Jak wygląda pomoc SAPARD-u dla przemysłu mięsnego

18 września 2002

Dzisiaj o godzinie 11.00 w Krajowej Izbie Gospodarki (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, p. 205) odbędzie się konferencja poświęcona restrukturyzacji przemysłu mięsnego w ramach programu SAPARD. Temat konferencji brzmi "Zasady i tryb udzielania pomocy na restrukturyzację przetwórstwa mięsa i poprawę marketingu artykułów pochodzenia zwierzęcego w ramach programu SAPARD.

Program spotkania

I. Ogólna informacja o programie SAPARD oraz aktualnym stanie przygotowań do jego rozpoczęcia.
II. Warunki uzyskania pomocy w ramach Działania 1.
III. Zasady szczególnie ważne dla wnioskodawcy.
IV. Prezentacja i omówienie wniosku o pomoc.

I. Ogólna informacja o programie SAPARD oraz o aktualnym stanie przygotowań do jego rozpoczęcia

Sekwencje działań (unijnych i krajowych) koniecznych do uruchomienia Programu SAPARD

 1. Opracowanie Programu Operacyjnego SAPARD dla Polski i złożenie w KE (29.12.1999 r.)
 2. Zatwierdzenie przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego SAPARD dla Polski (18.10.2000 r.)
 3. Podpisanie Wieloletniej Umowy Finansowej (25.01.2001r.)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej z dnia 14.05.2002r
 5. Akredytacja Agencji SAPARD
 • Wydanie przez Pełnomocnika Rządu d.s. Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z UE (National Authorising Officer) Krajowego Aktu Akredytacji Agencji SAPARD (akredytacja krajowa) – 20.09.2001 r.
 • Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji o przekazaniu Polsce zarządzania pomocą (potwierdzenie akredytacji krajowej) – 02.07.2002r.

Program Operacyjny SAPARD dla Polski

Działania objęte pomocą finansową Programu SAPARD w Polsce

 1. Poprawa przetwórstwa i marketingu art. rolnych i rybnych - 276 mln zł
 2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych - 136 mln zł
 3. Poprawa infrastruktury wiejskiej - 387 mln zł
 4. Różnicowanie działalności gosp. na obszarach wiejskich - 0 mln zł
 5. Programy rolno – środowiskowe - 0 zł
 6. Szkolenia zawodowe - 13 mln zł
 7. Pomoc techniczna - 3 mln zł

Przybliżona łączna wartość środków publicznych rocznie - 815 mln zł
Kwoty dotyczą podziału środków za rok 2000 - kurs EUR1=3,5608 PLN z 2 stycznia 2002 roku.

 

Przewidywane dofinansowanie ze środków publicznych w ramach Rocznej Umowy Finansowej 2000

 

Podział środków z programu SAPARD w działaniu 1 z umowy za rok 2000

 

Wielkość pomocy Limit pomocy przyznanej jednemu zakładowi w okresie trwania programu SAPARD wynosi od 125 tys. zł do 6 mln zł

Dodatkowo zakładowi może zostać przyznana dotacja na inwestycje dokonywane na rzecz grup producentów rolnych w wysokości 1,1 mln zł
Limit pomocy dla grup producentów mięsnych i ich związków nie może przekroczyć 1,1 mln zł
Kwota dotacji, o która ubiega się wnioskodawca nie może być mniejsza niż 125 tys. zł


Wielkość pomocy


Wnioskodawca deklaruje przypisanie inwestycji (z odpowiednim uzasadnieniem w biznes planie do JEDNEJ (!!!) z trzech kategorii:
A (dostosowanie do wymogów sanitarnych UE),
refundacja SAPARD do 50% kosztów kwalifikowanych
B (zwiększenie wartości dodanej, poprawa technologii, wprowadzenie nowych technologii i innowacji, redukcja kosztów)
refundacja SAPARD do 40% kosztów kwalifikowanych
C (ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko),
refundacja SAPARD do 30% kosztów kwalifikowanych

II. Warunki uzyskania pomocy w ramach

Działania 1
Droga wniosku o pomoc finansową (schemat)

Oddział Regionalny ARiMR

PRZYJĘCIE WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ – wnioskodawca
WERYFIKACJA FORMALNA 
WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI –  wnioskodawca
OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI PROGRAMU – wnioskodawca
WIZYTACJA TERENOWA

Centrala ARiMR

OCENA EKONOMICZNA – wnioskodawca
OCENA KOŃCOWA
LISTA RANKINGOWA

Oddział Regionalny ARiMR

 

ZAWARCIE UMOWY

Składanie wniosku o pomoc finansową

 • Miejsce składania wniosku:
  -Oddziały Regionalne ARiMR właściwe terytorialnie dla miejsca realizacji przedsięwzięcia
 • Termin składania wniosku:
  -W pierwszym roku rozpoczęcia programu po ogłoszeniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęcia programu w terminie podanym przez ARiMR,
  -W następnych latach w terminach ogłoszonych przez ARiMR
 • Wniosek może być złożony:
  -Osobiście
  -Listem poleconym
  -Pocztą kurierską

Kryteria Wyboru

OCENA WSTĘPNA

 • Potwierdzenie zgodności dotychczas prowadzonej działalności z programem SAPARD

 • Podmiot ma uregulowane zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej

 • Projekt przyczynia się do realizacji celów programu SAPARD

 • Surowiec przetwarzany w związku z planowaną inwestycją jest surowcem krajowym lub jest importowany z krajów kandydujących lub krajów Unii Europejskiej

 • Zakład pozostaje pod kontrolą odpowiednio Inspekcji Weterynaryjnej lub Inspekcji Sanitarnej

 • Zakład spełnia minimalne wymagania krajowe odnośnie higieny produkcji i dobrostanu zwierząt

 • W przypadku zakładów prowadzących program dostosowawczy do wymogów krajowych, realizacją tego programu zostanie zakończona przed zakończeniem projektu (przed wypłaceniem ostatniej części dotacji)

 • Proponowane przez Wnioskodawcę inwestycja jest zgodna odpowiedni z wymaganiami sanitarnymi i/lub weterynaryjnymi prawa UE

 • Realizacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska

 • Realizacja projektu przyniesie korzyści producentom rolnym (na zakończenie projektu co najmniej 25% surowca zakupywane będzie na podstawie umów długoterminowych)

OCENA EKONOMICZNA

 • Wyniki dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa

 • Plan inwestycyjny

 • Sprawność zarządzania Priorytety restrukturyzacji sektora

 • Efektywność wsparcia

 • Wpływ inwestycji na rozwój gospodarczy w regionie

Zawarcie umowy z Wnioskodawcą

 • Umowa zawiera kwotę udziału SAPARD w finansowaniu inwestycji oraz termin przekazywania środków finansowych przez ARiMR

 • Zmiany zakresu rzeczowego, harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, terminu złożenia wniosku o płatność oraz zmniejszenia kwoty pomocy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy

 • W przypadku, gdy po zrealizowaniu inwestycji koszty kwalifikowane będą niższe od pierwotnie założonych – pomoc SAPARD ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu

 • Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco – dzień zawarcia umowy. W przypadku inwestycji dwuetapowej gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub ubezpieczenie przez zakład ryzyka niewypłacalności beneficjanta – dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność

 • Pomoc finansowa przysługuje tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów poniesionych nie wcześniej niż na dzień zawarcia umowy Beneficjanta z Agencją, z wyjątkiem kosztów ogólnych, które mogą zostać poniesione przed datą zawarcia w/w umowy, lecz nie wcześniej niż przed datą uzyskania akredytacji przez ARiMR;

 

Zawarcie umowy  z Wnioskodawcą

Utrata pomocy finansowej:

 • Zaprzestanie, niezrealizowanie, zmiana przedmiotu (bez zgody Agencji) przedsięwzięcia

 • Umieszczanie Beneficjanta na liście dłużników Agencji

 • Nieterminowe złożenie wniosku o płatność

 • Złożenie przez Beneficjanta fałszywych informacji lub oświadczenia, które miały istotny wpływ na przyznanie Beneficjantowi pomocy finansowej

III. Zasady szczególnie ważne dla Beneficjanta

Zasady szczególnie ważne dla Beneficjanta (1)

 • Pomoc SAPARD jest formą refundacji poniesionych wydatków (zwrot kosztów inwestycji w okresie trzech miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku o płatność i przedstawienia opłaconych rachunków)

 • Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym (refundowane są wyłącznie koszty zakupu netto)

 • Możliwe jest kilkukrotne ubieganie się o pomoc z programu SAPARD jednak uzyskanie pomocy uwarunkowane jest zakończeniem i rozliczeniem poprzedniego projektu

 • Fundusze z programu SAPARD nie mogą być łączone z innymi środkami publicznymi – krajowymi (np. kredyt ARiMR) i zagranicznymi (np. PHARE, ISPA, EBI) dla wnioskowanego projektu

Zasady szczególnie ważne dla Beneficjanta (2)

 • Środki SAPARD nie mogą refundować wydatków sfinansowanych lub przewidzianych do sfinansowania przez inne instytucje

 • Przy zakupach jednostkowych maszyn, urządzeń, robót czy usług o wartości ponad 10 000 Euro (ok. 40 tys zł) wymagane jest załączenie do wniosku ofert na każdy zakup od przynajmniej trzech dostawców

 • Produkty i usługi nabywane w ramach projektu współfinansowanego ze środków SAPARD mogą pochodzić wyłącznie z krajów UE lub 10 krajów objętych programem SAPARD (np. zakup ukraińskiej myjni do skrzyń nie będzie kosztem kwalifikowanym)

 • Płatności w naturze, zakup używanego wyposażenia oraz uczestnictwo w programie SAPARD wnioskodawcy, którego ponad 25% akcji (udziałów ) jest w rękach publicznych, wymaga zgody Komisji Europejskiej

Zasady szczególnie ważne dla Beneficjanta (3)

 • Reguła pochodzenia surowca do przetwórstwa z UE, krajów kandydujących lub terytoriów zależnych NIE OBOWIĄZUJE TYLKO (!!!) dla branży rybnej (zgodnie z Rozp. WE 2356/2000)

 • Pomoc z programu SAPARD nie może być przeznaczona na inwestycje z zakresu handlu DETALICZNEGO 

 • Użycie do produkcji surowców wyszczególnionych na załączonej do wniosku liście surowców niedozwolonych  powoduje odrzucenie wniosku

 • Planowany czas inwestycji nie może przekraczać 2 lata z możliwością podziału na dwa odrębne rozliczone etapy ale pod warunkiem, że wnioski o płatność zostaną złożone do 10sierpnia ostatniego roku trwania memorandum finansowego, z którego finansowana jest inwestycja

Zasady szczególnie ważne dla Beneficjanta (4)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pomoc finansową

 • Podmioty zajmujące się przetwórstwem mięsa

 • Grupy producentów i ich związki zajmujące się produkcją mięsa (w rozumieniu Ustawy o grupach producenckich – zarejestrowane u wojewody)

Okres istnienia podmiotu uprawniający do ubiegania się o pomoc wynosi
minimum 12 miesięcy oraz musi być zakończony bilansem

Działalność gospodarcza objęta Programem SAPARD według klasyfikacji PKD / PKWiU

Wsparciem w ramach Programu SAPARD mogą zostać objęte następujące działalności przetwórcze wg klasyfikacji PKD i PKWiU:

15.1 Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych.
15.11.11 Świeże lub chłodzone mięso wołowe;
15.11.12 Mięso wołowe mrożone;
15.11.13 Mięso wieprzowe, świeże lub chłodzone;
15.11.13 Mięso wieprzowe mrożone;
15.11.15 Mięso baranie świeże lub chłodzone;
15.11.16 Mięso baranie mrożone;
15.11.17 Mięso kozie, świeże, chłodzone lub mrożone;
15.11.18 Mięso końskie, z osłów i mułów;
15.11.19 Podroby jadalne;
15.11.30 Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu;
\
15.11.40 Odpady zwierzęce niejadalne;
15.12.11 Mięso i podroby jadalne drobiowe, świeże lub
schłodzone;
15.12.12 Mięso i podroby jadalne drobiowe, mrożone;
15.12.13 Mięso i podroby jadalne (łącznie z mięsem z królików) pozostałe;
15.13.11 Mięso i jadalne podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mączki grysiki z mięsa lub podrobów;
15.13.12 Przetwory i konserwy z mięsa, podrobów i krwi pozostałe; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i wodnych bezkręgowców;
15.13.13 Mączki, grysiki i granulki z mięsa niejadalne; skwarki.

Działalność gospodarcza objęta Programem SAPARD według klasyfikacji PKD / PKWiU

Wsparciem w ramach Programu SAPARD mogą zostać objęte następujące działalności przetwórcze wg klasyfikacji PKD i PKWiU:

Grupa/związek producentów 

01.21.1 Bydło żywe
01.22.1 Owce, kozy, konie, osły, muły, osłomuły, żywe oraz produkty pochodzące od tych zwierząt
01.23.1 Trzoda chlewna żywa
01.24.1 Drób żywy

Zasady szczególnie ważne dla Beneficjanta(5)


Koszty nie podlegające refundacji

 • Zakup, wynajem lub leasing gruntów oraz istniejących zabudowań
 • Podatki, cła i opłaty importowe, (np. VAT, akcyza)
 • Koszty eksploatacyjne, łącznie z kosztami utrzymania oraz kosztami wynajmu,
 • Leasing, z wyjątkiem leasingu prowadzącego do przeniesienia własności (leasingu finansowego)
 • Opłaty bankowe, koszty gwarancji oraz podobne opłaty,
 • Część kosztów związanych z usługami architektów, inżynierów oraz konsultantów, opłat sądowych itp. dotyczących przygotowania lub realizacji projektu, które przekraczają 12%
 • Całkowitego kwalifikującego się kosztu projektu;
 • Koszty wszelkich usług, dostaw lub robót przewyższające równowartość 10 000 EUR w złotych polskich (ok. 36 tys. zł), dla których wnioskodawca nie uzyskał ofert cenowych od co najmniej trzech dostawców a których oryginały nie załączono do zestawienia rzeczowo- finansowego

 

Przykładowy wniosek o pomoc finansową

 • Przed rozpoczęciem wypełniania Wniosku o pomoc finansowa Wnioskodawca powinien zapoznać się z zakresem i zasadami udzielania pomocy finansowej w ramach Działania 1 oraz ustaleniami zawartymi w instrukcji wypełniania wniosku

 • Formularz wniosku o dofinansowanie (oznaczony D01/1) powinien być wypełniony drukowanymi, wielkimi literami, bez skreśleń i poprawek oraz złożony wraz z wymaganymi załącznikami w OR ARiMR w określonym przez Agencję nieprzekraczalnym terminie. Wniosek winien być podpisany przez osoby upoważnione a strony parafowane!

PROGRAM SAPARD

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

DZIAŁANIE 1: POPRAWKA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH I RYBNYCH

SCHEMAT 1.1: WSPARCIE RESTRUKTURYZACJI PRZETWÓRSTWA I POPRAWY MARKETINGU ARTYKUŁÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

SCHEMAT 1.2: WSPARCIE RESTRUKTURYZACJI PRZETWÓRSTWA I POPRAWY MARKETINGU OWOCÓW I WARZY

INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE PLANOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA / INWESTYCJI
Uwaga: Należy wykazać porównanie ofert na zakup maszyn materiałów i wykonanie prac powyżej wartości 10.000 Euro – załączyć co najmniej 3 oferty dla każdej wymienionej pozycji. Jeżeli zakłada się 2 etapy prac, a co się z tym wiąże płatność, należy  przedstawić zestawienie planowanych kosztów dla etapu I i dla etapu II realizacji przedsięwzięcia / inwestycji 

Tabela 1: Zakres inwestycji – grupy kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji dla schematu 1.1. / 1.2.
Tabela 2:
Podsumowanie łącznych  kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji dla schematu 1.1. / 1.2.
Tabela 3:
Całkowity koszt przedsięwzięcia i poprzednie płatności

Wykaz załączników – lista kontrolna

Cel opracowanego Biznes Planu

 • Uzasadnienie dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa wnioskodawcy warunkującej utrzymanie się rynku

 • Potwierdzenie możliwości finansowania inwestycji

 • Wykazanie perspektyw rozwojowych firmy

 • Wykazanie korzyści (rzeczowych oraz finansowych ) z realizacji przedsięwzięcia zgodnego z celami programu SAPARD

 


POWIĄZANE

Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zja...

Tylko do 17 czerwca 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ...

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk uczestniczył 7. c...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę