Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Bayer: innowacje dla rolnictwa regeneratywnego

26 czerwca 2023
Bayer: innowacje dla rolnictwa regeneratywnego

Firma Bayer zapowiedziała, że w ramach dywizji Crop Science wykorzysta możliwości, jakie stwarza przechodzenie na rolnictwo regeneratywne, aby rozwijać się na rynkach powiązanych z podstawową działalnością firmy w zakresie nasion, cech, ochrony upraw i rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa. Podczas Innovation Summit 2023 firma przedstawiła potencjał wzrostu w segmentach takich, jak efektywność upraw, biologiczne środki ochrony roślin, biopaliwa, rolnictwo węglowe, precyzyjne aplikowanie środków, a także platformy cyfrowe i rynki służące potrzebom rolnictwa. Firma spodziewa się uzyskać dostęp do wartych ponad 100 miliardów euro rocznie rynków okołorolniczych, podwajając tym samym obecny potencjał ponad 100 miliardów euro w samym portfolio podstawowym. Do połowy kolejnej dekady Bayer przewiduje wdrożenie rolnictwa regeneratywnego na ponad 160 milionach hektarów - na bazie swych wiodących rozwiązań w zakresie środków produkcji rolnej.

Szczegóły tej wizji, wraz z charakterystyką wiodących w branży nasion, cech i programem badawczo-rozwojowym w zakresie ochrony upraw, zaprezentowano w Nowym Jorku. Omówiono holistyczne rozwiązania systemowe leżące u podstaw długoterminowego wzrostu firmy i jej ambitny plan rozwoju rolnictwa regeneratywnego.

„Planujemy jeszcze większe zaangażowanie w sektorze rolniczym. Dzięki wiodącym innowacjom i silnej pozycji rynkowej Bayer jest przygotowany do dostarczania rolnikom rozwiązań, których ci potrzebują w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i zmian klimatu” – powiedział Rodrigo Santos, prezes Crop Science firmy Bayer i członek zarządu Bayer AG. „Pod pojęciem «rolnictwo regeneratywne» rozumiemy zwiększanie produkcji żywności, dochodów gospodarstw rolnych i odporności wobec zmian klimatycznych, przy jednoczesnym regenerowaniu przyrody. Nasze portfolio obejmie innowacje bazujące na rolnictwie regeneratywnym; będziemy analizować nowe możliwości rynkowe, aby umożliwić rolnikom połączenie wydajności, dochodowości i zrównoważonego rozwoju”.

Cel: rozwiązania wspierające rolnictwo regeneratywne

Rolnicy na całym świecie mogą liczyć na dostępność wiodących innowacji dostosowanych do różnorodnych upraw, które nie tylko zapewniają poprawę plonów, ale także mogą regenerować glebę i minimalizować wpływ rolnictwa na klimat i szeroko pojęte środowisko. W gospodarstwach przyszłości terabajty danych uzyskanych z pól, a także tony sekwestrowanego dwutlenku węgla będą dla rolnika równie ważne, jak plony uzyskiwane z każdego pola. Bayer skoncentruje swoje inwestycje na rozwiązaniach, które tworzą kluczowe filary rolnictwa regeneratywnego. To poprawa wydajności, dobrobytu społecznego i ekonomicznego rolników i ich społeczności, oszczędność wody, łagodzenie zmian klimatu, poprawa stanu gleby, a także zachowywanie i przywracanie różnorodności biologicznej.

Dlatego oferta firmy Bayer w obszarze ochrony roślin, nasion i cech oraz rozwiązań cyfrowych jest nastawiona na stały rozwój i corocznie dokonywane są tam znaczące postępy. Firma inwestuje w wiodące w branży produkty, by przyspieszać dostarczanie rozwiązań potrzebnych rolnikom. Technologie transformacyjne na końcowych etapach rozwoju są łączone z corocznymi odnowieniami globalnego portfolio nasion i uzupełniane setkami nowych rejestracji i formuł produktów dodawanych każdego roku.

Wiodący program rozwoju innowacji wspiera transformację rolnictwa

W 2022 roku na zaawansowanym etapie rozwoju znajdowało się 15 projektów, w tym prace nad nowymi aktywnymi substancjami do ochrony roślin, nowymi cechami nasion oraz prace nad modelami cyfrowymi. Bayer odświeżył ofertę nasion, wprowadzając 500 nowych hybryd i odmian. Rozwinięto również portfolio środków ochrony roślin, wprowadzając 10 nowych preparatów i dokonując ponad 250 nowych rejestracji. Inwestycje w badania i rozwój w wysokości 2,6 mld euro przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, dokonane w 2022 roku, pozwalają kontynuować postępy w opracowywaniu produktów o szacowanym szczytowym potencjale sprzedaży przekraczającym 30 mld euro, z czego połowa ma charakter przyrostowy w stosunku do istniejącej bazy.

„Śmiała wizja wymaga śmiałych inwestycji. Do jej wprowadzenia w życie konieczne jest wykorzystanie wszystkich pięciu naszych platform innowacji – hodowli, biotechnologii, chemii, biologii i nauki o danych. Poza platformami potrzebna jest to konwergencja tych innowacji, która pozwala nam tworzyć rozwiązania systemowe w celu rozwiązania najpilniejszych wyzwań” – powiedział dr Robert Reiter, dyrektor ds. badań i rozwoju w dywizji Crop Science firmy Bayer. „Rolnicy muszą mieć dostęp do materiału o najlepszym profilu genetycznym i cechach, a także do sterowanych danymi skryptów nasadzeń doradzających lokalizacje dla ich roślin i terminy sadzenia. By zapewnić im ochronę w sposób zrównoważony, potrzebują precyzyjnie aplikować małocząsteczkowe środki ochrony roślin, w tym biologiczne. Mamy długą i cenną historię skutecznego odpowiadania na te potrzeby plantatorów w sposób opłacalny i wartościowy”.

 Prace badawczo-rozwojowe firmy Bayer obejmują szereg interesujących nowych technologii:

 • Specjalnie stworzone nasiona i technologia hodowli nowej generacji
  Dzięki szerokiej bibliotece materiału genetycznego roślin firma Bayer rozwija istniejące technologie hodowlane, a także opracowuje narzędzia nowej generacji, takie jak edycja genów, w celu tworzenia nasion projektowanych dla plantatorów kukurydzy, soi, bawełny i warzyw. Program precyzyjnej hodowli pomaga zwiększać zarówno plony, jak i wydajność, wykorzystując techniki sztucznej inteligencji do opracowywania odpowiednich nasion do danych warunków. Ponadto firma hybrydyzuje podstawowe uprawy, takie jak ryż i pszenica, w celu poprawy ich wydajności i zrównoważenia. Ryż z siewu bezpośredniego może być uprawiany przy znacznie zmniejszonym zużyciu wody i jednoczesnym zwiększeniu plonów. W Indiach obecnie są prowadzone wstępne próby w ramach programu Bayer Direct Acres.
 • Techniki transformacji cech genetycznych
  Firma rozszerza swoją wiodącą w branży wiedzę specjalistyczną na nowe obszary. Przykładem jest Preceon Smart Corn System, który zapewnia zmniejszoną wysokość roślin, co dla rolników oznacza wiele korzyści. To zmniejszenie ryzyka strat powodowanych przez silne wiatry, możliwość dostępu do roślin przez cały sezon w celu bardziej precyzyjnego podawania środków ochrony i składników odżywczych. To wreszcie możliwość optymalizacji środków produkcji, nasadzeń i rozmieszczenia roślin na polu za pomocą rozwiązań cyfrowych. Podejście systemowe obejmuje narzędzia cyfrowe wspierające sadzenie i stanowi przykład przejścia od sprzedaży środków produkcji do sprzedaży rozwiązań. Pierwszą generację kukurydzy o zmniejszonej wysokości opracowano w drodze hodowli roślin. Kolejna - spodziewana w połowie lub pod koniec dekady – powstała przy zastosowaniu biotechnologii, co zwiększy jej dostępność o większą liczbę hybryd i areału. Na początku tego miesiąca USDA (United States Department of Agriculture – Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych) zakończył przegląd kukurydzy o zmniejszonej wysokości, uzyskanej metodami biotechnologicznymi. Wesprze to dalszy proces zatwierdzania. Dzięki specjalistycznej wiedzy o technologii optymalizacji białek, RNAi i biotechnologii, Bayer jest w stanie łączyć nowe cechy, takie jak kukurydza o niskim wysokości, z obecnymi i kolejnymi generacjami cech zwalczania owadów, takimi jak trzeciej generacji cecha zwalczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, aby umożliwić rolnikom ekonomiczniejsze zwalczanie owadów i chwastów dzięki produktowi o niższej wysokości. Innymi przykładami wartości dodanej są odporne na owady i herbicydy odmiany soi firmy Bayer o wielu trybach działania dla Brazylii, koniecznych przy zmieniającej się odporności szkodników i chwastów, co jest typowe w warunkach tropikalnych.
 • Zrównoważone mikrocząsteczki
  Oczekuje się, że w przyszłości rolnictwo będą kształtować nowe podejścia do ochrony upraw. Przykładem jest opracowanie całkowicie nowego sposobu działania herbicydu do zwalczania chwastów na dużych obszarach - pierwszego w branży od ponad trzydziestu lat. Cząsteczka ta wykazała w badaniach skuteczne zwalczanie głównych gatunków odpornych traw i oczekuje się, że zostanie skomercjalizowana pod koniec tej dekady. Inny przykład to nowy fungicyd o szerokim spektrum działania dla zbóż, kukurydzy, owoców i warzyw – w III fazie badań rokuje bardzo pozytywnie. Trwają ponadto prace (II faza badań) nad nowym fungicydem ogrodniczym o szerokim spektrum działania - z możliwością rozszerzenia na zboża i rzepak. Sztuczna inteligencja pomaga firmie Bayer projektować kolejną generację środków ochrony roślin z myślą o zrównoważonym rozwoju i ograniczaniu wpływu na środowisko. Nowe produkty umożliwią rolnikom dostosowanie i ukierunkowanie stosowania na określone sposoby, np. przy użyciu technologii PROTAC, opracowywanej we współpracy z Oerth Bio: celem jest oddziaływanie wyłącznie na jedno wybrane białko i ochronę organizmów pożytecznych. Bayer optymalizuje stosowanie istniejących środków chemicznych za pomocą technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji.

Innowacje firmy Bayer będą napędzać ewolucję rolnictwa, wyposażając rolników w narzędzia, technologie i możliwości, których będą oni potrzebować by stosować rolnictwo regeneratywne. Precyzyjnie opracowane produkty siewne umożliwią znaczne przyspieszenie genetycznego wzrostu potencjału plonów i będą chronione przez przełomowe cechy, które umożliwią uprawę bezorkową w celu poprawy stanu gleby. Dzięki połączeniu z innowacyjnymi mikrocząsteczkami i rozwiązaniami biologicznymi, które mogą chronić różnorodność biologiczną i zapewniać rozwiązania o niskich lub zerowych pozostałościach środków, oraz korzyściami dla gleby dzięki rozwiązaniom cyfrowym, Bayer będzie kształtował przyszłość rolnictwa regeneratywnego.

Bayer rozszerzy działalność na rynki okołorolnicze

Silna pozycja Bayera umożliwia firmie wchodzenie w nowe obszary na rynkach okołorolniczych, na przykład:

 • Efektywność upraw, rozwiązania biologiczne
  Biologiczne metody wiązania azotu mogą pomóc rolnikom uprawiać więcej przy niższych nakładach, zmniejszając emisje i koszty upraw takich jak kukurydza i pszenica. Potencjalne korzyści dla bioróżnorodności i zdrowia gleby, wynikające ze zmniejszonego zużycia syntetycznych nawozów azotowych, są znaczące, a technologia firmy - będąca na wczesnym etapie rozwoju - jest bardzo obiecująca. Dzięki zastosowaniu biologicznej ochrony upraw pod koniec sezonu w celu zwalczania owadów i chorób, firma dostrzega również możliwości zmniejszenia pozostałości ŚOR owocach i warzywach, co jest cechą coraz bardziej pożądaną przez konsumentów. Jako lider na rynku środków biologicznych z produktami takimi jak Serenade, a także dzięki otwartym partnerstwom innowacyjnym z Gingko Bioworks, Kimitec, M2i i AlphaBio, Bayer zajmuje dobrą pozycję w tym istotnym, szybko rozwijającym się segmencie. Ambicją firmy jest osiągnięcie ponad 1,5 miliarda euro sprzedaży do 2035 roku.
 • Biopaliwa
  Rośliny okrywowe pomagają rolnikom chronić pola w zrównoważony sposób, wspierając zdrowie gleby. Firma CoverCress, której Bayer jest większościowym udziałowcem, utworzy dodatkowe źródła przychodów ze sprzedaży roślin okrywowych pod tą samą nazwą producentom biopaliw. Olej pozyskiwany z CoverCress ma na celu osiągnięcie niższej intensywności emisji dwutlenku węgla. Może on być przetwarzany na paliwo odnawialne bez konkurowania z uprawami żywności, ze względu to, że może być sadzony w okresie między sezonami. Wraz ze wzrostem popularności tej zrównoważonej uprawy pojawia się dla niej duża szansa rynkowa.
 • Cyfrowy łańcuch wartości
  Postępy w rolnictwie precyzyjnym i cyfrowych pomagają rolnikom zwiększać wydajność i zrównoważony rozwój ich praktyk rolnych. Climate FieldView stał się kluczowym narzędziem decyzyjnym z subskrypcjami obejmującymi ponad 90 milionów hektarów upraw na całym świecie. Oprócz dostarczania rolnikom informacji agronomicznych w czasie rzeczywistym, służy również jako platforma cyfrowa zapewniająca indywidualne rozwiązania, takie jak Preceon Smart Corn System – system łączący nowe hybrydy kukurydzy o zmniejszonej wysokości z cyfrowymi zaleceniami dostosowanymi do pól klientów firmy i ich celów wydajnościowych. FieldView jest również elementem rozbudowy rozwiązań łańcucha wartości - jako system rejestrujący przyjazne dla klimatu praktyki rolnicze klientów firmy i zasilający danymi globalne programy firmy Bayer emisji dwutlenku węgla, w tym platformę Bayer ForGround w USA. Na początku roku firma zaprezentowała nowe, oparte na chmurze rozwiązania dla przedsiębiorstw: Bayer AgPowered Services, działające na nowym Microsoft Azure Data Manager for Agriculture. Oferuje pakiet zaawansowanych możliwości cyfrowych i solidną infrastrukturę cyfrową w celu przyspieszenia innowacji w branży spożywczej i rolnej. Opierając się na nowej ofercie chmurowej, innowatorzy i firmy w całym łańcuchu wartości gospodarstw rolnych i żywności mogą przyspieszać tworzenie wartości dla klientów, zapewniać konsumentom większą przejrzystość, a rolnikom większe możliwości
 • Rolnictwo węglowe
  Bayer jest czołowym dostawcą rozwiązań i platform, które wspierają rolników w usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery i ograniczaniu własnej emisyjności. Uprawa bezorkowa, możliwa dzięki cechom tolerancji herbicydów i stosowaniu roślin okrywowych, może pomóc poprawić stan gleby, zmniejszyć jej erozję i ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Dodatkową korzyścią jest to, że Bayer Carbon Initiative (inicjatywa firmy Bayer na rzecz dekarbonizacji łańcucha wartości żywności) otwiera nowe źródła przychodów dla rolników, dając im dostęp do globalnych rynków emisji dwutlenku węgla.

Rodrigo Santos dodał: „Bayer jest dobrze przygotowany do roli lidera w obszarze rolnictwa regeneratywnego dzięki naszemu zorientowaniu na transformację cyfrową, zaangażowaniu w innowacje i silnym partnerstwom. Naszym celem jest przekształcenie rolnictwa w taki sposób, aby było bardziej wydajne, zrównoważone i miało pozytywny wpływ netto na środowisko".

 ***

O firmie Bayer

Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2022 Grupa zatrudniała około 101 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła  50,7 mld euro. Wydatki na badania i rozwój - przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych - wyniosły 6,2 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com

 

Biuro prasowe Bayer


POWIĄZANE

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus gościł wczoraj w Cukrowni Dobrzeli...

Christiane Lambert, przewodnicząca Copa, która uczestniczyła w podpisaniu porozu...

Ukraiński minister rolnictwa, Mykoła Solskyi zapowiedział że drobni rolnicy otrz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę