od pola do stołu” i unijnych strategii na rzecz bioróżnorodności. Opiera
się on na przedstawionym przez Komisję przeglądzie zatwierdzonych CSP8i opiera
się na badaniu, które mapuje i analizuje plany 9w formie, w jakiej zostały one
zatwierdzone (do końca 2022 r.) na początku okresu wdrażania.

W sprawozdaniu przeanalizowano połączone wysiłki planów na rzecz osiągnięcia
celów WPR w oparciu o analizę potrzeb i logiki interwencji ustalonej przez państwa
członkowskie. Analiza koncentruje się na priorytetach planów, alokacji finansowej,
celach, wymaganiach i dobrowolnych praktykach.

Niniejsze sprawozdanie jest publikowane w pierwszym roku realizacji planów,
natomiast dane dotyczące absorpcji przez rolników i innych beneficjentów są
wymagane dopiero w 2025 r. Niniejsze sprawozdanie opiera się zatem na
wartościach wskaźników zaplanowanych w zatwierdzonych CSP oraz na
jakościowej ocenie potencjalnych skutków wyborów. Rzeczywiste skutki będą
zależały od skumulowanych skutków interwencji i można je określić jedynie w
drodze ocen. Skutki te będą musiały być postrzegane w powiązaniu z wpływem
innych instrumentów unijnych i krajowych, które zaspokajają potrzeby określone
w CSP, a także z innymi czynnikami zewnętrznymi.

Ponieważ opiera się ono na zatwierdzonych wersjach CSP (koniec 2022 r.), w
niniejszym sprawozdaniu nie uwzględniono niektórych konkretnych konsekwencji,
jakie prowokują zakłócenia wynikające z rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko
Ukrainie we wdrażaniu CSP. Ma to miejsce w odniesieniu do tymczasowych i
wyjątkowych odstępstw w 2023 r. od nowych wymogów dotyczących płodozmianu
i minimalnego udziału gruntów ornych przeznaczonych na cechynieprodukcyjne i
obszary w odniesieniu do gruntów ugorowanych przeznaczonych do
produkcji10żywności. Jednocześnie w 2023 r. państwa członkowskie zaczęły
proponować zmiany w swoich CSP (CSP11). Oceniając je, Komisja podtrzymała,
że nie powinny one obniżać ogólnego poziomu wkładu środowiskowego, który 3
umożliwił Komisji zatwierdzenie planów w 2022 r., przy jednoczesnym przyjęciu
dobrze ukierunkowanych i uzasadnionych dostosowań.

Przedstawione sprawozdanie jest krokiem w szerszym procesie oceny wyników WPR, w
następstwie wniosków z okresu 2014–2020 przedstawionych w sprawozdaniu
Komisji na temat wyników WPR w tym12okresie. Dodatkowe informacje będą
pochodzić z: dane dotyczące wdrażania na poziomie beneficjentów WPR od 2025 r.;
ocena nowego modelu realizacji w 2025 r.; (III) oceny okresowe w 2026 r.; (IV)
roczne sprawozdania z realizacji celów; oraz (v) ocena ex post w 2031 r.(13).

oprc, e-mk ppr.pl


POWIĄZANE

Wczoraj o godzinie 9.00 odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Rol...

Ukrińskie media rozpisują się o wywiadzie, jakiego udzieliła Monika Piątkowska, ...

W epoce cyfrowej, gdzie przechowywanie danych w chmurze staje się coraz bardziej...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę