aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

AR w Poznaniu - Zasady rekrutacji 2001/2002

19 czerwca 2002

Studia dzienne | Studia zaoczne

Zasady rekrutacji na I rok studiów dziennych i zaocznych w roku akademickim 2001/2002

W Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu mogą studiować jedynie osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Dotyczy to również studiowania w charakterze wolnego słuchacza. Przyjęcie na pierwszy rok studiów następuje na podstawie postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty na studia, może się odwołać do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia decyzji. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor zgodnie z wnioskiem tej Komisji.

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów dziennych i zaocznych w roku akademickim 2001/2002 zostały uchwalone przez Senat 20 grudnia 2000 roku.

STUDIA DZIENNE

W 2001 roku prowadzona będzie oddzielna rekrutacja na I rok studiów dziennych w następujących kierunkach i specjalnościach:

KIERUNEK STUDIÓW I SPECJALNOŚĆ:

Rolnictwo  
Leśnictwo Gospodarka leśna
Ochrona środowiska leśnego
Zootechnika Hodowla zwierząt
Agroturystyka
Technologia drewna Mechaniczna technologia drewna
Chemiczna technologia drewna
Ogrodnictwo Ogrodnictwo ogólne
Hodowla roślin i nasiennictwo
Kształtowanie terenów zieleni
Technologia żywności i żywienie człowieka  
Inżynieria środowiska  
Technika rolnicza i leśna Technika rolnicza
Ekonomika i organizacja usług technicznych w rolnictwie
Informatyka w inżynierii rolniczej
Biotechnologia  
Ochrona środowiska  
Ekonomia Ekonomika gospodarki żywnościowej
Biologia Biologia stosowana

Studia na kierunkach Biologia, Biotechnologia, Ekonomia, Leśnictwo, Ochrona środowiska, Ogrodnictwo, Rolnictwo, Technika rolnicza i leśna i Technologia drewna oraz na specjalności Agroturystyka na kierunku Zootechnika są jednolitymi studiami magisterskimi. Studia na pozostałych kierunkach są studiami dwustopniowymi, najpierw inżynierskimi a następnie uzupełniającymi studiami magisterskimi. Planuje się przekształcenie części z nich w jednolite studia magisterskie.

Kwalifikacja kandydatów na studia na kierunkach, Biotechnologia, Ekonomia, Leśnictwo i Ochrona środowiska odbędzie się na podstawie wyników egzaminu ustnego i konkursu świadectw dojrzałości.. Procentowy podział punktów za świadectwo dojrzałości oraz egzamin ustala się, jak następuje:

    świadectwo dojrzałości = 30% punktów
    egzamin = 70% punktów

Na pozostałych kierunkach będzie obowiązywał konkurs świadectw dojrzałości i rozmowa kwalifikacyjna. Procentowy podział punktów za świadectwo dojrzałości oraz rozmowę kwalifikacyjną ustala się, jak następuje:

    świadectwo dojrzałości = 40% punktów
    rozmowa kwalifikacyjna = 60% punktów

Przedmioty kierunkowe, w których zakresie będą odbywały się egzaminy lub rozmowy kwalifikacyjne ( do wyboru jeden spośród dwóch lub trzech z wyjątkiem Leśnictwa, gdzie obowiązuje egzamin z biologii) dla wymienionych w tabeli kierunków studiów bądź specjalności są następujące:

Kierunek studiów lub specjalność Przedmioty kierunkowe
Rolnictwo biologia albo chemia albo matematyka
Leśnictwo (egzamin) biologia
Zootechnika biologia albo chemia
Technologia drewna chemia albo fizyka, albo matematyka
Ogrodnictwo biologia albo chemia
Technologia żywności i żywienie człowieka człowieka biologia albo chemia, albo matematyka
Inżynieria środowiska fizyka albo matematyka
Technika rolnicza i leśna chemia albo fizyka, albo matematyka
Biotechnologia (egzamin) biologia albo chemia, albo matematyka
Ochrona środowiska (egzamin) biologia albo chemia, albo matematyka
Ekonomia (egzamin) biologia albo chemia, albo matematyka
Biologia biologia albo chemia

Przedmiotem punktacji będą także oceny z przedmiotu wybranego do rozmowy kwalifikacyjnej, ocena z języka obcego a także ocena z drugiego przedmiotu kierunkowego bądź lepsza z ocen z dwu pozostałych a możliwych do wyboru przedmiotów kierunkowych. Przy kwalifikacji kandydatów na Leśnictwo przedmiotem dodatkowej punktacji za świadectwo dojrzałości będą oceny z biologii, matematyki i języka obcego. W wyjątkowych wypadkach Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna za zgodą Rektora może wytypować do punktacji inny przedmiot. Przy kwalifikacji kandydatów na Agroturystykę szczególną wagę przywiązuje się do ocen z języków obcych. Oceny mierne dyskwalifikują kandydata.
Na wszystkich specjalnościach kierunków Technologia drewna oraz Ogrodnictwo do 25% podstawowego limitu miejsc, kandydaci kwalifikowani będą wyłącznie na podstawie konkursu świadectw.

TRYB REKRUTACJI

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia dzienne w Akademii Rolniczej są zobowiązani złożyć w określonym terminie wymagane dokumenty, które przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu rozpatrzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na wybrany kierunek studiów i specjalność na specjalnym druku,
  własnoręcznie podpisane,
 • życiorys, własnoręcznie napisany i podpisany,
 • świadectwo dojrzałości,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia przez kandydata studiów na wybranym kierunku, zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
 • cztery fotografie, podpisane na odwrocie, w wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle
  a ponadto dla kierunków gdzie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, w zakresie jednego spośród dwóch lub trzech przedmiotów, także deklarację wyboru przedmiotu rozmowy.

Kandydaci korzystający ze szczególnych uprawnień przysługujących laureatom i finalistom niektórych olimpiad i konkursów stopnia centralnego, a także niektórzy posiadacze dyplomu matury międzynarodowej, zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Rolniczej nr 28/99 z dnia 15 grudnia 1999 roku, zobowiązani są do złożenia w oryginale zarówno świadectwa dojrzałości, jak i stosownych dyplomów potwierdzających ich uprawnienia.
Wymienione dokumenty należy składać w teczce wiązanej, podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata, z jego dokładnym adresem zamieszkania oraz wybranym kierunkiem studiów. Do dokumentów należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Kandydaci spoza Poznania, którzy chcą korzystać z zakwaterowania w domu studenckim na czas rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu wstępnego, powinni dokonać rezerwacji miejsca, zaznaczając to w podaniu o przyjęcie na studia (str.2).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają wymagane dokumenty w Dziale Studiów i Spraw Studenckich Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, p. 122, 123, 60 - 637 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2001 roku. W wypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Złożone przez kandydatów dokumenty rozpatrują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, które podejmą decyzję o formalnym dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej czy egzaminu. O decyzji tej kandydat zostanie powiadomiony pisemnie pod wskazanym adresem zamieszkania. Rozmowy kwalifikacyjne lub egzamin odbędą się w dniach 2 do 4 lipca 2001 roku.. O dokładnym terminie egzaminu bądź rozmowy kandydat zostanie powiadomiony pisemnie. W wypadku małej liczby zgłoszeń Rektor, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, może postanowić o odstąpieniu od rozmowy kwalifikacyjnej w całości lub części albo wyznaczyć dodatkowy termin rekrutacji we wrześniu 2001 roku. Nie przewiduje się możliwości odstąpienia od egzaminu przy rekrutacji na Biotechnologię, Ekonomię, Leśnictwo oraz Ochronę środowiska.

DECYZJE REKRUTACYJNE

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych na I rok studiów decyzją Komisji Wydziałowych. Zawiadomienia o decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych będą wysyłane pod adresem zamieszkania kandydatów. Osoby, które nie zostaną przyjęte na studia, decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej lub wnioskować o przyjęcie na studia w charakterze wolnego słuchacza. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor, na podstawie wniosków Komisji Uczelnianej. O decyzji Rektora kandydat zostanie powiadomiony pisemnie.

OPŁATA WNOSZONA PRZEZ OSOBY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia obowiązuje opłata rekrutacyjna. Jej wysokość ustala Rektor, opierając się na wytycznych Ministra Edukacji Narodowej. Opłatę kandydat powinien wnieść na konto AR w Wielkopolskim Banku Kredytowym, VI O/M. Poznań, nr 10901362 - 4561 - 128, z zaznaczeniem "opłata rekrutacyjna" i wskazaniem kierunku studiów.

WOLNI SŁUCHACZE

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci na studia w Akademii z powodu wyczerpania limitu miejsc na wybranym kierunku lub specjalności, mogą wnieść prośbę do Rektora o dopuszczenie ich do studiowania w charakterze wolnego słuchacza. Studiowanie w charakterze wolnego słuchacza trwa jeden rok i jest częściowo odpłatne. Ostateczną decyzję w sprawie odpłatności za studia podejmie Rektor, w terminie do końca marca 2001 roku. Do wniosku o przyjęcie na studia jako wolnego słuchacza kandydat powinien dołączyć zobowiązanie do pokrycia kosztów studiów. Wnioski o przyjęcie na studia w charakterze wolnego słuchacza rozpatruje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w trybie odwoławczym. Liczbę miejsc wolnych słuchaczy ustala Rektor w porozumieniu z dziekanami wydziałów po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. W zasadzie nie przekroczy ona 15% podstawowego limitu miejsc w skali całej Akademii. Wolni słuchacze po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, zgodnie z planem studiów I roku, i zdaniu przewidzianych na ten rok egzaminów, w terminie wyznaczonym przez dziekana, zostają wpisani na listę studentów i dalsze studia odbywać będą nieodpłatnie.

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE

Poza wymienionymi uprzednio kierunkami dziennych studiów podstawowych Akademia prowadzić będzie także nabór na dzienne uzupełniające studia magisterskie w zakresie hodowli zwierząt, Technologii żywności i żywienia człowieka oraz Inżynierii środowiska.

Wstęp na studia uzupełniające jest w zasadzie wolny dla kandydatów legitymujących się tytułem inżynierskim w zakresie obranego kierunku studiów magisterskich, o ile liczba zgłoszeń nie przekroczy limitu miejsc. Przy przekroczeniu tego limitu kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników ukończenia studiów inżynierskich i znajomości języka obcego oraz znajomości zagadnień kierunkowych wskazanych przez radę wydziału.

Kandydaci kontynuujący studia dzienne deklarują tylko swój udział w studiach magisterskich, a kandydaci wznawiający studia składają w odpowiednich dziekanatach dokumenty wymagane od kandydatów na studia dzienne oraz dyplom ukończenia studiów inżynierskich, w terminie:

 • do 16 czerwca 2001 roku na studia magisterskie w zakresie Technologii żywności i żywienia człowieka,
 • do 30 grudnia 2001 roku na studia magisterskie w zakresie hodowli zwierząt oraz Inżynierii środowiska.

Ponadto Akademia prowadzi także nabór na uzupełniające studia magisterskie w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa na kierunku Ogrodnictwo z angielskim językiem wykładowym. Nabór odbędzie się w trybie opisanym powyżej z terminem składania dokumentów do 16 czerwca 2001 roku, przy czym uruchomienie tych studiów może nastąpić, gdy zakwalifikowanych zostanie minimum 8 kandydatów.

STUDIA ZAOCZNE

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu będzie w 2001 roku prowadziła rekrutację również na studia zaoczne, na następujące kierunki lub specjalności

Kierunek studiów - specjalności:
Rolnictwo - agronomia z agrobiznesem
Leśnictwo - gospodarka leśna
Zootechnika - hodowla zwierząt- agroturystyka (Kościelec i Międzychód)
Technologia drewna - mechaniczna technologia drewna- meblarstwo (Jarocin)
Ogrodnictwo - ogrodnictwo ogólne- kształtowanie terenów zieleni- produkcja i zarządzanie (Marszew)
Technologia żywności i żywienie człowieka - technologia żywności- żywienie człowieka
Inżynieria środowiska (Poznań i Powodowo) - inżynieria wodna i sanitarna wsi- kształtowanie środowiska rolniczego
Technika rolnicza i leśna - technika rolnicza
Ekonomia (studia licencjackie) - ekonomika gospodarki żywnościowej

Odpowiedni kierunek studiów zaocznych zostanie uruchomiony tylko wtedy, gdy liczba zgłoszeń nie będzie mniejsza niż 25.

Wstęp na studia zaoczne na wszystkich kierunkach, z wyjątkiem leśnictwa, jest wolny. Jednak w wypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy górną granicę limitu miejsc, kandydaci do 75% podstawowego limitu miejsc kwalifikowani będą wyłącznie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości a pozostali na podstawie konkursu świadectw dojrzałości lub/i rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem zasad rekrutacji obowiązujących na studia dzienne. Decyzję w tej sprawie podejmie Rektor na wniosek dziekana po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń kandydatów, tj. po 16 czerwca 2001 roku.

O przyjęciu na studia w zakresie leśnictwa zadecyduje, podobnie jak na studiach dziennych, w 70% egzamin ustny z biologii a w 30% poziom świadectwa maturalnego.
Studia zaoczne są częściowo odpłatne. Opłatę trzeba wnieść przed rozpoczęciem każdego semestru. Ostateczną decyzję w sprawie odpłatności za studia podejmie Rektor w terminie do 31 marca 2001 roku.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zaoczne zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na wybrany kierunek studiów i specjalność, na specjalnym druku, własnoręcznie podpisane,
 • życiorys, własnoręcznie napisany i podpisany,
 • świadectwo dojrzałości,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia przez kandydata studiów na wybranym kierunku, zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
 • zobowiązanie do pokrycia kosztów studiów w wysokości ustalonej corocznie przez Rektora,
 • cztery fotografie, podpisane na odwrocie, o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

Można także dołączyć oświadczenie o rodzaju wykonywanego zawodu i stażu pracy.

Wymienione dokumenty należy składać w teczce wiązanej, z wypisanym na okładce nazwiskiem i imieniem, dokładnym adresem zamieszkania oraz wybranym kierunkiem studiów. Do dokumentów należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zaoczne składają dokumenty w Dziale Studiów i Spraw Studenckich Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, ul. Wojska Polskiego 28, 60 - 637 Poznań (pokój 121), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2001 roku z wyjątkiem kandydatów na licencjackie studia z Ekonomii, którzy dokumenty składają w terminie do 8 września 2001 roku.. W wypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Złożone przez kandydatów dokumenty rozpatrzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, które podejmą stosowne decyzje dotyczące między innymi wniosku o wprowadzenie lub nie rozmowy kwalifikacyjnej a także zakwalifikowania kandydata bez konieczności odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzje o konieczności odbycia rozmów kwalifikacyjnych zostaną przekazane kandydatom na piśmie, wraz z dokładnym terminem ich przeprowadzenia. Ewentualne rozmowy kwalifikacyjne na wszystkie kierunki, odbędą się 28 lub 29 lub 30 czerwca 2001 roku. W tym samym terminie przewidywany jest egzamin konkursowy z biologii dla kandydatów na leśnictwo, o którego terminie kandydaci zostaną także powiadomieni pisemnie.
Nie później niż 3 dni po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przez Komisje Wydziałowe zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów. Wszyscy przyjęci dostaną zawiadomienia pisemne pod wskazanym adresem. Osoby, które nie zostaną przyjęte na studia decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, mają prawo, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Ostateczną decyzję podejmie Rektor, zgodnie z wnioskiem Komisji Uczelnianej. Także o tej decyzji kandydat zostanie powiadomiony pisemnie.
Wpisanie na listę studentów studiów zaocznych wymagać będzie pisemnego oświadczenia o podjęciu studiów, potwierdzonego złożeniem oryginału świadectwa dojrzałości i oryginału dowodu wpłaty za I semestr studiów, w terminie określonym w zawiadomieniu o przyjęciu.

OPŁATA WNOSZONA PRZEZ OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia zaoczne obowiązuje opłata rekrutacyjna. Jej wysokość ustala Rektor na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej. Opłatę kandydat powinien wnieść na konto AR w Poznaniu w Wielkopolskim Banku Kredytowym, VI O/M Poznań, nr 10901362 - 4561 -128, z zaznaczeniem "opłata rekrutacyjna" i wskazaniem kierunku studiów.

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE

Oprócz zaocznych studiów inżynierskich Akademia prowadzi także uzupełniające studia magisterskie systemem studiów zaocznych lub eksternistycznych. Zaoczne studia magisterskie prowadzi się w zakresie Rolnictwa, Zootechniki, Ogrodnictwa, Technologii żywności i żywienia człowieka, inżynierii środowiska oraz Ekonomii, natomiast studia eksternistyczne w zakresie Leśnictwa, techniki rolniczej, Technologii drewna, oraz w miarę potrzeby z Rolnictwa i Inżynierii środowiska. Wstęp na studia zaoczne na wyżej wymienionych kierunkach dla kandydatów legitymujących się tytułem inżynierskim lub licencjackim z zakresu obranego lub pokrewnego kierunku studiów magisterskich, jest w zasadzie wolny. Jednak w wypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników ukończenia studiów inżynierskich (licencjackich) i znajomości języka obcego oraz rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości zagadnień kierunkowych wskazanych przez stosowną radę wydziału.
Warunkiem przyjęcia na wszystkie kierunki studiów eksternistycznych jest posiadanie dyplomu inżynierskiego w kierunku zgodnym lub pokrewnym z wybranym kierunkiem studiów magisterskich oraz zdanie egzaminu z przedmiotu kierunkowego, wyznaczonego przez radę wydziału z wynikiem co najmniej dobrym. Dokumenty wymagane od kandydata na studia zaoczne oraz dyplom ukończenia studiów inżynierskich (licencjackich) należy składać w odpowiednich dziekanatach, w terminie ustalonym przez właściwą radę wydziału.

Szczególne uprawnienia niektórych absolwentów szkół średnich przy podejmowaniu studiów dziennych lub zaocznych w latach 1997 - 1999

Zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. Nr 65, poz. 385) Senat Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu postanawia, co następuje:

W okresie trzech kolejnych lat: 2000, 2001 i 2002 bez dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani na studia dzienne i zaoczne w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo międzynarodowej matury zdanej w szkołach należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) z rezultatem co najmniej 37 punktów (na 45 punktów możliwych) oraz finaliści albo laureaci szczebla centralnego (ogólnopolskiego) niektórych olimpiad i konkursów kierunkowych lub przedmiotowych na poszczególne kierunki i specjalności według zasad przedstawionych poniżej:

Rolnictwo (wszystkie specjalności) - finaliści Olimpiady Biologicznej oraz Olimpiady Wiedzy i
Umiejętności Rolniczych, a także laureaci konkursu "Zielone Dyplomy",
Leśnictwo - finaliści Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Matematycznej oraz laureaci konkursu "Zielone Dyplomy" w specjalności "leśnictwo",
Zootechnika (wszystkie specjalności) - finaliści Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, a także laureaci konkursu "Zielone Dyplomy",
Technologia drewna: na specjalności mechaniczna technologia drewna - laureaci Olimpiady Matematycznej oraz Olimpiady Fizycznej, a na specjalności chemiczna technologia drewna laureaci Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Chemicznej,
Ogrodnictwo (wszystkie specjalności) - finaliści Olimpiady Biologicznej oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie ogrodnictwa, a także laureaci konkursu "Zielone Dyplomy" w specjalności "ogrodnictwo",
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - finaliści Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Chemicznej, i Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, a także laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Technologii Mięsa, Ogólnopolskiego Konkursu Nauki o Mleku i Mleczarstwie, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie żywienia człowieka i gospodarstwa domowego oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Produkcji Żywności,
Inżynieria Środowiska - laureaci Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie melioracji i inżynierii środowiska,
Technika Rolnicza i Leśna (wszystkie specjalności): finaliści Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, oraz Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, a także laureaci konkursu "Zielone Dyplomy" w specjalności "technika rolnicza",
Biotechnologia - finaliści Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Chemicznej,
Ochrona Środowiska - finaliści Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Ekologicznej i Olimpiady Geograficznej oraz laureaci konkursu "Zielone Dyplomy",
Ekonomia (specjalność ekonomika gospodarki żywnościowej) - finaliści Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz Wiedzy o Spółdzielczości, a także laureaci konkursu "Zielone Dyplomy" w specjalności "ekonomika i organizacja gospodarstw",
Biologia (specjalność biologia stosowana) - finaliści Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Chemicznej,

Na kierunek Technologia drewna będą przyjęci absolwenci Zespołów Szkół Zawodowych z Jarocina i Kalwarii Zebrzydowskiej, ze specjalności technologia drewna, którzy na egzaminie dojrzałości uzyskali ocenę co najmniej dobrą z jednego z przedmiotów kierunkowych postępowania kwalifikacyjnego.
Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia jest dla tych kandydatów taki sam jak dla pozostałych absolwentów szkół średnich. Kandydaci korzystający ze szczególnych uprawnień zobowiązani są do złożenia w oryginale zarówno świadectwa dojrzałości, jak i stosownych dyplomów potwierdzających ich uprawnienia.


POWIĄZANE

W jaki sposób witamina D chroni przed najpowszechniejszymi chorobami i jednocześ...

Kolejne wchodzące w skład grupy spółek DANONE w Polsce podmioty już w 2024 roku ...

Czyli dlaczego warto spożywać warzywa, owoce i soki? Większość ekspertów ds. żyw...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę