Działania MRiRW w związku z problemami na rynku trzody chlewnej

10 grudnia 2020
Działania  MRiRW w związku z problemami na rynku trzody chlewnej

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR >>> w sprawie podjęcia interwencji na forum organów UE w związku z dramatyczną sytuacją na krajowym rynku trzody chlewnej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 grudnia 2020 r, poinformowało, że stale monitorując rozwój sytuacji na rynku podejmuje niezwłocznie wszelkie możliwe działania ukierunkowane na przywrócenie stabilności i zrekompensowanie strat ponoszonych przez producentów, a na forum organów UE Polska jest jednym z najaktywniejszych państw w sprawie postulowania konieczności podjęcia przez Komisję Europejską środków zaradczych w sektorze wieprzowiny. 

Ostatnia dyskusja w tej sprawie odbyła się w dniu 16 listopada br. na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa odbywającym się w formie wideokonferencji. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ponownie zawnioskował o uruchomienie przez Komisję Europejską mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz pomocy finansowej dla producentów. Wniosek w tej sprawie powtórzony został również na posiedzeniu Komitetu do Spraw Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 19 listopada br. W powyższych wystąpieniach zwrócono uwagę na bardzo trudną sytuację na rynku wieprzowiny wskazując, że obecny poziom cen powoduje brak opłacalności produkcji i utratę płynności finansowej gospodarstw. Podkreślono, że rynek wieprzowiny znajduje się pod silną presją cenową spowodowaną zarówno skutkami COVID-19, jak również rozprzestrzenianiem się wirusa ASF, a rolnicy coraz częściej mają problem ze zbytem świń w związku z nadwyżkami wieprzowiny na rynku UE.

W dniu 27 listopada br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do Komisarza ds. Rolnictwa Pana Janusza Wojciechowskiego pismo dotyczące rozwoju sytuacji na rynku wieprzowiny oraz ponownie zawnioskował o pilne uruchomienie interwencji rynkowej w postaci dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny i przyznanie pomocy dla producentów świń.

Ponadto Minister zwrócił się do przedstawicieli sektora mięsa w Polsce z wnioskiem o uwzględnienie w bieżących decyzjach biznesowych, w szczególności dotyczących zaopatrzenia w surowiec, długookresowych konsekwencji dla funkcjonowania i możliwości rozwoju krajowego rynku wieprzowiny.

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 2 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2164).  Na podstawie tego rozporządzenia przyznawana będzie pomoc finansowa tym producentom  świń,  którym nie przyznano pomocy z tytułu posiadania świń, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz.U. 2020, poz. 1467). Na podstawie przyjętego rozporządzenia pomoc przysługuje  tym producentom trzody chlewnej, którzy w okresie od 1 marca br. do 15 lipca br. utrzymywali średnio dziennie co najmniej 21 świń. Wnioski o przyznanie ww. pomocy należy składać do 20 grudnia br. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc będzie wypłacana w  formie ryczałtu na gospodarstwo rolne, w podziale na trzy grupy w zależności od ilości utrzymywanych świń:

1) 4 500 zł – przy utrzymywaniu średnio dziennie co najmniej 21 i nie więcej niż 50 świń, 2) 14 900 zł – przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 50 i nie więcej niż 200 świń, 3) 23 800 – przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 200 świń.

Wsparcie będzie wypłacane w I kwartale 2021 roku.

Odnosząc się do postulatu dotyczącego wstrzymania kontroli oraz biegu spraw, ponieważ podjęte przez rolników zobowiązania z PROW nie są możliwe do spełnienia z przyczyn przedstawionych w Państwa piśmie należy wskazać, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje kontrole u beneficjentów PROW 2014–2020 na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a także m.in. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności.

Przepisy ww. rozporządzenia nr 809/2014 zostały zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/532 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 809/2014, (UE) nr 180/2014, (UE) nr 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 i (UE) 2016/1240 w zakresie niektórych kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu mających zastosowanie w ramach wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do roku 2020. Zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia, na zasadzie odstępstwa od art. 48 ust. 5 rozporządzenia nr 809/2014, jeżeli w związku ze środkami wprowadzonymi w celu walki z pandemią COVID-19 państwa członkowskie nie mają możliwości przeprowadzenia wizyt w odniesieniu do operacji będącej przedmiotem wsparcia lub miejsca inwestycji przed przyznaniem płatności końcowych, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastąpieniu tych wizyt wszelkimi odpowiednimi dowodami w postaci dokumentów, w tym zdjęciami geotagowanymi, przedstawionymi przez beneficjenta. Jeżeli tych wizyt nie można zastąpić odpowiednimi dowodami w postaci dokumentów, państwa członkowskie przeprowadzają te wizyty  po dokonaniu ostatecznej płatności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem (art. 7), w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020 zmniejszeniu uległa próba kontroli na miejscu z 5 % na 3 % wydatków, o których mowa w art. 46 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014, oraz kontroli ex post z 1 % na 0,6 % wydatków EFRROW na operacje inwestycyjne w celu sprawdzenia zobowiązań na podstawie art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

W związku z trwającą pandemią Komisja Europejska nie zniosła wymogu przeprowadzania wizyt czy kontroli na miejscu w odniesieniu do roku 2020. Wskazane wymogi oraz limity są obowiązujące i ARiMR, pomimo pandemii, musi dokonać kontroli u beneficjentów. ARiMR opracowała również szczegółowe wytyczne zawierające zasady realizacji kontroli na miejscu w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności takich jak np. pandemia. Wymogi te mają na celu z jednej strony wywiązanie się z obowiązku przeprowadzenia kontroli na miejscu, z drugiej zaś strony przeprowadzanie kontroli przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Ponadto, zgodnie z art. 67b ust. 3 ww. ustawy, w przypadku gdy w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem beneficjent nie spełnia warunków wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja o przyznaniu pomocy, lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą lub pomocą techniczną, beneficjent może spełnić te warunki lub zrealizować te zobowiązania w terminie późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem lub podmiotem, który przyznał tę pomoc lub pomoc techniczną.

 

krir.pl


POWIĄZANE

Dlaczego powinniśmy zainteresować się globalnym Południem? ● Około 768 milionów ...

Ubezpieczyciele notują rekordową liczbę szkód spowodowanych zjawiskami pogodowym...

Aż 40 proc. Polaków deklaruje ograniczenie spożycia mięsa. Prawie połowa Europej...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę