GUS: spiszmy się jak na rolników przystało

15 września 2020
GUS: spiszmy się jak na rolników przystało

Trwa powszechny spis rolny. Przypominamy! Powszechny spis rolny jest obowiązkowy.

Spis rolny prowadzony jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Powszechny Spis Rolny jest prowadzony metodami:

samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl (przejdź do wypełnienia samospisu);
Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

Samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)

Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r.

Bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostepnienia miejsca do samospisu dla rolników. Zwracamy również uwagę, że niektóre urzędy – w związku ze stanem epidemicznym w kraju – mogą mieć zmienione godziny pracy lub ograniczone kontakty bezpośrednie z interesantami.

Przed wizytą proponujemy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy/urzędem statystycznym w celu umówienia wizyty. W urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny dwoma metodami:

wywiad telefoniczny, od 16 września do 30 listopada 2020 r.
wywiad bezpośredni, od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Rachmistrzowie będą realizowali wywiady bezpośrednie w terenie wyłącznie jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna na terenie kraju i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. O realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów będziemy informować na bieżąco na stronie Powszechnego Spisu Rolnego i w mediach.

PSR realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W ramach popularyzacji spisu rolnego został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu rolniczym w Polsce. Więcej na temat listu Prezesa GUS.

GUS uruchomił również infolinię spisową o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora), z którą można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam będzie można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.


Co jest objęte spisem rolnym?

Zakres spisu obejmuje następujące zagadnienia:

-ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego, która uwzględnia cechy adresowe siedziby użytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego. Zebranie informacji o tym, kto użytkuje gospodarstwo rolne – osoba prawna czy fizyczna oraz o położeniu gospodarstwa rolnego, w tym na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Opisanie struktury własnościowej użytków rolnych w gospodarstwie poprzez zebranie danych o powierzchni wchodzących w skład gospodarstwa gruntów własnych i dzierżawionych, a także wydzierżawionych innym rolnikom. Działalność rolnicza i inna niż rolnicza prowadzona w gospodarstwie rolnym. Zebrane dane pozwolą na analizę stanu i kierunków zmian w liczbie i strukturze gospodarstw rolnych ogółem i w poszczególnych grupach gospodarstw, wyodrębnionych na podstawie różnorodnych kryteriów. Zostanie również opracowana typologia gospodarstw rolnych, co pozwoli na ich porównanie z gospodarstwami z innych krajów UE,

-użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów, tj. informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa, w podziale na poszczególne kategorie użytkowania oraz powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych. Uzyskane dane o strukturze użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów, w porównaniu z danymi z lat poprzednich (poprzedni rok, poprzedni spis) pozwolą ocenić kierunki zmian w produkcji roślinnej oraz stopień specjalizacji gospodarstw rolnych prowadzących tę produkcję oraz trendy rozwojowe związane z polityką rolną,

-zwierzęta gospodarskie, tj. stan liczebności i strukturę pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków, tj. bydła według grup wiekowo-użytkowych, trzody chlewnej według grup wagowo-użytkowych, owiec, kóz, koni, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt łownych utrzymywanych w gospodarstwie rolnym dla pozyskania mięsa, pni pszczelich oraz drobiu z podziałem na gatunki, a dla drobiu kurzego – z uwzględnieniem struktury stada według kierunków użytkowania. Uzyskane dane o pogłowiu zwierząt i jego strukturze, w porównaniu z danymi z lat poprzednich (poprzedni rok, poprzedni spis) pozwolą ocenić kierunki zmian w produkcji zwierzęcej na przestrzeni kilku lat i w skali roku, stopień specjalizacji gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta, ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia,tj. dane o: liczbie ciągników własnych i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych. Zebrane dane pozwolą określić zmiany, które zaszły na przestrzeni lat w wyposażeniu gospodarstw rolnych w maszyny rolnicze oraz ciągniki, a szczególnie w zakresie mocy silników. Pozyskana zostanie również informacja o tym, czy gospodarstwo rolne posiada urządzenia służące do pozyskiwania energii odnawialnej według źródeł energii: wiatr, biomasa (w tym biometan), słońce, woda, inne. Uzyskane dane zostaną wykorzystane m.in. przy opracowywaniu wskaźników agro-środwiskowych,

-zużycie nawozów, tj. dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego (w podziale na nawozy azotowe, fosforowe, potasowe), wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego. Uzyskane dane pozwolą określić poziom nawożenia gleb niezbędny do oceny warunków produkcji,

-pracujący w gospodarstwie rolnym, tj. informacje w zakresie wielkości i struktury zasobów pracy w rolnictwie. Uwzględniane są wszystkie osoby wykonujące pracę w gospodarstwie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, nawet jeżeli była to praca w minimalnym wymiarze godzin, we wszystkich typach gospodarstw, łącznie z tymi, których produkcja rolnicza była przeznaczona wyłącznie lub głównie na użytek własny, a nie na sprzedaż. Podstawowe informacje dotyczą: statystycznego opisu populacji pracujących w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie według kategorii zalecanych przez KE, tj. rodzinnej siły roboczej, w tym dla użytkowników i członków ich rodzin, pracowników najemnych stałych i dorywczych, osób udzielających pomocy sąsiedzkiej, pracowników kontraktowych (w podziale według płci i wieku dla wybranych kategorii), poziomu wykształcenia rolniczego osoby kierującej gospodarstwem rolnym, wkładu pracy w gospodarstwo rolne: użytkownika i członków jego rodziny
-(w przeliczeniu na pełne etaty), pracowników najemnych stałych, pracowników najemnych dorywczych, kontraktowych i pomocy sąsiedzkiej, działalności pozarolniczej prowadzonej w indywidualnym gospodarstwie rolnym: użytkownika i członków jego rodziny: w gospodarstwie rolnym (poza rolnictwem), poza gospodarstwem (rolnicza i pozarolnicza), pracowników najemnych w gospodarstwie (poza rolnictwem, bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym). Uzyskane dane posłużą do oceny sytuacji wiejskiego rynku pracy i możliwości rozwoju obszarów wiejskich, a w zestawieniu z danymi o wytworzonej produkcji rolniczej pozwolą na dokonanie analiz produktywności polskiego rolnictwa,

-struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa, tj. informacje: jaką część w łącznych dochodach gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego z okresu 12 miesięcy poprzedzających badanie stanowią dochody z tytułu: prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur lub rent oraz innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rentą, fakt korzystania przez gospodarstwo rolne z płatności do gruntów rolnych i z programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,

-metody produkcji rolnej (wpływ rolnictwa na środowisko),tj. metody uprawy gleby (orki), zabezpieczanie gleby przed wypłukiwaniem składników pokarmowych, zabiegi przeciwerozyjne i elementy liniowe krajobrazu, systemy utrzymania zwierząt gospodarskich: wypas zwierząt na gruntach użytkowanych w gospodarstwie i nienależących do gospodarstwa gruntach wspólnego wypasu a także typy budynków inwentarskich dla bydła, trzody chlewnej i kur-niosek z uwzględnieniem liczby stanowisk oraz systemu utrzymania. Uzyskane informacje w połączeniu z innymi danymi o infrastrukturze gospodarstw wykorzystane zostaną do analiz wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne (natężenie chowu a kwestie przechowywania i zagospodarowania gnojówki, gnojowicy, obornika).

Główny Urząd Statystyczny


POWIĄZANE

Inteligentna doniczka zapewni świeże zioła i warzywa przez cały rok. Parametrami...

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk uczestniczył w ni...

13 września 2022 r. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie Strategi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę