CO PO BEZUMOWNYM BREXICIE? PRZEDSIĘBIORCY

17 października 2019
CO PO BEZUMOWNYM BREXICIE? PRZEDSIĘBIORCY

Pojawi się konieczność dopełniania przez przedsiębiorców standardowych formalności celnych: składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza). Podmioty,które aktualnie nie dokonują obrotu towarowego z krajami spoza UE, będą zobowiązane do zarejestrowania się w usłudze e-Klient na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o:
1. Obowiązku posiadania nr EP
Przedsiębiorcy uczestniczący w mechanizmach WPR zobowiązani są do zarejestrowania się w prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP).
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawowe-dotyczace-wszystkich-rynkow
2. Obowiązku posiadania nr EORI
Każdy przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie na przywóz/wywóz w ramach mechanizmów handlu zagranicznego, zobowiązany jest do podania, we wniosku o pozwolenie, numeru EORI (Economic Operators Registration and Identification), Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawowe-dotyczace-wszystkich-rynkow/informacja-o-numerze-eori
3. Towarach objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia
Każdy przedsiębiorca, który zamierza wprowadzić do obrotu bądź wywieźć niektóre towary rolno-spożywcze zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na przywóz/wywóz wydawanego przez KOWR, bądź właściwe instytucje innych państw członkowskich UE.
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow/zasady-stosowania-pozwolen-na-przywoz-wywoz
4. Formach składania wniosków o wydanie pozwoleń
Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz/przywóz należy składać w formie pisemnej, zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniach rynkowych, poprzez dostarczenie wniosku:
• bezpośrednio do siedziby Centrali KOWR przy ul. Karolkowej 30,
• przesyłką pocztową na adres ul. Karolkowa 30; 01-207 Warszawa,
• przesłanie skanu wniosku na skrzynkę odbiorczą pozwolenia@kowr.gov.pl,
• przesłanie faksem,
• za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych (PUE).
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow
5. Formularzach i instrukcjach wypełniania
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow/wnioski-o-pozwolenia-na-przywoz-wywoz-formularze-i-instrukcje-wypelniania-wnioskow
6. Terminach składania wniosków
Za dzień złożenia wniosku o wydanie pozwolenia uważa się dzień roboczy, w którym wpłynął on do KOWR do godziny 13:00. Wnioski o wydanie pozwolenia otrzymane w sobotę, niedzielę, dzień wolny od pracy lub dzień roboczy po godzinie 13:00 traktowane są za złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym faktycznie zostały one otrzymane przez KOWR.
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow
9. Opłatach skarbowych
Czynność urzędowa wydania pozwolenia na przywóz/wywóz objęta jest obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow/zasady-skladania-wnioskow-o-pozwolenia-na-przywoz-wywoz
7. Obowiązku złożenia zabezpieczenia
Wraz z wnioskiem o pozwolenie przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w KOWR stosowne zabezpieczenie, które jest gwarancją wypełnienia zobowiązań wynikających z
wydanego pozwolenia na wywóz/przywóz. Dopuszczalne są następujące formy składania zabezpieczeń: gwarancja instytucji finansowej oraz gotówka.
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow/zabezpieczenia-wykorzystywane-w-mechanizmach-wpr
8. Stosowanych kursach wymiany EUR/PLN
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/finanse/kurs-wymiany-euro-pln
10. Rodzajach pozwoleń wydawanych przez KOWR (punkt ten zostanie odpowiednio zmodyfikowany z chwilą wejścia w życie rozporządzeń unijnych regulujących kwestie wymiany towarowej z UK)
W ramach systemu pozwoleń wydawane są:
• pozwolenia bez preferencji z zastosowaniem pełnych stawek celnych określonych we Wspólnej Taryfie Celnej (umożliwiają objęcie towaru procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu lub wywozu poza teren UE, nie decydują o stawce celnej stosowanej
wobec objętego nią towaru, a są narzędziem KE mającym na celu monitorowanie sytuacji na rynku UE),
• pozwolenia na warunkach preferencyjnych, innych niż prawa wynikające z uczestnictwa w kontyngentach taryfowych (umożliwiają przedsiębiorcom skorzystanie z zerowych lub obniżonych stawek celnych),
• pozwolenia w ramach kontyngentów taryfowych (KOWR administruje 153 kontyngentami taryfowymi). Pozwolenia te umożliwiają skorzystanie przez przedsiębiorców z
zerowych lub obniżonych stawek celnych. Wydanie pozwolenia w ramach kontyngentów oznacza przydzielenie prawa i obowiązku przedsiębiorcom do przywozu lub wywozu konkretnej/określonej ilości towaru, co pozwala KE monitorować sytuację na poszczególnych rynkach UE.
11. Zwrotach, rozliczeniach pozwoleń i zwolnieniach lub przejęciach zabezpieczenia, terminach
Przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić pozwolenie w terminie 60 dni kalendarzowych (dla pozwoleń na przywóz) i 180 dni kalendarzowych (dla pozwoleń na wywóz) od dnia upływu terminu ważności pozwolenia.
W przypadku pozwoleń wydanych w ramach kontyngentów przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić w KOWR pozwolenie na przywóz w ciągu 45 dni od daty wygaśnięcia okresu jego ważności.

Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow/zasady-stosowania-pozwolen-na-przywoz-wywoz/rozliczanie-pozwolen-na-przywoz-wywoz

http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow/zasady-stosowania-pozwolen-na-przywoz-wywoz/terminy-pozwolenia

Informacja nt. unijnych oraz planowanych brytyjskich stawek celnych w imporcie towarów rolnych znajduje się na stronie MRiRW w zakładce brexit:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/taryfa-celna-w-obrocie-rolno-spozywczym
Informacje nt. procedur celnych, które zaczną obowiązywać w eksporcie do oraz imporcie z UK w warunkach brexitu bezumownego, zawarte są na stronie Ministerstwa Finansów:
https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

 

 


POWIĄZANE

W terminie od dnia 29 listopada 2019 r. do dnia 28 grudnia 2019 r. można składać...

27 listopada 2019 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się Biznes Fo...

W terminie od dnia 30 grudnia 2019 r. do dnia 28 stycznia 2020 r. można składać ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę