EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Polska Cyfrowa 2014 – 20120

5 stycznia 2016
W Krakowie 10 lipca rozpoczęły się konsultacje założeń Programu Polska Cyfrowa2014-2020, które potrwają do 24 lipca. Spotkania, w trakcie których zostaną zaprezentowane założenia nowego programu zaplanowano  w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie.

- Polska Cyfrowa to zupełnie nowy program operacyjny, nie mający odpowiednika w perspektywie 2007-2013. Kładziemy nacisk na nowe technologie telekomunikacyjne i cyfryzację. Te obszary mogą dać nam silny impuls do rozwoju i większą konkurencyjność. Proponujemy, by unijny wkład w realizację programu wyniósł prawie 2 mld euro – mówi  Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Założenia Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 – jeden program dla rozwoju technologii komunikacyjno-informacyjnych

Uwarunkowania wsparcia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w latach
2014-2020

Strategia Europa 2020 wyznacza trzy wymiary, w których powinna się rozwijać europejska społeczna gospodarka rynkowa: rozwój inteligentny, czyli oparty na wiedzy i innowacji;
  • rozwój zrównoważony, czyli przyjazny środowisku i oszczędny surowcowo;
  • rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli zapewniający wysoki poziom zatrudnienia
  • oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Technologie cyfrowe są niekwestionowanym katalizatorem innowacyjności, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Innowacyjność ta przekłada się również na rozwiązania oszczędnościowe, ograniczające m. in. zużycie energii. Internet zwiększa zasięg świadczenia usług, obniża ich koszt i poprawia ich transparentność, co czyni je bardziej przystępnymi (available) dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa oraz dostępnymi (accessible) dla osób niepełnosprawnych.
Możliwie pełne wykorzystanie potencjału TIK jest także jednym z priorytetów rozwojowych Polski na najbliższe lata. Działania dotyczące tego tematu przewiduje Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030, Strategia Rozwoju Kraju 2020 oraz większość z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju.
W dokumentach tych rozwój cyfrowy traktowany jest jako klucz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności.
Działania służące zwiększeniu wykorzystania TIK w głównej mierze skoncentrowane zostaną
na poziomie krajowym, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC).
POPC wpisuje się w strategię Europa 2020 głównie poprzez realizację priorytetu dotyczącego
inteligentnego rozwoju. W szczególności, POPC przyczynia się także do osiągnięcia celów
Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC), będącej jedną z siedmiu „inicjatyw flagowych” przewidzianych w strategii Europa 2020. Program ściśle wpisuje się zwłaszcza w działania EAC dotyczące szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także będzie wspierał obszar TIK, głównie poprzez przedsięwzięcia polegające na rozwoju e-usług publicznych na poziomie centralnym.
Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo oraz upowszechniania TIK. Wstępna alokacja na Program to blisko 2 mld euro, przy czym największa część z tej kwoty zostanie przeznaczona na pierwszy z tych celów – związany
z budową sieci szerokopasmowych jako warunek konieczny do korzystania z TIK oraz wyjście naprzeciw celom Europejskiej Agendy Cyfrowej związanym z dostępnością Internetu.


Jednocześnie należy wskazać, że wsparcie dla obszaru e-gospodarki jako jednego z najważniejszych, a także najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych sektorów gospodarki, mającego znaczenie horyzontalne dla rozwoju całej przedsiębiorczości planowane jest do realizacji w innych programach
operacyjnych programowanych na lata 2014-2020 (krajowych i regionalnych), co zapewni ich większą efektywność.

Priorytety Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych oraz osiągnięcie największej przepustowości na obszarach, gdzie nie mo?na zapewnić dostępu do Internetu na warunkach rynkowych.
Pomoc zostanie skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Będzie ona polegała na wsparciu projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu o parametrach 30 Mb/s i więcej. W uzasadnionych przypadkach, gdzie nie zostanie wykreowana podaż infrastruktury szerokopasmowej zapewniającej przepustowość co najmniej 30Mb/s, w zakresie podstawowego dostępu do Internetu szerokopasmowego.

2. e-Administracja i otwarty rząd

W ramach POPC wsparcie skierowane będzie przede wszystkim do jednostek administracji rządowej i jednostek im podległych, obejmując projekty o znaczeniu ogólnopolskim, w takich obszarach jak np. e-administracja, e-zdrowie, e-sądy, e-zamówienia publiczne oraz e-kultura.
Cel szczegółowy Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych
Działania będą polegać na wsparciu jednostek administracji rządowej w tworzeniu i rozwoju
nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza tych o wysokim poziomie
e-dojrzałości oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej, włączając w to jednostki samorządu terytorialnego. Wspierane będą projekty przyczyniające się do zwiększenia interoperacyjności systemów informatycznych i rejestrów publicznych oraz obejmujące profesjonalne przygotowanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania.
Planowane są działania polegające na tworzeniu usług i aplikacji wykorzystujących otwarte treści i usługi. Będą one miały na celu dostarczanie impulsu dla podmiotów spoza administracji publicznej, w tym przedsiębiorców, zdolnych do wytwarzania usług, treści i aplikacji wykorzystujących otwarte treści i usługi.
Cel szczegółowy Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji
rządowej
Planowane są dwa obszary wsparcia. Pierwszy z nich będzie dotyczył awansu cyfrowego urzędów(podniesienie standardów instytucji administracji rządowej m.in. w zakresie informatyzacji procedur wewnętrznych w urzędach, bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją). Drugi zaś obejmie projekt systemowy w zakresie
standaryzacji i podniesienia kompetencji pracowników IT w centralnej administracji rządowej.
Cel szczegółowy Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów
publicznych
Wspierana będzie realizacja projektów digitalizacyjnych w instytucjach, które są w posiadaniu cennych zasobów publicznych, w tym kontynuacja finansowania projektów digitalizacyjnych w szczególności w polskich instytucjach kultury i nauki. Ponadto mo?liwa będzie budowa oraz rozwój infrastruktury
w celu zapewnienia możliwości przechowywania oraz udostępniania informacji sektora publicznego oraz zasobów kultury i nauki.

3. E-integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie TIK

Wspierana będzie e-integracja, czyli działania szkoleniowe i doradcze dotyczące budowy i rozwoju kompetencji cyfrowych skierowanych przede wszystkim do osób starszych (50+) nieaktywnych na rynku pracy, osób niepełnosprawnych, rencistów oraz emerytów, zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast. Działania będą również dotyczyć prowadzenia kampanii medialnych, których celem jest eliminowanie barier mentalnych przez podniesienie świadomości publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych.
Beneficjenci Programu Polska Cyfrowa
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
  • jednostki naukowe,
  • państwowe organizacje kultury,
  • organizacje pozarządowe.


POWIĄZANE

Objawy alergii bywają bardzo uciążliwe i mogą wpływać na komfort życia. Zmagają ...

Przed nami najważniejsze wydarzenie w branży rolno-spożywczej - V Europejskie Fo...

W połowie marca ceny na stacjach pozostają stabilne, a wyjątkiem jest jedynie ol...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę