aaa_TSW_2023
CTR_2023

Federalizacja UE będzie postępować- na razie

26 października 2023
Federalizacja UE będzie postępować- na razie

Eurodeputowani opwiadająsię za reformą traktatów UE: posłowie do Parlamentu Europejskiego przedstawiają propozycje mające na celu wzmocnienie zdolności UE do działania-taka jest wersja oficjalna zaprezentowana na europarl.europa.eu.

Złożeniami podstawowymi do zmian są:

 

 • Parlament bardziej dwuizbowy, lepiej rozwiniętego i skuteczniejszego systemu legislacyjnego Unii
 • Posłowie do Parlamentu Europejskiego dążą do zwiększenia zdolności UE do działania i wzmocnienia głosu obywateli
 • Propozycje dla wszystkich obszarów polityki ze zwiększonymi kompetencjami dla UE i zmienionymi celami
 • Wprowadzenie ogólnounijnego mechanizmu referendalnego

Sprawozdanie zatwierdzone przez Komisję Spraw Konstytucyjnych będzie stanowić wkład Parlamentu w Konwent w sprawie rewizji Traktatów Unii.

Sprawozdanie zawierające projekt zmian do Traktatów zostało w środę przyjęte przez eurodeputowanych 19 głosami za, przy 6 głosach przeciw i jednym wstrzymującym się. Załączona uchwała została przyjęta 20 głosami za, przy 6 głosach przeciw i braku wstrzymujących się. Posłowie do Parlamentu Europejskiego ponawiają swój apel o zmianę Traktatów UE i zwracają się do Rady o „natychmiastowe i bez namysłu przedłożenie propozycji [...] Radzie Europejskiej”, aby można było utworzyć Konwent .

 

Reformy instytucjonalne i mechanizm ogólnounijnych referendów

Posłowie wzywają do wprowadzenia bardziej dwuizbowego systemu, który wzmocniłby rolę Parlamentu i zmienił mechanizmy głosowania w Radzie. Unia byłaby lepiej przygotowana do działania poprzez znaczne zwiększenie liczby decyzji podejmowanych w drodze głosowania większością kwalifikowaną (QMV) i w drodze zwykłej procedury ustawodawczej (OLP), podczas gdy Parlament uzyskałby pełnoprawne prawo inicjatywy ustawodawczej i stałby się współprawodawcą w długoterminowego budżetu UE.

Posłowie wzywają także do odwrócenia obecnych ról Rady i Parlamentu w wyborze przewodniczącego Komisji (który zostałby przemianowany na „europejski organ wykonawczy”), w wyniku czego Parlament w przyszłości mianowałby przewodniczącego Komisji, a Rada Europejska zatwierdziłaby ich. Proponują także umożliwienie przewodniczącemu Komisji wyboru jej członków w oparciu o preferencje polityczne, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi geograficznej i demograficznej.

W projekcie sprawozdania wzywa się do wprowadzenia mechanizmu ogólnounijnych referendów w sprawach istotnych dla działań i polityk Unii (w tym zatwierdzania propozycji reformy Traktatu) oraz do wzmocnienia istniejących mechanizmów partycypacyjnych.

 

Kompetencje UE i pomocniczość

Posłowie chcą ustanowienia wyłącznych kompetencji Unii w zakresie środowiska i różnorodności biologicznej oraz kompetencji dzielonych w kwestiach zdrowia publicznego, ochrony ludności, przemysłu i edukacji. Proponują rozwój kompetencji dzielonych Unii w obszarach energii, spraw zagranicznych, bezpieczeństwa zewnętrznego i obrony, polityki granic zewnętrznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz infrastruktury transgranicznej.

Oczywiście, zapędy do stworzenia z obecnej wspólnotu unijnej państwa federalnego jest tylko "na razie".

Wszystko będzie zależało od wyboró europejskich 2024. I w tym zagadnieniu pojawiają się propozycje posłów do Parlamentu Europejskiego dotyczące systemu głównych kandydatów.

Komisja Spraw Konstytucyjnych proponuje sposoby wzmocnienia demokratycznych aspektów nadchodzących wyborów europejskich.

W projekcie sprawozdania, zatwierdzonym w środę 19 głosami za, 2 przeciw i 2 wstrzymujących się, posłowie domagają się podjęcia wysiłków na rzecz zwiększenia frekwencji w wyborach w dniach 6–9 czerwca 2024 r., zwłaszcza wśród obywateli mobilnych – mieszkających w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie jednego z ich obywatelstwa i wzywają Radę do szybkiego podjęcia działań w kierunku przyjęcia nowego europejskiego prawa wyborczego .

Wyrażają ubolewanie, że niedawno zaproponowane innowacje dla mobilnych obywateli nie zostaną zastosowane przed przyszłorocznymi wyborami, a także ograniczenia uniemożliwiające europejskim partiom politycznym pełny udział w europejskich kampaniach wyborczych.

W raporcie zawarto żądanie stosowania standardów demokratycznych podczas nominowania kandydatów, w tym głównych kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Europejskie partie polityczne powinny ogłaszać swoich kandydatów na najwyższe stanowiska w Komisji co najmniej dwanaście tygodni przed dniem wyborów.

Posłowie wzywają również do wprowadzenia nowych przepisów dotyczących partii i fundacji politycznych oraz reklamy politycznej – oba te przepisy są obecnie przedmiotem negocjacji między Parlamentem a Radą – podczas kampanii wyborczej w 2024 r.

 

System kandydatów wiodących w 2024 r

Posłowie narzekają, że w 2019 r. nie zastosowano systemu głównych kandydatów przy wyborze przewodniczącego Komisji Europejskiej i podkreślają, że potrzebny jest jasny i wiarygodny związek między wyborem wyborców a zajmowanym stanowiskiem. Podkreślają, że zgodnie z Traktatami te wybory zależą od zapewnienia większości w Parlamencie i wzywają Radę Europejską, aby zaprzestała praktyki zawierania porozumień za zamkniętymi drzwiami.

W projekcie sprawozdania wzywa się do osiągnięcia porozumienia między Parlamentem a Radą Europejską w celu zapewnienia, że główni kandydaci, wspólnie z przewodniczącymi europejskich partii politycznych i ich odpowiednich grup parlamentarnych, rozpoczną negocjacje bezpośrednio po wyborach europejskich w celu przedstawienia wspólnego kandydata , zanim Rada Europejska będzie mogła przedstawić wniosek.

W pierwszej rundzie negocjacji powinien przewodzić główny kandydat europejskiej partii politycznej dysponującej największą liczbą mandatów w Parlamencie, a w razie potrzeby procesem powinien kierować przewodniczący Parlamentu. W przypadku braku wspólnego kandydata Przewodniczący Rady Europejskiej powinien przed przedstawieniem propozycji przeprowadzić konsultacje z wymienionymi powyżej przywódcami politycznymi.

 

cytaty

Współsprawozdawca Sven Simon (PPE, Niemcy) skomentował: „Wyborcy potrzebują jasności co do tego, jak ich głos wpływa na wybór obywateli i politykę w Unii. W przeciwieństwie do roku 2019 nie możemy składać obietnic, których nie będziemy w stanie dotrzymać. Proces kandydata głównego musi ponownie stać się wiarygodny. Ktokolwiek zostanie wybrany na przewodniczącego nowo utworzonej Komisji, potrzebuje wyraźnego poparcia wyborców i większości w parlamencie”.

Współsprawozdawca Domènec Ruiz Devesa (S&D, ES) powiedział: „Przyjmując to sprawozdanie w naszej komisji, torujemy drogę do zaleceń dla europejskich partii politycznych, aby wzmocnić europejski wymiar następnych wyborów europejskich. Chcielibyśmy również, aby konkretne procedury powyborcze zwiększyły widoczność roli, jaką europejskie partie polityczne i obywatele odgrywają w wyborze przewodniczącego Komisji”.

 

Następne kroki

Wstępnie zaplanowano, że projekt sprawozdania znajdzie się w porządku obrad sesji plenarnej w Strasburgu w dniach 20–23 listopada.

 

Tło

Kandydat wiodący, czyli proces Spitzenkandidaten , został przeprowadzony po raz pierwszy w 2014 r., a drugi w 2019 r., z kontrastującymi wynikami. Proces Spitzenkandidaten jest jednym ze środków zaproponowanych przez Konferencję w sprawie przyszłości Europy (propozycja 38.4).

 

Inne obszary reform

Projekt raportu zawiera także propozycje dotyczące:

 • polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony (sankcje i decyzje dotyczące etapów procesu tymczasowego rozszerzenia podejmowane przez większość większości, a także unia obronna posiadająca potencjał wojskowy);
 • jednolity rynek, gospodarka i budżet (walka z rajami podatkowymi, większość głosów większością głosów w przypadku decyzji podatkowych, pięcioletnie okresy budżetu długoterminowego);
 • protokół postępu społecznego;
 • Edukacja;
 • handel i inwestycje;
 • niedyskryminacja (rozszerzanie listy chronionych grup bezbronnych, odniesienie do „równości płci” we wszystkich Traktatach);
 • klimat i środowisko (ograniczenie globalnego ocieplenia i ochrona różnorodności biologicznej jako cele Unii, ochrona naturalnych podstaw życia i zwierząt, zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”)
 • polityka energetyczna (zintegrowana europejska unia energetyczna);
 • przestrzeń wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa (dodatkowe kompetencje Europolu, przemoc ze względu na płeć i przestępstwa przeciwko środowisku ścigane na mocy prawa UE); I
 • migracja (wspólne minimalne standardy dotyczące obywatelstwa i wiz, silniejsze środki bezpieczeństwa granic, stabilność gospodarcza i społeczna oraz dostępność wykwalifikowanej siły roboczej).

 Następne kroki

Sprawozdanie ma zostać poddane głosowaniu przez wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego podczas sesji plenarnej w dniach 20–23 listopada.


oprac, e-mk, ppr.pl źródło: europarl.europa.eu.


POWIĄZANE

To wyjątkowe wydarzenie i idealna okazja, by rozprawić się z “rybimi” mitami, po...

Polska umacnia swoją pozycję europejskiego lidera w produkcji mięsa drobiowego! ...

Naukowcy z Wydziału Biologii UW planują udostępniać rolnikom, hodowcom roślin i ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę